Yeni
Ana Sayfa » Evrensel Metinler » Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü
The European Parliament

Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü

Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü 16 şubat 2011 Strasbourg’da düzenlenerek kabul edilmiştir. Tüzüğün, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanmasını takip eden 20. gün yürürlüğe girmesi kararlaştırılmış, 1 Nisan 2012 tarihinden itibaren uygulanması öngörülmüştür. Tüzük, bütün unsurlarıyla bağlayıcıdır ve tüm üye devletlerde doğrudan uygulanmaktadır.

The European Parliament and Council Regulation

Vatandaş Girişimi hakkında 16 Şubat 2011 tarihli ve (AT) 211/2011 sayılı

AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY TÜZÜĞÜ

 

 AVRUPA PARLAMENTOSU VE AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ,

Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkındaki Antlaşma’yı ve bu Antlaşma’nın özellikle 24. maddesinin birinci paragrafını göz önünde tutarak,

Komisyon’un önerisini göz önünde tutarak,

Taslak yasama tasarrufunun ulusal parlamentolara iletilmesinden sonra,

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi’nin görüşünü göz önünde tutarak,

Bölgeler Komitesi’nin görüşünü göz önünde tutarak,

Olağan yasama usulleri uyarınca hareket ederek,

Aşağıdaki gerekçelerle:

