Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » Ahvali Şahsiye Konusunda Milletlerarası Malûmat Teatisi hakkındaki Sözleşme

Ahvali Şahsiye Konusunda Milletlerarası Malûmat Teatisi hakkındaki Sözleşme

Ahvali Şahsiye Konusunda Milletlerarası Malûmat Teatisi hakkındaki Uluslararası Sözleşme, 4 Eylül 1958 tarihinde, Almanya, Belçika, Fransa, Lüksemburg, Hollanda, İsviçre ve Türkiye Cumhuriyeti temsilcileri tarafından İstanbul’da imzalanmıştır.

Sözleşmenin onaylanmasına dair Kanun 6 Temmuz 1962 tarihinde kabul edilmiş ve onay kanunu resmi gazetenin 13 Temmuz 1962 tarihli sayısında yayınlanmıştır.

Sözleşme, 10 yıllığına düzenlenmiş, yürürlük tarihinden itibaren, bir fesih ihbarı yapılmadıkça, 10 yıldan 10 yıla kendiliğinden yenilenmesine karar verilmiş, imzacı devletler dışında katılmak isteyen diğer devletlerin taleplerine yanıt verilmesi prensibi getirilmiştir.

Ahvali Şahsiye Konusunda Milletlerarası Malûmat Teatisi hakkında Sözleşme

Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu Üyesi olan Federal Almanya Cumhuriyeti, Belçika Krallığı, Fransa Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dukalığı, Holânda Krallığı, İsviçre Konfederasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri, Ahvali Şahsiye Konusunda bir Anlaşma ile Milletlerarası malûmat teatisini sağlamak arzusu ile aşağıdaki hükümler üzerinde uyuşmuşlardır:

Madde — 1

Âkıd Devletlerden birinin ülkesi üzerinde vazife gören her Ahvali Şahsiye Memuru, bir evlenme veya ölüm belgesi düzenler veya tescil ederken, çiftlerden birinin veya ölenin doğum yeri, diğer Âkıd Devletlerden birisinin ülkesinde bulunduğu takdirde, keyfiyetten o yerin Ahvali Şahsiye (Nüfus) Memuruna haber verir.

Bununla beraber, her Devlet, bu husustaki ihbarnamenin gönderilmesini, bu ihbarın muhatap Devletin vatandaşını ilgilendirmesi şartına bağlayabilir.

Madde — 2

İhbarname, bu Sözleşmeye ekli örneklere uygun surette düzenlenir.

Verilecek malûmat, formüllerde bu maksatla ayrılmış yerlere, metin Lâtin harfleriyle ve soyadları İle yer aldıkları büyük harflerle olmak üzere, yazılır; tarihler ise, aylar sene İçindeki sıralarına göre bir Arap rakamiyle gösterilmek suretiyle, Arap rakamlariyle kaydedilir , ihbarı yapacak olan makam tarafından verileoek bir bilgi yoksa, bu malûmatın kaydedileceği hane çizilir.

İhbarname Ahvali Şahsiye Memuru tarafından imzalanır ve resmî mührü ile mühürlenir.

B u ihbarname, belgenin düzenlenmesini veya tescilini kovalayan 8 gün içinde, doğrudan doğruya muhatabı olan Ahval i Şahsiye (Nüfus) Memuruna posta ile gönderilir.

Madde — 3

Muhatap, ihbarnameyi kendi memleketinin kanun ve nizamları gereğince kullanır.

Madde — 4

Yukarıdaki maddelerin hükümleri, bir Âkıd Devletin ülkesinde doğmuş olan bir kişinin ahvali şahsiyesi (Nüfus) ni ilgilendiren her türlü belge ve kararların, o Devletin makamlarına, diplomatik yolla veya özel bir sözleşmede yazılı diğer bir yolla, ulaştırılmasına engel olmaz.

Madde — 5

Bu Sözleşme onaylanacak ve onaylama belgeleri İsviçre Federal Konseyine sunulacaktır. İsviçre Federal Konseyi, Âkıd Devletleri, her onaylama belgesinin tevdiinden haberdar edecektir.

Madde 6

Bu Sözleşme yukarıdaki maddede bahis konusu edilen onaylama belgesinden ikincisinin tevdiini kovalayan 30 uncu gün yürürlüğe girecektir.

