Ana Sayfa / Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi / Türkiye’de Yayınlanmış Felsefe ve Düşünce Dergileri
Varlık Dergisi

Türkiye’de Yayınlanmış Felsefe ve Düşünce Dergileri

Türkiye’de Yayınlanmış Felsefe ve Düşünce Dergileri, kronolojik olarak listelenmiştir. Birçok dergi yayın hayatına devam edememiş ve yayın dünyasından çekilmiştir. Düşünce dünyasına adım atan birçok dergi ekonomik nedenler, siyasal baskılar, istikrarsız yayın çizgisi ve başkaca nedenlerle yayınlara devam edememiştir. Bazı dergiler uzunca bir süre yayınlanmayı başarmışlardır. Birikim Dergisi, Boğaziçi Üniversitesi tarafından çıkarılan Felsefe Tartışmaları, Yapı Kredi Yayınları tarafından çıkarılan Cogito ve Varlık Dergisi bunların uzun süre yayınlanmıştır. Ekonomik sebeplerle yada siyasal etkilerle yayını sonlanan bazı dergiler daha sonraki yıllarda yeniden yayınlanmaya başlamıştır. Aşağıdaki listede kronolojik olarak yayın hayatına atılan dergilerin listesi ile yayıncılık hayatına etkisi olmuş siyasal süreçlerin özetini bulabilirsiniz.  

1849-1851: Vakâyi Tıbbiye (İlk Türkçe dergi) 28 sayı yayımlanmıştır.

1860: Tercümân-ı ahvâl (Âgah Efendi)
 1862: Tasfir-i Efkâr (Şinâsî daha sonra Namık Kemal)
1862: Mecmûa-i Fünûn
1862:İlk resimli dergi Mir’at yayın hayatına başlamış ve üç sayı çıkmıştır.
1864:Matbûât Nizamnâmesi-Cezâ Kânunnâmesi 
1867: Yayın hayatında kısıtlamalar genişletilmiş ve birçok gazeteci İstanbul’dan uzaklaştırılmıştır. 
1870: Ulûm Gazetesi
1872: Dağarcık, Mazbutâtül-Fünûn
1873: Cüzdan
 1874: Kasa; Müteferrika; Sandık
1878:Sansür Heyeti kurulmuştur. 
1879: Mebâhis-i Mütenevvia
1880: Mecmua-ı Ulûm
1882: Âfâk; İbn-i Sînâ
1884: Güneş (Beşir Fuad)
1888: Mizan
1891: Mektep; Servet-i Fünûn
1895: Meşveret
1904: İctihad
Derginin 52. Sayısının Kapağı
1908 (24 Temmuz): II. Meşrutiyet’in İlanı 
1908: Aşiyan, Bârika, Beyânülhak; İttihâd-ı İslâm; Mehakimü’l Ahlâk; MusavverEmel; Misbah; Musavver Muhit; Ulum-i İktisadiyye ve İçtimaiyye Mecmuası;Resimli Kitap; Sebilürreşad
1909: Arkadaş, Cehd, Cerîde-i Sûfiyye; Eşref; Genç Kadın; Hüsün ve Şiir; Nabî; Tarîk-iHidâyet; Türk Derneği Mecmuası
1910: Donanma; Felsefe-i Mûsikî; Genç Tabib; Hak Yolu; Piyano Mecmuası; Hikmet;İnsâniyet; Medeniyet; Rübâb; Sosyalist; Tearüf-i Müslimîn; Tecelli; Tenkîd;
1911: Beşeriyet, Farik, Genç Kalemler; Erganon; Tasavvuf; Türk Yurdu; Ufk-ı Âtî;Ulum-Riyaziye ve Hikemîye Mecmuası; Yaprak; Yeni Felsefe Mecmuası
1912: Dârülfünûn Dersleri; Şahap; Yirminci Asırda Zeka Mecmuası
1913: Bilgi Mecmuası; Felsefe Mecmuası; Halka Doğru; Hürriyet-i Fikriye/Uhuvvet-iFikriye; Lem’a; Millî Tetebbular Mecmuası; Nihal; Yeni Turan
Varlık Dergisi 1. Sayı Kapağı

1914: Feylesof; Seyyâle; Türk Sözü

1916: Dârülfünûn Edebiyat Fakültesi Mecmuası; Edebiyat-ı Umûmiye Mecmuası
1917: Yeni Mecmua
1918: Âtî; Fağfur
1919: Beşer ve Tabiat; Büyük Mecmua; Edebî Mecmua; İleri; Kurtuluş
1920: Armağan; Dergâh; Şebâb
1921: Aydınlık 
1922: Edebî Şark; İlim-Fen-Felsefe Tetebbuatı Mecmuası; Küçük Mecmua
1923: Envâr-ı Ulûm; Mihrap; Millî Mecmua
1924: Yeni Hilal
1925: Asri Müslümanlık; Dârülfünûn İlahiyat Fakültesi Mecmuası; Yadigar; Yeni Fikir
1926: Hayat1927: Felsefe ve İçtimâiyyât Mecmuası; Güneş
1928: Güzel Mecmua
1928 (1 Kasım): Harf İnkılabı 
1932: Felsefe Yıllığı; Kadro
1933: Fikir Hareketleri; Ülkü; Varlık; Yeni Türk Mecmausı
1934: İş Mecmuası; Yeni Adam
1935: Yirminci Asırda Zeka Mecmuası
1936: Bilgi Yurdu
1937: Her Ay: Siyasa, İlim, Sanat
1938: İnsan; Kalem
1939: Felsefe Semineri Dergisi; Hareket; Oluş;
1945: Felsefe Arkivi
1947: Felsefe Tercümeleri Dergisi
1953: Türk Düşünce Dergisi
1963: Araştırma (DTCF Felsefe Araştırmaları Enstitüsü Dergisi)
1972: Felsefe Dergisi
1975: Birikim
1977: Toplum ve Bilim
1979: Çeviri; Milli Eğitim Bakanlığı Dergisi: Düşün-Bilim-Eğitim-Sanat
1982: Seminer: & Seminer: Felsefe; Yazko Felsefe Yazıları
1991: Bilim-Felsefe-Tarih (B.F.T); Felsefe Dünyası
1994: Cogito
1996: Dîvân
1997: Doğu-Batı, Felsefelogos
1998: Us
2001: Kaygı; Tabula Rasa
2002: Kutadgubilig; Yeditepe’de Felsefe
2004: Felsefe Yazın
2005: Felsefe Ekibi İnternet Dergisi
2006: (Flsf) Ayraç içinde ve altı çizili felsefe
2006: Lapsus
2008: Baykuş; Sözcelem
2011: Beytülhikme
2013: Felsefi Düşün

Hakkında hukukbook

Bunu okudunuz mu?

Psikolojik Danışmada Etik ve Hukuk

Psikolojik Danışmada Etik ve Hukuk isimli eser Aynur Eren Gümüş, Mustafa Alper Gümüş tarafından yazılmış ve hukuk yayınları …