Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » Dersim’in kayıp kızları – Şark İstiklal Mahkemesi Kararları

Dersim’in kayıp kızları – Şark İstiklal Mahkemesi Kararları

Dersim’in kayıp kızları ile ilgili mahkeme kararları, Şark İstiklal Mahkemesi tarafından 27 Aralık 1926 tarihinde alınmıştır. Aileleri ölen ve sahipsiz kalan çocuklar, hükümetin uygun göreceği kurumlarda çalıştırılmak ve uygun mahallerde iskan edilmek üzere İçişleri Bakanlığı emrine Kayseri’ye sevk edilmişlerdir.

Mahkeme Dosya Numarası: 867,563

Karar Numarası: 670

Heyet-i Hakime: Reis: Ali Saib, Aza: Lütfi Müfid ve Avni Beyler

Mülahazât: 06/03/927’de Havali Kumandanlığına verilmiştir. Dosya Başvekalete gönderilmiştir. 13 Haziran 1928, numara 1295.

Dersim’in Koçuşağı isyanına iştirak ve isyan-ı mezkur sergerdelerinden olmak ve bi’l- müsademe derdest olunmak ve usata yataklık etmek ve keza Şeyh Said isyanı zamanında Çemişgezek’e ve kurasına hücumla katl-i nüfus, gasb ve garåt icrası mevaddından maznunen mevkuf Dersim’in Bozanlı karyesinden Ahmed oğlu Nuro ve Ahdük karyesinden Yusuf oğlu Topal Seydo, aslen Arabgir’in Yaluklu karyesinden Abbas Hüseyin oğlu Bektaş, Zemgizek (Engüzek) karyesinden Hüseyin oğlu Mehmed, Çemişgezek’in Şebtik (Şebşebik) karyesinden Cafer oğlu Hasan nam-i diğeri Yarım Ağa, Manzur oğlu Hüseyin, biraderi Elif’in oğlu Hızır, Ekrekli Kirho oğlu Haydar, Koçuşağı’ndan Velo oğlu Mahmud, İIbo oğlu Hamo ve İsmail, Mahmud oğlu Hüseyin, İbrahim oğlu Seyyid Ağa, Mamo oğlu Hüseyin, Hüseyin oğlu Mamo, Şamuşağı’ndan Kakım oğlu Velo, Koçuşağı’ndan ibrahim oğlu Ali, Saduşağı’ndan Mustafa Miço oğlu Musa, Reşikuşağı’ndan Ello oğlu Hamo, Karaballı Aşiretinden Pero oğlu Hüseyin, Reşikuşağı’ndan Haso oğlu Zeynel’in kardeşi Şeyho, Hafo oğlu ismail, Bedo oğlu Miço, Şamuşağı’ndan Hüseyin oğlu Hasan, Reşikuşağı’ndan Ali oğlu Hüseyin, Silo oğlu Ahmed, Miço oğlu Paşo, Koçuşağı’ndan Miço nam-i diğeri Mustafa oğlu Hasan ve firari Çemişgezek’in Koçlu karyesinden Cibooğulları’ndan Feyzullah oğlu Mehmed ve inco ve Koçuşağ’ndan Bozanlı Ahmed oğlu Nuro’nun kardeşi Haydo, Amutka karyesinden Seyyid Ali oğlu Ali, Ali oğlu Mahmud, biraderi Çakmak, Kupo, Duno oğlu Hafo, İsmail Haso, Kali Ağa, eniştesi Mahiki, Fatı oğlu Seyyid Ali, Monla’nın damadı Ali, Hazari karyesinden Gazi oğlu İnce Mehmed, Kurdo Seydo, Seyyid Maksud oğlu Gani Hüseyin, Bırastik karyesinden Ali Ağa, idare ibrahim oğlu Seyyidhan, Kali Ağa’nın kardeşi Miço, Şamuşağı’ndan Seyyid Ali ve kardeşi Hafo, Memili Gazi oğlu İbrahim, Seyyid Hızır oğlu Seydo, Kekil Mahmud’un kardeşleri Ali ve Rıza, Kali Ağa’nın biraderi Haydar, Taco oğlu Seydo, İsmail oğlu Seydo, Kakil amcazadesi Dogo ve Kakil, Kör Kurdo oğlu Hafo, Seyyid Ali’nin kardeşi Hafo, İsmail oğlu Memili, Mehmed oğlu Miço, İnce Mehmed’in kardeşi Haso, Reşikuşağı’ndan Ali oğulları Memili, Simo, Amutka karyesi’nden Musa, Seyyid Ali oğlu ibrahim, Palancı oğlu İsmail ve torunu Hüseyin, Yağcı Mamo oğlu Hasan, Birastikli Ali Ağa’nın kardeşi Eyüb ve Mustafa, Koçuşağı’ndan Mustafa, Zikir oğlu Ali, Keviç Hüseyin, Miço oğlu Halil, Beko’nun kardeşi Mehmed, Küçük oğlu Hasan, Beko’nun nezdinde Kel Manzur, Dilo Ali, Kurdo Hasan, Hasan oğlu Ince Mehmed, Hafo oğulları Rıza ve Miço, Reşikuşağı’ndan Dago, biraderi Miço, Ali oğlu Miço, Zengül oğlu Maho, Ali oğlu Cafer, Ali oğlu Canbaz, İsmail oğlu Hafo, oğulları Musa ve Manzur, Musa oğlu Rıza, Miço oğlu Amiral, Halil oğlu Ağa, Şahin, Amutkalı Hasan Cafo, biraderi Yusuf, murabbaları Çako, Kurso, Bozan karyeli Eyüb Ağa’nın amcazadesi Mehmed, Medinli Hasan oğlu Canşaz ve Hüseyin ve Hasan, Halil oğlu Monla, biraderi Hüseyin, Eğnikli Ahmed Ağa oğlu Aziz, Medin’in oğlu ibiş, Seyyidhan oğlu Ali ve Mehmed, Bozanlı Kupo’nun amcazadesi Yusuf, Kurno oğlu Yera, Birastikli Ali Ağa’nın kardeşi oğlu Yusuf, amcazadesi Hüseyin oğlu Hasan ve Yera ve Ali, Ahdüklü Ahmed oğlu Ağa murabbası Çako, Eskincili Merto oğlu Süleyman, Pogoslu Topal Seydo, Kamer oğlu Hafo, Bertal, muhacir Hasan, Reşikuşağı’ndan Hüseyin oğlu Hasan, Kallo, Kör Seydo, Zeynel’in biraderi Manzur, Ahmed oğlu Ali, Zikir oğlu Zeynel ve Manzur ve Karataş’ta mukim Hafo, Kankuruslu (Kankurut) Cafer Ağa, Bozanlı Hüseyin Ağa ve mahdumu Amiral, Ahmed Ağa oğlu Ağa, Palancı oğlu Velo, Seydo’nun babası Kurno, Beko’nun biraderzadesi Halil, Canşaz, Yusuf, Deli Mehmed, Kozlucalı Kör Seyyidhan, Girikuşaklı Mehmed Ağa, Mehmed Zikir, oğlu Seydo, Reşikuşağı’ndan Zikir oğlu İsmail ve mahdumu Kekil, Mehmed oğlu Miço, İsmail oğlu Miço, Koçuşağı’ndan Nan oğlu Hafo, Dono oğlu Hüseyin, Simo oğlu Kör Haso, Haydo oğlu Rıza, Ahmed oğlu Şamuşağı’ndan Keko, Zikir oğlu Hasan, Deli Mehmed’in oğlu Kekil, Çürüklü Rıza Velo’nun oğlu Mehmed, Haydo’nun kardeşi Mehmed, Yağcı Mamo’nun Yusuf, Yusuf Zeynel, İdare’nin küçük oğlu Lolo, Harasorlu Hayro oğlu Eyüp Ağa, İsmail, Cafer oğlu Hızır, Mansavut karyesinden Dursun, Zeynel’in kardeşi Şeyho Velo oğlu Kalo, Kado İsmail oğlu Haço, Kurno oğlu Seyyid Ali, Odo’nun oğlu Velo ve Hüseyin, Balikanlı Mamo oğlu Ali, İsmail oğlu Ahmed haklarında tevhiden icra kılınan muhakeme neticesinde maznunlardan mevkuf Ahmed oğlu Nuro, Yusuf Ağa oğlu Topal Seydo, İbrahim oğlu Seyyid Ağa, Haso oğlu Zeynel’in kardeşi Şeyho, Mustafa Miço oğlu Musa, İbrahim oğlu Ali, Hafo oğlu İsmail, Bedo oğlu Miço, Silo oğlu Ahmed, Hüseyin oğlu Hasan, Ali oğlu Hüseyin, Miço oğlu Paşo, Mustafa nam-ı diğeri Miço oğlu Hasan’ın ve firari Yağcı Mamo’nun Yusuf, Yusuf Zeynel, Lolo, Harasorlu Eyüb Ağa, Kupo, Kankaruslu (Kankarut) Cafer, Amutkalı Seyyid Ali, Seyyidhan, Kör Seyyidhan, Bırastikli Ali Ağa, Dursun, Haydo, Keko, Kali, İsmail, Feyzullah oğlu Mehmed, Şamuşağı’ndan Miço’nun (Koçusağı isyanında) müsellahan isyan ve maliyetlerindeki usata sergerdelik ve kumanda ederek hükümet kuvvetlerine karşı istimal-i silah ve birçok askerin şehadetine sebebiyet verdikleri ve keza Nuro ile bålâda esamileri muharrer firari eşhastan Yağcı Mamo’nun Yusuf, Yusuf Zeynel, Lolo, Eyüb Ağa’dan maada mütebaki yüz kırk bir firari eşhas Şeyh Said isyanı zamanında çete halinde Çemişgezek’e ve kurasına hücum, Azmi ve Mustafa namında iki şahsı katl eyledikleri ve jandarma karakolunu basarak esna-yı müsademede yedi neferi şehit ettikleri ve telgraf hututunu kat’ eyledikleri cereyan-i tahkikât ve muhakemát ve evrak-i dava mündericât-ı umumiyesi ve delâil-i saire-i kanuniye ile mertebe-i sübuta vasıl olduğundan ol vechle merkumůnun ber vech-i mevsuf ef al-i cinaiyenin fail-i asl ve hem-filleri olmak üzere mücrimiyetlerine ve keza mevkuf Abbas Hasan oğlu Bektaş, Hüseyin oğlu Mehmed, Manzur oğlu Hüseyin, Elif’in oğlu Hızır, Kirho oğlu Haydar, Velo oğlu Mahmud, İbo oğlu Hamo, Mahmud oğlu Hüseyin, İbo oglu İsmail, Hüseyin oğlu Mamo, Kakım oğlu Velo, Mamo oğlu Hüseyin, Ello oĞlu Hamo, Piro oğlu Hüseyin’in dahi bålåda muharrer olduğu vehcle fail-i asl olarak tecrim edilen eşhasa müzaharet ve muavenette bulundukları ve yiyecek ve saire i’ta ile hareketlerini teshil eyledikleri anlaşılmakla ol vechle merkumúnun da yataklık fiilinden dolayı mücrimiyetlerine ve vefat ettiği anlaşılan Hasan nam-ı diğeri Yarım Ağa hakkındaki hukuk-ı umumiye davasının da sukutuna, mevkuflar hakkında vicahen, firariler hakkında giyaben bi’l-ittifak karar verildi.

