Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » Doç. Dr. Tolga Şirin

Doç. Dr. Tolga Şirin

Doç. Dr. Tolga Şirin, 1984 yılında İzmir’de doğmuş, yaşamının ilk yıllarını İzmir’de geçirmiş, lisans ve lisans üstü eğitimini Marmara Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Şirin, orta eğitimini 1995 – 2002 yıllarında İzmir Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘ne kaydolmuş, 2006 yılında fakülteyi bitirerek 2006-2007 yıllarında Londra Üniversitesi Birkbeck Koleji’nde  İnsan Hakları Kurslarına katılmıştır.  2007 – 2008 yıllarında avukatlık yapmış, marka-patent vekilliği ve arabuluculuk sertifikalarıyla  çalışmalarını sürdürmüştür.

Akademik Kariyeri

Doç. Dr. Tolga Şirin, 2008-2009 yıllarında Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmış, aynı dönemde Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku bölümünde ve Prof. Dr. İbrahim Ö. Kaboğlu danışmanlığında “Türk Anayasalarında Milliyetçilik” isimli yüksek lisans teziyle master derecesini tamamlanmıştır. Şirin, doktora eğitimini de aynı üniversitede 2009-2013 yıllarında TÜBİTAK bursiyeri olarak tamamlamış, Prof. Dr. İbrahim Ö. Kaboğlu danışmanlığında “İHAM ve Almanya Uygulamalarıyla Mukayeseli Olarak Türkiye’de Anayasa Şikayeti” isimli doktora teziyle hukuk doktoru olmuştur.

Doç. Dr. Tolga Şirin, 2012-2013 yıllarında Köln Üniversitesi, Doğu Hukuku Enstitüsü’nde Misafir Araştırmacı olarak çalışmış, 2016 yılına kadar Marmara Hukuk’ta Araştırma Görevlisi olarak bilimsel çalışmalarına devam etmiştir.

Doktora sonrasında, 2015-216 yıllarında Raoul Wallenberg Enstitüsü’nün bursiyeri olarak Köln Üniversitesi’nde (Almanya) çalışmalarını sürdürmüş, Doğu Hukuku Enstitüsü’nde Misafir Araştırmacı  olarak bulunmuş; 2016-219 yıllarında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalında Yardımcı Doçent olarak görevine devam etmiş ve 2018 yılında ise hukuk doçenti unvanını kazanmıştır.

Akademisyen olarak görev aldığı üniversitelerde Anayasa Hukuku, özgürlükler hukuku, anayasa şikâyeti, anayasa yapım süreçleri, ifade özgürlüğü ile özgürlük ve güvenlik hakkı konularında dersler vermektedir.

Aybay Hukuk Araştırmaları Derneği’nin 2010 yılı Kapani-Savcı İnsan Hakları İncelemeleri Yarışmasında “İHAM Kararlarında Serbest Seçim Hakkı veya İHAM’ın Temkinli Yaklaşımı” isimli çalışması ile birinci olmuştur.

TÜBİTAK Sosyal Bilimler programı bursiyeri olarak bilimsel çalışmalara imza atmıştır.

2009 yılında AB Progress Ayrımcılıkla Mücadele Eğitim Bursu kazanmış; Trier Avrupa Hukuk Akademisinde (Trier-Europäische Rechtsakademie) “Avrupa Birliği Hukukunda Kadın ve Erkekler Arasında Eşit Muamele”  başlıklı eğitim katılımcısı olmuştur.

2013 AB Progress Ayrımcılıkla Mücadele Eğitim Bursu kazanmış, Almanya Trier’de Avrupa Hukuk Akademisinde (Trier-Europäische Rechtsakademie) “AB Ayrımcılık Hukuku”  başlıklı eğitim katılımcısı olmuştur.

Sosyal, Kültürel Çalışmaları ve Sivil Toplum Faaliyetleri 

Doç. Dr. Tolga Şirin; karşılaştırmalı anayasa hukuku, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, anayasa yargısı, anayasa mahkemesine bireysel başvuru, nefret söylemi, ifade özgürlüğü, toplanma özgürlüğü, kişi özgürlüğü, din özgürlüğü, milliyetçilik, çevre hakkı ve laiklik üzerine çalışmaktadır.

Anayasa hukuku ve insan hakları uzmanıdır. İstanbul Barosuna bağlı olarak avukattır. 2006-2008 yılları arasında İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi yürütme kurulu üyeliği yapmıştır.

Avrupa Konseyi danışmanlığını yürütmekte ve Avrupa Takımı konuşmacısı olarak görev almakta, Konsey’in insan haklarıyla ilgili çeşitli projelerinin ulusal danışmanı ve Avrupa Takımı (Team Europe) Konuşmacılar Grubu’nun mensubu olarak bilimsel faaliyette bulunmaktadır.

Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği‘nin kurucu üyelerindendir ve derneğin yönetim kurullarında görev almıştır. Anayasa Hukuku Dergisi’nin yayın kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Kapanmadan önce Radikal Gazetesi‘nde ve Güncel Hukuk Dergisi‘nde köşe yazıları yazan Şirin, önemli sayıda esere imza atmış, onlarca akademik makale yayınlamış, bilimsel tebliğiler sunmuş ve hukuk eserlerinin çevirilerini yapmıştır. T24 İnternet Sitesi‘nde haftalık yazılar yazmaktadır.

Hayvansever olan Şirin Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Avrupa Konseyi’nin, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi ve Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvurunun Güçlendirilmesi Projesinde danışman olarak görev almıştır.

