Yeni
Ana Sayfa » Evrensel Metinler » Avustralya New South Wales Bölgesi Polis Etik ve Davranış Kuralları

Avustralya New South Wales Bölgesi Polis Etik ve Davranış Kuralları

Avustralya New South Wales Bölgesi Polis Etik ve Davranış Kuralları

01 Şubat 1997 tarihinden itibaren bütün Polis Servisi memurlarından bu Kurallar’ı aldıklarına ve okuduklarına dair bir alındı yazısı (tebellüğ belgesi) imzalamaları istenecektir, ve daha önceki mahkumiyetler için şartlı bir af olacaktır.

1. Giriş

New South Wales halkı, hem üniformalı hem de üniformasız görev yapan Polis Servisi memurlarından; verimli, hakkaniyetli, tarafsız ve dürüst bir çalışma beklentisi içindedirler. Aynı önemde, siz de taciz, haksız ayrımcılık ve korkunun bütün çeşitlerinden uzak bir iş yerine sahip olma hakkına sahipsiniz. Bu durum, bizim kendi aramızda ve hizmet ettiğimiz hakla aramızda karşılıklı inanç ve güven oluşturacak ve bunu devam ettirecek (siz ve diğer iş arkadaşların için) davranış standartları olmasını gerektirir.

Bu örgüt etiğinin amacı, her rütbedeki ve derecedeki (üniformalı ve üniformasız) polis memurları için kabul edilemez olan belirli davranışları açıklamak ve sizin kararlarınız ve davranışlarınız için etik bir çerçeve sunmaktır. Böyle bir çerçeve, karşılaşabileceğiniz bütün etiksel içerikli sorunlara cevap veremeyeceğini kabul etmektedir. Bu sebeple, ilgili mevzuatı, işbu Kurallar’ı, Polis Servisi politikasını, kılavuzlarını ve talimatnamelerini, sizin işinizle alakalı olduğu ölçüde, bilmek ve uygulamak durumundasınız ve herhangi bir konu hakkında ne zaman tereddüt etseniz yetkili bir kişiden ilave görüş istemelisiniz.

2. Değerlerin İfadesi

Her Polis Servisi üyesi;

a. Dürüstlüğü diğer her şeyin üstünde tutacak,
b. Hukukun üstünlüğünü destekleyecek,
c. Bireylerin özgürlüklerini ve haklarını koruyacak,
ç. Halkın polis hizmetleriyle ilgilenmesini sağlayarak yaşam kalitesini yükseltilmesinin yollarını araştıracak,
d. Vatandaşın ve personelin (polisin) memnuniyeti için çabalayacak,
e. İnsan kaynaklarının zenginliğinden yararlanacak,
f. Kamu kaynaklarının etkin ve ekonomik kullanımını sağlayacak, ve
g. Yetkinin sorumluluk duygusuyla kullanılmasını sağlayacak, bir tarzda hareket edecektir.

3. Uymakta Başarısızlık

Eğer bu Kurallar’a veya her hangi bir diğer kanuni direktife (yönergeye) uymakta başarısız olursanız, sizden hareketlerinizi açıklamanız istenecektir.

Eğer davranışınız bu Kurallar’ın gereklerine aykırı olup da dürüstçe (iyi niyetle) yapılmış bir hata değilse, Servis’ten (işten) çıkarılmaya kadar değişen bir takım yönetim yaptırımlarına uğrarsınız.

Bu Kurallar’ın diğer bir Polis Servisi talimatı, politikası ya da kılavuzu ile çeliştiği durumlarda da bu Kurallar’ın gereklerine uyacaksınız.

4. Adil Davranış

Eğer kendinize karşı bu Kurallar’a uygun davranılmadığını düşünüyorsanız, durumun koşullarını komuta kademesindeki (ilk incelemeyi yapana göre) takip eden amire yeniden incelettirebilirsiniz.

