Yeni
Ana Sayfa » Evrensel Metinler » Fransa Milli Polisi Meslek Ahlakı Kanunu
Fransa Milli Polisi Meslek Ahlakı Kanunu

Fransa Milli Polisi Meslek Ahlakı Kanunu

Fransa Milli Polisi Meslek Ahlakı Kanunu(Le code de déontologie de la Police nationale), 18 Mart 1986 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Kanun Metni, 2002 yılında Galatasaray Üniversitesi tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiştir. Türk Kolluk Etik İlkeleri ve Avrupa Polis Etik Kuralları belirlenirken Fransa Milli Polisi Meslek Ahlakı Kanunundan faydalanılmıştır. Her polise İlk mesleğin başı sayılan eğitim sırasında etik kuralların bir sureti verilmiş ve etik kuralları tüm personelin benimsemesi hedeflenmiştir. Mesleki etik kuralları daha sonra iç güvenlik kuvvetlerinin tamamını kapsayacak şekilde Ulusal Polisi ve Ulusal Jandarmayı bağlayıcı etik kuralları olarak geliştirilmiştir. 

Fransa Milli Polisi Meslek Ahlakı Kanunu
Ön Başlık

1. Milli polis, bütün yurtta özgürlüklerin garanti altına alınmasından, Cumhuriyet kurumlarının savunulmasından, barışın ve kamu düzeninin devam ettirilmesinden, kişi ve malların korunmasından sorumludur.

2. Milli polis; görevlerini İnsan ve Vatandaşlık Hakları Bildirgesine, Anayasaya, uluslar arası sözleşmelere ve yasalara uygun olarak yerine getirir.

3. Milli polis, kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiş şartlara uyan her Fransız vatandaşına açıktır.

4. Milli polisin hiyerarşik bir kuruluşu vardır. Milli polis, kendisine adli zabıta görevlerini içeren Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu`nda verilen görevler saklı kalmak kaydıyla, İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak çalışır

5. Bu Meslek Ahlakı Kanunu, milli polis mensuplarına ve bu görevleri yapmaya yasal olarak görevli olanlara uygulanır.

6. Bu Kanun’da tanımlanmış ödevleri yerine getirmeyen kişi hakkında, gerektiği durumlarda Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanabileceği gibi disiplin cezası tedbiri de uygulanır.

I. Başlık
Milli Polis Görevlilerinin Genel Ödevleri

7. Milli polis görevlisi, Cumhuriyet kurumlarına karşı dürüsttür. Hiçbir koşulda liyakatini bozmaz.

Kendini kamu hizmetine adamış milli polis görevlisi, kamuya karşı her zaman örnek bir tutum içerisindedir.

Milli polis görevlisi; felsefi, dini ve politik görüşü, sosyal seviyesi, ırkı ve milliyeti ne olursa olsun bütün herkese mutlak saygı gösterir.

8. Milli polis görevlisi, görevde olmasa bile, kendi inisiyatifi ile tehlike içerisinde bulunan kişilere yardım etmek, kamu düzenini bozacak her türlü faaliyet engellemek, kişileri ve malları saldırılara karşı korumakla görevlidir.

9. Milli polis görevlisi, yasa tarafından izin verilen güç ve özellikle silah kullanma sırasında, mutlaka gerektiği kadar ve hedeflenen amaç ile orantılı olarak güç ve silah kullanır.

10. Yakalanan her kişi polisin koruması ve sorumluluğu altındadır; polis görevlileri veya üçüncü şahıslar tarafından hiçbir şiddet, insanlık dışı veya aşağılayıcı muameleye maruz bırakılmamalıdır.

Milli polis görevlisi, bu madde ile yasaklanan davranışların tanığı olup da bunları yaptırtmamak için girişimde bulunmazsa veya tanık olduğu durumu yetkililere bildirmeyi ihmal ederse, disiplin cezası ile cezalandırılır.

Milli polis görevlisi, gözaltına aldığı kişinin özel tedavi gerektiren bir durumu olması halinde, bir sağlık görevlisi çağırmak ve gerekirse şahsın hayatını ve sağlığını koruyucu tedbirler almak zorundadır.

11. Milli polis görevlileri, düşüncelerini açıkça ifade etmeye, mesleki gizliliğe ilişkin kurallar çerçevesinde serbesttirler.

12. İçişleri Bakanlığı, milli polis görevlilerini görevleri sırasında maruz kaldıkları tehlikelere, şiddete, hakarete ve iftiraya karşı korur.

II. Başlık
Milli Polis Görevlileri ile Yönetim Otoritelerinin Hak ve Ödevleri

13. Hiyerarşik gücü üstlenen otorite, komuta fonksiyonunu uygular. Bu kapsamda söz konusu otorite, kararlar alır ve bunları uygulatır. Bunları açık ve kesin emirlerle ifade eder ve uygulamanın iyi olarak ifa edilmesi için gerekli açıklamalarda bulunur.

14. Otorite, verdiği emirlerden, bunların uygulanmasından ve sonuçlarından sorumludur. Eğer otorite, astlarından birini kendi yerine görevlendirirse; astın, aldığı emirler çerçevesinde yaptığı faaliyetlerden ve sonuçlarından otorite sorumludur.

15. Milli polis görevlisi kendisine verilen emirlere itaat eder. Emirleri uygulamaktan veya uygulamadığında sonuçlarından sorumludur.

16. Otorite, emirlerini hiyerarşik yolla verir. Eğer acil hallerde bu yol izlenmezse, aradaki amirler en kısa zamanda verilen emirden haberdar edilir.

17. Yasal görevlendirme ve genel disiplin kurallarının uygulanmasını sağlamak dışında, emri verenin fonksiyonel otoritesine bağlı olmayan polis görevlisine hiçbir emir verilemez.

18. Astlar, verilen emrin açıkça kanuna aykırı ve kamu yararına ciddi bir zarar verecek nitelikte olması dışında, otoritenin emirlerine uymak zorundadırlar. Eğer astlar, böyle bir emirle karşı karşıya olduklarına inanırlarsa, çelişkili olan emrin kanuna aykırı yönlerini emri verene açıkça bildirmek zorundadırlar. Eğer astın açıklamalarına ve itirazlarına rağmen kanuna aykırı emirde ısrar edilirse, ast emri verenin bir üstünü durumdan haberdar eder. Müracaat eden ast itirazını kaydettirmek zorundadır. Ancak yukarıda açıklanan koşulları taşıyamayan emirler, uygulamayana sorumluluk doğurur.

19. Bütün milli polis görevlileri, aldıkları emirleri uyguladıklarını ya da uygulayamama nedenlerini amirlerine bildirirler.

III. Başlık
Polisin Kontrolü

20. Adli zabıta faaliyetlerinin icrası sırasında sorgu hakimliğinin denetiminden başka; milli polis görevlileri ve onları yöneten mülki idare amirleri, hiyerarşik kontrol ve Mülki İdare Genel Müfettişliği’nin kontrolü altındadır; milli polis personeli aynı zamanda Milli Polis Genel Müfettişliği’nin de kontrolü altındadır.

21. Fransız Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’de yayımlanacak olan bu Kararname’nin uygulanmasından İçişleri Bakanı sorumludur.

Bunu okudunuz mu?

25 Ocak – Hukuk Takvimi

25 Ocak – Hukuk Takvimi 1579 Fransa, İspanya, Büyük Britanya, Savoya Dükalığı ve Hollanda arasında …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin