Yeni
Ana Sayfa » Evrensel Metinler » Çek Cumhuriyeti Anayasası
Çek Cumhuriyeti Anayasası

Çek Cumhuriyeti Anayasası

Çek Cumhuriyeti Anayasası Türkiye Barolar Birliği önceki başkanı Vedat Ahsen Coşar tarafından 1999 yılında Türkçeye tercüme edilmiş ve Barolar Birliği tarafından Faruk Erem‘e Armağan kitabının bir bölümü olarak yayınlanmıştır.

Çek Cumhuriyeti Anayasası, 01 Ocak 1993 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Çek Cumhuriyetinin anayasal düzeni; Birleşmiş Milletler Temel Hak ve Özgürlükler Bildirgesini, bu Anayasa’ya uygun duruma ge­tirilen temel yapılanma yasalarını, 06 Haziran 1992’den itibaren uygulanan Çekoslovak Cumhuriyeti Milli Meclisi, Çekoslovak Sos­yalist Cumhuriyeti Federal Meclisi ve Çek Cumhuriyetinin devlet sı­nırlarını tanımlayan Çek Milli Konseyi’nin temel yapılanma yasa­larını kapsamaktadır. Anayasa, Çekoslovak Federasyonu’nun Temel Yapı­lanma Yasası ile bunları değiştiren yasalar, Çek Cumhuriyeti sembolleri ile ilgili Çek Milli Konseyinin 67/1990 sayılı Yasalar Külliyesi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Anayasanın yürürlüğe gireceği güne kadar, diğer yasa­lar Çek Cumhuriyeti sınırları içinde yürürlükte kalmıştır.

Önsöz

Bohemya, Moravya ve Silezya’daki Çek Cumhuriyetinin va­tandaşı olan biz,

Bağımsız bir Çek Devletinin yeniden kurulması sürecinde,

Tarihi Çek Krallığı ile Çekoslovak Devleti birlikteliğinin kurul­duğu topraklardaki, bütün iyi geleneklere bağlı olarak,

İnsan özgürlüğünün ve onurunun inkar edilmez değerlerinin ruhuna bağlı Çek Cumhuriyetimi kurmak, korumak ve geliştirmek kararı ile,

Başkalarına karşı görevlerinin ve herkese karşı sorumlulukla­rının bilincinde olan, kendi yurdunda eşit ve özgür vatandaşlar olarak,

Sivil toplum ilkeleri ile insan haklarına saygılı özgür ve de­mokratik bir devlet olarak,

Dünya demokrasisinin ve Avrupa ailesinin bir parçası olarak,

Maddi ve manevi, doğal ve kültürel refahın mirasında, birlikte korunmak ve gelişmek kararlığıyla,

Her koşulda, hukuka saygılı bir devletin ilkelerine bağlı kal­mak kararlılığı içinde,

İçimizden serbestçe seçilmiş temsilcilerimiz, bu Anayasayı uy­gularlar.

Birinci Bölüm – Temel Hükümler
Madde 1

Çek Cumhuriyeti, bireyin ve vatandaşın haklarına ve özgür­lüklerine saygılı bağımsız, birleşik ve demokratik bir hukuk devletidir

Madde 2
 1. Devlet erkinin kaynağı halktır; halk bu erkini yasama, yü­rütme ve yargı organları eliyle kullanır.
 2. Anayasa hukuku, halkın devlet erkini doğrudan kullanabi­leceği koşulları belirler.
 3. Devlet erki, halkın tamamına hizmet eder, bu erk sadece hukukun düzenlediği koşullarda ve alanda ve hukuki çerçevede kullanılabi­lir.
 4. Yasa ile yasaklanmadığı sürece, her vatandaş dilediğini yap­makta serbesttir. Yasal bir zorunluluk olmadıkça, hiç kimse, hiçbir şeyi yapmaya zorlanamaz.
Madde 3

Temel Hak ve Özgürlükler Bildirgesi, Çek Cumhuriyeti anaya­sal düzeninin bir parçasıdır.

Madde 4

Temel hak ve özgürlükler, yargının koruması altındadır.

Madde 5

Siyasal sistem; temel demokratik ilkelere saygılı, çıkarları için güç kullanmayı reddeden siyasi partilerin, serbest ve gönüllü biçimde kurulmalarına ve serbest rekabetlerine dayanır.

 Madde 6

Siyasal kararlar, serbest oylama sonucu ortaya çıkan çoğunlu­ğun iradesine dayanır.

Kararların alınmasında, azınlıklar çoğunluk tarafından koru­nur.

Madde 7

Devlet, doğal kaynakların ekonomik kullanılmasını ve doğal zenginliklerin korunmasını gözetir.

Madde 8

Bölgesel yerinden yönetim birimlerinin özerklikleri güvence al­tındadır.

Madde 9
 1. Anayasa, ancak anayasa ile değiştirilebilir veya ortadan kaldırılabilir.
 2. Demokratik hukuk devletinin temel niteliklerini değiştir­meye yönelik hiçbir değişiklik kabul edilemez.
 3. Yasa normları, demokratik devletin esaslarını tehlikeye atacak veya değiştirecek biçimde yorumlanamaz.
Madde 10

Çek Cumhuriyetinin kendisini hasrettiği, insan hakları ve te­mel özgürlükler ile ilgili olarak onaylanmış ve yayınlanmış ulus­lararası düzenlemeler, yasaların üstündedir ve bunlar Çek Cumhuriye­tini öncelikle  bağlar.

Madde 11

Çek Cumhuriyeti ülkesinin sınırları, sadece anayasal yasama organı tarafından değiştirilebilen, bölünmez bir bütündür.

Madde 12
 1. Çek vatandaşlığının kazanılmasına ve yitirilmesine ilişkin usuller yasa ile düzenlenir.
 2. Hiç kimse, kendi isteği dışında vatandaşlıktan çıkarılamaz.
Madde 13

Çek Cumhuriyetinin başkenti, Prag’dır.

Madde 14
 1. Büyük ve küçük devlet amblemleri, devletin renkleri, dev­letin bayrağı, Cumhurbaşkanlığı sancağı, devletin marşı, devletin mührü; Çek Cumhuriyeti’nin sembolleridir.
 2. Devletin sembolleri ile bunların kullanılmaları yasa ile dü­zenlenir.