5. Etik Karar Verme Rehberi

Etik ikilem içeren bir kararla karşı karşıya kaldığınızda, ister yalnız olun, isterse amirinizle ya da (İşçi Destek Programı, Görevli Papaz, Yaşıt Destek Memuru gibi) uzman bir danışmanla görüşme halinde olun şu soruları dikkate almalısınız:

a. Karar veya davranış kanuna uygun ve hükümet politikası ile uyumlu mu?
b. Karar veya davranış Polis Servisi politika hedeflerine ve Davranış ve Etik Kuralları’na uygun mu?
c. Karar veya davranışınızın sizin için, iş arkadaşlarınız için, Polis Servisi için ya da diğer taraflar için sonuçları olacak mı?
ç. Bu sonuçlar çıkar çatışmasına ya da kamu zararı pahasına özel bir kazanca sebep olabilir mi?
d. Karar veya davranış kamu yararı açısından haklı gösterilebilir mi ve kamuoyu karşısında savunulabilir mi?

6. Yolsuz Davranışları Rapor Etme

Yolsuzluk, kasıtlı olarak yapılan kanuna aykırı davranıştır. Rüşvet alma veya verme, sahte delil sunma, evrakta sahtecilik, gözaltındaki kişilere kötü davranış ve yetkinin vahim kötüye kullanımı bunlara örnektir. İyi yönetim uygulamaları ile mahallinde çözülebilecek dürüstçe (iyi niyetle) yapılmış hatalar yolsuz davranış değildir.

Yolsuz davranışlar, kötü muameleler, ciddi kötü yönetimler ya da kamu kaynaklarının esaslı bir şekilde heba edildiği konularındaki şüpheli durumları rapor etmelisiniz. Eğer yolsuzluk şüphelerini rapor etmekten imtina ederseniz; kanun sizin de yolsuz davranıştan suçlu bulunabileceğinize amirdir.

Muhtemel yolsuz davranışları ya da etik olmayan davranışları, şartlara bağlı olarak şu kişilere rapor etmelisiniz:

a. Sizin bir üst rütbenizdeki memura (amire),
b. Sizin biriminizdeki Profesyonellik Standartları Konseyi’ne,
c. Komisyon Murahhas (Yetkili) Üyesi’ne,
ç. Polis Dürüstlük Komisyonu’na,
d. Ombudsman’a (Kamu Denetçisi’ne),
e. Yolsuzluğa Karşı Bağımsız Komisyon’a.

Polis Hizmetleri Kanunu ve Koruma Güvenceli Açığa Çıkarma Kanunu (1994) gereği misillemelere karşı belirli bir korumaya sahipsiniz. Ayrıca Servis’te Kurum İçi Tanık Destek Politikası ve Programı uygulanmaktadır. Bu program size yardım ve destek sağlayabilir.

Bütün yöneticiler ve komutanlar, size kurum içi raporlama prosedürleri hakkında ihtiyacınız olan bilgileri sağlamak zorundadırlar, ve açığa çıkardığınız olayla ilgili aldıkları tedbirler veya üst makamlara teklifleri hakkında sizi bilgilendireceklerdir.

7. Suçlara Ait Mahkumiyetler

Bir mahkeme önünde, suç işlediğiniz ispat edilirse; Servis’ten (işten) çıkarılma ihtimaliniz vardır. Sahtekarlık, saldırı, gizli bilgilere kanunsuz erişim ya da bunları kanunsuz kullanma, yasak maddelerin temini, alkolün etkisi altındayken araç sürme bu tür suçlara örnektir.

01 Şubat 1997 tarihinden itibaren bütün Polis Servisi memurlarından bu Kurallar’ı aldıklarına ve okuduklarına dair bir alındı yazısı (tebellüğ belgesi) imzalamaları istenecektir, ve daha önceki mahkumiyetler için şartlı bir af olacaktır. Ancak bu mahkumiyetler, Kurallar’ın gelecekteki ihlallerinde dikkate alınmak üzere bir şekilde kaydedilecektir.

8. Çıkar Çatışmaları

Görevlerinizin tarafsız bir şekilde ifasını tehlikeye düşürebilecek her hangi bir maddi (mali) çıkardan kaçınmalısınız, ve gerçek veya ihtimal dahilindeki çıkar çatışmalarını yöneticinize ya da kıdemli memurunuza açıklamak zorundasınız.

