Yeni
Ana Sayfa » Hukuk tarihi »  Avukatlar Sendikası
Avukatlar Sendikası

 Avukatlar Sendikası

Avukatlar Sendikası Av-Sen,  26 Kasım 2014 tarihinde İstanbul merkezli olarak kurulmuştur. Kuruluşunu Yargıçlar Sendikasına karşı açılan kapatma davasının duruşması olan 9 Aralık 2014 günü ilan etmiştir. Türkiye’nin ilk avukat sendikasıdır.

Sendikanın kurucuları, Sedef Ünal, Doğuşcan Aydın Aygün, Bedi Yarayıcı, Didem Varol, Tuğçe Sezen, Vural Ergül ve Deniz Okuyucu’dur. Kurucu başkanlığını Avukat Sedef Ünal üstlenmiştir.

Kurucu Başkan Avukat Sedef Ünal

Anayasanın 51. maddesinin, çalışanların önceden izin almaksızın sendika kurabileceğine ve sendikalara üye olabileceğine ilişkin hükümlerini dikkate alarak temel hak ve özgürlüklerini kullandıklarını açıklayan bir grup avukat sendikanın kuruluşuna öncülük etmiştir.

 Avukatlar Sendikasının Misyonu

Sendika, 2015 Mayıs ayında ilk genel kurulunu yaparak organlarını oluşturmuş; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2015 yılı Kasım ayında dosya açılarak resmi ve fiili olarak faaliyete başlamıştır.

Avukatlar Sendikası, adliyelerde itibarı giderek yok edilmeye çalışılan avukatlara yönelik haksız ve saygısız uygulamalarla fiili ve örgütlü olarak mücadele edeceğini açıklamıştır.

Sendikanın kuruluş gerekçesi; Türkiye’nin de taraf olduğu sözleşmeler ve ILO Sözleşmeleri içerisinde yer alan 87 No’lu Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi’ne göre “çalışan” sıfatı taşıyan herkesin bu hakka sahip olması ve avukatların da sendika kurma hakkı olduğu yönündedir.

Avukatlar Sendikası, yürürlükteki mevzuatın meslek sendikası kurulmasını yasaklaması nedeniyle 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu‘nun ekindeki tabloda yer alan “ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” iş kolunda kurulmuştur.  Sendika, bağıtlı ve serbest çalışan meslektaşları kapsadığını ilan etmektedir. Fiili olarak işçi avukatların bulunduğunu ve bu avukatların haklarının sendikal faaliyetlerle korunması gerektiğini, tüm avukatlara eşit davranılması ve avukatlık mesleğine özgü bağımsızlık özelliğine sahip olması gerektiğini savunmaktadır.

Av-Sen, CMK uygulamasında avukatların asgari tarifenin altında çalıştırılmaması gerektiğini ve hukuk müşavirliği haricindeki kamu avukatlığının kaldırılarak kamuda çalışan avukatların baroya bağlı şekilde serbest çalışmasını, kamudaki avukatlık işlerinin serbest çalışan avukatlar arasında dağıtılmasını savunmaktadır.

Avukatlar Sendikasının Faaliyetleri 

İş mahkemeleri, avukatlar arasındaki  veya bir avukatla çalıştığı kurum arasındaki alacak davalarında işçinin  ücreti hakkındaki ihtilafta, emsal ücret araştırması için Avukatlar Sendikasına sormakta; avukatlık mesleğinin piyasasındaki ortalamalara, çalışanın kıdemi, okulu, yabancı dili, master seviyesi ve benzeri kriterleri baz alınarak sendika tarafından mahkemelere cevap verilmektedir.

Avukatlar Sendikası, Avukatlar için adliye kapısında arama yapılması uygulamasıyla ilgili Adalet Bakanlığına dava açmıştır.  Sendika, İstanbul Barosuna dava açarak avukatın avukatı şikayet etmesi halinde para alınmaya başlanması uygulamasının iptalini istemiştir.

Sendika,  kamuoyunda Ayşegül Terzi Davası olarak bilinen davada ve Akit Gazetesi yazarının Atatürk’e Hakaret Davasında müdahil olmuştur. Türkiye Barolar Birliğine açtığı dava ile, avukat kimlik kartlarının beş yıl süreli hale getirilerek, bu beş yılın sonunda fahiş bir ücretlerle yenilenmesine yönelik uygulamanın iptali için dava açmıştır. Başvuru üzerine TBB, “Avukatlar Sendikasının önerisi” olarak konuyu yönetim kurulunda görüşmüş ve kimlik kartlarındaki yenileme sürecini değiştirmiştir.

