Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » Avukatın Öz-El Kitabı- Avukatlık Rehberi

Avukatın Öz-El Kitabı- Avukatlık Rehberi

Avukatın Öz-El Kitabı/Avukatlık Rehberi, çok sayıda yazardan oluşan ortak heyet tarafından yazılarak 2021 yılı Eylül ayında, Platon Hukuk Yayınları tarafından basılmıştır.
Hukuk Kitapları arasında yer alan ve derleme türünde olan eser; yazarlar, Ali Parlar, İbrahim Özden Kaboğlu, Osman Oy, Seyithan Deliduman, Ender Ethem Atay, Eray Karınca, İhsan Baştürk, Suat Çalışkan, Paluri Arzu Kal Demirçi, Atilla Özen, Yavuz Süphandağ, Begüm Gürel, Zafer İşeri, Ümit Ortak, Erol Karaaslan, Zerrin Tokay, Murat Sayın, Çağrı Ayhan Şenel, Ramazan Oruç, Murat Topaloğlu, M. Ufuk Tekin, Neyir Şeyda Musal, Mine Demirezen, Zeynep Öncü Uygun  ve Gül Banu Kırtok tarafından yazılmış kitap bölümlerinden oluşmaktadır.
Avukatın Öz-El Kitabı (Avukatlık Rehberi)

KİTABIN KONU BAŞLIKLARI

ANAYASA YARGISI (Prof. Dr. İbrahim Özden KABOĞLU)
UYUŞMAZLIK YARGISI (Av. Begüm GÜREL)
AVUKATLIK HUKUKU (Av. Atilla ÖZEN)
DİLEKÇE (Av. M. Ufuk TEKİN)
SÖZLEŞMELER HUKUKU (Av. Zafer İŞERİ)
TEBLİGAT HUKUKU (Av. Ümit ORTAK)
HAKİMİN REDDİ (Av. Ümit ORTAK)
ARABULUCULUK (Av. Arb. Neyir Şeyda MUSAL)
CEZA MUHAKEMESİNDE KANUN YOLLARI
(Ali PARLAR, İst. BAM Cumhuriyet Savcısı)
HUKUK DAVALARI (Prof. Dr. Seyithan DELİDUMAN).
SULH HUKUK DAVALARI
(Av. Paluri Arzu (KAL) DEMİRÇİ)
AİLE HUKUKU DAVALARI (Av. Eray KARINCA)
MAL REJİMİNİN TASFİYESİNDE TEMEL İLKELER (Av. Eray KARINCA)
EVLÂT EDİNME (Hakim Erol KARAASLAN)
SOY BAĞI (Hakim Erol KARAASLAN)
MİRAS HUKUKU (Em. Hakim Zarife Zerrin TOGAY)
GAYRİMENKUL DAVALARI (Av. Murat SAYIN)
KİRA VE TAHLİYE DAVALARI (Av. Osman OY)
KAT MÜLKİYETİ DAVALARI (Hakim Ramazan ORUÇ)
TİCARİ DAVALAR (Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU)
İCRA İFLAS HUKUKU (Yavuz SÜPHANDAĞ, İcra Md. Yrd.)
İŞ HUKUKU DAVALARI (Av. Zeynep Öncü UYGUN)
TÜKETİCİ HUKUKU DAVALARI
(Av. Çağrı Ayhan ŞENEL)
FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HUKUKU DAVALARI
(Av. Uzm. Arb. Gül Banu KIRTOK)
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
(Av. Arb. Mine DEMİREZEN)
CEZA DAVALARI (Dr. Suat ÇALIŞKAN, C. Savcısı)
FİKİR VE SANAT ESERLERİ HUKUKUMUZDA
CEZAİ KORUMA (Dr. İhsan BAŞTÜRK, Yargıtay Üyesi)

İÇİNDEKİLER

ANAYASA YARGISI (Prof. Dr. İbrahim Özden KABOĞLU)

Anayasa Mahkemesinin Varlık Nedeni Ne?

Anayasa Mahkemesi Kararı Örneği

Anayasa Mahkemesi Başvuru Örneği

UYUŞMAZLIK YARGISI (Av. Begüm GÜREL)

Giriş

Uyuşmazlık Yargısı

Adli Yargı

1.1. Yargıtay

Daireler

A- Hukuk Daireleri

B- Ceza Daireleri

C- Yargıtayda Temyiz İncelemesi ve Duruşma

1.2. Bölge Adliye Mahkemeleri

Hukuk Mahkemeleri Hukuk Yargılaması
Asliye Hukuk Mahkemeleri
Sulh Hukuk Mahkemeleri
Uzmanlık Mahkemeleri (Özel Görevli Mahkemeler)

3.1. Aile Mahkemesi

3.2. Asliye Ticaret Mahkemesi (Ticaret Mahkemesi)

3.3. İş Mahkemesi

3.4. Kadastro Mahkemesi

3.5. Tüketici Mahkemesi

3.6 Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi

3.7. İcra Hukuk Mahkemeleri (İcra Tetkik Mercii)

Ceza Mahkemeleri ve Ceza Yargılaması
Asliye Ceza Mahkemesi
Ağır Ceza Mahkemesi
Uzmanlık Mahkemeleri

Çocuk Mahkemeleri

Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri

İcra Ceza Mahkemesi

Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi

Şikâyet

İdari Yargı

2.1. Danıştay

Daireler

2.2. Bölge İdare Mahkemesi

İdare ve Vergi Mahkemeleri

İdare Mahkemesi
Vergi Mahkemesi

Sonuç

AVUKATLIK HUKUKU (Av. Atilla ÖZEN)

I- Avukatlığın Mahiyeti

II- Avukatın Hak ve Yetkileri
III- Avukatın Yükümlülükleri
IV- TBB Meslek Kuralları
V- Avukatlık Bürosu ve Avukatın Çalışma Şekilleri
VI- Baro Levhasından Silinme ve Baronun Verdiği Kararlara İtiraz
VII- Avukatın Yasaklılık Halleri
VIII- Görev Suçlarında Yargılama Usulü
IX- Avukatın Hukuki Sorumluluğu
X- Disiplin Muhakemesi
XI- Avukatlık Sözleşmesi
Avukatlık Sözleşmesi

DİLEKÇE (Av. M. Ufuk TEKİN)

Dilekçenin Öğeleri
Biçime Dair Öğeler
İçeriğe Dair Öğeler
Bir Dilekçenin Anatomisi
Hazırlık
Yazım
Bitirirken
Kısa Kısa

SÖZLEŞMELER HUKUKU (Av. Zafer İŞERİ)

A. Sözleşme Nasıl Yazılır, Esaslı Unsurları Nelerdir?
B. Sözleşme Türleri
C. Şekil Şartı Olan Sözleşmelerde Şekil Şartlarının Yerine Getirilmesi
D. Sözleşmenin Geçerliliğini Etkilememekle Birlikte Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
E. Kira Sözleşmesi Örneği

TEBLİGAT HUKUKU (Av. Ümit ORTAK)

Giriş
Tebligat Hukukunun Gerekliliği
Tebligatın Tanımı ve Unsurları
Tebligat Yapmaya Yetkili Kurumlar
Tebligatta Şekil
Tebligat Çıkarma Yetkisi
Tebligat Türleri
Tebliğ Mazbatası
Tebligatın Muhatabı
Tebligatın Yapılacağı Yer
Tüzel Kişiye Tebligat
Aynı Konutta Oturan Kişilere veya Hizmetçiye Tebligat
Belirli Bir Yerde Devamlı Olarak Meslek veya Sanatını İcra Edenlere Tebligat
Tebliğ İmkansızlığı veya Tebellüğden İmtina
Yabancı Ülkelere Gönderilecek Tebliğ Evrakı
Usulsüz Tebligat
Tebligat Hukukunun Cezai Hükümleri
Usulsüz Tebligat Şikayeti
Örnek Yargıtay Kararları

HAKİMİN REDDİ (Av. Ümit ORTAK)

ARABULUCULUK (Av. Arb. Neyir Şeyda MUSAL)

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinden “Arabuluculuk”

Arabuluculuk Modelleri

Arabuluculuğun Temel İlkeleri

Türkiye’de İhtiyari Arabuluculuk ve Dava Şartı Arabuluculuk

Arabuluculuk Süreci

CEZA MUHAKEMESİNDE KANUN YOLLARI (Ali PARLAR, İst. BAM Cumhuriyet Savcısı)

Kanun Yollarına İlişkin Genel Açıklamalar
OLAĞAN KANUN YOLLARI
İtiraz Kanun Yolu
İSTİNAF KANUN YOLU
İstinaf Kanun Yolunun Tanımı
İstinaf Yoluna Tabi Olan ve Olmayan Hükümler

İstinaf İstemi ve Süresi

İstinaf İsteminin Süresi
İstinaf Başvurusunun Şekli

III. TEMYİZ KANUN YOLU

Temyiz kanun yolunun tanımı
CMK 286. Maddesine Göre Temyiz Edilebilen ve Edilemeyen Hükümler

III. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi
Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının İtirazı (CMK 308/A. md.)
B) İtiraz Yetkisi, Süresi, Şekli, Mercii
C) İtiraz Sebepleri
KANUN YARARINA BOZMA
YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISININ KANUN YARARINA BAŞVURMASI
YARGILAMANIN YENİLENMESİ

Hükümlü Lehine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri

İnfazın Geri Bırakılması veya Durdurulması

Yargılamanın Yenilenmesine Engel Olmayan Hâller

Sanık veya Hükümlünün Aleyhine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri

Yargılamanın Yenilenmesinin Kabul Edilmeyeceği Hâl

Bir Suça Dayanan Yenileme İstemlerinin Kabulü Koşulları

Yenileme İstemi Hakkında Uygulanacak Hükümler

Yenileme İsteminin Kabule Değer Olup Olmadığı Kararı ve Mercii

Yenileme İsteminin Kabule Değer Görülmemesi Nedenleri ve Kabulü Hâlinde

Yapılacak İşlem

Delillerin Toplanması

Yenileme İsteminin Esassız Olmasından Dolayı Reddi, Aksi Takdirde Kabulü

Duruşma Yapılmaksızın Yenileme İsteminin İncelenmesi

Yeniden Duruşma Sonucunda Verilecek Hüküm

HUKUK DAVALARI (Prof. Dr. Seyithan DELİDUMAN).

1. DAVA NEDİR?

DAVA ŞARTLARI
DAVA TÜRLERİ

4. DAVA AÇILMASININ SONUÇLARI
5. DAVAYA VEKALET

SULH HUKUK DAVALARI (Av. Paluri Arzu (KAL) DEMİRÇİ)

Sulh Hukuk Mahkemeleri

Çekişmesiz Yargı

Sulh Hukuk Davalarına Örnekler

AİLE HUKUKU DAVALARI (Av. Eray KARINCA)

BİRİNCİ BÖLÜM

AİLE HUKUKUNA GİRİŞ

I- AİLE HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ

II- AİLE HUKUKUNUN TEMEL KAYNAKLARI

III- HAKİMİN EVLİLİK BİRLİĞİNE MÜDAHALESİ

İKİNCİ BÖLÜM

NİŞANLANMA ve EVLENME

I- NİŞANLANMA

II- EVLENME

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BOŞANMA

I- ÖZEL BOŞANMA SEBEPLERİ

II- GENEL BOŞANMA SEBEPLERİ

III- MUTLAK BOŞANMA SEBEPLERİ

IV- NİSBÎ BOŞANMA SEBEPLERİ

V-GEÇİCİ ÖNLEMLER

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MAL REJİMİNİN TASFİYESİNDE TEMEL İLKELER

I- MAL REJİMİ

II- MAL REJiMİNİN SONA ERMESİ (M.225)

III- YASAL MAL REJİMİNİN TASFİYESİ

BEŞİNCİ BÖLÜM

KADINA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ

I- GİRİŞ

II- 6284 SAYILI KANUN

III- ULUSLARARASI BELGELER

EVLÂT EDİNME (Hakim Erol KARAASLAN)

EVLÂT EDİNME

Genel Olarak
Hukuki Zemin
Küçüklerin Evlât Edinme Koşulları

4.Ergin ve Kısıtlıların Evlât Edinme Koşulları

Nüfusa Tescil
Evlât Edinmenin Sonuçları
Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması
Evlât Edinmede Usule İlişkin Esaslar

SOY BAĞI (Hakim Erol KARAASLAN)

Genel Olarak
Hukuki Zemin
Soy Bağının Kurulması
Soy Bağının Reddi

MİRAS HUKUKU (Em. Hakim Zarife Zerrin TOGAY)

Miras
Muris
Tereke
Mirasçı

4.1. Yasal Mirasçılar

Saklı Pay (Mahfuz Hisse)
Miras Bırakanın Tasarruf Oranı
Tenkis
Muris Muvazaası
Mirasçıların Açtığı Ecrimisil (Haksız İşgal Tazminatı) Davaları
Tasarruf Oranına Etkileri
Tenkis Davası
Terekenin Tespiti-Defter Tutulması
Mirasın Geçme İlkeleri
Terekede El Birliği Müşterek Mülkiyet
Borçlardan Sorumluluk
Mal Rejimi Tasfiyesi
Mirasın Açılması
Görülecek Davalarda Yetki
Mirasta Hak Sahipliği
Gaiplik Mirasçılığı
Geri Verme
Zamanaşımı
Gaibe Düşen Miras
Miras Hukuku Temel Kavramları
Ölüme Bağlı Tasarruflar
Miras Sözleşmesi
İrade Sakatlığı
Vasiyetname Şekilleri: (Tmk 531-541 M.)
Mirasçılığı Sona Erdiren Sebepler

GAYRİMENKUL DAVALARI (Av. Murat SAYIN)

GİRİŞ

Gayrimenkul Davalarının Yargılama Süresi
Taşınmaz Üzerindeki Ayni Hakka İlişkin Dava Kavramı
Gayrimenkul Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkemeler
Gayrimenkul Dava Türleri
EL ATMANIN ÖNLENMESİ (MÜDAHALENİN MEN’İ) DAVASI
İZALE-İ ŞUYU (ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ) DAVASI
MİRASTA ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ
KAT MÜLKİYETİ KURULMAK SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNDE KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ
TAPU İPTAL VE TESCİL DAVALARI
İSTİHKAK DAVASI
ŞUFA DAVASI (ÖN ALIM HAKKI DAVASI)

KİRA VE TAHLİYE DAVALARI (Av. Osman OY)

I- KİRA SÖZLEŞMELERİ

1- KİRA SÖZLEŞMELERİYLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER

1.1- Kira Sözleşmesinin Tarafları

II- KONUT VE ÇATILI İŞ YERİ KİRALARI

1- KONUT VE ÇATILI İŞ YERİ KİRALARININ MAHİYET VE KAPSAMI

2- KONUT VE ÇATILI İŞ YERİ KİRA TESPİT DAVALARI

3- KİRA UYARLAMA DAVALARI

4- TAHLİYE DAVALARI

KAT MÜLKİYETİ DAVALARI (Hakim Ramazan ORUÇ)

KAT MÜLKİYETİ KANUNU İLE İLGİLİ HUKUK DAVALARI

GİRİŞ

TİCARİ DAVALAR (Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU)

Ticari İşletme Hukuku

Ticari İş

Kavram
Ticari İşin Ölçütleri

III. Ticari İşlere Bağlanan Sonuçlar

Ticari Yargı

Mutlak Ticari Davalar
Bir Ticari İşletmeyi İlgilendirmesi Kaydıyla Ticari Davalar

III. Nispi Ticari Davalar

Tacir Sıfatı ve Tacir Olmanın Sonuçları

Tacir Sıfatı
Tacir Olmanın Hüküm ve Sonuçları

Haksız Rekabet

Tanım ve Unsurlar
Başlıca Haksız Rekabet Halleri

III. Haksız Rekabetin Yaptırımları

Marka

Ticari Temsilci

Acente

Unsurları
Acentenin Borçları

III. Acentenin Hakları

Acenteliğin Sona Ermesi ve Sonuçları
Acentelik Hükümlerine Tabi Kişiler

Ticari Defterler

Tutulması Gereken Defterler
Ticari Defterlerin Delil Olması

III. Ticari Defterlerin Teslimi ve İbrazı

Şirketler Hukuku

Şirket Kavramı

Adi Şirket

Ticaret Şirketleri

Anonim Şirket

Tanım
Unsurlar

III. Özellikleri

Türleri
Kuruluş
Genel Kurul

VII. Yönetim Kurulu

VIII. Anonim Şirketlerde Pay Devri

Anonim Şirketlerde Ortağın Ölümünün Şirkete Etkisi
Şirketin Tasfiyesi
Anonim Şirketin Feshi

Limited Şirket

Tanım ve Özellikler
Kuruluş

III. Anonim Şirket ile Limited Şirketin Karşılaştırılması

Müdürler
Limited Şirkette Çıkma ve Çıkarılma
Limited Şirketlerde Pay Devri

VIII. Şirketin Tasfiyesi

Şirketler Topluluğu

Yapısal Değişiklikler

Birleşme
Bölünme

III. Tür Değiştirme

Yapısal Değişikliklerde Davalar

Hissedarlar/Pay Sahipleri/Ortaklar Sözleşmesi

Kıymetli Evrak Hukuku

Tanım
Kambiyo Senetleri

III. Teminat Senetleri

İCRA İFLAS HUKUKU (Yavuz SÜPHANDAĞ, İcra Md. Yrd.)

