Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi

Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi

Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi(European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters), Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin imzasına açılmış ve 20 Nisan 1959 tarihinde Strazburg’da akdedilmiştir. Türkiye, sözleşmeyi 18 Mart 1968 tarihinde kabul etmiş ve 16 Ekim 1968 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlayarak yürürlüğe sokmuştur.

 

 CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI ADLİ YARDIM AVRUPA SÖZLEŞMESİ

Önsöz

İşbu Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi Üyesi Hükümetler,

Avrupa Konseyi’nin amacının üyeleri arasında daha sıkı bir birliği gerçekleştirmek olduğunu göz önünde tutarak;

Ceza işlerinde karşılıklı adlî yardım alanında ortak kuralların kabulünün bu amaca ulaşmaya katkıda bulunacağına inanarak;

 Karşılıklı adlî yardımın, daha önce 13 Aralık 1957 tarihinde imzalanan Sözleşme ’ye konu teşkil etmiş bulunan suçluların iadesi meselesiyle ilgili olduğunu göz önüne alarak,

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

 

Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu

 BÖLÜM IGenel Hükümler

Madde 1

1) Âkit Taraflar, yardımlaşma talep edildiği sırada, cezalandırılması talep eden Tarafın adlî makamlarının yetkisine giren suçlara ilişkin davalarda, işbu Sözleşme hükümleri uyarınca, birbirlerine en geniş adlî yardımda bulunmayı taahhüt ederler.

 2) İşbu Sözleşme, tutuklamalarda, hükümlerin infazında veya askeri kanunda suç teşkil eden ancak olağan ceza kanununda suç teşkil etmeyen suçlarda uygulanmaz.

 Madde 2

Adlî yardımlaşma aşağıdaki hallerde reddedilebilir:

a) Talebin, talep edilen Tarafça siyasi bir suç, siyasi bir suçla alakalı bir suç veya mali bir suç olarak addedilen bir suça ilişkin olması halinde;

b) Talep edilen Tarafın, talebin yerine getirilmesini ülkesinin egemenlik, güvenlik, kamu düzeni veya diğer temel menfaatlerine halel getirecek nitelikte addetmesi halinde.

BÖLÜM IIİstinabe Talepleri

 Madde 3

1) Talep edilen Taraf, delil temini veya delil olarak gösterilecek eşya, kayıt veya belgenin gönderilmesi amacıyla talep eden Tarafın adli makamlarınca gönderilen ceza işlerine ilişkin istinabe taleplerini kendi mevzuatında öngörüldüğü şekilde yerine getirir.

 2) Talep eden Taraf, tanıkların veya bilirkişilerin yeminli ifade vermelerini istediği takdirde, bu hususu açıkça talep eder ve talep edilen Taraf, kendi mevzuatının men etmemesi halinde, bu talebe uyar.

 3) Talep edilen Taraf, talep edilen kayıtların veya belgelerin aslına uygunluğu onaylı örneklerini veya onaylı fotokopilerini gönderebilir. Ancak, talep eden Taraf açıkça orijinallerinin gönderilmesini talep ettiği takdirde, bu durumda talep edilen Taraf talebe uymak için elinden geleni yapar.

 Madde 4

Talep eden Tarafın açık talebi üzerine, talep edilen Taraf istinabe taleplerinin yerine getirileceği tarih ve yeri belirtir. Talep edilen Tarafın muvafakati halinde, görevliler ve ilgili kişiler talebin yerine getirilmesi sırasında hazır bulunabilirler.

 Madde 5

1) Âkit Taraflardan her biri, işbu Sözleşme’nin imzası veya onay veya katılım belgesinin tevdii sırasında, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine hitaben göndereceği bir beyanla, eşyaların aranması veya el konulmasına ilişkin istinabe taleplerinin yerine getirilmesini aşağıdaki bir veya daha fazla şarta bağlı kılma hakkını saklı tutar:

a) İstinabe talebine konu suçun hem talep eden Tarafın mevzuatınca hem de talep edilen Tarafın mevzuatınca cezalandırılabilir bir suç olması;

b) İstinabe talebine konu suçun talep edilen Taraf ülkesinde iadeye elverişli bir suç olması;

c) İstinabe talebinin yerine getirilmesinin talep edilen Tarafın mevzuatıyla uyumlu olması.

