Ana Sayfa » Hukukbook » Saadet Yüksel
Doç.Dr. Saadet Yüksel

Saadet Yüksel

Doç. Dr. Saadet Yüksel, Mardin’lidir ve 1983 yılında dünyaya gelmiştir. Yüksel, eski Mardin Milletvekili,  Yeni Dünya Vakfı İstişare Kurulu Başkanı  ve hukuk profesörü Cüneyt Yüksel’in kardeşidir.

Yüksel, hukuk lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 2004 yılında tamamlamış, 2006 yılında Avrupa Birliği Hukuku yüksek lisans derecesini kazanmıştır. 

Doç. Dr. Saadet Yüksel, 2011 yılında ikinci yüksek lisans diplomasını Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. Doktora çalışmalarının bir kısmını Georgetown Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde sürdürmüş, Uluslararası Hukuk Enstitüsünde yürüttüğü çalışmaları sırasında Hukuk İngilizcesi ve ABD Hukuk Sistemi üzerine araştırmalarda bulunmuş; 2012 yılında Türkiye’ye dönerek İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden doktora derecesi unvanını almıştır.

Yüksel, yüksel lisans tezinde Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Temel Hak ve Özgürlükler Rejimi, doktora tezi olarak ise Hükümet Sistemleri Bağlamında Devlet Başkanının İşlemleri ve Yargısal Denetimi konusunu irdelemiştir. 

Kariyeri ve Bilimsel Çalışmaları

Doç. Dr. Saadet Yüksel, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesinde akademik dersler vermiş; Amerika Birleşik Devletlerinde Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Georgetown Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi ve misafir öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarda bulunmuş, Katar’da HBKU Hukuk Fakültesinde misafir öğretim üyesi görev almıştır.

Yüksel, İngilizce ve Fransızca bilen Yüksel çalışmalarında Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları alanında uzmanlaşmıştır. Çalışmalarında, hak ve özgürlüklerin korunması, anayasa yargısı, karşılaştırmalı anayasa yargısı, Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde Türkiye’deki anayasa değişiklikleri ile anayasa dizayn ve yapım süreçleri konuları üzerine yoğunlaşmıştır. Yüksel, incelediği anayasa hukuku ve insan hakları hukuku konularını Kıta Avrupası ve Anglo Sakson Hukuku açısından karşılaştırmalı olarak değerlendirmiş; iletişimin önleme amaçlı denetlenmesi konusuna özel yaşamın gizliliği hakkı açısından yaklaşan ilk çalışmalardan birini yapmış, bu alandaki çalışması uluslararası raporlarda ve ulusal yargı kararlarında referans alınmıştır.

Doç. Dr. Saadet Yüksel, Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuasında yayın kurulu üyeliği ve hakemlik yapmıştır.

Yüksel, 2018 yılı Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri Programı (TÜBAGEBİP) Ödülü sahibidir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Seçilen İkinci Türk Kadın Yargıç

Doç. Dr. Saadet Yüksel, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta iken 2019 yılı Nisan ayında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yargıçlığına seçilmiştir.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ve Yargıtay Başkanı Cirit, AİHM Yargıçı Saadet Yüksel,’in yemin töreninde bir arada

Saadet Yüksel, Avrupa Konseyi Sekretaryasına Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti tarafından önerilen ilk üç listenin reddedilmesinin ardından dördüncü defa önerilen 3 kişilik listedeki adayların 29 Mart 2019 tarihinde Paris’te mülakata alınması sonucunda AİHM yargıcı olarak seçilmiştir.

Doç Dr. Saadet Yüksel, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesindeki görevine 03.07.2019 günü yemin ederek başlamıştır. Yemin törenine Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ve Yargıtay Başkanı Cirit katılmıştır.

Saadet Yüksel, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde görev yapan Rıza Türmen’in ardından göreve getirilen Ayşe Işıl Karakaş‘tan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine seçilen ikinci kadın Türk yargıç olmuştur.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Basılı Eserleri, Makaleleri ve Tebliğleri 

Doç Dr. Saadet Yüksel’in ulusal ve uluslararası yayın olarak basılmış makale, tebliğ, kitap bölümü ve çevirileri bulunmaktadır.

Yüksel, Anayasa Yargısında İbadet Özgürlüğü (Free Exercise of Religion within the Context of Constitutional Review), Özel Yaşamın Bir Parçası Olarak Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Gizliliğine Önleyici Denetimle Müdahale (Intelligence Surveillance of Electronic and Wire Communications within the Context of the Right to Privacy) ve Avrupa Birliğinde İsçilerin Serbest Dolaşımı ve Türk İşçilerinin Statüsü (Free movement of workers in the EU and the status of Turkish workers in the EU) isimli kitapların sahibidir.

Makaleleri 

Saadet Yüksel’in, The EU Constitution and Its Challenges, Childhood Victimization Law in Turkey: Challenges and Some Solutions from EU Law, Constitutional Arrangements of Turkey in 2001 under the Framework of EU Adaptation Process, Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, Translated into Turkish the foreword of Francesca Bignami and Sabino Cassese’s “Law and Contemporary Problems, The Administrative Law of the European Union”, Turkey’s Procedural Challenges to Making a New Constitution, Türk Anayasa Hukukunda Hakimlerin Bağımsızlığına Genel Bir Bakış (Independence of Judges in Turkish Constitutional Law), Intelligence Surveillance of Wire Communications Under Turkish Law, A Comparative Approach on New Turkish Constitutionalism, Intelligence Surveillance of Wire Communications under Turkish Law, A Comparative Analysis of the Constitutional Dimension of Wire
Communications Surveillance in Turkey, İletişimin Önleme Amaçlı Denetlenmesinin Anayasal Boyutu ve Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, The Clash Between Free Exercise of Religion and Secularism within the Turkish Legal System, Hükümet Sistemi Değişikliği Tartışmalarına Dair Anayasal Değerlendirme: Başkanlık Sistemi ve Parlamenter Sistemdeki Kurumsal Değişkenler, An Analysis of the Turkish Constitutional Court’s Decision on Religious Marriage ve Anayasa Mahkemesi’nin Dini Nikah Kararına Dair Kısa Bir Analiz başlıkları ile yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Anayasa Yargısında İbadet Özgürlüğü
Anayasa Yargısında İbadet Özgürlüğü