Aza: Bozuk Mebusu Avni

Aza: Kırşehir Mebusu Lütfi Müfid

Reis: Kozan Mebusu Ali Saib

Cihet-i cezaiyeleri hakkında dahi icab-i keyfiyet lede’l-müzakere: Fail-i asl olarak tecrim edilen mevkuf Ahmed oğlu Nuro, Yusuf oğlu Topal Seydo, ibrahim oğlu Seyyid Ağa, Haso oğlu Zeynel’in kardeşi Şeyho, Mustafa Miço oğlu Musa, ibrahim oğlu Ali, Hafo oğlu İsmail, Bedo oğlu Miço, Silo oğlu Ahmed, Hüseyin oğlu Hasan, Ali oğlu Hüseyin, Miço oğlu Paşo, Mustafa nam-ı diğeri Miço oğlu Hasan ve firari Feyzullah oğlu Mehmed, İnco, Nuro’nun kardeşi Haydo, Seyyid Ali oğlu Ali, Ali oğlu Mahmud ve Çakmak ve Kupo, Dono oğlu Hafo, İsmail Haso, Kali Ağa, eniştesi Mahiki, Fatı oğlu Seyyid Ali, Monla’nın damadı Ali, Gazi oğlu İnce Mehmed, Kurdo Seydo, Seyyid Maksud oğlu Gani Hüseyin, Ali Ağa, idare İbrahim oğlu Seyyidhan, Kali Ağa’nın kardeşi Miço, Seyyid Ali, kardeşi Hafo, Mamili Gazi oğlu İbrahim, Seyyid Hızır oğlu Seydo, Kekil Mahmud’un kardeşleri Ali ve Rıza, Kali Ağa’nın biraderi Haydar, Taco oğlu Seydo, İsmail oğlu Seydo, Kekil amcazadesi Dugo, Kakil, Kör Kurdo oğlu Hafo, Seyyid Ali’nin kardeşi Hafo, İsmail oğlu Memili, Mehmed oğlu Miço, İnce Mehmed’in kardeşi Haso, Ali oğulları Memili ve Simo, Amutkalı Musa, Seyyid Ali’nin oğlu İbrahim, Palancı oğlu İsmail, torunu Hüseyin, Yağcı Mamo oğlu Hasan, Ali Ağa’nın kardeşi Eyüb ve Mustafa, Koçuşaklı Mustafa, Zikir oğlu Ali, Keviç Hüseyin, Miço oğlu Halil, Beko’nun kardeşi Mehmed, Küçük oğlu Mehmed, Beko’nun nezdinde Kel Manzur, Dilo Ali, Kurdo Hasan, Hasan oğlu İnce Mehmed, Hafo oğulları Rıza, Miço, Dago, biraderi Miço, Ali oğlu Miço, Zengül oğlu Mamo, Ali oğlu Cafer, Ali oğlu Canbaz, İsmail oğlu Hafo, oğulları Musa, Manzur, Musa oğlu Rıza, Miço oğlu Amiral, Halil oğlu Ağa, Şahin, Hasan Cafo, biraderi Yusuf, murabbaları Çako, Kurso, Eyüb Ağa’nın amcazadesi Mehmed, Medinli Hasan oğlu Canşaz, Hüseyin, Hasan, Halil oğlu Monla, biraderi Hasan, Ahmed Ağa oğlu Aziz, Medin’in oğlu ibiş, Seyyidhan oğlu Ali, Mehmed, Kupo’nun amcazadesi Yusuf, Kurno oğlu Yera, Ali Ağa’nın kardeşi oğlu Yusuf, amcazadesi Hüseyin oğlu Hasan ve Yera ve Ali, Ahmed oğlu Ağa murabbası Çako, Merto oğlu Süleyman, Pogoslu Topal Seydo, Kamer oğlu Hafo, Bertal, muhacir Hasan, Hüseyin oğlu Hasan, Kallo, Kör Seydo, Zeynel’in biraderi Manzur, Ahmed oğlu Ali, Zikir oğlu Zeynel, Manzur, Karataş’ta mukim Hayfo Kankaruslu (Kankarut) Cafer Ağa, Bozanlı Hüseyin Ağa, mahdumu Amiral, Ahmed Ağa oğlu Ağa, Palancı oğlu Velo, Seydo’nun babası Kurno, Beko’nun biraderzadeleri Halil, Canşaz, Yusuf, Deli Mehmed, Kör Seyyidhan, Mehmed Ağa, Mehmed Zikir oğlu Seydo, Zikir oğlu İsmail ve mahdumu Kekil, Mehmed oğlu Miço, İsmail oğlu Miço, Nan oğlu Hafo, Dono oğlu Hüseyin, Simo oğlu Kör Haso, Haydo oğlu Rıza, Ahmed oğlu Kekil, Zikir oğlu Hasan, Deli Mehmed’in oğlu Kekil, Çürüklü Rıza Velo’nun oğlu Mehmed, Haydo’nun kardeşi Mehmed, Yağcı Mamo’nun Yusuf, Yusuf Zeynel, İdare’nin küçük oğlu Lolo, Harasorlu Eyüb Ağa, İsmail, Cafer oğlu Hızır, Dursun, Zeynel’in kardeşi Şeyho, Velo oğlu Kalo, Kado İsmail oğlu Haço, Kurno oğlu Seyyid Ali, Odo’nun oğlu Velo ve Hüseyin, Balikanlı Mamo oğlu Ali, İsmail oğlu Ahmed’in hareketlerine tevafuk eden Türk Ceza Kanunu’nun 64’üncü maddesi delaletiyle 125’inci maddesine tevfikan idamlarına ve ancak bunlardan mevkuf ibrahim oğlu Ali’nin sinni seksen, Silo oğlu Ahmed’in yaşı yirmi bir ve Mustafa oğlu Hasan’ın sinni yetmiş takdir edilmekle kanun-ı mezkurun 56’ncı maddesi mucibince ve tarih-i tevkifleri olan 26/11/1926 tarihinden itibaren ve Ali’nin Sivas ve Ahmed’in Konya ve Hasan’ın Sivas Hapishanelerinde ikmal-i müddet eylemek üzere idama bedel yirmi dörder sene ağır hapse konulmalarına ve diğer mevkuf Hüseyin oğlu Haso ve Miço oğlu Paşo’nun sinnleri dahi on sekiz olarak takdir edilmiş bulunduğundan onların da kanun-ı mezkurun 55’inci maddesine tevfikan ve tevkifleri olan 26/11/926 tarihinden itibaren Sivas Hapishanesinde ikmal-i müddet eylemek üzere idama bedel on beşer sene ağır hapse konulmalarına ve yataklıktan dolayı tercim edilenlerin dahi kanun-i mezkurun 169’uncu maddesine tevfikan ve tevkif tarihleri olan 26/11/1926 tarihinden itibaren ve Hasan oğlu Bektaş ve Hüseyin oğlu Mehmed’in Kayseri Hapishanesinde ikmal-i müddet eylemek üzere beşer sene, Manzur oğlu Hüseyin, Elif in oğlu Hızır, Kirho oğlu Haydar’ın da Niğde Hapishanesinde ikmal-i müddet eylemek üzere üçer sene Velo oğlu Mahmud, İbo oğlu Hamo, Mahmud oğlu Hüseyin, İbo oğlu İsmail, Mamo oğlu Hüseyin, Hüseyin oğlu Mamo, Kakım oğlu Velo’nun da Isparta Hapishanesinde ikmal-i müddet eylemek üzere beşer sene ağır hapse konulmalarına ve diğer Ello oğlu Hamo’nun yaşı on bir, Pero oğlu Hüseyin’in sinni de on iki olarak takdir edildiğinden kanun-ı mezkurun 53 ve 54’üncü maddeleri mucibince on sekiz yaşını geçmemek şartıyla beray-ı ıslah ve terbiye devlet idare ve murakabesinde bulunan bir müesseseye konulmak üzere müdafaa-i milliye emrine i’zamlarına 26/12/1926 tarihinde mevkuf yirmi yedi kişi hakkında vicahen ve diğerleri hakkında gıyaben bi’l-ittifak karar verildi.

