Yeni
Ana Sayfa » Hukuk Fakülteleri » Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurulması Yükseköğretim Kurulu’nun 19.02.1997 gün ve 97/6.415 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. 16.04.1997 tarihli Resmi Gazetenin 22966 sayısında kuruluşu tamamlanmıştır.

Merkez Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak 1999-2000 döneminden itibaren İnsan Hakları Tezsiz Yüksek Lisans programı, 2004-2005 döneminden itibaren de İnsan Hakları Doktora programı yürütmektedir.

Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Doktora programı Türkiye’deki ilk insan hakları doktora programıdır.

Yapacağı eğitim ve araştırmalarla Türkiye’de ve dünyada insan haklarıyla ilgili iki önemli ihtiyacı karşılamak için:
a) İnsan hakları kavramının ve tek tek insan haklarının içeriğinin belirlenmesine katkıda bulunmak için;
b) İnsan hakları eğitiminde genellikle göz ardı edilen, ama insan haklarının en temel boyutu olan etik boyutun bu eğitime katılmasında aktif rol oynamak için;

İnsan haklarının yaşamda daha çok korunmasını sağlamak için bu amaca uygun yeni bir modeli, yani felsefi-etik merkezli disiplinlerarası bir programı uygulamak için kurulmuştur.

Bunun için de Merkez,
a) İnsan hakları duyarlılığının geliştirilmesine,
b) İnsan hakları alanında bilgi eksikliğinin giderilmesine,
c) İnsan haklarının etik temellerinin gösterilmesine,
d) İnsan haklarıyla ilgili bilimsel etkinlikler düzenlenmesine,
e)İnsan haklarıyla ilgili ulusal ve uluslararası diğer kuruluşlarla işbirliği yapılmasına,
f) İnsan haklarıyla ilgili konularda danışmanlık ve eğitim hizmeti verilmesine,
f) İnsan haklarıyla ilgili konularda yayınlar yapılmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
KURULUŞ

Madde 1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 3/j ve 7/d-2’nci maddeleri uyarınca ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu’nun 16/01/1997 ve 97/3 sayılı kararı ile önerilen “Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi” Yükseköğretim Kurulu’nun 19.02.1997 gün ve 97/6.415 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

KAPSAM

MADDE 2 – Hacettepe Üniversitesi’nde aşağıdaki amaçlar doğrultusunda araştırma, uygulama ve geliştirme çalışmalarını yürütmek üzere “İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi” kurulmuştur.

AMAÇ

MADDE 3 – Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı bir birim olarak kurulan merkezin amacı:

a) İnsan hakları kavramıyla ilgili olarak ulusal ve uluslararası düzeylerde araştırma programları geliştirmek,

b) Bu araştırmaların uygulanma koşullarını hazırlamak, etikle ilgilerinde insan haklarının örgün ve yaygın eğitim-öğretimini güçlendirmek, yaygınlaştırmaktır.

ÇALIŞMA ESASLARI

MADDE 4 – Merkezin, kuruluş amacını gerçekleştirmek için başlıca faaliyet alanları aşağıda gösterilmiştir.

a) Merkezin ilgi alanına giren her türlü araştırma, inceleme ve yayın faaliyetlerinde bulunmak ve bu alandaki çalışmaları desteklemek,

b) Bu alanda ileri düzeyde uzmanlık kursları ve sertifika programları düzenlemek ve yürütmek,

c) Ulusal ve uluslararası düzeylerde konferanslar, kongreler ve benzeri toplantılar düzenlemek ve bunlara iştirak etmek, “UNESCO KÜRSÜLERİ” sistemi içinde uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,

d) Felsefe ve insan haklarıyla ilgili alanlarda teorik ve pratik bilgi ve deneyim birikiminin yayılmasını sağlamak; öğretim üyesi, uzman ve öğrenci mübadelesi yapmak,

e) Konuyla ilgili yayınların, belgelerin ve kararların izlenmesi amacıyla bir ihtisas kitaplığı oluşturmak,

f) Ulusal ve uluslararası kuruluşların ihtiyaç duydukları alanda inceleme ve araştırma yapmak, proje hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, alanı ile ilgili danışmanlık hizmeti vermek ve bu kuruluşlarla işbirliği yapmak,

g) Yönetim Kurulu’nun uygun gördüğü diğer faaliyetlerde bulunmak,

ORGANLAR
MADDE 5 – Merkezin organları şunlardır;
a- Merkez Müdürü
b- Merkez Yönetim Kurulu
A – Merkez Müdürü

MADDE 6 – Merkez Müdürü, merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için atanır. Süresi biten Müdür yeniden atanabilir.

Merkez Müdürü, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir biçimde yürütülmesinden, Merkez’in bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektör’e karşı birinci derecede sorumludur. Merkez’i temsil eden Müdür, Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri alır. Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar.

Merkez Müdürü’nün herhangi bir nedenle görevinden ayrıldığı durumlarda Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birisini vekil olarak bırakır. Vekil bırakmadan ayrılma durumunda, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden, öğretim görevinde en kıdemli olan öğretim üyesi Müdür’e vekalet eder.

B – Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 7 – Merkez Yönetim Kurulu, Merkez’in çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından üç yıl için Merkez Müdürü’nce önerilen adaylar arasından Rektör’ce atanan beş öğretim üyesinden oluşur.

Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü’nün çağrısı ile toplanır. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda geçici çalışma grupları kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

Merkez Yönetim Kurulu, Merkez’in yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar;

a) Merkez’in çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar.

b) Merkez’in yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlar, onaylanmak üzere Rektör’e sunar.

c) Merkez elemanlarının uygulama, araştırma ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip, önerilerde bulunur.

d) Merkez Müdürü’nün, Merkez’in yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar alır.

e) 2547 sayılı Yasa ile verilen diğer görevleri yapar.

KADROLAR

MADDE 8 – Merkez’in akademik ve idari personel gereksinimi, 2547 sayılı Yasanın

13’ncü maddesine göre Rektörce görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 9 – Merkez’in gelirleri şunlardır;

a- Üniversite bütçesi ile tahsis edilecek ödenekler,

b- Yardımlar ve bağışlar,

c- Merkez’in faaliyetlerinden elde edilen gelirler,

d- Diğer gelirler,

YÜRÜRLÜK

MADDE 10 – Bu Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Bunu okudunuz mu?

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Uyum Yasaları KHK Yetki Kanunu

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Uyum Yasaları KHK Yetki Kanunu, 6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin