Yeni
Ana Sayfa » Evrensel Metinler » Hukukun Evrensel İlkeleri

Hukukun Evrensel İlkeleri

Hukukun Evrensel İlkeleri, Uluslararası Sözleşmeler, Anayasalar ve diğer mevzuat ile güvence altına alınmıştır. Dünyadaki tüm devletlerin belirlenen bu evrensel kurallara uygun hareket etmesi yerel ve uluslararası toplumun duyarlılığı ölçüsünde sağlanabilmektedir. Özel hukuktaki bir çok ilkeye Roma Hukukunun kaynaklık yaptığı görülmektedir.

Hukukun Evrensel İlkeleri

İnsan Haklarına Bağlılık İlkesi
Anayasa’nın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü
Kanunların ve Diğer Mevzuatın Anayasaya Aykırı Olmaması İlkesi
Yaşam Hakkının Korunması İlkesi
Mülkiyet Hakkının Dokunulmazlığı İlkesi
İşkence Yasağı ve İnsan Onurunun Korunması İlkesi
Irk, Renk, Cinsiyet, Dil, Din, Siyasal Görüş Nedeniyle Ayrımcılık Yasağı İlkesi
Hukuki Güvenlik ve İdari İstikrar
Adil Yargılanma İlkesi
Kanun Önünde Eşitlik İlkesi
Herkesin Savunma Hakkına Sahip Olması İlkesi
Özel Yaşamın Dokunulmazlığı İlkesi
Konut Dokunulmazlığı İlkesi
Kanunun Geriye Yürümemesi İlkesi(geçmişe etkili olmama ilkesi)
Kazanılmış Haklara Saygı İlkesi (Müktesep Hak)
Kuvvetler Ayrılığı İlkesi
Hukuk Devleti İlkesi
Doğal Mahkeme ve Yargıç Güvencesi
Sözleşme Özgürlüğü İlkesi
Hak Arama Hürriyeti
Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi
Sorumluluğun Şahsiliği İlkesi
Masumiyet (Suçsuzluk) Karinesi İlkesi
Yargı Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı İlkesi
İddia Edenin İddiasını İspat Etmesi İlkesi
Yargı Kararlarının Gerekçeli Olması İlkesi
Kanunu Bilmemek Mazeret Sayılmaz İlkesi
Suçta ve Cezada Şahsi Sorumluluk İlkesi
Suçta ve Cezada Kusur İlkesi
Suçta ve Cezada Failin Lehine Olan Kanunun Uygulanması İlkesi
Bir Fiil Nedeniyle Birden Fazla Ceza Verilmemesi İlkesi
İhkakı Hakkın  Yasak Olması İlkesi
Devletler Hukukunun İç Hukuka Üstünlüğü İlkesi
Uluslararası Sözleşmelerin Kanunlardan Üstün Olması İlkesi
İdarenin Her Türlü Eylem ve İşleminin Yargısal Denetime Tabi Olması İlkesi
Kanun Önünde Eşitlik İlkesi
Kamuya ve Devlete Güven İlkesi
Hukuki Öngörülebilirlik, Belirlilik ve Ölçülülük İlkesi
Yasaların Toplum Yararına Dönük Olması İlkesi
Hakkın Kötüye Kullanılmaması İlkesi
Özel Hükmün Genel Hükümden Önce Gelmesi İlkesi
Devletlerin Egemenliğine Saygı  ve  İç İşlere Karışmama İlkesi
Uyuşmazlıkların Barışçıl Yollarla Çözülmesi İlkesi
Uluslararası Yargıya Başvurulmadan Önce İç Hukuk Yollarının Tüketilmesi İlkesi
Kesin Hüküm İlkesi

Hakkında hukukbook

Bunu okudunuz mu?

Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği

Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği;  09.01.2007 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik, 14 Ekim 2003 …