Sözleşme, bunu sonradan onaylayan her İmzacı Devlet için, onaylama belgesinin tevdiini kovalıyan 30 uncu gün yürürlüğe girecektir.

Madde — 7

Bu Sözleşme, her Âkıd Devletin anavatan topraklarının bütününde hiçbir ihtilâfa mahal olmaksızın kendiliğinden uygulanır.

Her Âkıd Devlet, bu Sözleşme hükümlerinin anavatan dışı ülkelerinden bir veya birkaçında yahut milletlerarası münasebetleri kendisi tarafından sağlanan Devlet veya ülkelerde de uygulanacağını, imza, onaylama veya katılma anında veya sonradan, İsviçre Federal Konseyi ­
ne ihbar suretiyle tebliğ edebilecektir, İsviçre Federal Konseyi, her
Âkıd Devleti, bu tebliğden haberdar edecektir. B u Sözleşme hükümler i, ihbarnamenin isviçre Federal Konseyince alınmasını kovalıyan 60’ıncı gün, anılan ihbarnamede gösterilen ülke veya ülkelerde uygulanacaktır.

Bu maddenin 2 nci fıkrasındaki hüküm gereğince bir tebliğde bulunmuş olan her Devlet, sonradan, her istediği anda İsviçre Federal Konseyine göndereceği bir ihbarname ile, bu Sözleşmenin evvelki tebliğde gösterilen Devlet veya ülkelerin bir veya birkaçında uygulanmasına son verildiğini tebliğ edebilir.

İsviçre Federal Konseyi, her Akıd Devleti, bu yeni ihbardan haberdar edecektir. Sözleşmenin uygulanması, bahis konusu ihbarnamenin İsviçre Federal Konseyince alınmasını kovalıyan 60 ıncı gün, gösterilen ülkede son bulacaktır.

Madde 8

Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu üyesi olan her Devlet, bu Sözleşmeye katılabilir. Katılmak istiyen Devlet, bu niyetini, İsviçre Federal Konseyine tevdi edilecek bir belge ile tebliğ eder. Konsey de katılma belgesinin tevdi edilmiş olduğunu her üye Devlete bildirir. Sözleşme, katılan Devlet için, katılma belgesinin tevdiini kovalayan 30 uncu gün yürürlüğe girer.

Katılma belgesi, ancak bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra tevdi edilebilir.

Madde — 9

Bu Sözleşme değişikliğe tabi tutulabilir.

Değişiklik teklifi, bu tebliği âkıd devletlerle Milletlerarası Ahval i Şahsiye Komisyonu Genel Sekreterine bildirecek olan İsviçre Federal Konseyine yapılır.

Madde — 10

B u Sözleşme, 6 nci maddenin 1 İnci fıkrasında yazılı tarihten itibaren 10 yıl muteberdir.

Fesih ihbarı olmadıkça, Sözleşme 10 yıldan 10 yıla kendiliğinden yenilenir.

Fesih ihbarı, bu konuda diğer bütün Âkıd Devletlere bilgi verecek olan İsviçre Federal Konseyine, sürenin bitiminden en az 6 ay önce yapılmış olmalıdır.

Fesih keyfiyeti, sadece fesih ihbarında bulunan Devlet hakkında hüküm İfade eder. Sözleşme diğer âkıd devletler için yürürlükte kalır.

Usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş olan, İmzaları aşağıda bulunan temsilciler, tasdiken bu Sözleşmeyi imzalamışlardır.

4 Eylül 1958 de İstanbul’da, İsviçre Federal Konseyi arşivlerine tevdi olunmak üzere bir nüsha halinde düzenlenmiş olup usulünce onaylı birer kopyası her Akıd Devlete diplomatik yolla gönderilecektir.

Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti adına
İmza
Holânda Krallığı Hükümeti adına
İmza
Belçika Krallığı Hükümeti adına
İmza
Fransız Cumhuriyeti Hükümeti adına
İmza
İsviçre Konfederasyonu adına
İmza
Lüksemburg Büyük Dukalığı Hükümeti adına
İmza
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına
İmza

Bunu okudunuz mu?

İdam Türleri

Kurşuna Dizme: Klasik bir yöntem olan bu idam şeklini Afganistan, Beyaz Rusya, Etiyopya, Kuzey Kore, …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et