İkinci Bölüm – Yasama Erki

Madde 15
 1. Çek Cumhuriyetinde yasama yetkisi, Parlamento tarafın­dan kullanılır.
 2. Parlamento, Millet Meclisi ve Senato olmak üzere, iki mec­listen oluşur.
Madde 16
 1. Millet Meclisi, dört yıllık dönem için seçilmiş 200 vekilden oluşur.
 2. Senato, altı yıllık dönem için seçilmiş 81 senatörden oluşur. Senatörlerin üçte biri, her iki yılda bir yenilenir,
Madde 17
 1. Her iki meclisin seçimleri, seçim döneminin sona ermesin­den önceki otuzuncu gün ile seçimlerin sona erdiği gün arasında­ki süreyi kapsar.
 2. Millet Meclisi’nin fesih olunması durumunda, seçimler fesih tarihinden itibaren altmış gün içinde yapılır,
Madde 18
 1. Millet Meclisi seçimleri; nispi temsil ilkelerine göre ve ge­nel, eşit, doğrudan, gizli oy verme esaslarına uygun olarak yapılır.
 2. Senato seçimleri; çoğunluk sistemine göre ve genel, eşit, doğrudan, gizli oy verme esaslarına uygun olarak yapılır.
 3. 18 yaşına ulaşan her Çek Cumhuriyeti vatandaşı, oy kul­lanma hakkına sahiptir.
Madde 19
 1. Seçilme yeterliliğine sahip ve 21 yaşma ulaşmış olan her Çek Cumhuriyeti vatandaşı, Millet Meclisi vekilliğine seçilebilir.
 2. Seçilme yeterliliğine sahip ve 40 yaşına ulaşmış olan her vatandaş, senatör seçilebilir,
 3. Milletvekili ve senatörlerin görev ve yetkileri, kendi seçilme alanı üzerinde etkilidir.
Madde 20

Oy verme, seçimlerin yürütülmesi ve yargının denetim alanı ile ilgili ek koşullar, yasa ile düzenlenir.

Madde 21

Hiç kimse, aynı zamanda, Parlamento’nun her iki meclisinde birden üye olamaz.

Madde 22
 1. Cumhurbaşkanlığı ve yargıçlık görevleri ile yasada belirti­len diğer görevler, senatörlük ve milletvekilliği görevleri ile bağ­daşmaz.
 2. Senatörlük veya milletvekilliği görevleri, bu kişilerin Cum­hurbaşkanı veya yargıç seçildikleri ya da milletvekilliği veya sena­törlük ile bağdaşmayan bir başka göreve atandıkları tarihte sona erer.
Madde 23
 1. Milletvekili, Millet Meclisinde hazır bulunduğu ilk oturum­da yemin eder.
 2. Senatör, Senatoda hazır bulunduğu ilk oturumda yemin eder.
 3. Milletvekili ve senatörlük yemini aşağıdaki gibidir; “Çek Cumhuriyeti’ne sadık kalmaya söz veriyorum. Onun Anayasasını ve yasalarını her şeyin üstünde tutmaya söz veriyorum. Vekillik gö­revimi, halkın yararına, inançla ve vicdanıma uygun olarak yap­maya şerefim üzerine söz veriyorum.”
Madde 24

Milletvekili veya senatör, görevinden feragat ettiğini, üyesi olduğu meclisin oturumunda bizzat açıklar. Önemli bir mazereti ne­deni ile bunu yapamadığı takdirde, yasada düzenlenen şekilde görevinden feragat edebilir.

Madde 25
Milletvekili ve senatörlük görevleri;
 1. Yemin etmekten kaçınılması veya ihtiraz-i kayıtla yemin edilmesi,
 2. Görev süresinin sona ermesi,
 3. Vekillikten feragat edilmesi,
 4. Seçilme yeterliliğinin yitirilmesi,
 5. Millet Meclisi’nin fesih olunması,
 6. Milletvekilliği ve senatörlük ile bağdaşmayan, 22.maddede belirtilen görevlerin üstlenilmesi durumlarında sona erer.
Madde 26

Milletvekilleri ve senatörler, görevlerini yeminlerine uygun biçimde ve tarafsız olarak yaparlar.

Madde 27
 1. Milletvekili veya senatörler hakkında, gruplarında ya da Millet Meclisinde veya Senato’da kullandıkları oylardan dolayı ko­vuşturma yapılamaz.
 2. Milletvekili veya senatörler haklarında, gruplarında ya da Millet Meclisi veya Senato’da yaptıkları açıklamalardan dolayı kovuşturma yapılamaz. Milletvekili veya senatörler, sadece üyesi oldukları meclisin disiplin otoritesine karşı sorumludurlar.
 3. Yasada aksine bir düzenleme yok ise, milletvekili veya senatörler, kabahatlerinden dolayı, yalnızca üyesi oldukları meclisin disiplin otoritesine karşı sorumludurlar.
 4. Bir milletvekili veya senatör aleyhinde, üyesi olduğu mecli­sin onayı olmadan ceza kovuşturması yapılamaz. Üyesi olduğu meclis onay vermediği takdirde, milletvekili veya senatör hakkın­da sonsuza kadar ceza kovuşturması yapılamaz.
 5. Bir milletvekili veya senatör, ancak suçüstü veya suçtan hemen sonra yakalandığı takdirde, gözaltına alınabilir. Sorumlu organ, gözaltına alınan vekilin/senatörün bağlı olduğu meclisin başkanına  durumu derhal bildirmek zorundadır. İlgili meclisin başkanı 24 saat içinde gözaltına alman vekilin/senatörün, mahke­meye sevkine onayı olduğunu bildirmediği takdirde, sorumlu or­gan vekili/senatörü serbest bırakmak zorundadır. Bunu izleyen ilk oturumunda meclis, kovuşturmanın yürütülüp yürütülmeyeceğini kesin olarak karara bağlar.
Madde 28

Milletvekili veya senatör, görevi nedeni ile öğrendiği konular hakkında, milletvekili veya senatörlük görevi sona erdikten sonra dahi tanıklık yapamaz.

Madde 29
 1. Millet Meclisi, kendi başkanını ve vekilini seçer ve azleder.
 2. Senato, kendi başkanını ve vekilini seçer ve azleder.
Madde 30
 1. Millet Meclisi, milletvekillerinin en az 1/5’inin teklifi ile, araştırılmasında kamu yararı olan konular hakkında, araştırma komisyonu kurabilir.
 2. Komisyonun çalışma usulleri yasa ile düzenlenir.
Madde 31
 1. Meclisler, kendi organları olarak, kurullar ve komisyonlar kurabilirler.
 2. Kurulların ve komisyonların faaliyetleri yasa ile düzenle­nir.
Madde 32

Hükümet üyesi olan milletvekili veya senatör, Millet Meclisi’ne veya Senato’ya, başkan veya başkan vekili olamayacağı gibi, Par­lamento kurullarında, araştırma komisyonu veya komisyonlarında üye olamaz.

Madde 33
 1. Millet Meclisi fesih olunduğunda; Senato, ertelenemez nite­likteki konular ile ihtiyaç duyulan bir yasanın kabulü konusunda, gerekli yasama tedbirlerini almakla yükümlüdür.
 2. Bununla birlikte Senato; Anayasal konular, devlet bütçesi, devletin yıllık hesapları, seçim yasası ve 10.maddeye göre kabul edilmiş olan uluslararası anlaşmalar hakkında, yasama tedbirleri alamaz.
 3. Sadece Hükümet, Senatoya yasama tedbirleri ile ilgili ola­rak teklif sunabilir.
 4. Senato’nun yasama tedbirleri; Senato Başkanı, Cumhur­başkanı ve Başbakan tarafından imzalanır ve yasalar gibi yayım­lanır.
 5. Senato’nun aldığı yasama tedbirlerinin, ilk oturumunda Millet Meclisi’nin onayına sunulması zorunludur. Millet Meclisi ta­rafından onaylanmayan yasama tedbirleri, geleceğe etkili olarak hükümsüzdür.
Madde 34
 1. Meclisler, sürekli olarak oturum halindedir. Millet Meclisi, seçim gününü izleyen otuzuncu günü geçmeyecek şekilde toplan­mak üzere, Cumhurbaşkanı tarafından toplantıya çağrılır. Cum­hurbaşkanı çağrıda bulunmasa dahi, Millet Meclisi seçim gününü izleyen otuzuncu günde toplanır,
 2. Meclislerin oturumu, karar alınarak ertelenebilir. Oturum­lar, bir yıl içinde toplam 120 günden fazla ertelenemez.
 3. Erteleme döneminde, Millet Meclisi veya Senato Başkanı, meclislerini toplantı için belirlenen günden önce toplantıya çağıra­bilir, Toplantı isteği, Cumhurbaşkanı, Hükümet veya ilgili meclis üyelerinin 1/5’inden geldiği takdirde, başkanlar toplantı için, çağrı­da bulunmak zorundadırlar.
 4. Millet Meclisi oturumları, seçilme döneminin sona ermesi veya Millet Meclisi’nin feshi ile sona erer.
Madde 35

1-) Cumhurbaşkanı, Millet Meclisini aşağıdaki hallerde feshe­der;

a-Millet Meclisi Başkanının önerisi üzerine, Cumhurbaşka­nınca atanmış bir Başbakan tarafından kurulmuş olan yeni Hükü­metin, güvenoyu alamaması durumunda,

b-Hükümet bütçesinin, üç ay içinde Millet Meclisi tarafından incelenip kararlaştırılamamış olmasının, Hükümet tarafından gü­ven sorununa bağlanması durumunda,

c-Millet Meclisi oturumlarının, kabul edilebilir süreden daha fazla süre ile ertelenmesi durumunda,

d-Millet Meclisi’nin; oturumlarının ertelenmemiş veya yeni­den çağrıda bulunulmuş olunmasına rağmen, üç aydan daha fazla bir süre ile toplanamaması durumlarında,

2-) Seçim döneminin sona ermesine üç aylık bir süre olması durumunda, Millet Meclisi fesih olunamaz.

Madde 36

Her iki meclisin oturumları halka açıktır. Halkın, oturumları izlemesi ancak yasa ile yasaklanabilir.

Madde 37
 1. Her iki meclis, Millet Meclisi Başkanının çağrısı üzerine, birlikte toplanır.
 2. Birleşik oturumda, Millet Meclisi oturumlarına ait usul hü­kümleri uygulanır.
Madde 38
 1. Hükümet üyesi, her iki meclisin oturumları ile kurul ve ko­misyon toplantılarında, istediği zaman hazır bulunma hakkına sa­hiptir.
 2. Hükümet üyesi, kendisi ile ilgili bir önerge olması duru­munda, Millet Meclisi oturumunda bizzat hazır bulunmak zorun­dadır. Bu kural, kurul, komisyon veya araştırma komisyonu top­lantılarında da uygulanır. Şu kadar ki, bizzat hazır olmasının iste­nilmemesi   Hükümet üyesinin kendisini bir milletve­kili veya kabinenin diğer bir üyesi ile temsil ettirmesi mümkün­dür.
Madde 39
 1. Meclis oturumları, üye tam sayılarının en az üçte birinin hazır bulunmaları halinde açılır.
 2. Anayasada aksine bir hüküm olmadığı takdirde, kararlar, il­gili meclisin hazır bulunan üyelerinin salt çoğunluğunun kabul oyu ile alınır.
 3. Savaş ilanı ve başka bir ülkenin askerlerinin Çek toprakla­rında bulunmasına izin verilmesi ile ilgili kararların alınması, mil­letvekili ve senatörlerin üye tam sayısının salt çoğunluğunun ka­bul oyunu gerektirir,
 4. Anayasa değişikliği ile maddede öngörülen uluslararası anlaşmaların onaylanması, hazır bulunan, milletvekili ve senatör­lerin tamamının, beşte üçünün kabul oyunu gerektirir.
Madde 40

Seçim yasası, müzakere esasları, her iki meclisin birbirleri ile olan ilişkileri ve dış ilişkileri hakkındaki yasal düzenlemeler ve Se­nato’nun çalışma usulleri ile ilgili yasaların kabulü, her iki mecli­sin de onayını gerektirir.

Madde 41
 1. Yasa taslakları, Millet Meclisi’ne
 2. Yasa taslakları; milletvekilleri, milletvekilleri grubu, Sena­to, Hükümet ile daha yüksek bölge yerinden yönetim kuruluşlarının  temsilcileri tarafından sunulabilir.
Madde 42
 1. Devlet bütçesi ve devletin yıllık hesapları ile ilgili yasa tas­lakları, Hükümet tarafından sunulur.
 2. Bu taslak teklifler, yalnızca Millet Meclisi’nin halka acık oturumlarında tartışılır ve karara bağlanır.
Madde 43
 1. Parlamento, Çek Cumhuriyeti saldırıya uğradığında veya uluslararası anlaşmaların saldırıya karşı birlikte savunma yapıl­masını zorunlu kıldığı durumlarda savaş ilan eder.
 2. Silahlı kuvvetler, ancak her iki meclisin onayı ile Çek Cum­huriyeti sınırları dışına gönderilebilir.
Madde 44
 1. Hükümet, tüm yasa taslakları ile ilgili olarak görüş bildir­mek yetkisine sahiptir.
 2. Hükümetin, yasa taslağı ile ilgili olarak otuz gün içinde gö­rüşünü bildirmemesi, taslağı kabul ettiği anlamındadır,
 3. Hükümetin, kendi hazırladığı bir yasa taslağının, sunuldu­ğu tarihten itibaren üç ay içinde incelenmesinin tamamlanmasını Millet Meclisi’nden istemeye ve bunu güvenoyu isteğine bağlama­ya hakkı vardır.
Madde 45

Millet Meclisi, kabul ettiği yasa taslağının, gecikmeksizin ona­yı için Senato’ya süre verebilir.