Avukatlar Sendikasının Amaç ve İlkeleri
(1) Sendika; hukuk devletinin varlığını, geliştirilmesini ve sürekliliğini amaç edinir. Bunun için hukukun üstünlüğü, etkinliği, egemenliği ve saygınlığının artırılmasını savunur; bunun için çalışır.
(2) Sendika; savunmanın bağımsızlığı ile avukatlık mesleğinin onurunu ve mesleğin kazanımlarını korumayı ve artırmayı amaç edinir.
(3) Sendika; hak arama özgürlüğünün ulusal, uluslararası ve ulusal üstü, her düzeyde, herkes için etkin biçimde sağlanması gerektiğini, her yurttaşın hukuki danışman edinme hakkına sahip olmasını, savunma hakkının evrenselliğini savunur.
(4) Sendika; kamusal ve bireysel özgürlükleri koruyan, daha ulaşılabilir adalet organlarını talep eder.
(5) Sendika; adil yargılanma koşul ve kurallarının etkin biçimde gerçekleştirilmesini, doğal yargıç ilkesinin uygulanmasını savunur; bunun için çalışır.
(6) Sendika; toplum ve iş barışının sağlanmasını, sosyal adaletin gerçekleşmesini, özgür
sendikacılık anlayışı içerisinde, üyelerinin ve çalışanların akademik, ekonomik, demokratik, sosyal, kültürel, hukuksal, mesleki hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesini savunur; bunun için çalışır.
(7) Sendika; hukukun üstünlüğü, etkinliği ve egemenliğini, bunların sağlanacağı ortamın da varlığı için, Cumhuriyet ilke ve değerlerini, laik, demokratik, milletiyle bölünmez, (en azından) sosyal bir hukuk devleti niteliklerine sahip olmasının vazgeçilmezliğini savunur.
(8) Sendika; insan hak ve özgürlüklerinden etkin olarak yararlanılmasına ve korunmasına yönelik her türlü ortamın yaratılmasını savunur; bunun için çalışır.
(9) Sendika; hukuk herkes içindir söyleminden hareketle, tüm çalışanlar ve emekçilerin hak ve özgürlükleri önündeki, hukuk devleti ve demokratik toplum gerekleri ile bağdaşmayan, sınırların ve engellerin kaldırılmasını, emeğin korunmasını amaçlar. Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerin, çalışma yaşamının, sendikal hakların, evrensel ölçütlere uygun düzeye taşınması ve o düzeyde yaşanması için mücadeleyi esas alır. Sendikalaşmanın, belirli tipte yapılması zorunluluğunun kaldırılmasını savunur.
(10) Sendika; hukuk devletinin gereği olarak, yargıç, savcı ve avukatlar ile bu üç mesleğin adaylarının ve de tüm çalışanların, temel hak ve özgürlükler bağlamında, idari ve mali vesayet de olmadan örgütlenmelerini, örgütlenmeleriyle ilgili her türlü kısıtlama ve sınırlandırmaların da kaldırılmasını, bunun tüm çalışanlar yönünden de gerçekleştirilmesi gerektiğini savunur.
(11) Sendika; yargı etiğinin gözetilmesini, yargı etiği kurallarının korunup geliştirilmesini;
her nereden gelirse gelsin, yargı organlarına, avukatlar, yargıçlar, savcılar, noterler, akademisyenler, adli personel ve hukukun üstünlüğüne yönelik, saldırılara ve tehlikelere karşı koymanın da, siyasi faaliyet olarak nitelendirilemeyeceğini savunur.
(12) Sendika; avukatların mesleklerini rahatça icra edebilmesi ve bağımsız kalabilmesi için maddi ve manevi ihtiyaçlarının karşılanmasını, savunma hakkının ve imtiyazlarının genişletilmesini savunur; bunun için çalışır.
(13) Sendika; baroların ve avukatların bağımsızlığının korunması için çalışır. Avukatın bağımsızlığına ilişkin gelebilecek her türlü kısıtlamaya karşı çıkar. Bu bağlamda, bir işverene bağıtlı olarak çalışan avukat meslektaşların da bağımsızlığa, iş seçme özgürlüğüne sahip olduğunu savunarak, mesleğin onurunu korur. Yine bu kapsamda olmak üzere kamu avukatlığı müessesesine karşı çıkar; avukatın mesleğini bağımsızca ve mesleğin karakterine uygun şekilde icra edebilmesi için kamu avukatlığının kaldırılmasını, kamu kurum ve kuruluşlarınca alınacak hukuk hizmetlerinin serbest avukatlardan sağlanmasını savunur.
(14) Sendika, stajyer avukatların haklarını da korur; bu hakların geliştirilmesi için çalışır. Bu bağlamda örneğin, stajyerlik döneminde getirilen ücret ve sigorta kısıtlılıklarına karşı çıkar.
(15) Sendika; baroların alternatifi olmayıp, zorunlu üyelik sistemi bulunan baroların işlevlerini yerine getirirken aksayan yanları, eksiklikleri tespit ederek barolara bu konularda uyarılarda ve tavsiyelerde bulunan, hukukun üstünlüğünün ve meslektaşların haklarının korunması konusunda barolara yardımcı olan, kamuoyu oluşturma işlevi üstlenen örgütlenmiş bir güçtür.
(16) Sendika; eleştiri, öz eleştiri, ikna, tartışma süreçlerini de içeren, örgüt içi demokrasiyi esas alarak, tüzük ve mevzuat gereğince, demokratik toplum gerekleri çerçevesinde, aynı zamanda örgüt içi disiplinini de gözeterek faaliyette bulunmayı amaç edinir.

Sendika başkanı Sedef Ünal ile yapılan bir röportaj 

Bunu okudunuz mu?

İdam Türleri

Kurşuna Dizme: Klasik bir yöntem olan bu idam şeklini Afganistan, Beyaz Rusya, Etiyopya, Kuzey Kore, …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et