Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » Hatay Cumhuriyeti Anayasası
Hatay Cumhuriyeti Anayasası

Hatay Cumhuriyeti Anayasası

Hatay Anayasası Ali Fuat Başgil tarafından hazırlanmıştır.

Fasıl 1

Esas Hükümler:

Madde 1 : Hatay dahili işlerinde tam bir istiklali haiz Türk ekseriyetine müstenit ve cumhuriyet rejimi ile idare olunan ayrı ve müstakil varlık teşkil eden bir devlettir.

Madde 2 : Hatay Devletinin merkezi Antakya’dır.

Madde 3 : Hatay’ın bütün vatandaşları kanun müvecehesinde müsavi ve ırk, dil, din farkı gözetmeksizin aynı medeni ve siyasi haklara sahip ve bila istisna kanuna riayetle mükelleftirler.

Fasıl 2

Teşrii Kuvvet

Madde 4 : Teşrii kuvvet Hatay halkı namına Hatay millet meclisi tarafından kullanılır. Hatay millet meclisi hazırlanacak mahsus kanuna tevfikan dört senelik bir müddet için intihap edilir, kırk azalık tek bir heyettir. Ancak meclisin tatil zamanından sonra meclisin tasvibine arzedilmek şartiyle hükümet muvakkat kanun yapmak salahiyetini haizdir.

Madde 5 : Kanunlar vaz’ı için ilk teşebbüs Hatay millet meclisi azasına ve icra kuvvetine aittir. Mamafih masraflar ihtiyarını müstelzim olan yahut vergiler ihdasına, tadiline veya ipkasına müteallik bulunan kanunlar vaz’ı teşebbüsü yalnız icra kuvvetine aittir.

Madde 6 : Bir kanuna müstenit olmadıkça hiçbir vergi ihdas veya tahsil olunamayacağı gibi bir iktikraz da akdolunamaz . İcra kuvveti her sene gelecek sene için bir bütçe kanunu projesiyle bir mali müvazene kanunu layihası tesbit edilecektir. Meclis tarafından kabul ve tasdik edilmemiş olan hiçbir masraf sene içinde yapılamaz. Her sene maliyenin sonunda o senenin hesapları bir kanunla müteşekkil bir heyetçe tetkik edildikten sonra meclise arz olunur.

Madde 7 :  Kanunlar ve kararlar adi ekseriyetle kabul ve ittihaz olunur. Nisabı ekseriyet meclisi teşkil eden azanın yarısıdır.

Madde 8 : Mebuslar Hatay Millet Meclisine katılış ettiklerinde şu şekilde tahlif olunurlar: Vatan ve milletin saadet ve selametine ve milletin saadet ve selametine ve milletin bilakaydü şart hakimiyetine mügayir bir gaye takib etmiyeceğime ve Cumhuriyet esaslarına sadakatten ayrılmıyacağıma namusum
üzerine söz veririm.

Madde 9 : Hiçbir mebus Millet meclisi dahilindeki rey ve mütaleasınınve beyanatının Meclis haricinde irad ve ihzarından dolayı mesul değildir. Gerek intihabından evvel ve gerek sonra aleyhine cürüm isnad olunan bir mebusun maznunen isticvabı veya teklifi ve yahut muhakemesinin icrası heyeti mumiyesinin
kararına bağlıdır. Cinai cürüm –meşhud bundan müstesnadır- ancak bu takdirde makamı aidi meclisi derhal haberdar etmekle mükelleftir. Bir mebusun intihabındanevvel veya sonra aleyhine sadir olmuş cezai bir hüküm infazı mebusluk müddetinin hitamına talik olunur. Mebusluk müddeti esnasında müruru zaman cereyan etmez.

Madde 10 : Tatil esnasında Hatay Devlet Reisi veya Millet Meclisi Reisi lüzum görürse Meclisi içtimaa davet edebilir. Millet Meclisi içtimaı senede dört aydan dun olamaz.

Madde 11 : Meclis müzakeratı alenidir. Ve harfiyan neşrolunur. Fakat dahilinizamnamede münderiç şeraite tevfikan Meclis, hafi celseler dahi akdedebilir. Hafi celseler müzakeratının neşri, meclisin kararına bağlıdır.

