Yeni
Ana Sayfa » Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi » Avicenna(İbn-i Sina)

Avicenna(İbn-i Sina)

İbn-i Sina 980 yılında Buhara yakınlarındaki Afşara’da doğdu. Tam adı Ebu Ali el-Hüseyin bin Abdullah bin Sina’dır ve Batı’da isminin Latincesi ‘Avicenna’ ile tanınır.  Filozof ve hekim olan Sina’nın çocukluğu  verimli  geçmiştir. Babası Samanoğulları sarayının katipliğini yaptığı için evine gelenler dönemin ünlü bilginleridir ve İbn-i Sina bu durumdan faydalanmıştır ve, çocukluğundan itibaren dönemin bilginlerini tanıma imkanına ulaşmıştır.  İbn-i Sina 16 yaşına geldiğinde yanında başka hekimleri çalıştıracak kadar ileri derecede bilgin olmuştu.

Derin bir dini ve tıbbi bilgi donanımına sahip olduktan sonra 18 yaşında Buhara Sultanı Nuh bin Mansur’u tedavi etmiş ve bunun karşılığında Samani sarayının zengin kütüphanelerinden faydalanma imkanı bulmuştur. Kütüphanede Farabi’nin günümüze ulaşamayan ‘et-Ta’lim üs-sani’ adlı yapıtı da yer aldığı için eserden yararlanarak Aristoteles’in metafiziği ile ilgili bilgiler edinmiştir.  İbn-i Sina genç yaşta edebiyat, felsefe, matematik, astronomi, doğa bilimleri, tıp ve benzeri alanlarda döneminin en önemli bilginleri arasına girmişti. 21 yaşında ise Medrese dallarının tümünde uzmanlaşmıştı.

İbn-i Sina babasının ölümünden sonra ve devletin içindeki huzursuzluklar nedeniyle çalkantılı bir yaşam geçirmiş, devlet hizmetlerine de katkıda bulunarak bir süre saray katipliği yapmıştır. Hanedan’da Şemsüddevle’ye vezirlik yaptığı gibi yine siyasi sorunlar nedeniyle kent kent kaçmak zorunda kalmıştır. Bir yandan da Türkler Orta Asya’da İran hakimiyetine son vermekte olduğundan hareketli günlük yaşamındaki sıkıntılardan kaçarak geceleri okuyup yazmıştır.

İbn-i Sina daha çok felsefe ve tıp alanlarında çalışmalarıyla tanınır ancak mantık, fizik, geometri, astronomi, matematik, müzik, metafizik, tıp,  fizyoloji,  hıfzıssıhha,  farmakoloji,  kimya gibi alanlarda geniş çalışmaları olmuştur. İbni-Sina,ilmi araştırmalarında ve çalışmalarında Hipokrat, Aristoteles,Kindi ve Birûni’den etkilenmiştir. Tıp alanındaki çalışmaları sırasında bazı hastalıkların bulaşmasında gözle görülmeyen bazı varlıkların etkisi olduğunu tespit etmiştir ve mikroskop henüz icat edilmeden mikroplar hakkında araştırmalar yapmıştır.

Berhelet, kimya alanındaki çalışmalarının önemini vurgulamak için İbn-i Sina’yı kimyanın günümüzdeki halini almasındaki en büyük yardımcı olarak tanıtmıştır. Eserleri Latince yoluyla Batı dillerine çevrilmiştir. Fizik, astronomi ve felsefeyle ilgili 150’ye yakın eser vermiştir. Bunların Farsça olanların dışında büyük çoğunluğu Arapça’dır.

Eserleri 

  • El-Kanun fi’t-Tıb, (ö.s), 1593, “Tıpta Kanun”(Tıp ile ilgili zamanının bilgilerini ihtiva eder. Orta çağda dört yüz yıl Batı’da ders kitabı olarak okutulmuştur. Latinceye on çevirisi yapılmıştır. Bu kitap İbn-i Sina’nın deneyimlerinin yer aldığı sistematik bir ansiklopedidir. İbn-Sina’nın en ünlü kitaplarındandır.  Günümüzde Paris Üniversitesi’nin tıp fakültesi öğrencileri S.t Germain Bulvarı yakınlarındaki konferans salonunda İbn-i Sina ve er-Razi gibi iki bilginin portreleri ile karşılaşırlar.
  • Kitabü’l-Necat, (ö.s), 1593, (“Kurtuluş Kitabı”Metafizik konularda yazılmış özet bir eserdir. Kitap savaş alanında ve Kitabü’ş-Şifa’nın yetkin bir özeti şeklindeydi.
  • Risale fi-İlmi’l-Ahlak, (ö.s), 1880, (Ahlak Kitabı)
  • İşarat ve’l-Tembihat, (ö.s), 1892, Mantık, Fizik ve Metafizik bölümlerini içerir. 20 bölümden oluşur.Bu kitap İbn-i Sina’nın kişisel görüşlerini içeren bir yapıttır.
  • Kitabü’ş-Şifa, (ö.s), 1927, Mantık, Matematik, Fizik ve Metafizik konularında yazılmış on bir ciltlik bir eserdir. Birçok kere Latinceye çevrilmiş ve ders kitabı olarak okutulmuştur.
  • Diğer Eserleri: Lisanü’l-Arab Isfahan, Aksamu’l-Ulumi’l-Akliyye, Risale fi’l Hudud, İsbatu’n, Nubavve, Risale fi’l-Kader, el-Ahlak, Kitab fi’s-Siyaset , Risale fi’l-Aşk, Hayy İbn Yakzan, Kitabu’l-İnsaf, el-Ahd, el-işaretu ila İlmi’l-Mantık, el-Hidaye,  Makale fi’n-Nefs,

Hakkında hukukbook

Bunu okudunuz mu?

Müfit Utku

Yargıtay önceki başkanlarından Müfit Utku 3 Ağustos 1932 tarihinde Mardin’de doğmuş 13 Ağustos 2013 tarihinde …