2) Bir Akit Tarafın, işbu maddenin 1’inci fıkrası uyarınca beyanda bulunması halinde, diğer Akit Taraflardan biri karşılıklılık uygulayabilir.

  

Madde 6

1) Talep edilen Taraf, talep edilen eşya, kayıt veya belgelere derdest bir ceza davasıyla bağlantılı olarak ihtiyaç duyması halinde, söz konusu eşya, kayıt veya belgelerin teslimini erteleyebilir.

2) Talep edilen Taraf iadesinden vazgeçmediği takdirde, istinabe taleplerinin yerine getirilmesinde teslim edilen eşyalar ile orijinal kayıtlar veya belgeler, talep eden Tarafça en kısa sürede talep edilen Tarafa iade edilir.

   BÖLÜM IIIİlamların ve adli hüküm kayıtlarının tebliği – Tanıkları, Bilirkişilerin ve Kovuşturulan Kişilerin Mahkeme Önüne Çıkmaları

Madde 7

1) Talep edilen Taraf, tebliğ edilmek üzere talep eden Tarafça kendisine gönderilmiş olan ilamlar ve adli hüküm kayıtlarını tebliğ eder.

Bu tebligat, tebliğ edilecek kişiye ilamın veya kaydın basit bir şekilde iletilmesi yoluyla yerine getirilebilir. Talep eden Taraf açıkça talep ettiği takdirde, tebligat talep edilen Tarafça benzer belgelerin tebliği için kendi mevzuatında öngörülen şekilde veya bu mevzuatla uyumlu özel bir şekilde yerine getirilir.

2) Tebellüğ belgesi, tarihli ve tebliğ edilen kişi tarafından imzalı bir alındı belgesi veya talep edilen Tarafça tebligatın yerine getirildiğini ve bunun şeklini ve tarihini belirten bir beyanda bulunulması yoluyla verilir. Bu belgelerden biri veya diğeri, derhal talep eden Tarafa gönderilir. Talep eden Tarafın talebi halinde, talep edilen Taraf tebligatın talep edilen Tarafın mevzuatı uyarınca yerine getirilip getirilmediğini belirtir. Tebligatın yerine getirilememesi halinde, bunun nedenleri talep edilen Tarafça derhal talep eden Tarafa bildirilir.

3) Akit Taraflardan her biri, işbu Sözleşme’nin imzası veya onay veya katılım belgesinin tevdii sırasında, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine hitaben göndereceği bir beyanla, kendi ülkesinde bulunan bir sanığa yapılacak celp tebligatının mahkeme önüne çıkmak için tespit edilen tarihten belirli bir süre önce, kendi makamlarına iletilmesini talep edebilir. İşbu süre yukarıda sözü edilen beyanda belirtilir ve 50 günü aşmaz.

 Mahkeme önüne çıkma tarihinin tespitinde ve celpnamenin iletilmesinde bu süre göz önünde tutulur.

Madde 8

Tebliği talep edilen celpnameye icabet etmeyen bir tanık veya bilirkişi, işbu celpname ceza ihtarını ihtiva etse dahi, daha sonra talep eden Tarafın ülkesine kendi iradesiyle gitmediği ve orada usulüne uygun olarak yeniden celp edilmediği takdirde, hiçbir cezaya veya kısıtlayıcı tedbire tabi tutulamaz.

 Madde 9

 Talep eden Tarafça tanık veya bilirkişiye ödenecek harcırah ile iaşe ve geri ödenecek seyahat giderleri, ikametgâh yerinden itibaren hesaplanır ve en az, duruşmanın yapılacağı ülkede yürürlükte olan tarife ve kurallarda öngörülen oranlara eşit olur.

Madde 10

1) Talep eden Taraf, bir tanık veya bilirkişinin kendi adlî makamları önüne bizzat çıkmasını özellikle gerekli addederse, bu hususu celbin tebliği talebinde belirtir ve talep edilen Taraf bu tanık veya bilirkişiyi söz konusu adlî makamlar önüne çıkmaya davet eder.

Talep edilen Taraf, tanığın veya bilirkişinin cevabını talep eden Tarafa bildirir.

2) İşbu maddenin birinci fıkrasında öngörülen halde, talep veya celpname, ödenebilecek harcırahın, geri ödenebilecek seyahat ve iaşe giderlerinin yaklaşık toplamını belirtir.

3) Özellikle talepte bulunulması halinde, talep edilen Taraf tanığa veya bilirkişiye bir avans verebilir. Avans celpnamede teyit edilir ve talep eden Tarafça geri ödenir.

 Madde 11

 1) Talep eden Tarafça, tanık olarak veya yüzleştirme amacıyla mahkeme önüne şahsen çıkması istenilen bir tutuklu, talep edilen Tarafça belirtilen süre içinde geri gönderilmesi ve uygulanabildiği ölçüde 12’nci madde hükümlerine tabi olması şartıyla, duruşmanın yapılacağı ülkeye geçici olarak nakledilir.

 Nakil aşağıdaki hallerde reddedilebilir:

a) Tutuklunun muvafakat vermemesi,

b) Talep edilen Tarafın ülkesinde derdest bir ceza davasında, tutuklunun mevcudiyetinin gerekli olması,

c) Naklin tutukluluk halini uzatma ihtimalinin bulunması,

d) Tutuklunun talep eden Tarafın ülkesine gönderilmesine engel diğer sebeplerin olması.

2) İkinci madde hükümlerine tabi olarak, yukarıdaki fıkrada öngörülen durumda, talep eden Tarafın Adalet Bakanlığınca transit geçişin talep edildiği Tarafın Adalet Bakanlığına hitaben tüm gerekli belgelerle birlikte gönderilen bir başvuru üzerine, tutuklunun işbu Sözleşme’ye Taraf üçüncü bir Devlet ülkesinden transit geçişine izin verilir.

Akit Taraflar, kendi vatandaşlarının transit geçişine izin vermeyebilirler.

 3) Naklin talep edildiği Tarafça, şahsın serbest bırakılması için başvuruda bulunmadıkça, nakledilen kişi, talep eden Taraf ülkesinde ve, uygun hallerde, transit geçişin talep edildiği Taraf ülkesinde tutuklu halde bulundurulur.

 Madde 12

1) Uyruğuna bakılmaksızın, bir celp üzerine talep eden Tarafın adlî makamları önüne çıkan tanık veya bilirkişi, talep edilen Tarafın ülkesinden ayrıldığı tarihten önceki eylem veya mahkûmiyetlerine ilişkin olarak, talep eden Taraf ülkesinde kovuşturulamaz, tutuklanamaz veya hürriyetini sınırlandıran herhangi bir muameleye tabi tutulamaz.

 2) Uyruğuna bakılmaksızın, kendisine karşı işlemlere konu teşkil eden fiiller hakkında beyanda bulunmak üzere talep eden Tarafın adlî makamları huzuruna celp edilen kişi, celpnamede belirtilmemiş olan ve talep edilen Tarafın ülkesinden ayrıldığı tarihten önceki eylem veya mahkûmiyetleri nedeniyle, talep eden Taraf ülkesinde kovuşturulamaz, tutuklanamaz veya hürriyetini sınırlandıran herhangi bir muameleye tabi tutulamaz.

 3) Tanık veya bilirkişi veya kovuşturulan kişinin, adli makamlarca hazır bulunmasının artık gerekli olmadığının bildirilmesini takip eden on beş gün içinde ayrılma fırsatına sahip olmakla birlikte ülkede kalması veya ayrıldıktan sonra geri dönmesi halinde işbu maddede öngörülen dokunulmazlık sona erer.

BÖLÜM IVAdlî Sicil Kaydı

 Madde 13

 1) Talep edilen Taraf, bir Akit Tarafın adli makamlarınca talep edilen ve cezai bir konuda gereken adli sicil kayıtlarını ve bunlara ilişkin bilgiyi diğer Tarafa, bunların benzer bir durumda kendi adli makamlarına sağlanabileceği ölçüde, gönderir.

2) İşbu maddenin 1’inci fıkrasında öngörülenlerin dışındaki hallerde, taleplere, talep edilen Tarafın mevzuatında, yönetmeliklerinde ve uygulamasında öngörülen şartlara uygun olarak yerine getirilir..

BÖLÜM VUsul

Madde 14

 1) Karşılıklı adli yardım talepleri aşağıdaki hususları belirtir:

a) Talepte bulunan makam,

b) Talebin amacı ve nedeni,

c) Mümkün olduğu ölçüde, ilgili kişinin kimliği ve uyruğu,

d) Gereken hallerde, tebligat yapılacak kişinin adı ve adresi,

 2) 3, 4 ve 5’inci maddelerde değinilen istinabe talepleri,  ek olarak suçu belirtir ve unsurlarının özetini içerir.