Madde 46
 1. Senato, kendisine tanınan otuz günlük süre içinde yasa tas­lağını inceler ve karara bağlar.
 2. Senato, yasa taslağını onaylayabilir, geri çevirebilir veya değişiklik teklifi ile birlikte Millet Meclisi’ne geri gönderebilir ve­ya taslakla ilgilenmediğini
 3. Senato (1) nolu paragrafta belirtilen süre içinde bir karar vermez ise, yasa taslağını kabul etmiş sayılır.
Madde 47
 1. Senatomun reddettiği yasa taslağı, Millet Meclisi’nde yeni­den oylanır. Üye tam sayısının salt çoğunluğunun kabul oyu ile taslak yasalaşır.
 2. Senato’nun, yasa taslağını değişiklik önergesi ile birlikte Millet Meclisi’ne göndermesi durumunda, Millet Meclisi taslağı Senato’da kabul gören şekli ile oylar, kabul edildiği takdirde taslak yasalaşır.
 3. Millet Meclisi, Senato’nun değişiklik teklifini kabul etmedi­ği takdirde, taslak, Senato’nun değiştirdiği şekli ile bir kez daha oylanır. Üye tam sayısının salt çoğunluğunun kabul oyu ile taslak yasalaşır.
 4. Reddedilmiş veya geri çevrilmiş yasa taslağının, Millet Meclisi’nde incelenmesi aşamasında, taslakta değişiklik yapılma­sına ilişkin önergeler kabul edilmez.
Madde 48

Senato, yasa taslağının kendi ilgi alanına girmediğini açıkladı­ğı takdirde, taslak bu kararla yasalaşmış sayılır.

Madde 49
 1. Parlamentonun onayını gerektiren uluslararası düzenle­meler, yasa taslaklarının Parlamento’dan geçmesine ilişkin usullere tabidir.
 2. İnsan hakları ve temel özgürlükler ile ilgili düzenlemeler, genel nitelikteki siyasi anlaşmalar ile ekonomik anlaşmalar, anlaşmaların uygulanmasına ilişkin yasalar gibi, Parlamento’nun onayını
Madde 50
 1. Anayasa hariç olmak üzere, Cumhurbaşkanı, kendisine ta­nınan on beş günlük süre içinde, gerekçe göstererek, Parlamen­tonun kabul ettiği bir yasayı veto edebilir.
 2. Cumhurbaşkanı tarafından veto edilen yasa, Millet Mecli­si’nde bir kez daha oylanır. Bu aşamada değişiklik yapılmasına ilişkin önergeler kabul edilmez. Veto edilen yasa, üye tam sayısı­nın salt çoğunluğunun oyu ile yeniden kabul edilirse yasalaşır ve yayınlanır. Aksi halde yasa kabul edilmemiş sayılır.
Madde 51

Kabul edilen yasalar, Millet Meclisi Başkanı, Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından imzalanır.

Madde 52

Yasa, yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer. Yayınlanma usu­lü yasa ile düzenlenir. Bu kural, Parlamento’nun onayladığı ulus­lararası anlaşmalar için de aynı biçimde uygulanır.

Madde 53
 1. Her milletvekilinin, Hükümet veya herhangi bir üyesi hak­kında gensoru vermek hakkı vardır.
 2. Gensoruya muhatap olan Hükümet üyesi, gensorunun ken­disine tebliğinden itibaren otuz gün içinde, gensoruya cevap ver­mek zorundadır.

Üçüncü Bölüm – Yürütme Erki

Cumhurbaşkanı
Madde 54
 1. Cumhurbaşkanı, devletin başıdır,
 2. Cumhurbaşkanı, Parlamentomun her iki meclisinin birleşik toplantısında seçilir,
 3. Cumhurbaşkanı, görevinden dolayı sorumsuzdur.
Madde 55

Cumhurbaşkanı, yemin ettikten sonra görevine başlar, Cumhur- başkanı’nın görev süresi yemin ettiği tarihten itibaren beş senedir.

Madde 56

Cumhurbaşkanı’nın görev süresinin sona ermesine otuz gün kala, yeni Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılır. Cumhurbaşkanlığı makamının, herhangi bir nedenle boşalması durumunda, otuz gün içinde seçim yapılır.

Madde 57
 1. Senatör seçilme yeterliliğine sahip olan herhangi bir vatan­daş, Cumhurbaşkanı seçilmeye de
 2. Bir kişi, arka arkaya iki dönemden daha fazla, Cumhurbaş­kanı seçilemez.
Madde 58
 1. On veya daha fazla senatör, Cumhurbaşkanlığı için aday önerebilir.
 2. Milletvekili ve senatörlerin, üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilir. :
 3. Adaylardan hiçbirisi tüm milletvekili ve senatörlerin salt çoğunluğunun oyunu alamaz ise, on dört gün içinde ikinci tur se­çim yapılır.
 4. İlk turda. Millet Meclisi’nin ve Senato’nun ayrı ayrı en faz­la oyunu alan iki aday ikinci tura katılır.
 5. Millet Meclisi’nde ve Senato’da, birden fazla aday aynı oranda oy alırsa, bunlardan her iki meclisin toplam oyunun en fazlasını alan aday ikinci tura katılır.
 6. İkinci turda, hazır bulunan milletvekili ve senatörlerin her ikisinin de en fazla oyunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilir.
 7. Cumhurbaşkanı, ikinci turda da seçilemez ise, on dört gün içinde, ikinci turda yarışan adaylar arasında, üçüncü tur seçimler yapılır.
 8. Cumhurbaşkanı, üçüncü turda da seçilemez ise, yeni seçim­lere gidilir.
Madde 59
 1. Cumhurbaşkanı, her iki meclisin birleşik oturumunda, Mil­let Meclis Başkanı’nın önünde yemin eder.
 2. Cumhurbaşkanının yemini aşağıdaki gibidir;

“Çek Cumhuriyetine sadık kalacağıma söz veriyorum.. Omun Anayasasını ve yasalarını, her şeyin üstünde tutacağıma söz veriyorum. Görevimi halkın yararı için vicdanıma ve inançlarıma göre yapacağıma şerefim üzerine söz veriyorum.”

Madde 60

Cumhurbaşkanı, yemin etmekten kaçınır veya ihtiraz-i kayıtla yemin eder ise, seçilmemiş sayılır.

Madde 61

Cumhurbaşkanı’na, Millet Meclisi Başkanı vekalet eder.

Madde 62
Cumhurbaşkanı;
 1. Başbakan ve Hükümet üyelerini atar, azleder, istifalarını kabul eder; Hükümeti görevden alır, Hükümetin istifasını kabul eder,
 2. Millet Meclisi’ni toplantıya çağırır,
 3. Millet Meclisi’ni fesheder,
 4. İstifasını kabul ettiği veya görevden aldığı Hükümetten, ye­ni Hükümet kuruluncaya kadar görevine devam etmesini ister,
 5. Anayasa Mahkemesinin, başkanı ile başkan vekilini ve üyelerini atar,
 6. Yargıçlar arasından, Yüksek Mahkemenin başkanı ile veki­lini atar,
 7. Ceza mahkemeleri tarafından verilen cezaları affeder, hafif­letir, ceza kovuşturmasına başlamamasınıı, başlanılmış ise devam edilmemesini ve önceden verilen hükümlerin ortadan kaldırıl­masını emreder,
 8. Anayasa hariç olmak üzere, Parlamentomun kabul ettiği ya­saları veto eder,
 9. Yasaları imzalar,
 10. Yüksek Denetleme Kurulu’nun başkan ve üyelerini atar,
 11. Çek Milli Bankası Banka Konseyi üyelerini atar,
Madde 63
Cumhurbaşkanı ayrıca;

a-Devleti dış işlerde temsil eder,

b-Uluslararası anlaşmaları görüşür ve onaylar; uluslararası anlaşmaların görüşülmesi yetkisini, Hükümete veya Hükümetin onayı ile onun üyelerine intikal ettirebilir.

c-Silahlı Kuvvetlere Başkomutanlık eder,

d-Diplomatik misyon şeflerini kabul eder,

e-Diplomatik misyon şeflerini onaylar veya geri çağırır,

f-Millet Meclisi ve Senato seçimlerine çağrıda bulunur,

g-Generallerin atama ve terfilerini yapar,

h-Başka bir organa yetki vermediği takdirde, devlet nişanları­nı verir,

i-Yargıçları atar,

j-Genel af çıkarır

2-) Cumhurbaşkanının; Anayasada açıkça düzenlenmemiş, ancak yasalarda düzenlenmiş olan diğer yetkileri saklıdır.

3-)Yukarıda (1) ve (2) nolu paragraflarda düzenlenmiş olan Cum- hurbaşkanı’nın kararları, Başbakan’ın veya onun yetki verdi­ği bir Hükümet üyesinin imzalamasından sonra yürürlüğe girer.

4-) Başbakan veya onun yetki verdiği Hükümet üyesi, tarafın­dan imza edilen Cumhurbaşkanının kararlarından dolayı, Hükü­met sorumludur.

Madde 64
 1. Cumhurbaşkanı, Parlamento’nun her iki meclisinin veya bunların komisyon ve kurullarının toplantılarına dilediği zaman katılma hakkına sahiptir.
 2. Cumhurbaşkanı’nın, Hükümetin toplantılarına katılmak, Hükümetten veya üyelerinden rapor istemek, Hükümetin veya üyelerinin yetkisindeki işlerin sonuçlarını incelemek hakkı vardır.
Madde 65
 1. Cumhurbaşkanı; gözaltına alınamaz, hakkında ceza kovuş­turması yapılamaz, kabahatinden veya idari bir suçtan dolayı kovuşturulamaz.
 2. Cumhurbaşkanı, Senato tarafından hazırlanan iddianame­ye dayalı olarak ve sadece vatana ihanetten dolayı Anayasa Mah­kemesi’nce yargı1anır, Mahkum olması durumunda, seçilebilme ni­teliğini yitirir ve görevi sona erer.
 3. Cumhurbaşkanı hakkında, görevi nedeni ile işlediği suçlar­dan dolayı, sonsuza kadar ceza kovuşturması yapılamaz.
Madde 66

Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması ve yeni bir Cumhur­başkanının seçilmemiş olması veya seçilenin henüz yemin etmemiş bulunması ya da ciddi nedenler ile görevini yapamayacağına Mil­let Meclisi ve Senato’nun kararı vermesi durumlarında; 83.mad­denin (1) nolu paragrafının (a,h,c,d,e,h,i,j) fıkraları ile 83.madde­nin (2) nolu paragrafındaki yetkiler, Başbakan tarafından kullanılır. Başbakan’ın, Cumhurbaşkanına ait olan özel yetkileri kullana­maması durumunda, Cumhurbaşkanına ait olan 62. maddenin (a,b,c,d ve k) fıkralarındaki yetkiler Millet Meclis Başkanı, Millet Meclisi de feshedilmiş durumda ise, Senato Başkanı tarafından kullanılır.

Hükümet

Madde 67
 1. Hükümet, yürütmenin en üst organıdır.
 2. Hükümet, Başbakan, Başbakan Vekili ile Bakanlardan olu­şur.
Madde 68
 1. Hükümet, Millet Meclisine karşı sorumludur.
 2. Cumhurbaşkanı, Başbakanı, onun teklifi üzerine. Hüküme­tin diğer üyelerini atar. Bakanlıklar ile diğer organların yönetimi­ni onlara emanet eder,
 3. Hükümet, atanma tarihinden itibaren otuz gün içinde, Mil­let Meclisi’nden güvenoyu ister,
 4. Yeni atanmış olan Hükümet, Millet Meclisi’nden güvenoyu alamaz ise, (2) ve (3) nolu paragraflarda yer alan prosedür yeniden işler. Bu suretle atanan yeni Hükümet de güvenoyu alamaz ise, Cumhurbaşkanı; Başbakanı, Millet Meclisi Başkanı’nın teklifi üze­rine atar.
 5. Diğer durumlarda. Cumhurbaşkanı Başbakanın teklifi üze­rine, diğer kabine üyelerini atar veya azleder ve Bakanlıklar ile di­ğer organların yönetimini onlara emanet eder.
Madde 69
 1. Hükümet üyesi, Cumhurbaşkanı’nın huzurunda yemin eder.
 2. Hükümet üyesinin andı aşağıdaki gibidir; Çek Cumhuri­yetine sadık kalacağıma söz veriyorum. Onun Anayasasını ve ya­salarını her şeyin üstünde tutacağıma ve onları yaşama geçireceği­me söz Görevimi vicdanıma uygun olarak yapacağıma ve görevimi kötüye kullanmayacağıma şerefim üzerine söz ve­riyorum.”
Madde 70

Hükümet üyesi, görevi ile bağdaşmayan işleri takip edemez. Diğer hususlar yasa ile düzenlenir.

Madde 71

Hükümetin, Millet Meclisi’nden güvenoyu istemeye yetkisi vardır.

Madde 72
 1. Millet Meclisi, Hükümet hakkında güvensizlik oyu verebi­lir.
 2. Elliden daha az olmayan sayıdaki milletvekilinin yazılı tek­lifi üzerine Millet Meclisi, Hükümet hakkındaki güvensizlik oyu is­temini karara bağlar. Teklifin kabulü, tüm milletvekillerinin salt çoğunluğunun kabul oyunu gerektirir.
Madde 73
 1. Başbakan istifasını, Cumhurbaşkanı’na Diğer üyeler istifalarını, Başbakan aracılığıyla Cumhurbaşkanı’na sunarlar.
 2. Hükümet, güvenoyu isteğinin Millet Meclisi tarafından red­dedilmesi veya kendisine güvensizlik oyu verilmesi durumlarında istifa eder. Hükümet daima, yeni seçilen Millet Meclisi’ne, Meclis’in ilk oturumunda istifasını verir.
 3. Hükümetin, (2) nolu paragrafa göre sunduğu istifası Cum­hurbaşkanı tarafından kabul
Madde 74

Cumhurbaşkanı, Başbakanın teklifi üzerine, bir Hükümet üye­sini görevinden azleder.

Madde 75

Cumhurbaşkanı, istifası gerektiği halde istifa etmeyen Hükü­meti görevinden alır.

Madde 76
 1. Hükümet, kararlarını kurul olarak verir.
 2. Hükümetin kararları, tüm üyelerinin salt çoğunluğunun kabul oyunu
Madde 77
 1. Başbakan; Hükümetin faaliyetlerini düzenler, toplantıları­na başkanlık ve onun adına hareket eder, Anayasa ve diğer yasa­lar ile kendisine verilen başkaca görevleri
 2. Başbakanı, Başbakan Vekili veya yetkili kılınan bir başka Hükümet üyesi temsil
Madde 78

Hükümetin, yasanın yürütülmesini sağlamak amacıyla ve be­lirlenen sınırlar içinde kalmak koşulu ile kararname çıkartmak yetkisi vardır. Kararnameler, Başbakan ve ilgili Hükümet üyesi ta­rafından imza edilir.

Madde 79
 1. Bakanlıklar ile diğer idari organlar, sadece yasa ile kurulur ve yetkileri yasa ile
 2. Bakanlıklar ile diğer idari kurumlarda, devletçe istihdam edileceklerin hukuki durumları yasa ile düzenlenir,
 3. Bakanlıklar, diğer idari kuruluşlar ve bölgesel yerinden yö­netim organları, yasa ile yetki verilmiş olması durumunda, yasaya dayanarak ve yasanın sınırları içinde kalarak, hukuki düzenleme­lerde bulunabilirler.
Madde 80
 1. Savcılık makamı, ceza kovuşturmasında kamuyu temsil eder ve yanı sıra yasa ile düzenlenmiş olan diğer görevleri yapar.
 2. Savcılık makamının, statüsü ile yetki alanı yasa ile düzen­lenir.

Dördüncü Bolüm – Yargı Erki

Madde 81

Yargı yetkisi, bağımsız mahkemeler tarafından, Cumhuriyetin yararları doğrultusunda kullanılır.

Madde 82

 • Yargıçlar, görevlerini yerine getirmede bağımsızdırlar. Yar­gıçların tarafsızlığı, hiçbir kişi tarafından tehdit edilemez.
 • Yargıç, kendi isteği dışında görevinden alınamaz ve bir baş­ka mahkemeye atanamaz. Disiplin ile ilgili istisnai durumlar yasa ile düzenlenir.
 • Yargıcın görevinden azli, Cumhurbaşkanı, parlamento üye­si ya da diğer kamu yöneticilerininkine Yargıcın göre­vinden azli ile bağdaşmayan hususlar yasa ile düzenlenir.

Anayasa Mahkemesi

Madde 83

Anayasa Mahkemesi, anayasaya uygunluğu korumakla görev­li, bir yargı organıdır.

Madde 84
 1. Anayasa Mahkemesi, on yıl sure ile görev yapmak üzere se­çilmiş on beş yargıçtan oluşur.
 2. Anayasa Mahkemesi yargıçları, Senatonun onayıyla Cum­hurbaşkanı tarafından atanır.
 3. Senatör seçilebilme niteliğine sahip olan, Hukuk Fakülte­sinden mezun ve en az on yıl süreli mesleki deneyimi bulunan her vatandaş. Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanabilir.
Madde 85
 • Anayasa Mahkemesi yargıcı, Cumhurbaşkanının huzurun­da yemin ettikten sonra görevine başlar.
 • Anayasa Mahkemesi, yargıcının andı aşağıdaki gibidir; “Bi­reylerin doğal haklarını ve vatandaşların haklarını koruyacağıma, Anayasaya bağlı kalacağıma, vicdanıma göre, tarafsız ve bağımsız olarak karar vereceğime, şerefim ve vicdanım üzerine söz veririm.”
 • Yemin etmekten kaçınan veya ihtiraz-i kayıtla yemin eden yargıç, atanmamış kabul edilir.
Madde 86
 1. Senato’nun onayı olmadan. Anayasa Mahkemesi yargıcı hakkında, ceza kovuşturması yapılamaz. Senato’nun onay verme­mesi durumunda, ceza kovuşturması sonsuza kadar yapılamaz.
 2. Anayasa Mahkemesi yargıcı, ancak suçüstü veya suçu işle­dikten hemen sonra yakalanmış ise gözaltına alınabilir. İlgili ma­kam, tutuklamayı derhal Senato Başkanı’na bildirmek zorundadır. 24 saat içinde Senato Başkanı, gözaltındaki yargıcın mahkemeye sevkine onay vermez ise, ilgili makam yargıcı serbest bırakmak zo­rundadır. Senato ilk oturumunda, ceza kovuşturmasına onay ve­rilip verilmeyeceğine kesin olarak karar verir.
 3. Anayasa Mahkemesi yargıcının, görevi nedeni ile öğrendiği hususlar hakkında, Anayasa Mahkemesi yargıçlığı sona erdikten sonra dahi tanıklık etmeyi reddetmek hakkı vardır.
Madde 87
1-) Anayasa Mahkemesi;

a-Anayasaya veya 10.maddede öngörülen uluslararası anlaş­malara aykırı olan yasaların veya ilgili hükümlerinin geçersizliği­ni,

b-Anayasaya, yasamaya veya 10.maddede öngörülen uluslara­rası anlaşmalara aykırı olan diğer hukuki düzenlemelerin veya bunların ilgili maddesinin geçersizliğini,

c-Bölgesel yerinden yönetim organlarının, devletin hukuk dışı müdahalesine yönelik anayasal şikayetlerini,

d-Kamu gücü kullanan organların, Anayasa ile korunan temel hak ve özgürlüklere yönelik müdahaleleri ile otorite kararlarına karşı yapılan anayasal şikayetleri,

e-Senatör ve milletvekili seçimlerini onaylayan kararlara yö­nelik itirazların hukuki çözümünü,

f-Senatör ve milletvekili seçilebilme niteliğinin yitirilmesi ile ilgili ihtilafları ve maddeye göre milletvekili veya senatörlük gö­revlerinin sona ermesinin uygunluğu ile ilgili ihtilafları,

g-Cumhurbaşkanı hakkında, 65.maddenin 2.paragrafına gö­re, Senato tarafından hazırlanan anayasal iddianameyi,

h-maddeye göre Millet Meclisi ve Senato tarafından alman kararın iptali isteğine ilişkin Cumhurbaşkanı’nı  başvurusunu,

i-Başka türlü uygulanması olanaksız ve Çek Cumhuriyetini bağlayacak olan bir uluslararası mahkeme kararının uygulanması ile ilgili tedbirleri,

j) Bir siyasal partinin kapatılmasını veya bir siyasal partinin eylemlerinin anayasa ile diğer yasalara uygun olup olmadığını,

k) Yasaya göre yargılama yetkisi bir diğer organa ait değil ise, Devlet organları ile bölgesel yerinden yönetim organları arasındaki, yetki alanı ile ilgili olarak doğan ihtilafları karara bağlar,

2- ) Yasa, Anayasa Mahkemesinin yerine Yüksek İdare Mahke­mesini yetkili kıldığı takdirde, bu mahkeme;

a-Yasaya aykırı olan hukuki düzenlemelerin veya bunların özel hükümlerinin iptalini,

b-Yasaya göre yargılama yetkisi bir başka organa ait değil ise, Devlet organları ile bölgesel yerinden yönetim organları arasında­ki. yetki alanı ile ilgili olarak doğan ihtilafları.

karara bağlar.

Madde 88
 1. Anayasa Mahkemesinde, kimlerin, hangi koşullarda dava açabileceklerine ve yargılama usullerine ilişkin kurallar yasa ile düzenlenir,
 2. Anayasa Mahkemesi yargıçları karar verirken, sadece Ana­yasanın maddesinde belirtilen uluslararası anlaşmalar ve (I) nolu pa­ragrafta sözü edilen yasalarla bağlıdır.
Madde 89
 1. Anayasa Mahkemesi kararı, yürürlüğe girmesi konusunda mahkemenin aksine bir kararı olmadığı takdirde, yasada öngörülen biçimde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
 2. Yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi kararları, bütün kişi ve kuruluşları bağlar.

Mahkemeler

Madde 90

Mahkemelerin, yasada belirlenen şekilde hakların korunmasının sağlanmasına ilişkin görevi her şeyin üzerindedir. Suçluluğa ve cezaya, sadece mahkeme karar verebilir.

Madde 91
 1. Yargı; Yüksek Mahkemeden, Yüksek İdare Mahkemesinden, yüksek, bölge, ilçe mahkemelerinden oluşur. Diğer husus­lar yasa ile düzenlenir.
 2. Mahkemelerin, yargılama yetkileri ve örgütlenmeleri ya­sa ile düzenlenir.
Madde 92

Anayasa Mahkemesi ve Yüksek İdare Mahkemesinin görev alanına giren konular dışında kalan ve genel mahkemelerin yetki­si içinde olan konularda, Yüksek Mahkeme en yüksek yargı orga­nıdır.

Madde 98
 1. Yargıçlar, sınırsız süre ile görev yapmak üzere, Cumhurbaşkanı tarafından atanırlar. Yargıçlar, görevlerine yemin ettikten sonra başlarlar.
 2. Hukuk Fakültesi mezunu olan her dürüst vatandaş, yargıç olarak atanabilir, Diğer usul ve gereklilikler yasa ile düzenlenir.
Madde 94
 1. Yargıçların, heyet olarak bakacakları davalar ile mahkeme heyetinin, oluşumu yasayla düzenlenir. Yasada belirtilenlerin dı­şında kalan davalar, tek yargıç tarafından karara bağlanır.
 2. Vatandaşların; hangi davalarda ve ne şekilde, yargıçlarla birlikte mahkeme kararlarının verilmesine katılacakları hususu yasa ile düzenlenir.
Madde 95
 1. Yargıçlar, karar verirken yasa ile bağlıdırlar. Yargıçlar, ya­sada yer alan hukuki düzenlemelere uygun şekilde yargılama yap­makla yükümlüdürler.
 2. Mahkeme, kararın verilmesinde uygulayacağı yasa madde­sinin Anayasa’ya aykırı olduğu sonucuna vardığı takdirde, konuyu Anayasa Mahkemesine intikal ettirir.
Madde 96
 • Taraflar, mahkeme önünde eşit hukuki haklara sahiptirler.
 • Yasada belirlenen istisnalar dışında, yargılama sözlü ve halka açıktır. Mahkeme kararlan, halka daima açıklanır.

Beşinci Bölüm – Yüksek Denetleme Dairesi

Madde 97
 1. Yüksek Denetleme Dairesi, bağımsız bir organdır. Bu or­gan, devlet mallarının yönetimi ve devlet bütçesinin uygulanması ile ilgili olarak denetleme görevini yapar.
 2. Yüksek Denetleme Dairesi’nin başkan ve yardımcısı, Millet Meclisi’nin önerisi üzerine, Cumhurbaşkanı tarafından atanır.
 3. Yüksek Denetleme Dairesinin statüsü, yetki alanı, örgüt­lenme yapısı ile diğer hususlar yasa ile düzenlenir.

Altıncı Bölüm – Çek Milli Bankası

Madde 98
 1. Çek Milli Bankası, devletin merkez bankasıdır. Bankanın temel işlevi, nakit istikrarını sağlamaktır; bankanın, hukuka uygun biçimde müdahalede bulunma hakkı vardır.
 2. Bankanın; statüsü, yetkileri ve diğer hususlar yasa ile düzenlenir.

Yedinci Bölüm – Bölgesel Yerinden Yönetim

Madde 99

Çek Cumhuriyeti, bölgesel yerinden yönetimin temel birimleri olan yerel belediyelere bölünmüştür. Yöre veya bölgeler, daha yük­sek bölge yerinden yönetimleridir.