Çıkar çatışmaları, görevinizi ifa ederken tarafsızlığınızı etkileyebilecek türden kişisel inanç ve görüşlere sahip olduğunuz durumlarda da ortaya çıkabilir.

Eğitim ve gönüllü işleri de içeren dış aktiviteler, eğer görevinizi yerine getirme becerinizi olumsuz yönde etkiliyorsa, bir çatışma yaratabilir.

Polis Servisi’nin ticari ilişki içerisinde olduğu kişilerle bir ilişki içindeyseniz, bu ilişkinin uygunsuz bir birliktelik oluşturmamasını sağlamalısınız.  Eğer bir çatışmanın mevcut olduğu konusunda emin değilseniz, konuyu yöneticiniz ile konuşmalısınız. Bu durumda, çatışmadan kaçınmak ya da çatışmayı çözmek için ortak bir sorumluluk doğar.

Bütün yöneticiler ve komutanlar, maiyetini ilgilendiren çıkar çatışmalarını etkin bir şekilde çözmek zorundadırlar.

9. Hediye Kabulü ve Yarar Sağlama

Hiçbir zaman kendiniz ya da bir başkası için hediye ya da bir fayda talep etmemelisiniz, ve değeri ne olursa olsun görevinizi yaparken size sunulmak istenen bu tür hediye ve faydaları, aşağıda açıklanan özel durumlar hariç kabul edemezsiniz. Bu tür hediye ve faydalardan kasıt, görevde olun veya olmayın Polis Servisi’ndeki çalışmanızdan (konumunuzdan) dolayı veya bu şekilde görülebilecek şekilde olan hususlardır. Bu durumlarda, nerede olduğunuzun ve ne şekilde gözükeceğinizin hiçbir önemi (koşulu/istisnası) yoktur.

Eğer biri size herhangi bir sebeple hediye ya da bir fayda teklif ediyorsa (öneriyorsa), Servis politikasını açıklayarak nazikçe ret etmelisiniz. Bu durum, bir bardak çay ya da kahve gibi hafif yiyecek-içecek ikramlarını kabul edemeyeceğiniz anlamına gelmez.

Bir başka kurum tarafından Servis adına size verilen sembolik değerdeki hediyeleri (ya da hediyesini ret ettiğiniz taktirde ilgili kişi açısından bu durumun ciddi utanç vesilesi yapılabileceğine inandığınız durumlarda), Servis’in malı olması ya da yöneticiniz tarafından hediyenin sizce muhafaza edilebileceğine dair yazılı bir izin verilmesi koşuluyla, kabul edebilirsiniz. Bazı durumlarda hediyeyi geri vermeniz (iade etmeniz) de istenebilir. Bu amaçla, yöneticiler tarafından hediyelerin kayıtlarının tutulması sağlanmalıdır.

Golf Günleri gibi kabul edilen hayır işi organizasyonları ile bağlantılı olarak Polis Servisi’ne bağış yapılmasına, teftişler için düzenli kayıtları tutulmak şartıyla, izin verilmiştir.

Resmi görevlerinizin ifası sırasında başka kişi ya da kurumlar tarafından sağlanan yemek ve hafif içecekler dışındaki hususların bedellerinin, eğer bunlar işle alakalı uygun türden masraflarsa, Servis’iniz tarafından (ilgili kişi ya da kurumlara) geri ödenmesini talep etmeniz beklenmektedir.

Üniformalı olarak görev yapan memurlar için trenlerde sağlanan ücretsiz bilet uygulamaları gibi faydalanmalara, Polis Servisi ile ilgili kurum arasında yapılan yürürlükteki yazılı indirim anlaşmalarına uygun olması koşuluyla, izin verilmiştir. Başka bir ifade ile, resmi bir düzenleme olmalı ve siz bu düzenlemeye uygun hareket etmelisiniz.