 1. Avrupa Birliği Antlaşması (ABA), Birlik vatandaşlığını güçlendirir ve diğer hususların yanı sıra tüm vatandaşların Avrupa Vatandaş Girişimi vasıtasıyla Birlik içindeki demokratik hayata katılma hakkına sahip olmalarını sağlayarak Birliğin demokratik işlevini geliştirir. Bu usul, vatandaşlara, Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın (ABİA) 225. maddesi ile Avrupa Parlamentosu’na ve 241. maddesi ile Konsey’e verilen haklara benzer şekilde, Antlaşmaların uygulanması amacıyla Birliğin hukuki tasarruflarına ilişkin bir öneri sunmasını talep etmek için Komisyon’a doğrudan başvurma imkânı sağlar.
 1. Vatandaşların katılımını teşvik etmek ve Birliği daha erişebilir kılmak için, vatandaş girişiminde gereken usul ve şartlar açık, kolay, kullanıcı dostu olmalı ve vatandaş girişiminin niteliği ile orantılı olmalıdır. Hak ve yükümlülükler arasında adil bir denge sağlamalıdır.
 1. Usul ve şartlar ayrıca, vatandaş girişimini destekleyen Birlik vatandaşlarının geldikleri üye devlete bakılmaksızın aynı şartlara tabi tutulmalarını sağlamalıdır.
 1. Komisyon, talep üzerine, vatandaşlara vatandaş girişimleri hakkında özellikle kayıt kriterlerine ilişkin bilgi ve gayrı resmi tavsiye vermelidir.
 1. Vatandaşların gelmesi gereken üye devletlerin asgari sayısının belirlenmesi gerekir. Bu sayı, vatandaş girişiminin Birlik çıkarlarını temsil etmesini ve bu vasıtanın kolay kullanılır olmasını sağlamak için, üye devlet sayısının dörtte biri olarak belirlenmelidir.
 1. Bu amaç doğrultusunda, bu üye devletlerden gelen asgari imzacı sayısı da belirlenmelidir. Vatandaş girişimini destekleyen vatandaşlara benzer şartlar sağlamak için, bu asgari sayılar azalan oranlı olmalıdır. Açık olması bakımından, bu asgari sayılar her bir üye devlet için bu Tüzüğün Ek’inde belirlenmelidir. Her bir üye devlet için gerekli asgari imzacı sayısı, her bir üye devlette seçilen Avrupa Parlamentosu üye sayısının 750 katına karşılık gelmelidir. Avrupa Parlamentosu’nun oluşumundaki her hangi bir değişikliği yansıtmak için, Komisyon’un bu Eki değiştirme yetkisi olmalıdır.
 1. Vatandaş girişimini desteklemede asgari yaşın belirlenmesi gereklidir. Bu yaş, vatandaşların Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanma hakkı kazandıkları yaş olarak belirlenmelidir.
 1. Bir vatandaş girişiminin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için azami düzeyde organize bir yapı gereklidir. Bu yapı, Avrupa çapındaki konuların ortaya çıkmasına katkıda bulunmak ve bu konular üzerinde düşünmeyi desteklemek için, en az yedi farklı üye devletten gelen gerçek kişilerden (organizatörlerden) oluşan vatandaşlar komitesi şeklinde olmalıdır. Şeffaflığın ve düzgün ve etkili iletişimin sağlanması amacıyla, vatandaşlar komitesi prosedür boyunca komite ile Birlik kurumları arasında ilişki kuracak temsilciler belirlemelidir.
 1. Birimler, özellikle Antlaşmalar uyarınca Avrupa siyasi farkındalığının oluşturulmasına ve Birlik vatandaşlarının isteklerini ifade etmelerine katkıda bulunan kuruluşlar, tam bir şeffaflık içinde hareket etmeleri kaydıyla, vatandaş girişimini desteklemelidir.
 1. Vatandaş girişimi önerilerinde uyum ve şeffaflığın sağlanması ve bu Tüzükte yer alan koşullara uygun olmayan bir vatandaş girişimi önerisi için imza toplanmasından kaçınmak için, vatandaşlardan gelen gerekli destek beyanlarının toplanmasından önce bu tür girişimlerin Komisyon tarafından hazırlanacak bir internet sitesinde kayıt altına alınması zorunlu olmalıdır. Bu Tüzükte yer alan koşullara uygun olan tüm vatandaş girişimi önerileri Komisyon tarafından kaydedilmelidir. Komisyon, iyi idareye ilişkin genel ilkeler uyarınca kayıt ile ilgili işleri yürütmelidir.
 1. Vatandaş girişimi önerisi kayıt edildiğinde, vatandaşların destek beyanları organizatörler tarafından toplanabilir.
 1. Destek beyanının şeklini, üye devletler tarafından doğrulama amaçlı talep edilen veriler belirtilmek suretiyle bu Tüzüğün Ek’inde belirlemek uygundur. Komisyon, bu Ekte, üye devletler tarafından kendisine iletilen bilgileri göz önünde tutarak ABİA’nın 290. maddesi uyarınca değişiklik yapmaya yetkili kılınmalıdır.
 2. Kişisel verilerin yeterli ve ilgili olması ve toplanma amaçlarına göre aşırı olmaması ilkesine riayet ederek, üye devletlerin destek beyanlarını ulusal hukuk ve uygulama uyarınca kontrol etmeleri için gerekli olduğu ölçüde, vatandaş girişimi önerisinin imzacılarından, duruma göre kimlik numarası veya kimlik belgesi numarası dâhil olmak üzere, kişisel verileri sunmaları istenir.
 1. Modern teknolojiyi, katılımcı demokrasinin bir aracı olarak iyi bir şekilde kullanmak amacıyla, destek beyanlarının yazılı olmasının yanı sıra çevrimiçi de toplanması sağlanmalıdır. Çevrimiçi toplama sistemleri, diğer hususların yanı sıra, verilerin güvenli bir şekilde toplanmasını ve saklanmasını sağlamak için, yeterli ve yerinde güvenlik özelliklerine sahip olmalıdır. Komisyon, bu amaç doğrultusunda, çevrimiçi toplama sistemlerinin detaylı teknik özelliklerini tanımlamalıdır.
 1. Üye devletler, destek beyanlarının toplanmasından önce, çevrimiçi toplama sistemlerinin bu Tüzüğün gereklilikleri ile uyumluluğunu kontrol etmelidirler.
 1. Komisyon, bu Tüzüğün çevrimiçi toplama sistemlerine ilişkin hükümlerine uymak için, ilgili teknik özellikleri ve güvenlik özelliklerini bünyesinde barındıran açık kaynak kodlu bir yazılım sağlamalıdır.
 1. Bir vatandaş girişimi için sunulan destek beyanlarının belirli bir süre içinde toplanması sağlanmalıdır. Vatandaş girişimi önerilerinin ilgili kalmasını sağlamak için, destek beyanlarının Birlik çapında toplanmasının karmaşıklığını da göz önünde bulundurarak, bu sürenin vatandaş girişimi önerisinin kayıt tarihinden itibaren 12 ayı geçmemesi gerekir.
 1. Bir vatandaş girişimi imzacılardan gerekli destek beyanını aldığında, tüm üye devletler kendi imzacılarının destek beyanlarının kontrolünden ve onaylanmasından sorumlu olmalıdır. Üye devletler, bu kontrolleri, idari yüklerini sınırlandırma ihtiyacını göz önünde bulundurarak, onay talebinin alınmasından itibaren üç ay içinde, örnekleme yöntemine dayanabilen uygun doğrulama yöntemlerini esas alarak yapmalıdırlar ve alınan geçerli destek beyanının sayısını onaylayan bir belge oluşturmalıdırlar.
 1. Organizatörler, bu Tüzükte belirtilen ilgili tüm koşulların vatandaş girişiminin Komisyon’a sunulmasından önce yerine getirilmesini sağlamalıdır.
 1. Komisyon, vatandaş girişimini incelemeli ve hukuki ve siyasi sonuçlarını ayrı ayrı belirlemelidir. Ayrıca, bu girişime cevaben gerçekleştireceği eylemi üç ay içinde ortaya koymalıdır. Komisyon, en az bir milyon Birlik vatandaşı tarafından desteklenen vatandaş girişiminin ve olası takibinin dikkatlice incelendiğini göstermek için, ortaya koymayı öngördüğü eylemin gerekçelerini açık, anlaşılır ve detaylı bir biçimde açıklamalı ve herhangi bir eylemde bulunmamayı öngörmesi halinde de aynı şekilde bunun nedenlerini belirtmelidir. Gerekli sayıda imzacı tarafından desteklenen ve bu Tüzüğün diğer gerekliliklerini yerine getiren vatandaş girişimi Komisyon’a sunulduğunda, organizatörler bu girişimi Birlik düzeyinde kamuya açık bir oturumda sunabilmelidirler.
 1. Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak gerçek kişilerin korunması ve bu verilerin serbest dolaşımı hakkında 24 Ekim 1995 tarihli ve 95/46/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, bu Tüzüğün uygulanması sırasında kişisel verilerin işlenmesinde tam olarak uygulanır. Bu kapsamda, hukuki kesinlik bakımından, vatandaş girişimi organizatörlerinin ve üye devletlerdeki yetkili makamların 95/46/AT sayılı Direktif kapsamında veri kontrolörleri olduklarının netleştirilmesi ve vatandaş girişiminin amaçları doğrultusunda, toplanmış olan kişisel verilerin muhafaza edilebileceği azami sürenin belirlenmesi gereklidir. Organizatörler, veri kontrolörleri sıfatıyla, özellikle veri işlemenin yasallığı, veri işleme faaliyetlerinin güvenliği, bilgi sağlama ve veriye konu olan kişilerin kişisel verilerine erişimlerinin yanı sıra bu verilerin düzeltilmesi ve silinmesinin sağlanmasına ilişkin haklar olmak üzere 95/46/AT sayılı Direktifin öngördüğü yükümlülükler doğrultusunda gerekli bütün tedbirleri almalıdır.
 1. 95/46/AT sayılı Direktifin hukuki başvuru yolları, sorumluluk ve yaptırımlarına ilişkin III. Bölüm hükümleri, bu Tüzüğün uygulanması sırasında kişisel verilerin işlenmesinde tam olarak uygulanır. Vatandaş girişiminin organizatörleri, uygulanmakta olan ulusal mevzuat uyarınca, neden oldukları zararlardan sorumlu tutulmalıdırlar. Buna ilaveten, üye devletler, bu Tüzüğün ihlali halinde, organizatörlerin gerekli cezalara tabi olmalarını sağlamalıdır.
 1. Kişisel verilerin Topluluk kurumları ve organları tarafından işlenmesiyle ilgili olarak gerçek kişilerin korunması ve bu verilerin serbest dolaşımı hakkında 18 Aralık 2000 tarihli ve (AT) 45/2001 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü, bu Tüzüğün uygulanması sırasında Komisyon tarafından kişisel verilerin işlenmesine tam anlamıyla uygulanır.
 1. İleride çıkabilecek uyarlama ihtiyaçlarını karşılamak üzere, bu Tüzüğün Eklerinde değişiklik yapılabilmesi amacıyla, Komisyon’a, ABİA’nın 290. maddesi uyarınca yetki devrine dayanarak çıkarılan tasarrufları kabul etme yetkisi verilmelidir. Komisyon’un, hazırlık çalışmaları sırasında uzman düzeyinde de olmak üzere gerekli istişarelerde bulunması özellikle önem arz eder.
 1. Bu Tüzüğün uygulanması için gerekli tedbirler, Komisyon’a verilen yetkilerin kullanılmasına ilişkin usulleri belirleyen 28 Haziran 1999 tarihli ve1999/468/AT sayılı Konsey Kararı’na uygun olarak kabul edilmelidir.
 2. Bu Tüzük, temel haklara saygı gösterir ve Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’nda yer alan ilkeleri, özellikle herkesin kendisini ilgilendiren kişisel verilerin korunması hakkına sahip olduğuna dair 8.maddesini gözetir.
 1. Avrupa Veri Koruma Denetçisi’ne danışılmış ve Denetçi konuya ilişkin bir görüş kabul etmiştir.

İŞBU TÜZÜĞÜ KABUL ETMİŞTİR:

Madde 1
Konu

Bu Tüzük, ABA’nın 11. maddesinde ve ABİA’nın 24. maddesinde öngörülen vatandaş girişimi için gerekli usul ve şartları düzenler.

Madde 2
Tanımlar
Bu Tüzüğün amaçları doğrultusunda, aşağıdaki tanımlar geçerlidir:
 1. “Vatandaş girişimi”, vatandaşların, Antlaşmaların uygulanması amacıyla Birliğin bir hukuki tasarrufunun gerekli olduğunu düşündükleri konularda, Komisyon’u yetkileri çerçevesinde uygun öneri sunmaya davet ettikleri, bütün üye devletlerin en az dörtte birinden gelen en az bir milyon kabul edilebilir nitelikte imzacının desteğini almış ve bu Tüzüğe uygun olarak Komisyon’a sunulmuş olan girişimi ifade eder;
 1. “imzacılar”, bir vatandaş girişimini, söz konusu girişime ilişkin destek beyanı formunu doldurmak suretiyle destekleyen Birlik vatandaşlarını ifade eder;
 1. “organizatörler”, vatandaş girişiminin hazırlanmasından ve Komisyon’a sunulmasından sorumlu olan vatandaşlar komitesini oluşturan gerçek kişileri ifade eder.
Madde 3
Organizatörlere ve imzacılara ilişkin şartlar
 1. Organizatörler, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanabilecek yaştaki Birlik vatandaşlarıdır.
 1. Organizatörler en az yedi farklı üye devlette yerleşik asgari yedi kişiden müteşekkil vatandaşlar komitesini oluştururlar.