Madde 100
 1. Bölgesel yerinden yönetim birimleri, yerinden yönetim hak­kına sahip olan bölge vatandaşlar topluluğudur. Bunların, ne zaman idari ilçeler olacağı yasa ile düzenlenir.
 2. Belediye, daima yüksek bölgesel yerinden yönetim birimi­nin bir parçasıdır.
 3. Daha yüksek bölge yerinden yönetim birimi, ancak Anaya­sa ile kurulabilir veya fesih olunabilir.
Madde 101
 1. Belediye, temsilciler kurulu tarafından bağımsız olarak yö­netilir.
 2. Daha yüksek bölge yerinden yönetim birimi, temsilciler ku­rulu tarafından bağımsız olarak yönetilir.
 3. Bölgesel yerinden yönetim birimleri, kendi malvarlıkları olan ve kendilerine ait bütçe ile yönetilen kamu tüzel kişilikleridir.
 4. Devlet, sadece hukuku korumak gerektiğinde ve ancak ya­sada belirlenen şekilde bölgesel yerinden yönetim organına müda­hale edebilir.
Madde 102
 1. Temsilciler kurulu üyeleri, genel, eşit, doğrudan oy verme esasına göre ve gizli oy ile seçilirler.
 2. Temsilciler kurulunun, görev süresi 4 yıldır. Görev sürelerinin sona ermesinden önce, yeni temsilciler kurulu seçiminin, han­gi koşullarda yapılacağı hususu yasa ile düzenlenir.
Madde 103

Daha yüksek bölge yerinden yönetim organının ismi, kendi temsilciler kurulunca kararlaştırılır.

Madde 104
 1. Temsilciler kurulunun yetkileri, ancak yasa ile düzenlenir.
 2. Yasa ile daha yüksek bölge yerinden yönetim temsilciler ku­ruluna yetki verilmediği takdirde, yerinden yönetimin sorunları kendi temsilciler kurulu tarafından çözümlenir.
 3. Temsilciler kurulu, kendi yetki sınırları içinde olmak koşu­lu ile genel olarak bağlayıcı nitelikte kararnameler çıkartabilir.
Madde 105

Devlet işlerinin yürütülmesi, ancak yasada düzenlendiği tak­dirde yerinden yönetim organına bırakılabilir.

Sekizinci Bölüm – Geçici ve Son Hükümler

Madde 106
 1. Bu Anayasanın yürürlüğe girdiği gün, seçilme süresi 06 Ha­ziran 1996 tarihinde sona erecek olan Çek Milli Konseyi, Millet Meclisi statüsünü kazanır.
 2. Bu Anayasa’ya göre Senato oluşuncaya kadar, Senato’nun işlevleri Geçici Senato tarafından yerine getirilir, Geçici Senato, Anayasal kurallara uygun şekilde yapılanır. Anayasa yürürlüğe girinceye kadar Millet Meclisi, Senato’nun işlevlerini yerine geti­rir.
 3. Millet Meclisi, paragrafa göre Senato’nun işlevlerini yeri­ne getirdiği sürece fesih olunamaz.
 4. Meclislerin çalışma usullerine ilişkin yasalar yürürlüğe gi­rinceye kadar, Çek Milli Konseyi’nin çalışmasına ilişkin usullerin uygulanmasına devam edilir,
Madde 107
 1. Seçim dönemleri iki yıl olan senatörlerin 1/3’ünün, dört yıl olanların 1/3’ünüıı seçilmesine ilişkin usul, ilk senato seçimlerinde uygulanmak üzere seçim yasasında düzenlenir.
 2. Cumhurbaşkanı, Senato seçimlerinden itibaren 13 gün için­de Senato’yu toplantıya çağırır. Cumhurbaşkanı’nın çağrıda bulun­maması durumunda Senato, seçim gününden sonraki otuzuncu günde kendiliğinden toplanır,
Madde 108

1992 seçimlerinden sonra göreve atanan Hükümet, bu Anayasanın yürürlüğe gireceği tarihe kadar görevini, bu Anayasa’ya gö­re atanmış Hükümet gibi sürdürür.

Madde 109

Devlet Savcılar Dairesi kuruluncaya kadar, ona ait yetkiler Çek Cumhuriyeti Savcılar Dairesi tarafından kullanılır.

Madde 110

31 Aralık 1993’e kadar yargı, askeri mahkemeleri de kapsar.

Madde 111

Çek Cumhuriyeti mahkemelerinin bütün yargıçları, bu Anaya­samın yürürlüğe gireceği güne kadar görevlerini, Çek Cumhuriye­tinin bu Anayasasına göre atanmış yargıçları gibi yaparlar.

Madde 112
 1. Çek Cumhuriyetinin anayasal düzeni; bu Anayasayı, Temel Hak ve Özgürlükler Bildirgesini, bu Anayasa’ya uygun duruma ge­tirilen temel yapılanma yasalarını, 06 Haziran 1992’den itibaren uygulanan Çekoslovak Cumhuriyeti Milli Meclisi, Çekoslovak Sos­yalist Cumhuriyeti Federal Meclisi, Çek Cumhuriyetinin devlet sı­nırlarını tanımlayan Çek Milli Konseyi’nin temel yapılanma yasa­larını kapsar.
 2. Mevcut Anayasa, Çekoslovak Federasyonu’nun Temel Yapı­lanma Yasası ile bunları değiştiren yasalar, Çek Cumhuriyeti sembolleri ile ilgili Çek Milli Konseyinin 67/1990 sayılı Yasalar Külliyesi yürürlükten kaldırılmıştır.
 3. Bu Anayasanın yürürlüğe gireceği güne kadar, diğer yasa­lar Çek Cumhuriyeti sınırları içinde yürürlüktedir.
Madde 113

Bu Anayasa, 01 Ocak 1993 tarihinde yürürlüğe girer.

Faruk Erem Armağanı

Çek Cumhuriyeti Anayasası Türkiye Barolar Birliği önceki başkanı Vedat Ahsen Coşar tarafından Türkçeye tercüme edilmiş ve Barolar Birliği tarafından Faruk Erem‘e Armağan ismi ile 1999 yılında yayınlanan eserde yayınlanmıştır. Hukuk Ansiklopedisi Dünya Anayasaları listesine eklemiş olduğu Çek Cumhuriyeti Anayasasını Türk hukukçuların istifadesine sunan Sayın Vedat Ahsen Coşar’a teşekkür etmektedir.

Vedat Ahsen Coşar

Bunu okudunuz mu?

İdam Türleri

Kurşuna Dizme: Klasik bir yöntem olan bu idam şeklini Afganistan, Beyaz Rusya, Etiyopya, Kuzey Kore, …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et