“Teaching of Religion in the Education System according to the Teachers, Students, Parents and NGO’s” projesinde ve Omurilik Felçlileri Derneği tarafından yürütülen “Çalışabilirim Projesi” bünyesinde araştırmacı olarak çalışmıştır.

Türkiye Barolar Birliği‘nin düzenlediği, Türkiye’de Din ve Vicdan Özgürlüğü Raporlama Projesinde ve  yürütücü olarak görev almıştır.

​Tolga Şirin’in Eserleri ​

Şirin’in; “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru El Kitabı”, “Özgürlük ve Güvenlik Hakkı”, “Karşılaştırmalı Anayasa Hukukunda Kanun Kavramı”, “Türkiye de Din ve Vicdan Özgürlüğü Sorunlar Tespitler ve Çözüm Önerileri”, “Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Bireysel Başvuru Hakkı”, “Çevre İnsan Devlet: Anayasa Üstüne Güncel Denemeler”, “30 Soruda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Özgürlüğü”, “Türkiye’de Anayasa Şikâyeti: İHAM ve Almanya Uygulamalarıyla Mukayeseli Bir İnceleme” “Bolivya Anayasası: Hukuk, Demokrasi Özerklik” ve “Türkiye’de Düşüncenin Tutsaklığı – İfade Özgürlüğünün Girişi” isimli eserleri bulunmaktadır.

Şirin’in ayrıca; “Freedom from Religion in Turkey”, “Türkiye’de Zorunlu Din Eğitimi Sorunu”, “Türkiye’de Hukukun Etkililik ve Çoğulculuk Sorunu”,  “Yeni Bolivya Anayasası Üzerine Notlar” ve “Nefret Söylemi ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarından Örnekler” başlıkları ile yayınlanmış kitap bölümleri bulunmaktadır.

Makaleleri ve Çevirileri

Doç. Dr. Tolga Şirin’in Anayasa Hukuku Dergisi, Legal Hukuk DergisiGüncel Hukuk Dergisi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi  ve Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi gibi çeşitli akademik ve sosyal dergilerde yayınlanmış; “Human Rights Paradox of Turkey: Punishment for Victims and Impunity for Suppressors”, “Turkey’s Human Rights Agenda”, “Halkoylaması ve Serbest Seçim Hakkı: Yüksek Seçim Kurulunun 16 Nisan 2017 Halkoylamasındaki Yaklaşımına İlişkin Bir Değerlendirme”, “2017 Anayasa Değişikliğinin Yargı Bağımsızlığı Yönünden Değerlendirilmesi”,  “1982 Anayasası’na Göre Temel Hak ve Özgürlüklerin Olağanüstü Hal Rejimi: Eski Kavramlara Yeniden Bakmak”, “İfade Özgürlüğü, Dinin veya Dini Duyguların Korunması Amacıyla Sınırlanabilir mi?”, “Anayasa Hükmünde Kararnameler”, “İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’ne Ek 7. no.lu Protokol Hakkında Genel Bir Değerlendirme”, “Dokunulmazlıkları Kaldıran Anayasa Değişikliği Hakkında Kısa Bir Değerlendirme”, “Nüfus Cüzdanındaki Din Hanesi ve Eğitimdeki Din Dersi Zorlamalarına İlişkin Güncel Gelişmeler”, “Politik Amaçlı Tutuklama Yasağı: İHAS md. 18 ve Anayasa Şikayeti”,  “Zorunlu Din Dersi Tartışmalarının Görünmeyenleri”, “Kanunlar İhtilafı ve Anayasa Yargısı”, “Eine Ausgangssperre ohne Ausnahmezustand?”; “Quis custodiet ipsos costodes? Anayasa Mahkemesi’nin Makul Sürede Yargılanma Hakkı İçtihadına İlişkin Karşılaştırmalı ve Nicel Bir İnceleme”,  “Takdir Marjı Doktrini ve Türkiye Anayasa Mahkemesi Açısından Anlam”, “Türkiye’de Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkına İlişkin Sorunlar”, “Anayasal Yurtseverlik”, “İnsan Hakları İhlallerinin Giderilmesini İsteme Hakkı: Restitutio in Integrum İlkesi”, “Cinsel İlişki Hakkı ve Mahpusluk Sorunu”, “Bir İnsan Hakkı Olarak İsim Hakkı”, “Anayasanın Değiştirilemez Hükümlerini Tartışmak”, “Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı Hakkında Genel Bir Değerlendirme”, “İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi‘ne Göre Serbest Seçim Hakkı”, “Su Hakkı ve Suyun Özelleştirilmesine Karşı Bazı Anayasal Tecrübeler”, “Suyun İnsan Hakkı Olarak Değeri”, “Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlali Sorunu ve Bir Danıştay Kararının Düşündürdükleri” ve “Askeri Yargının Evrimi ve Anayasalarda Düzenlenme Biçimi” başlıklı bilimsel makaleleri bulunmaktadır.

James R. May ve Erin Dalye ait “Dünyada Çevresel Anayasalcılık” eseri ile; “Gündeme İlişkin Bir Değerlendirme: Olağan Dönemlerde Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edilebilir mi?”, “İHAM Kararı Eğitim ve Bilim Emekçileri v. Türkiye Kararı” ve “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi-İkinci Daire, Altuğ Taner Akçam-Türkiye Kararı” başlıkları ile yayınlanmış çevirileri bulunmaktadır.

Bunu okudunuz mu?

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Uyum Yasaları KHK Yetki Kanunu

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Uyum Yasaları KHK Yetki Kanunu, 6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin