Ana Sayfa / Hukuk Sözlüğü / Basiretli Tacir
İflasa tabi olma. Ticaret unvanı kullanma. İşletmesini ticaret siciline tescil ettirme. Ticaret odasına kaydolma. Basiretli iş adamı gibi davranma. Fatura ve teyit mektubu düzenleme. Tacirler arasındaki uyuşmazlıkların özel hükümlere tabi olması.

Basiretli Tacir

Basiretli tacir tüm bu unsurları dikkate almak zorundadır.

Ticari hayattaki faaliyet yürüten kişi ve kurumların birinci amacı kar sağlamak, ikinci amaçları ise mevcudu, istihdamı, aktifleri ve sermayeyi artırmaktır. Yapılan her işten kar elde edilemeyebileceği gibi zarar da gerçekleşebilir. Basiretli tüccar her işten kar elde edilebileceği gibi zarar da edilebileceğini hesap edebilen, işin başında tüm ihtimalleri dikkate alarak zarar ihtimalini azaltan tüccardır. Basiretli tüccar, piyasa durumunu inceleyerek tüm maliyetleri analiz eder. Türk Ticaret Kanunu her tacirin basiretli tacir gibi hareket etmesini zorunlu kılmıştır. Bütün tacirler, bu kurala uymak ve bunların gereklerini yerine getirmek zorunluluğundadırlar.  Kanunen tacir sayılan kişiler korunmaya muhtaç ve tüketici hukukunda ve iş hukukunda olduğu gibi bazı kesimler gibi  hukuken himaye edilmez ve kendilerine pozitif ayrımcılık yapılmaz. Basiretli bir tacir gibi hareket etmenin gerektirdiği özenin derecesi olağan ticari hayatın objektif koşullarına göre tespit olunacaktır. Türk Ticaret Kanununa göre, tacir vasfı taşıyan gerçek ve tüzel kişiler, üstlendikleri ticari işleri ve sözleşmelerden kaynaklı yükümlülükleri taraflarca belirlenmiş olan sürelerde ve koşularda yerine getirip getiremeyeceklerini olağan ticari hayatın şart ve koşullarına göre önceden analiz etmek ve tüm koşulları değerlendirerek taahhüt altına girmelidir. Her tacir sözleşme öncesinde ve sözleşme hükümlerinin uygulanması aşamasında karşılıklı taahhütlerin tamamlanabilmesi için tüm tedbirleri almak ve bu yönde tüm özeni göstermek zorundadır. Basiretli tacir olunup olunmadığı yahut bu hükümlerin yerine getirilip getirilmediği her işin mahiyetine, özel koşullara ve taraflar arasındaki ticari ilişkinin hukuki yasa ile ve sözleşme ile tanımlanmış mahiyetine göre belirlenir.

Bknz: http://hukukbook.com/basiretli-tuccar/

Hakkında hukukbook

Bunu okudunuz mu?

Actio libera in causa

Actio libera in causa (Nedeninde serbest hareket), Roma Hukukunun Modern Hukuka kazandırdığı latince hukuk deyimlerindendir. . Sebebinde …