İcra ve İflas Hukuku
İlamların İcrası
İlamsız İcra
Takip Talebi
Ödeme Emrine İtiraz
İtirazın Kaldırılması
İtirazın İptali
Mal Beyanı
Haciz

10- Haciz İhbarnamesine İtiraz

11- Taahhüdü İhlal

12- Nafaka Ödememe

13- İstihkak İddiasi

14- Paraya Çevirme

15- Rehnin Paraya Çevrilmesi

16- Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi

17- İpoteğin Paraya Çevrilmesi

18- Bono-Poliçe-Çek

19- İhtiyati Haciz

20- Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi

21- İptal Davası

22- Konkordato

İŞ HUKUKU DAVALARI (Av. Zeynep Öncü UYGUN)

İşçi Kime Denir?

Genç İşçi Kime Denir?

Çocuk İşçi Kime Denir?

İşveren Kime Denir?

İş Yeri Nedir?

Hangi Durumlarda İş Yeri, İş Yeri Olarak Kabul Edilir?

İşveren Vekili Kime Denir?

İşveren Vekili Sıfatıyla Kim Sorumludur?

İşveren Sorumluluğu Nedir?

Asıl İşveren ve Alt İşveren Kime Denir?

İş Kanunu’nun Amacı Nedir?

İş Yerini Bildirme

İş Yeri Devri

Geçici İş İlişkisi

İş Şartlarını Bildirme Yükümlülüğü

Sürekli İş

Analık İzni

Günlük Çalışma Süresi

Deneme Süresi

İşçinin Yetersizliği Sebebiyle Fesih

İşe İade

Çalışma Koşul Değişimi

İşçinin Feshi

Sağlık Sebepleri
Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri

III. Zorlayıcı Sebepler

İşverenin Haklı Nedenle Feshi

İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı

I- Sağlık Sebepleri

II- Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri

III- Zorlayıcı Sebepler

İşçiyi iş yerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması

IV- İşçinin Gözaltına Alınması veya Tutuklanması Halinde Devamsızlığın İş Kanunu’nun 17. maddedeki Bildirim Süresini Aşması

İş Arama İzni

Toplu İşçi Çıkarma

Askerlik Durumu

Askerlik ve Kanundan Doğan Çalışma

Ücret Ödenmemesi

Fazla Çalışma

Yıllık İzin

Çalışma Süresi

Ara Dinlenmesi

Gece Çalışması

Çocukların Çalışma Şartları

Mazeret İzinleri

Zamanaşımı Süreleri

Hizmet Tespiti Davaları

İşçilik Alacağı Davaları

Arabuluculuk

İkale Sözleşmesi

TÜKETİCİ HUKUKU DAVALARI (Av. Çağrı Ayhan ŞENEL)

1- AYIPLI MAL

2- AYIPLI HİZMET

3- TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİ

4- TÜKETİCİ DAVALARI

TÜKETİCİ TARAFINDAN AÇILABİLECEK DAVALAR

Ayıplı Mal ve Hizmet Nedeniyle Açılan Davalar
Menfi Tespit Davaları ve Alacak Davaları

III. Uyarlama Davaları

İfa Etmeme Nedeniyle Sorumluluk Davaları
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da Düzenlenen Sözleşmelerle İlgili Davalar

FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HUKUKU DAVALARI (Av. Uzm. Arb. Gül Banu KIRTOK)

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARININ İHLALİNDE, TAZMİNAT VE HAKSIZ REKABET DAVALARINA GENEL BAKIŞ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ İHLALİNDE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI
SINAİ MÜLKİYET HAKLARININ İHLALİNDE, MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI
FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARININ İHLALİNDE HAKSIZ REKABET DAVALARI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI (Av. Arb. Mine DEMİREZEN)

KANUN’UN KAPSAMI VE KANUN’A UYGUN OLARAK KİŞİSEL VERİ İŞLEME ŞARTLARI
VERİ İŞLEME FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİREN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
KANUN’DAN KAYNAKLANAN HAKLAR

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

CEZA DAVALARI (Dr. Suat ÇALIŞKAN, C. Savcısı)

CEZA DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME

FİKİR VE SANAT ESERLERİ HUKUKUMUZDA CEZAİ KORUMA (Dr. İhsan BAŞTÜRK, Yargıtay Üyesi)

Giriş ve Kavram

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI, NİTELİĞİ VE KAPSAMI 1086
FİKİR VE SANAT ESERLERİNİN CEZA NORMLAR

Bunu okudunuz mu?

İdam Türleri

Kurşuna Dizme: Klasik bir yöntem olan bu idam şeklini Afganistan, Beyaz Rusya, Etiyopya, Kuzey Kore, …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et