Ana Sayfa » Hukukbook » 1280 Doğumlu İsmail Oğlu Ahmedin Hastalığı Nedeniyle Kalan Cezasının Affı Hakkında Kararname

1280 Doğumlu İsmail Oğlu Ahmedin Hastalığı Nedeniyle Kalan Cezasının Affı Hakkında Kararname

KARARNAME
Kararname No: 7470

Adliye Vekilliğinden yazılan 24/9/1937 tarih ve 363/257 sayılı tezkerede; şapka giymemek suretile evamiri hükümete muhalefet suçundan bir gün hafif hapis cezasına mahkûm edilen 1280 doğumlu ismail Oğlu Ahmedin hastalığı, Adlî Tıb İşleri Meclisinin raporuna ve vilâyet idare heyetinin mazbatasına göre affini icab ettirecek derecede olduğundan affi teklif edilmiştir.

Bu iş İcra Vekilleri Heyetince 5/10/1937 tarihinde görüşülerek ismail Oğlu Ahmedin hastalığına binaen ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun 42 nci maddesine tevfikan bir günlük hapis cezasının affi onanmıştır.

5/10/1937

Başvekil V.
ve İktisad Vekili
C.BAYAR
Hariciye Vekili
Dr. T. R. ARAS
REİSİCÜMHUR
K.ATATÜRK
Adliye Vekili
S. SARAÇOĞLU
Maliye Vekili
F.AĞRALI
Millî Müdafaa Vekili
K. ÖZALP
Maarif Vekili
S. AR1KAN
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili
Dr. R. SAYDAM
Gümrük ve İnhisarlar Vekili
R.TARHAN
Dahiliye Vekili
Ş. KAYA
Nafıa Vekili
A. ÇETİNKAYA
Ziraat Vekili
S. KESEBİR

Bunu okudunuz mu?

İklim Değişikliği Tehdidine Karşı İstanbul Manifestosu

İklim Değişikliği Tehdidine Karşı İstanbul Manifestosu; “Gezegen Elden gidiyor, buna razı olamayız” başlığı altında, ev …