Anayasa hukukçusu Doç. Dr. Saadet Yüksel bu çalışmasında, din özgürlüğünün hukuki güvencesine yönelik hukuk korumasının dine değil, inanç ve ibadet özgürlüğüne yönelik olması hassasiyetiyle gerçekleşebileceğini açıklamaktadır. Yüksel, başkaca modelleri aynen alıntılamak veya bu talepleri ilk bakışta din-devlet ayrılığına aykırılıktan reddetmek yerine; her olayın özelliklerini dikkate almaya imkan verecek bir standart geliştirilmesi gerektiğini iddia etmektedir. Bu standart, Türkiye’de Anayasa Mahkemesinin özellikle ibadet özgürlüğüne müdahaleyi incelerken sorguladığı laikliğe dair yeni tanım arayışına da katkıda bulunacak ve bir tartıma imkan verecek olan “ölçülülük”tür. Yüksel, ölçülülük standardının bir anayasal analiz metodu olarak, bu standardı benimseyen devletlerin yargı düzeni ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ışığında, Türkiye’de anayasa yargısı tarafından nasıl uygulanacağına yönelik kitap ve makaleleri ile anayasa hukuku ve insan hakları literatürüne özgün katkı sağladı. “Anayasa Yargısında İbadet Özgürlüğü” isimli son eserinde din özgürlüğüne yönelik talepler açısından din-devlet ilişkisine yoğunlaşmaktan öte, din özgürlüğü üzerinden giderek din-devlet ayrılığıyla ilişkilendirebilecek bir anlayışı karşılaştırmalı örneklerle sundu; ölçülülük standardını uygulayarak Türkiye’de anayasa yargısının nasıl bir içtihat geliştirebileceğini ele almıştır.

Özel Yaşamın Bir Parçası Olarak Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Gizliliğine Önleyici Denetimle Müdahale
Özel Yaşamın Parçası Olarak Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Gizliliğine Önleyici Denetimle Müdahale
Kitabın Konu Başlıkları

Birinci Bölüm: Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı Ve Koruduğu Değerler

Konu 1: Özel Yaşamın Gizliliği

Konu 2: Özel Yaşamın Gizliliği Kavramının Kapsam İtibari ile Değerlendirilmesi

Konu 3: A.B.D. Hukukunun Yaklaşım Farklılığı

İkinci Bölüm: Türk Hukukunda Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Gizliliği Ve Denetim

Konu 1: Kavramlar

Konu 2: Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesinin Özel Yaşamın Gizliliği Ve İletişimin Gizliliği Bağlamında Değerlendirilmesi

Üçüncü Bölüm: Kişisel Verilerin Korunması

Konu 1: Genel Olarak Konu

2: Avrupa Konsey Ve Avrupa Birliği Mevzuatı Bağlamında Kişisel Veriler

Konu 3: Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Temel İlkeler

Konu 4: Kişisel Verilerin Korunması Bağlamında Özel Yaşamın Gizliliği Dair Avrupa Birliği Yaklaşımının A.B.D. Yaklaşımıyla Genel Bir Karşılaştırması

Konu 5: Türk Hukukunda Özel Yaşamın Gizliliği Hakkının Korunması Bağlamında Kişisel Verilerin Korunması

Dördüncü Bölüm: Türk Hukukunda Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Önleme Amaçlı Denetlenmesinin Şartları Ve Uygulanması

Konu 1: Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Önleme Amaçlı Denetlenmesinin Şartları ve Uygulanması

Konu 2: Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Önleme Amaçlı Denetlenmesinin Koşulları Ve Uygulanması

Konu 3: Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Önleme Amaçlı Denetlenmesi Sonucu Elde Edilen Verilerin Niteliği Ve Kullanımı

Konu 4: Hukuka Aykırı Olarak Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Önleme Amaçlı Denetlenmesi Ve Yaptırımı

Avrupa Birliğin’de İşçilerin Serbest Dolaşımı ve Türk İşçilerinin Statüsü
Avrupa Birliği’nde İşçilerin Serbest Dolaşımı ve Türk İşçilerinin Statüsü

Saadet Yüksel, telif eserlerinin yanı sıra; Antje du Bois Pedain, M. Suleman Arsalan, Hayrettin Ökçesiz, Alexandra Chirinos, Janine Simpson, Jörg Arnold, Ben Saul, Arndt Sinn, Ujiwal Kumar Singh, Alejandro Aponte, Kendall W. Stiles, Günther Jakobs, Klaus Malek, Joshua D. Zelman, Richard J. Goldstone, Andreas Eicker, Jochen Bung ve Hans Peter Gasser tarafından yazılan “Terör ve Düşman Ceza Hukuku” isimli kitaba yayına hazırlık aşamasında katkıda bulunmuştur.

Bunu okudunuz mu?

Ahlâksız Hukuk: Ahlâki Anomi, Amoral Bireycilik ve Siyâsi Otoriter Zihniyet Karşısında Yargı Etiği İlkeleri Hayata Geçebilir mi?

Ahlâksız Hukuk: Ahlâki Anomi, Amoral Bireycilik ve Siyâsi Otoriter Zihniyet Karşısında Yargı Etiği İlkeleri Hayata …