Organizatörler, prosedür süresince vatandaşlar komitesi ve Birlik kurumları arasında ilişki kuracak ve vatandaşlar komitesi adına konuşmaya ve hareket etmeye yetkili olacak bir temsilci ve bir yedek (bundan sonra “temas kişileri” olarak anılacaktır) belirler.

Avrupa Parlamentosu üyesi olan organizatörler, vatandaşlar komitesini oluşturmak için gerekli olan asgari sayının hesaplanmasında dikkate alınmaz.

Vatandaş girişimi önerisinin 4. maddeye uygun olarak kaydedilmesi bakımından, Komisyon bu maddenin 1. paragrafında ve bu paragrafta belirtilen koşullara uygun hareket etmek için sadece vatandaşlar komitesinin yedi üyesine ilişkin gerekli bilgileri inceler.

 1. Komisyon, organizatörlerden 1 ve 2. paragraflarda belirtilen koşulların yerine getirildiğine dair yeterli kanıt sağlamalarını talep edebilir.
 1. Bir vatandaş girişimi önerisini destekleyebilmeleri için imzacıların Birlik vatandaşı olmaları ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanabilecek yaşta olmaları gerekir.
Madde 4
Vatandaş girişimi önerisinin kaydedilmesi
 1. Organizatörler, bir vatandaş girişimine ilişkin olarak imzacılardan destek beyanlarını toplamaya başlamadan önce, vatandaş girişimi önerisini başta konusu ve hedefleri olmak üzere Ek II’de yer alan bilgileri belirterek kaydetmek zorundadır.

Bu bilgiler, Komisyon tarafından bu amaçla kurulan çevrimiçi vatandaş girişimi kayıt sayfası(bundan sonra “kayıt sayfası” olarak anılacaktır) Birliğin resmi dillerinden birinde yer alır.

Organizatörler, kayıt sayfası ve gerektiğinde kendi internet siteleri için, vatandaş girişimi önerisinin destek ve finansman kaynaklarıyla ilgili güncellenen bilgileri düzenli olarak sunarlar.

Organizatörler,  2. paragrafa uygun olarak onaylandığında vatandaş girişimi önerisini Birliğin diğer resmi dillerinde kaydederler. Organizatörler, vatandaş girişimi önerisinin Birliğin diğer resmi dillerine çevrilmesinden sorumludur.

Komisyon, bilgi ve destek sağlayan bir temas noktası oluşturur.

 1. Komisyon, Ek II’de yer alan bilgilerin alınmasından itibaren iki ay içinde aşağıdakilerin yerine getirilmiş olması koşuluyla, vatandaş girişimi önerisini tek bir kayıt numarası vermek suretiyle kaydeder ve organizatörlere teyit yazısı gönderir:

(a) 3. maddenin 2. paragrafına uygun olarak, vatandaşlar komitesinin oluşturulması ve temas kişilerinin belirlenmesi;

(b) vatandaş girişimi önerisinin, Antlaşmaların uygulanması amacıyla Birliğin hukuki tasarruflarının çıkarılması için Komisyon’un öneri sunma yetkilerinin açıkça dışında olmaması;

(c) vatandaş girişimi önerisinin açıkça kötüleyici, ciddiyetsiz veya zarar verici nitelikte olmaması,

(d) vatandaş girişimi önerisinin açıkça, ABA’nın 2. maddesinde belirtilen Birlik değerlerine aykırı olmaması.

 1. Komisyon, 2.paragrafta belirlenen şartların yerine getirilmemesi halinde kayıt yapılmasını reddeder.

Komisyon, vatandaş girişimi önerisini kaydetmeyi reddederse, organizatörlere reddin gerekçelerini ve tüm hukuki ve hukuk dışı başvuru yollarını bildirir.

 1. Kaydedilmiş bir vatandaş girişimi önerisi kayıt sayfası üzerinden kamuoyuna duyurulur. İlgili kişiler, (AT) 45/2001 sayılı Tüzük kapsamındaki haklarına halel gelmeksizin, vatandaş girişimi önerisinin kayıt tarihinden itibaren iki yıllık bir sürenin sonunda, kişisel verilerin kayıt sayfasından silinmesini talep etme hakkına sahiptirler.
 1. Organizatörler, destek beyanlarının 8.maddeye uygun olarak sunulmasından önce, kaydedilmiş bir vatandaş girişimi önerisini geri çekebilirler. Böyle bir durumda, kayıt sayfasına bu yönde bir ibare düşülür.
Madde 5
 Destek beyanlarının toplanmasına ilişkin usul ve şartlar 
 1. Organizatörler, 4. maddeye uygun olarak kaydedilen vatandaş girişimi önerisine yönelik destek beyanlarının imzacılardan toplanmasından sorumludur.

Destek beyanları toplanırken, sadece Ek III’te yer alan örneklere uygun ve söz konusu vatandaş girişiminin kayıt sayfasına kaydedilmiş olduğu dilde doldurulmuş formlar kullanılabilir. Destek beyanları imzacılardan toplanmadan önce, organizatörler formları Ek III’te belirtilen şekilde doldururlar. Formlarda sunulan bilgiler kayıt sayfasında yer alan bilgilerle tutarlı olmalıdır.