Her hangi bir kişi ya da kurum tarafından Servis’e, bir malzemenin, hizmetin veya nakit paranın, kamuya duyurulması ya da sponsor olarak kabul edilmesi gibi bir fayda sağlamak şartıyla verilmesi durumlarında, Servis’in Sponsorluk ve Zimmete Alma Politikası (1996)’na uymalısınız. Başka şekilde ticari ürünlerin ve hizmetlerin kabulü (zimmete alınması) yasaktır.

10. Ayrımcılık ve Taciz
Meslektaşlarınıza ya da halka karşı, aşağıdaki sebeplerle ayrımcılık yapamazsınız:

a. Cinsiyet,
b. Fiziksel görünüş,
c. Medeni hal,
ç. Hamilelik,
d. Yaş,
e. Irk,
f. Etnik ya da ulusal köken,
g. Fiziksel ya da zihinsel özürlülük,
ğ. Cinsel tercihler,
h. Dini ya da politik inançlar.

Eğer bir taciz ya da ayrımcılığa şahit olursanız, mümkünse bunu durdurmak için bir şeyler yapmalısınız ve bu durumu yöneticinize ya da diğer bir kıdemli memura rapor etmelisiniz.

Taciz örnekleri şunları içerir:

a. Sözlü hakaretler ya da tehditler,
b. Bir kişinin vücudu, giyimi, medeni hali, cinsiyeti, hamileliği, etnik veya ulusal kökeni, cinsel yaşam tarzı ya da özürlülüğü hakkında rahatsız edici yorumlar, şakalar, imalar ya da kızdıran hareketler,
c. Cinselliği çağrıştıran, ırkçı ya da diğer tür saldırgan veya küçültücü poster ya da karikatür gibi materyaller gösterilmesi,
ç. Fiziksel yıldırmalar,
d. İnsanların mahcubiyet duymalarına ya da utanıp sıkılmalarına sebep olabilecek türden şakalar,
e. Israrcı ve hoş olmayan davetler, istekler ya da bu türden yıldırmalar,
f. Rahatsız edici bir şekilde sırıtan bakışlar ve/veya diğer tür saldırgan mimikler,
g. Laf atma, çimdikleme, yumruk atma, dokunma gibi ısrarcı ve hoş olmayan fiziksel temaslar.

Taciz; özünde, bir kişiye korkma, kendini rahatsız hissetme ya da iş ortamında başa çıkamayacağı duygular yaşatan her hangi bir davranıştır.

11. Saldırgan Dil

Halka ya da Polis Servisi memurlarına karşı müstehcen ya da saldırgan bir dil kullanılması kabul edilemez.

Bu kurala uymamak, düzeltici danışmanlık hizmeti ve gerekirse uygun disiplin tedbirleri alınması ile sonuçlanır.

12. Yönetim
Bütün yöneticiler ve komutanlar, maiyetinin işle ilgili ihtiyaçları konusunda hesap vermek durumundadır ve onlardan şunlar beklenir:

a. Personelini, onlara uygulanan mevzuat ve eğer kurallara uymakta başarısız olurlarsa bunun sonuçları konusunda bilgili kılmak,
b. Uygun davranış ve hizmetin önemli yönleri açısından ortak değerler geliştirmek ve bu değerleri personeline aşılamak,
c. Bütün personeline dürüst ve nazik davranmak. Bilhassa, yönetici ve komutanlar;
ç. Bu Davranış ve Etik Kuralları hakkında personelini bilgilendirmeli,
d. Esnek ve personelin hem içerideki hem de dışarıdaki çalışma ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş iş ortamını destekleyen bir çevre sağlamalı,
e. Eğitim ve kişisel gelişime bütün personelinin eşit erişim imkanları olmasını sağlamalı,
f. Bireysel ve ekip başarılarını takdir etmeli ve ödüllendirmeli,
g. Yolsuzlukları önleyici etkin yerel tedbirler geliştirmeli ve uygulamalı,
ğ. Aktivitelerin, olayların, kararların ve bu kararlar için sebeplerin personeli
tarafından yazıldığı (dokümantasyona geçildiği) tam ve doğru bir kayıt (arşiv) sistemi oluşturmalı ve devam ettirmeli,
h. Personeli arasında polis hizmeti, amaçları ve ortak plan konusunda bir anlayış birliği geliştirmeli,
ı. Personeli için üzerinde anlaşılmış gerçekçi hedefler geliştirmeli,
i. Performans problemlerini tartışarak ve çözerek personelinin gelişmesini takip etmeli,
j. Etkin bir şekilde planlama yaparak etiğin öğrenilmesi hususunda gelişme imkanları sunmalı ve bunu sürekli kılmalı,
k. Polis hizmetinin hukuki, endüstriyel ve idari (yönetimsel) gereklerine uymalı,
l. Bu Kurallar’a ve benzeri davranış standartlarına uymakta başarısız olan personeline karşı uygun tedbirler almalıdır.

13. İlaçlar ve Alkol

Polis hizmetleriyle ilgili işleri, alkollün veya doktorunuz tarafından verilmiş olsa bile bir ilacın etkisi altındayken yapamazsınız. Bu hizmetler, seminer ve eğitim faaliyetlerini de kapsamaktadır. Ayrıca, izinliyken de benzeri şekilde (alkol veya ilaç ile) etkilenmiş bir durumdaysanız işyerini ziyaret edemezsiniz.

14. Müşteri Hakları

Biz, bizle işi olan kişilere ya da kurumlara (müşterilerimize) tatmin edici seviyede bir hizmet sunacağımızı garanti ediyoruz.

Eğer profesyonellik, kibarlık, eşitlik ve sizin kontrolünüzdeki benzeri diğer faktörlerle uyumlu olmanız gerekirken başarısızlığınız sebebiyle yetersiz bir hizmet sunulmuşsa, bundan sorumlu tutulursunuz.

Müşteriler; sorularının cevaplandırılması, polisle irtibata geçmelerine sebep olan konular hakkında bilgilendirilme ve şikayette bulunma temel haklarına sahiptirler.

Bilgi edinme ve yardım almaya hakkı olmak üzerine odaklanan Mağdur Hakları Konusunda NSW Hükümeti Yönetmeliği’nin gerekleri ile ilgili olarak sorumluluklarınızı bilmeniz gerekmektedir.

15. Yetki Sınırları

Durumunuz ne olursa olsun, kanun ve Polis Servisi’nin verdiği yetkilere uygun olarak hareket ediniz.

Bir harekete karar vermek için inisiyatif kullanmaya yetkilendirilmişseniz, bütün şartları gözden geçirdiğinize ve makullük prensibini uyguladığınıza emin olmalısınız.

16. Mesleki Yeterlilik ve Gelişme

Polis Servisi, personelinin eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını karşılamakla sorumludur. Siz de mesleki yeterliliğinizi ve gelişiminizi sürdürmekle sorumlusunuz.  Servis, her ne kadar dürüstçe (iyi niyetle) yapılmış hataların yapılabileceğini kabul etse de, siz yeterliliğiniz (yetenekleriniz) ve yetkileriniz dışında hareket edemezsiniz. Yetkinizin nasıl kullanılacağı ya da görevin nasıl yerine getirileceği konusunda bir şüphe duyarsanız, ve imkan dahilinde ise, iş arkadaşlarınıza ya da amirinize danışma göreviniz vardır.

17. Özel Hayattaki Davranışlar

Görev haricindeyken yapılması gereken kanuni davranış, Polis Servisi’nin itibarını sarsmayan ya da böyle bir sarsma potansiyeli olmayan davranışlardır. Bütün Polis Servisi memurları, görevde olsun veya olmasın, bu Davranış ve Etik Kuralları’nı da içine alan mevzuatın ruhuna ve lafsına uygun hareket etmek ve halk tarafından bu şekilde görülmek mecburiyeti altındadırlar.

İş performansınızı olumsuz etkileyen özel hayatınızdaki her hangi bir hareketiniz işle alakalı bir mesele olarak görülecektir.

18. Basınla İlişkiler

Basına bilgi verirken özel kanuni sınırlandırmalar dikkate alınmalıdır. Bunlar; özel hayatın gizliliği, mağdur ve ailesinin strese sokulmama (en az strese sokulma) hakkı, sanığın adil yargılanmasını etkilememe haklarıdır.

Eğer basına açıklama yapma yetkisine sahipseniz, yayımlanan Medya Politikası (Talimat 52)’na uymalısınız. Bu doküman; medyaya hangi bilginin verilebileceğini, dikkate alınacak durumları, medyaya bilgi vermek için gerekli olan yetki (makam) seviyesini belirtmektedir.

19. Kamuya Yönelik Yorumlar Yapma

Bir sivil olarak kamuya yönelik yorumlar yapma ve politik ve sosyal konular hakkında tartışmalara katılma hakkınız olsa da Polis Servisi adına veya bu şekilde algılanabilecek tarzda yorum (açıklama) yapamazsınız. Eğer onay alırsanız, Polis Servisi faaliyetleri ile ilgili olarak mesleki, eğitimsel ve toplumsal grupların görüşme taleplerini kabul edebilirsiniz. Eğer bu görüşmelerde (uygun görülmüş ikinci iş kazancı dışında) bir ücret alırsanız, bu ücret Polis Servisi’nin ilgili hesabına yatırılmalıdır. Ücrete siz sahip çıkamazsınız.

20. Gizli Bilgiyi Koruma

Uygun yetkilendirme ya da kanuni bir sebep olmadıkça, Bilgisayara Aktarılmış Operasyonel Polis Sistemi (COPS)’nde saklanan bilgiler gibi resmi bilgilere erişim, kullanma ve açıklama yetkiniz yoktur. Bunu yaptığınız taktirde, bir yargı süreciyle karşılaşacaksınız ve belki de işinizi kaybedebilirsiniz. Gizli bilgilere yetkisiz kişilerin erişemediğinden ve hassas bilgilerin ister Servis içinden olsun isterse Servis dışından olsun sadece kanuni bir erişim ihtiyacı olan kişilere verildiğinden emin olmalısınız.

21. İmkanların ve Malzemenin Kullanımı

Resmi imkanlar ve malzemeler, sadece resmi izin alındığında özel kullanıma verilebilir. Bunlar, resmi işin yürütümünü engellememek şartıyla, kısa süreli yerel telefon görüşmelerini ve faks cihazının sınırlı kullanımını kapsayabilir. Servis araçlarının (malzemelerinin) özel kullanımı için verilen izinler kaydedilmelidir (arşivlenmelidir).

22. İkinci İş

Resmi görevlerin dışında her hangi bir (ikinci) işe girmeden önce onay almalısınız. Polis Servisi görevleri önceliklidir ve gerçek bir çıkar çatışması ya da potansiyel bir çıkar çatışması ihtimali varsa ikinci işe izin verilmeyecektir.

23. İlgili Mevzuat

Polis Servisi memurlarına uygulanacak ve içinde davranış standartlarının bulunduğu temel mevzuat; Polis Hizmetleri Kanunu (1990), Polis Hizmetleri Yönetmeliği, Kamu Kesimi Yönetim Kanunu (1988)’dur.

Aşağıda isimleri ve yılları belirtilen mevzuat da konuyla ilgilidir:

a. Polis Dürüstlük Komisyonu Kanunu (1996),
b. Ayrımcılığı Önleme Kanunu (1977),
c. Yolsuzluğa Karşı Bağımsız Komisyon Kanunu (1988),
ç. Ombudsman (Kamu Denetçiliği) Kanunu (1974),
d. Koruma Güvenceli Açığa Çıkarma Kanunu (1994),
e. Kamu Maliyesi ve Kamu Hesaplarının Denetlenmesi Kanunu (1983)

Türkçe’ye tercümesi Cengiz Sayın tarafından 2006 yılında yapılmıştır.

Bunu okudunuz mu?

İdam Türleri

Kurşuna Dizme: Klasik bir yöntem olan bu idam şeklini Afganistan, Beyaz Rusya, Etiyopya, Kuzey Kore, …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et