Fasıl 3

İcra Kuvveti:

Madde 12 : İcra kuvveti Hatay halkı namına Hatay Devlet Reisi ile bir icra meclisi tarafından kullanılır.
Madde 13 : Hatay Devlet Reisi, Millet Meclisi tarafından beş sene müddetle intihab olunur. Devlet Reisi intihabı ekebinde Meclis huzurunda şu suretle yemin eder: Devlet Reisi sıfatile müstakil Hatay Devletinin kanunlarına, cumhuriyet esaslarına riayet ve bunları müdafaa, Hatay vatandaşlarının saadetine sadıkane ve bütün kuvvetimle mesai sarfedeceğime ve Hatay halkının emniyetine teveccüh edecek her tehlikeyi kemali şiddetle men, Hatayın şan ve şerefine vikaya ve ilaya ve deruhde ettiğim vazifenin icabına nefsini hasretmekten ayrılmıyacağımı namusum üzerine söz veririm.

Madde 14 : Devlet Reisi kanunen musarrah hudud dahilinde af hakkını istimal eder.Affı umumi ancak bir kanun ile bahşolunur.

Madde 15 : Hatay Millet Meclisince kabul edilen kanunların hepsi Devlet Reisi tarafından isdar olunur ve hiçbir kanun isdarından evvel meriyete geçemez. Hatay Millet Meclisi tarafından kabul olunan bir kanunun isdarını Hatay Devlet Reisi bu kabul tarihinden itibaren bir ay zarfında talik ve kanunun arzını faydalı gördüğü mülahalariyle beraber yeniden tedkik olunmasını Meclisten istiyebilir. Yeniden müzakerat ancak iade tarihinden bir ay sonra vukubulabilir. Devlet Reisi kanunu bu ikinci müzakere esnasında kabul edilecek surette aynen isdara mecburdur.

Madde 16 : Hatay Devlet Reisi icra meclisinin reyi üzerine Millet Meclisini feshedebilir. Böyle bir halde yeni intihabları bilaihmal icra ettirmeğe mecburdur.

Madde 17 : Millet Meclisine karşı mesul bir icra meclisi teşkil olunur. Bu meclis bir reis ile seçeceği en çok dört azadan ibarettir. İcra meclisi reisi Hatay Devlet Risi taraından seçilir.

Madde 18 : İcra kuvvetlerinin teşekkül suretleri ve vazife ve mesuliyetleri ayrıca bir kanunla tesbit olunur.

Fasıl 4

Adli Kuvvet:

Madde 19 : Adli kuvvet, kanunen müteşekkil mahkemeler tarafından Hatay halkı namına icra olunur. Azası Hatay Devlet Reisi tarafından mansub bir yüksek mahkeme bulunur. Bu aza, muayyen ahval ve suretle ancak Hatay Devlet Risi tarafından yüksek mahkemenin diğer hakimlerinin reyi alındıktan sonra
arzolunabilir.

Madde 20 : Yüksek mahkeme Hatay’ın bütün mahkemelerinin kararlarına karşı yeniden tedkik hak ve selahiyetleriyle kanunun kendisine tefviz eylediği diğer vazifelerei de ifa eder. İcra meclisi yüksek mahkeme ile diğer mahkemelerin karar ve ilamlarını infaz ettirmekle mükelleftir. Adli kuvvetin kararları başka hiçbir kuvvet tarafından tetkik veya tadil olunamaz.

Madde 21 : Yüksek mahkeme ile diğer mahkemeler kanunlarının anayasaya uygun olup olmadığının tedkikine selahiyetli değildir.

Fasıl 5

Müteferrik hükümler:

Madde 22 : Hatay vatandaşlarının ecnebi memleketlere seyahati için bir Hatay pasaportu ihdas olunacaktır.

Madde 23 : Hatayın nizam ve asayişinin muhafazasını temin için 1.500 kişiyi tecavüz etmiyecek polis ve jandarma kuvvetleri teşkil olunacaktır.

Madde 24 : Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

Madde 25 : Bu kanun hükümlerini icra meclisi yerine getirir.

Hakkında hukukbook

Bunu okudunuz mu?

Türkiye'de Hukuku Yeniden Düşünmek

Türkiye’de Hukuku Yeniden Düşünmek

Türkiye’de Hukuku Yeniden Düşünmek isimli derleme ve kolektif eser Haluk İnanıcı tarafından hazırlanarak 2015 yılında …

Bir cevap yazın