 1. Organizatörler destek beyanlarını kâğıt üzerinden veya elektronik ortamda toplayabilir. Destek beyanlarının çevrimiçi toplanması halinde, 6. paragraf uygulanır.

Bu Tüzüğün amaçları doğrultusunda, elektronik imzalara ilişkin Topluluk çerçevesi oluşturulması hakkında 1999/93/AT sayılı ve 13 Aralık 1999 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi çerçevesinde ileri elektronik imza kullanarak imzalanan destek beyanları, kâğıt üzerinden yapılan destek beyanları ile aynı muameleye tabi tutulur.

 1. İmzacılar, organizatörler tarafından temin edilen destek beyanları formlarını doldurmak zorundadır. Ek III’te belirtildiği şekilde, imzacılar, sadece üye devletler tarafından doğrulanması amacıyla istenen kişisel verileri belirtirler.

İmzacılar bir vatandaş girişimi önerisine sadece bir kere destek verebilirler.

 1. Üye devletler Ek III’te yer alan bilgilere ilişkin herhangi bir değişikliği Komisyon’a iletir. Komisyon, söz konusu değişiklikleri göz önünde tutarak, yetki devrine dayanan tasarruf çıkarma yöntemiyle, 17. maddeye uygun olarak ve 18 ve 19. maddelerde yer alan şartlara uyarak Ek III’te yapılan değişiklikleri kabul edebilir.
 2. Destek beyanları, vatandaş girişimi önerisinin kayıt tarihinden itibaren en geç 12 ay içinde toplanır.

Bu sürenin sonunda, kayıt sayfasında, sürenin sona erdiği ve yeterli sayıda destek beyanının toplanamadığı belirtilir. 

Madde 6
 Çevrimiçi toplama sistemi 
 1. Destek beyanlarının çevrimiçi toplanması halinde, çevrimiçi toplama sistemiyle elde edilen veriler bir üye devlet tarafından muhafaza edilir.

Çevrimiçi toplama sistemi, bu sistem vasıtasıyla toplanan verilerin muhafaza edileceği üye devlet tarafından 3. paragraf uyarınca onaylanır. Organizatörler, üye devletlerin bazılarında veya tümünde destek beyanlarını toplamak için tek bir çevrimiçi toplama sistemi kullanabilir.

Destek beyanları formlarına ilişkin örnekler çevrimiçi toplamadan kaynaklanan ihtiyaçlar doğrultusunda uyarlanabilir.

 1. Organizatörler, destek beyanlarının toplanması için kullanılan çevrimiçi toplama sisteminin 4. paragrafa uygun olmasını sağlar.

Destek beyanları toplanmaya başlamadan önce, organizatörler, ilgili üye devletteki yetkili makamdan bu amaçla kullanılan çevrimiçi toplama sisteminin 4. paragrafa uygunluğunu onaylamasını talep eder.

Organizatörler, çevrimiçi toplama sistemi vasıtasıyla destek beyanlarını toplamaya ancak 3. paragrafta belirtilen belgeyi aldıktan sonra başlayabilir. Organizatörler, söz konusu belgenin bir nüshasını çevrimiçi toplama sistemi için kullanılan internet sitesinde yayımlar.

Komisyon, 1 Ocak 2012 tarihine kadar, bu Tüzüğün çevrimiçi toplama sistemine ilişkin hükümlerine uymak için gerekli güvenlik ve teknik özelliklere sahip açık kaynak kodlu yazılımı kurar ve sonrasında bu yazılımı günceller. Yazılım ücretsiz olarak hizmete sunulur.

 1. Çevrimiçi toplama sistemi, 4. paragrafa uygun olduğunda, ilgili yetkili makam bir ay içinde Ek IV’te yer alan örneğe uygun bir belge verir.

Üye devletler, diğer üye devletlerin yetkili makamları tarafından verilen belgeleri tanır.

 1. Çevrimiçi toplama sistemi, aşağıdaki hususların sağlanması amacıyla yeterli güvenlik ve teknik özelliklerle donatılır:

(a) çevrimiçi destek beyanları sadece gerçek kişiler tarafından sunulabilir;

(b) çevrimiçi temin edilen verilerin, diğer hususların yanı sıra, ilgili vatandaş girişiminin desteklenmesi ve kişisel verinin kazara veya hukuka aykırı şekilde yok edilmesi, kazara kaybedilmesi, değiştirilmesi, yetkisiz ifşası veya erişimine karşı korunması amaçlarının dışında değiştirilmemesi ve başka bir amaçla kullanılmaması için, söz konusu veriler güvenli bir şekilde toplanır ve saklanır;

(c) sistem, destek beyanlarını,8. maddenin 2. paragrafına uygun olarak üye devletler tarafından doğrulanabilmesi amacıyla Ek III’te yer alan örneklere uygun şekilde oluşturabilir.

 1. Komisyon, 1 Ocak 2012 tarihine kadar,20. maddenin 2. paragrafında yer alan düzenleyici prosedüre uygun olarak 4. paragrafın uygulanmasına ilişkin teknik özellikleri kabul eder.
Madde 7
 Üye devlet başına asgari imzacı sayısı 

1.Bir vatandaş girişimi imzacılarının üye devletlerin en az dörtte birinden gelmesi gerekir.

 1. Üye devletlerin en az dörtte birinden gelen imzacılar, vatandaş girişimi önerisinin kayıt tarihi itibarıyla, Ek I’de belirtilen asgari vatandaş sayısını karşılar. Söz konusu asgari sayılar her bir üye devlette seçilen Avrupa Parlamentosu üye sayısının 750 katına karşılık gelir.
 2. Komisyon, yetki devrine dayanarak çıkarılan tasarruf vasıtasıyla, 17. maddeye uygun olarak ve 18 ve 19. maddelerde yer alan koşullara tabi olarak, Avrupa Parlamentosu’nun oluşumundaki herhangi bir değişikliği yansıtmak amacıyla Ek I’de yapılacak gerekli uyarlamaları kabul eder.
 3. İmzacıların, destek beyanlarının 8. maddenin 1. paragrafının ikinci alt paragrafı uyarınca doğrulanmasından sorumlu olan üye devletten geldiği kabul edilir.
Madde 8
 Destek beyanlarının üye devletler tarafından doğrulanması ve onaylanması 
 1. Organizatörler, 5 ve 7. maddeler uyarınca imzacılardan gerekli destek beyanlarını topladıktan sonra, destek beyanlarını kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda doğrulama ve onaylama işlemi için 15. maddede belirtilen ilgili yetkili makamlara sunarlar. Organizatörler bu amaçla Ek V’te belirtilen formu kullanır ve kâğıt üzerinde toplanan destek beyanlarını, ileri elektronik imza vasıtasıyla elektronik olarak imzalananlardan ve çevrimiçi toplama sistemi vasıtasıyla toplananlardan ayırır.

Organizatörler, destek beyanlarını ilgili üye devletlere aşağıdaki şekilde sunar:

(a) Ek III, Kısım C, 1.bentte belirtildiği gibi, imzacının yerleşik veya uyruğu olduğu üye devlet veya;

(b) Ek III, Kısım C, 2. bentte belirtildiği gibi, destek beyanında yer alan kişisel kimlik numarasını veren veya kişisel kimlik belgesini düzenleyen üye devlet.

 1. Yetkili makamlar, destek beyanlarını, duruma göre ulusal mevzuat veya uygulamalara uygun olarak, talebin alınmasını takip eden en geç üç ay içinde ve uygun kontroller temelinde doğrular. Yetkili makamlar, bu temelde organizatörlere, ilgili üye devlete ilişkin olarak geçerli destek beyanlarının sayısının belirtildiği, Ek VI’da yer alan örneğe uygun bir belge verir.

Destek beyanlarının doğrulanması amacıyla, imzaların gerçekliğinin kontrol edilmesi istenemez.

 1. 2. paragrafta öngörülen belge ücretsiz verilir.
Madde 9
 Vatandaş girişiminin Komisyon’a sunulması

 Bu Tüzükte belirtilen gerekli tüm usul ve şartlara uygun hareket edilmesi koşuluyla, 8. maddenin 2. paragrafında öngörülen belgelerin alınmasından sonra, organizatörler, bu girişim için alınan herhangi bir destek veya finansmana ilişkin bilgileri eklemek suretiyle vatandaş girişimini Komisyon’a sunabilirler. Bu bilgi kayıt sayfasında yayımlanır.

Hakkında bilgi verilecek kaynağı aşan destek ve finansman miktarı, Avrupa düzeyindeki siyasi partilerin statüsüne ve finansmanına ilişkin kurallar hakkında 4 Kasım 2003 tarihli ve 2004/2003 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü’nde1 belirtilen miktarla aynıdır.

Bu maddenin amaçları bakımından, organizatörler, Ek VII’de belirtilen formu kullanırlar ve doldurulan formu,8. maddenin 2. paragrafında öngörülen belgelerin nüshalarıyla birlikte kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda sunarlar.

Madde 10
Komisyon’un vatandaş girişimini inceleme usulü 
 1. Komisyon, vatandaş girişimini 9. maddeye uygun olarak aldığında aşağıdakileri yerine getirir:

(a)   vatandaş girişimini gecikmeksizin kayıt sayfasında yayımlar;

(b)  vatandaş girişimiyle ortaya konulan konuları ayrıntılı bir şekilde açıklayabilmeleri için uygun düzeydeki organizatörleri kabul eder;

(c)   3 ay içinde, bir bildirim vasıtasıyla, vatandaş girişimine ilişkin olarak vardığı hukuki ve siyasi sonuçları, planladığı eylemi ve duruma göre söz konusu eylemde bulunma veya bulunmama sebeplerini ortaya koyar,