Aza: Bozuk Mebusu Avni

Aza: Kırşehir Mebusu Lütfi Müfid

Reis: Kozan Mebusu Ali Saib

Asi Koçuşağı’ndan firar eden, maktul düşen ve mahkum edilen eşhasın aileleri efradından olup mıntıka-i müsademâtta ve mağaralarda derdest edilip mahkemeye tevdi’ edilen Dersim’in Koçuşağı Aşiretinden Cibo kerimesi ve Pero zevcesi otuz beş yaşında Bezey, kerimesi dokuz yaşında Rakey ve diğer kerimesi sekiz yaşında Elif ve Mahmud kızı ve Mustafa zevcesi altmış yaşında Zeyneb ve torunu altı yaşında Hediye, Maho kızı Hüseyin zevcesi otuz yaşında Hadice ve kızı bir aylık Besey ve diğer kerimesi dört yaşında Bezey ve diğer kızı dokuz yaşında Pokey ve oğlu üç yaşında Ali ve diğer kerimesi beş yaşında Zefney, Manzur kızı Süleyman zevcesi otuz yaşında Hadice, kızı dokuz yaşında Haney ve beş yaşında Komey ve torunu Hasan oğlu on üç yaşında İbrahim ve İsmail kızı ve Hamo zevcesi eli yaşında Fatıma ve Fatıma’nın torunu dört yaşında Mahmud ve sekiz yaşında Seltan, Hüseyin kerimesi ve Süleyman zevcesi yirmi yaşında Bezey ve oğlu dört aylık Hüseyin, Hamo kizı ve Miço zevcesi kırk yaşında Fidan, kerimesi yedi yaşında Bezey, oğlu sekiz yaşında ibrahim, Ali ki İsmail zevcesi otuz yaşında Medey, oğlu altı yaşında Hüseyin, sekiz yaşında Kazım, kızı altı yaşında Güllü, üç yaşında Huri, bir yaşında Fatıma, Hasan kızı Ali zevcesi yirmi yaşında Rakey, Mustafa kerimesi Musa zevcesi kırk beş yaşında Besey, oğlu altı yaşında Zeynel, iki yaşında Abbas, kızı dört yaşında Huri, İsmail kerimesi Şeyho zevcesi Zeyneb, oğlu altı yaşında Hüseyin, bir yaşında Kamil, kızı on yaşında Havva, altı yaşında Elif, iki yaşında Güzel, Ali torunu iki yaşında Hüseyin, Kamer kerimesi Hasan zevcesi otuz yaşında Seltan. İki yaşında oğlu Hızır, kızı üç yaşında Fatıma, oğlu bir aylık Ali, Hüseyin kerimesi Çakmak zevcesi yirmi beş yaşında Bezey oğlu iki yaşında Hasan, Hüseyin kerimesi Manzur zevcesi yirmi yaşında Haney, Abbas kızı Haci Yani Hadice iki yaşında ve Hızır oğlu on yaşında Miço, Bakıl kerimesi ve Mamo zevcesi otur yaşında Elif, oğlu bir yaşında Haydar, kızı dört yaşında Komaney, üç yaşında Zekay, dokuz yaşında Zeyneb, iki yaşında Besey, Miço kerimesi Süleyman zevcesi otuz beş yaşında Gazey oğlu bir yaşında Hızır, üç yaşında İsmail, kızı yedi yaşında Zeyney Süleyman kerimesi Hasan zevcesi altmış yaşında Haney, Ahmed kerimesi Süleyman zevcesi yirmi beş yaşında, Elif oğlu iki yaşında Ağa, yedi yaşında Hüseyin, kızı beş yaşında Zeyney. Zikir kerimesi Seyyid Ali zevcesi kırk yaşında Huri, kızı iki yaşında Huri, üç yaşında Mihriayn. İbrahim kerimesi Miço zevcesi kırk beş yaşında Vakey, oğlu beş yaşında Hasan, bir yaşında Miço, Keko kerimesi Hüseyin zevcesi otuz yaşında Bezey, oğlu beş yaşında Hüseyin, dört yaşında Silo, bir yaşında Hafo, kızı altı yaşında Hediye, Mehmed kerimesi Ali zevcesi Züleyha veyahut Zeley, oğlu dört yaşında Rıza, beş yaşında Hüseyin, üç yaşında Yusuf, bir yaşında Süleyman, Kiğı muhacirlerinden dokuz yaşında bi-kes Hamey Kız, Hafo oğlu beş yaşında Rıza haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde ber-vech-i muharrer muhtelif sinnde erkek, kadın, kız ve çocuktan ibaret seksen üç nüfusun hükümetin tensib edeceği müessesâtta çalıştırılmak ve münasip mahallerde iskan edilmek üzere Dahiliye Vekalet-i Celilesi emrine Kayseri’ye sevk ve i’zamlarına 27/12/1926 tarihinde vicahen bi’l-ittifak karar verildi.

Aza: Bozuk Mebusu Avni

Aza: Kırşehir Mebusu Lütfi Müfid

Reis: Kozan Mebusu Ali Saib

Bunu okudunuz mu?

İdam Türleri

Kurşuna Dizme: Klasik bir yöntem olan bu idam şeklini Afganistan, Beyaz Rusya, Etiyopya, Kuzey Kore, …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et