Madde 15

1) 3, 4 ve 5’inci maddelerde değinilen istinabe talepleri ile 11’inci maddede değinilen başvurular, talep eden Tarafın Adalet Bakanlığınca, talep edilen Tarafın Adalet Bakanlığına gönderilir ve aynı kanallardan iade edilir.

2) İvedi hallerde, istinabe talepleri, talep eden Tarafın adlî makamlarınca doğrudan talep edilen Tarafın adli makamlarına gönderilebilir. İstinabe evrakı, ilgili belgelerle birlikte, işbu maddenin 1’inci fıkrasında öngörülen kanallardan geri gönderilir.

3) 13’üncü maddenin 1’inci fıkrasında öngörülen talepler, ilgili adlî makamlarca doğrudan talep edilen Tarafın uygun makamlarına gönderilebilir ve cevaplar doğrudan bu makamlarca gönderilebilir. 13’üncü maddenin 2’nci fıkrasında öngörülen talepler, talep eden Tarafın Adalet Bakanlığınca talep edilen Tarafın Adalet Bakanlığına gönderilir.

4) İşbu maddenin 1 ve 3’üncü fıkralarında öngörülenler dışındaki karşılıklı adlî yardım talepleri ve özellikle hazırlık soruşturmasına ilişkin talepler, adlî makamlar arasında doğrudan iletilebilir.

5) İşbu Sözleşme’de doğrudan iletime müsaade edilen hallerde, iletim Milletlerarası Polis Teşkilâtı (Interpol) aracılığı ile yapılabilir.

6) Âkit Taraflardan her biri, işbu Sözleşme’nin imzası veya onay veya katılım belgesinin tevdii sırasında, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine hitaben göndereceği bir beyanla, adlî yardım taleplerinin tümünün veya bazılarının, kendisine, işbu maddede öngörülenlerden başka bir yolla yapılmasını bildirebileceği gibi, işbu maddenin 2’nci fıkrasında öngörülen halde, istinabe talebinin bir örneğinin aynı zamanda kendi Adalet Bakanlığına gönderilmesini de isteyebilir.

7) İşbu madde hükmü, Âkit Taraflar arasında yürürlükte bulunan ve kendi makamları arasında adli yardım taleplerinin doğrudan iletimini öngören iki taraflı anlaşmalara veya düzenlemelere halel getirmez.

 Madde 16

 1) İşbu maddenin 2’nci fıkrasına tabi olarak, taleplerin ve bunlara ek belgelerin tercümeleri istenmez.

 2) Akit Taraflardan her biri, Sözleşme’nin imzası veya onay veya katılım belgesinin tevdii sırasında, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine hitaben göndereceği bir beyanla, taleplerin ve bunlara ek belgelerin, kendi dilinde bir tercümesi veya Avrupa Konseyi resmi dillerinden birine veya kendisince belirlenecek bir dile çevrilmiş metinleri ile birlikte kendisine gönderilmesini öngörme hakkını saklı tutabilir. Diğer Âkit Taraflar karşılıklılık uygulayabilirler.

 3) İşbu madde, iki veya daha çok Âkit Taraf arasında yürürlükte olan veya ileride yapılacak olan anlaşmaların veya düzenlemelerin içerdiği, taleplerin ve bunlara ek belgelerin tercümesine ilişkin hükümlere halel getirmez.

Madde 17

İşbu Sözleşme uyarınca iletilen deliller veya belgeler her türlü tasdikten muaftır.

Madde 18

Karşılıklı adli yardım talebini alan makam yerine getirme hususunda yargı yetkisine haiz değilse, talebi resen kendi ülkesindeki yetkili makama iletir ve, talebin doğrudan kanallarla gönderilmiş olması halinde, talep eden Tarafı aynı kanal yoluyla durum hakkında bilgilendirir.

Madde 19

Karşılıklı adlî yardım talebinin her türlü reddinin nedeni belirtilir.

Madde 20

10’uncu maddenin 3’üncü fıkrası hükümlerine tabi olarak, karşılıklı adli yardım taleplerinin yerine getirilmesi, talep edilen Taraf ülkesinde bilirkişilerin katılımı veya 11’inci madde uyarınca gerçekleştirilen tutuklu kişilerin naklinin doğurduğu masraflar dışında hiçbir masrafın geri ödenmesini gerektirmez.

