Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » Bira ve şarabın her yerde kadehle satılabileceği hakkında Tamim

Bira ve şarabın her yerde kadehle satılabileceği hakkında Tamim

Bira ve şarabın her yerde kadehle satılabileceği hakkında Tamim, 8 Mayıs 1938 tarihinde İnhisarlar Umum Müdürlüğü tarafından çıkarılmıştır. 

İspirto ve isportolu içkiler kanunu gereğince ispirto sanayiine ve şaraba ayrı yerler ayrılmış, halkın tüketimine arz edilen içkilerin kalitesi, sağlık açısından ve bilimsel bakımından kontrol getirilmiştir. Ülkenin tarım üretimi ve ekonomisi bakımından üzümcülük ve bağcılığın teşviki ve geliştirilmesi amacıyla İnhisar idaresi tarafından şarap ve bira tamamen serbest bırakılmış, isteyen lokantaların şarap ve bira servis etmelerinde kısıtlama kaldırılmıştır. Tamim(Genelge), şarap ve biranın daha serbest satılarak, şarapçılığın inkişafını, üzümcülüğün ıslahını, memlekette üzüm ziraatının güçlendirilesini hedeflemiştir. Genelgenin çıkarıldığı ve uygulandığı yıllarda meclisteki bazı milletvekilleri ve kimi idareciler serbestliğe karşı çıkarak içki ürünlerini halkın tüketimini teşvik etmek yerine ihraç etmek gerektiğini savunmuşlardır.

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: Bira ve şarabın her yerde kadehle satılabileceği hakkında Tamim 

470 numaralı kanunun tatbik suretin i gösteren kararnameni n 9 uncu | maddesinde (Bira ve Likör ve terkibinde mevaddı mezkûreden daha fazla derecede ispirto bulunmayan meşrubatın kadrille istimali caiz olan imenatık berveçhiati Hükümetçe tayin ve tesbit olunur. Ancak bu menatıkın tayin olunacak hududları dahilinde dahi mezkûr meşrubatın kadehle füruhtu, kanunu mahsusun altıncı maddesinde mezkûr olan lokanta ve emsali yemek ve yiyecek satan mahallere inhisar eyler) denilmektedir .

Bu maddeye tevfikan şimdiye kadar her ınevi içki satacak olan bayilere aid dükkânların tayin edilen mıntıka hududları dahilinde bulunması lâzım gelmekte idi. 2/8657 sayılı ve 21/4/1938 tarihli kararname ile kadehle bira ve şarap satışlarının bu talıdid haricinde bırakılmadı, yani bira ile şarabın her istenilen mahalde satılmasına müsaade edilmesi kararlaştırılmış olduğundan badema; kadehle bira ve şarap veyahut bunlardan yalnız birisini satmak isteyenler olduğu takdirde bu gibiler -dükkânları mıntıka dahilinde olsun olmasın – idarece usulen alınacak resim mukabilinde ruhsat tezkeresi verilmesi icabeder. Keyfiyetin alâkadarlara bildirilmesini ve mülhakatınıza tamimini dilerim. 28/5/1938

Bunu okudunuz mu?

İdam Türleri

Kurşuna Dizme: Klasik bir yöntem olan bu idam şeklini Afganistan, Beyaz Rusya, Etiyopya, Kuzey Kore, …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et