 1. 1. maddenin (c) bendinde belirtilen bildirim, Avrupa Parlamentosu’na, Konsey’e ve organizatörlere bildirilir ve kamuoyuna duyurulur.
Madde 11
 Kamuya açık oturum 
 1. maddenin 1. paragrafının (a) ve (b) bentlerindeki şartlar yerine getirildiğinde ve 10. maddenin 1. paragrafının (c) bendinde öngörülen süre içinde, organizatörlere vatandaş girişimini kamuya açık bir oturumda sunmaları imkânı verilir. Komisyon ve Avrupa Parlamentosu, bu oturumun, duruma göre Birliğin diğer kurum ve organlarının da katılımıyla Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenmesini ve Komisyon’un uygun bir düzeyde temsil edilmesini sağlar.
Madde 12
 Kişisel verilerin korunması 
 1. Vatandaş girişimi organizatörleri ve üye devletlerin yetkili makamları, bu Tüzük uyarınca kişisel verileri işlerken, 95/46/AT sayılı Direktife ve söz konusu Direktif uyarınca kabul edilen ulusal hükümlere riayet ederler.
 1. Kişisel verilerin işleme alınmasında, vatandaş girişimi organizatörleri ile 15. maddenin 2. paragrafı uyarınca belirlenen yetkili makamlar,95/46/AT sayılı Direktifin 2. maddesinin (d) bendi uyarınca veri kontrolörleri olarak kabul edilirler.
 2. Organizatörler, sunulmuş olan bir vatandaş girişimi çerçevesinde toplanan kişisel verilerin, bu girişimin desteklenmesinden başka bir amaçla kullanılmamasını sağlar ve bu girişim için alınan bütün destek beyanlarını ve nüshalarını, 9. madde uyarınca bu girişimin Komisyon’a sunulmasından en geç 1 ay sonra veya girişim önerisinin kayıt tarihinden 18 ay sonra, enerken tarih esas alınmak üzere, imha eder.
 3. Yetkili makam, sunulmuş olan vatandaş girişimi çerçevesinde alınan kişisel verileri, sadece destek beyanlarını 8. maddenin 2. paragrafına uygun olarak doğrulamak amacıyla kullanır ve bütün destek beyanları ile bunların nüshalarını söz konusu maddede belirtilen belgenin verilmesinden en geç 1 ay sonra imha eder.
 4. Sunulmuş olan vatandaş girişimi destek beyanları ve bunların nüshaları, vatandaş girişimi önerisine ilişkin hukuki veya idari işlemler sebebiyle gerekli olduğunda, 3 ve 4. paragrafta belirtilen süreler gözetilmeksizin muhafaza edilebilir. Organizatörler ve yetkili makam, bütün destek beyanlarını ve bunların nüshalarını, bu işlemlerin nihai bir kararla sonuçlandırılmasından en geç bir hafta sonra imha eder.
 5. Organizatörler, işlemin özelikle bir şebeke üzerinden verilerin aktarılmasını gerektirdiğinde, kazara veya yasa dışı tahribat veya kazara kayıp, değiştirilme, yetkisiz kullanım veya erişim ve diğer tüm yasa dışı işlem biçimlerine karşı kişisel verilerin korunması için gerekli tüm teknik ve kurumsal tedbirleri alır.
 Madde 13
 Sorumluluk

 Organizatörler, vatandaş girişiminin organize edilmesinde sebep oldukları zararlardan geçerli ulusal mevzuata uygun olarak sorumludur.

 Madde 14
 Cezalar

 Üye devletler, bu Tüzüğün ihlali durumunda ve özellikle aşağıdaki durumlarda organizatörlere uygun cezaların uygulanmasını sağlar:

(a)   organizatörlerin yanlış beyanlarda bulunması;

(b)  verilerin dolandırıcılık amacıyla kullanılması.

 1. 1. paragrafta belirtilen cezalar etkili, orantılı ve caydırıcıdır.
 Madde 15
 Üye devletlerdeki yetkili makamlar 
 1. Üye devletler,6. maddenin 3. paragrafının uygulanması amacıyla, söz konusu hükümde öngörülen belgenin verilmesinden sorumlu yetkili makamları tayin eder. 
 1. Her üye devlet,8. maddenin 2. paragrafının uygulanması amacıyla, destek beyanlarının doğrulanması sürecinin koordinasyonundan ve söz konusu hükümde öngörülen belgelerin verilmesinden sorumlu bir yetkili makam tayin eder.
 1. Üye devletler, en geç 1 Mart 2012 tarihine kadar, yetkili makamların isim ve adreslerini Komisyon’a iletir.
 2. Komisyon, yetkili makamların listesini kamuoyuna duyurur.
Madde 16
Eklerin değiştirilmesi 

Komisyon, 17. madde uyarınca yetki devrine dayanarak çıkarılan tasarruflar vasıtasıyla ve 18 ve 19. maddelerde yer alan şartlara riayet etmek kaydıyla, bu Tüzüğün ilgili hükümleri çerçevesinde Eklerinde yapılan değişiklikleri kabul edebilir.

Madde 17
 Yetki devri kullanımı 
 1. 16. maddede belirtilen yetki devrine dayanarak çıkarılan tasarrufları kabul etme yetkisi belirsiz bir süre için Komisyon’a verilir.
 1. Komisyon, yetki devrine dayanan tasarrufları kabul ettiğinde durumu Avrupa Parlamentosu ve Konsey’e eşzamanlı olarak bildirir.
 1. Komisyon’un yetki devrine dayanarak çıkarılan tasarrufları kabul etme yetkisi, 18 ve 19. maddelerde belirtilen şartlara tabidir.
Madde 18
Yetki devrinin iptali 
 1. 16. maddede belirtilen yetki devri, Avrupa Parlamentosu veya Konsey tarafından her zaman iptal edilebilir.
 1. Yetki devrinin iptal edilip edilmeyeceğine karar vermek için iç prosedürü başlatan kurum, nihai karar alınmadan önce makul bir süre içinde diğer kuruma ve Komisyon’a, iptal edilebilecek devredilmiş yetkileri ve iptalin olası sebeplerini de içeren bir bilgilendirmede bulunmak için çaba gösterir.
 1. İptal kararı, bu kararda belirtilen yetki devrine son verir. Karar ivedilikle veya söz konusu kararda belirtilen tarihte yürürlük kazanır. Karar, yetki devrine dayanarak çıkarılan yürürlükteki tasarrufları etkilemez. Karar, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanır.
Madde 19
 Yetki devrine dayanan tasarruflara karşı yapılan itirazlar 
 1. Avrupa Parlamentosu veya Konsey, bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde yetki devrine dayanan tasarrufa itiraz edebilir. Avrupa Parlamentosu veya Konsey’in inisiyatifiyle bu süre 2 ay daha uzatılır.
 2. 1. paragrafta belirtilen süre sona erdiğinde, Avrupa Parlamentosu veya Konsey yetki devrine dayanan tasarrufa itiraz etmemişse, söz konusu tasarruf Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanır ve belirtilen tarihte yürürlüğe girer.

Yetki devrine dayanan tasarruf, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanabilir ve Avrupa Parlamentosu ve Konsey, Komisyon’a itirazda bulunmayacaklarını bildirdikleri takdirde bu sürenin bitiminden önce yürürlüğe girebilir.

 1. Avrupa Parlamentosu veya Konsey,1. paragrafta belirtilen süre içinde, yetki devrine dayanan tasarrufa itiraz ettiği takdirde, tasarruf yürürlüğe girmez. İtirazda bulunan kurum yetki devrine dayanarak çıkarılan tasarrufa itiraz etme sebeplerini açıklar.
 Madde 20
 Komite 
 1. Komisyon’a 6. maddenin 5. paragrafının uygulanmasında bir komite yardımcı olur.
 1. Bu paragrafa atıfta bulunulduğunda, 1999/468/AT sayılı Kararın 8. maddesinin hükümleri göz önünde bulundurularak, bu Kararın 5 ve 7. maddeleri uygulanır.

1999/468/AT sayılı Kararın 5. maddesinin 6. paragrafında belirtilen süre 3 ay olarak belirlenir.

Madde 21
 Ulusal hükümlerin bildirimi

 Her üye devlet, bu Tüzüğü uygulamak için kabul ettiği spesifik hükümleri Komisyon’a bildirir.

Komisyon, diğer üye devletleri durumdan haberdar eder.

 Madde 22
Revizyon

 1 Nisan 2015 tarihi itibarıyla ve bu tarihten itibaren her üç yılda bir, Komisyon, bu Tüzüğün uygulanmasıyla ilgili olarak Avrupa Parlamentosu ve Konsey’e bir rapor sunar.

 Madde 23
Yürürlük ve uygulama

 Bu Tüzük, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanmasını takip eden 20. gün yürürlüğe girer.

Bu Tüzük, 1 Nisan 2012 tarihinden itibaren uygulanır.

Bu Tüzük, bütün unsurlarıyla bağlayıcıdır ve tüm üye devletlerde doğrudan uygulanır.

Strasbourg’da 16 Şubat 2011 tarihinde düzenlenmiştir.

Avrupa Parlamentosu adına                                                               Konsey adına

     Başkan                                                                                             Başkan        

 J. BUZEK                                                                                           MARTONYI J.

EK I
ÜYE DEVLET BAŞINA ASGARİ İMZACI SAYISI
Belçika

 

16 500
Bulgaristan

 

13 500
Çek Cumhuriyeti

 

16 500
Danimarka

 

9 750
Almanya

 

74 250
Estonya

 

4 500
İrlanda

 

9 000
Yunanistan

 

16 500
İspanya 40 500

 

Fransa

 

55 500
İtalya

 

54 750
Kıbrıs

 

4 500
Letonya

 

6 750
Litvanya

 

9 000
Lüksemburg

 

4 500
Macaristan

 

16 500
Malta

 

4 500
Hollanda

 

19 500
Avusturya

 

14 250
Polonya

 

38 250
Portekiz

 

16 500
Romanya

 

24 750
Slovenya

 

6 000
Slovakya

 

9 750
Finlandiya

 

9 750
İsveç 15 000

 

Birleşik Krallık

 

54 750

 

 

Bunu okudunuz mu?

İdam Türleri

Kurşuna Dizme: Klasik bir yöntem olan bu idam şeklini Afganistan, Beyaz Rusya, Etiyopya, Kuzey Kore, …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et