BÖLÜM VIDavalarla ilgili bilginin sunulması

Madde 21

1) Bir Âkit Tarafça diğer bir Tarafın mahkemelerinde görülen davalarla ilgili sunulan bilgi, Âkit Taraf, 6 ila 15. Paragraflarda belirtilen seçenekten faydalanmadıkça, Bakanlıklar arasında paylaşılır.

2) Talep Edilen Taraf bu bilgiye dayanılarak yapılan her türlü işlemi Talep Eden Tarafa bildirir ve verilen her bir kararın bir suretini Talep Eden Tarafa gönderir.

3) 16. madde hükümleri, işbu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen bilgiye uygulanır.

BÖLÜM VIIAdlî Sicil Bilgisinin Paylaşımı

 Madde 22

 Âkit Taraflardan her biri, adli sicil kayıtlarına giren diğer Tarafın vatandaşlarına ilişkin tüm ceza mahkûmiyetleri ve mahkûmiyetleri takip eden tedbirler hakkında ilgili Tarafa bilgi verir. Adalet Bakanlıkları bu bilgiyi yılda en az bir kere birbirlerine gönderirler. İlgili kişinin iki veya daha fazla Âkit Tarafın vatandaşı olarak nitelendirilmesi halinde, kişinin mahkûm edildiği ülkenin bir vatandaşı olmaması durumunda, bu bilgi her bir ilgili Tarafa verilir.

 BÖLÜM VIIINihai Hükümler

Madde 23

1) Âkit Taraflardan her biri, işbu Sözleşmenin imzalanması veya tasdik ya da katılma belgesinin tevdii edilmesi sırasında, Sözleşmenin herhangi bir veya birkaç hükmüne çekince koyabilir.

2) Çekince koyan her bir Âkit Taraf, şartlar müsaade eder etmez, çekincesini geri çeker. Bu geri çekme Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapılacak bir bildirimle gerçekleştirilir.

3) Sözleşmenin bir hükmüne çekince koymuş bir Akit Taraf, kabul etmiş olsa bile diğer bir Tarafın bahsi geçen bu hükmü uygulamasını talep etmeyebilir.

Madde 24

Âkit Taraflardan her biri, işbu Sözleşmenin imzası veya onaylama ya da katılma belgesinin tevdii sırasında, , işbu Sözleşmenin kapsamında, hangi makamları, adlî makamlar olarak kabul edeceğini Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacağı bir beyanla belirler.

Madde 25

1) İşbu Sözleşme Âkit Tarafların sınırları içinde uygulanır.

2) İşbu sözleşme, Fransa açısından, Cezayir ve denizaşırı topraklarına, İtalya açısından, İtalyan idaresindeki Somali ülkesine uygulanır.

3) Federal Almanya Cumhuriyeti, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacağı bir bildirim ile, Berlin Topraklarını işbu Sözleşmenin uygulanmasına dahil edebilir.

4) Hollanda Krallığı açısından, işbu Sözleşme Krallığın Avrupa’daki topraklarına uygulanır. Hollanda, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacağı bir bildirim ile Hollanda Antillerini, Surinam’ı ve Hollanda Yeni Ginesi’ni de Sözleşmenin uygulanmasına dahil edebilir.

5) İki veya daha çok Âkit Taraf arasında doğrudan düzenleme ile, ve düzenlemede belirtilen koşullara tabi olarak, işbu maddenin 1, 2, 3 ve 4. fıkralarında belirtilen topraklardan başka, Taraflardan birinin uluslararası ilişkilerinden sorumlu olduğu herhangi bir toprak işbu Sözleşmenin uygulama alanına dahil edilebilir.

Madde 26

1) 15. maddenin 7. fıkrası ve 16. maddenin 3. fıkrası hükümlerine tabi olmak üzere, işbu Sözleşme uygulandığı ülkeler bakımından, herhangi iki Âkit Taraf arasındaki ceza işlerinde karşılıklı adli yardımlaşmayı düzenleyen Antlaşma, Sözleşme veya iki taraflı Anlaşmaların, hükümlerinin yerini alır.

2) İşbu Sözleşme, belirlenmiş bir alandaki karşılıklı adlî yardımlaşmanın belirli yönlerini düzenleyen maddeler içeren ya da içerebilecek diğer iki veya çok taraflı uluslararası sözleşme hükümlerinden kaynaklanan yükümlülükleri etkilemez.

3) Âkit Taraflar, işbu Sözleşmenin hükümlerini tamamlamak veya Sözleşmede yer alan ilkelerin uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla, kendi aralarında iki veya çok taraflı ceza işlerinde karşılıklı adli yardımlaşa anlaşmaları yapabilirler.

4) Ceza işlerinde karşılıklı adlî yardımlaşmanın, iki veya daha çok Âkit Taraf arasında, ortak bir mevzuat veya karşılıklı yardım tedbirlerinin ülkelerinde iki taraflı olarak uygulanmasını öngören özel bir sistem esasına dayanarak yerine getirilmesi halinde, bu Taraflar, işbu Sözleşmenin hükümlerine bakılmaksızın, bu alandaki karşılıklı ilişkilerini yalnızca bu şekildeki mevzuat ya da sistem uyarınca yürütmekte serbestlerdir. Bu fıkra hükümleri uyarınca aralarında işbu Sözleşmenin uygulanmasını bertaraf eden Âkit Taraflar, Avrupa Konseyi Genel Sekreterini haberdar ederler.

Madde 27

1) İşbu Sözleşme, Avrupa Konseyi üyelerinin imzasına açıktır. . Sözleşme tasdik edilir. Tasdik belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdii edilir.

2) İşbu Sözleşme, üçüncü tasdik belgesinin tevdiinden itibaren 90 gün sonra yürürlüğe girer.

3) İşbu Sözleşmeyi daha sonra tasdik eden imzacı taraflar bakımından, Sözleşme, tasdik belgesinin tevdii tarihinden 90 gün sonra yürürlüğe girer.

Madde 28

1) Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Konseye üye olmayan her devleti, işbu Sözleşmeye katılmaya davet edebilir. Bu daveti içeren Konsey kararının, Sözleşmeyi tasdik etmiş Konseyi Üyelerinin oybirliğiyle alınmış olması gerekir.

 2) Katılma, tevdiinden itibaren 90 gün sonra yürürlüğe girecek katılım belgesinin Konsey Genel Sekreterine tevdii edilmesiyle gerçekleşir.

 Madde 29

Her bir Âkit Taraf, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine göndereceği bir bildirimle, işbu Sözleşmeyi kendi bakımından feshedebilir. Bu fesih, Konsey Genel Sekreterinin bildirimi aldığı tarihten itibaren 6 ay sonra hüküm ifade eder.

Madde 30

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Konsey üyelerine ve işbu Sözleşmeye katılmış olan her Devlet Hükümetine, aşağıdaki hususları bildirir:

a) İmzacı tarafların adları ve her türlü tasdik veya katılma belgelerinin tevdii;

b) İşbu Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihini;

c) 5.maddenin 1. fıkrası, 7. maddenin 3. fıkrası, 15. maddenin 6. fıkrası, 16. maddenin 2. fıkrası, 24. madde, 25. maddenin 3 ve 4. fıkraları ve 26. maddenin 4. fıkrası gereğince alınan her bir bildirimi;

d) 23. maddenin 1. fıkrası uyarınca koyulan her türlü çekinceyi;

e) 23.maddenin 2. fıkrası uyarınca geri çekilen her türlü çekinceyi;

f) 29. madde hükümleri uyarınca alınan fesih bildirimlerini ve bunların yürürlüğe gireceği tarihi.

Usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş, imza sahipleri, işbu Sözleşmeyi imzalamışlardır.

İşbu Sözleşme, Fransızca ve İngilizce dillerinde ve her iki metin de aynı derecede geçerli olmak ve Avrupa Konseyi’nin arşivlerinde saklanmak üzere, tek nüsha halinde Strazburg’da 20 Nisan 1959 tarihinde akdedilmiştir. Avrupa Konseyi, onaylanmış suretlerini Genel Sekreter, imzacı taraflara ve Sözleşmeye katılan devletlere gönderir.

Bunu okudunuz mu?

İdam Türleri

Kurşuna Dizme: Klasik bir yöntem olan bu idam şeklini Afganistan, Beyaz Rusya, Etiyopya, Kuzey Kore, …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et