Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » İbrahim Recep Ayışık hakkında Af Kanunu

İbrahim Recep Ayışık hakkında Af Kanunu

İbrahim Recep Ayışık hakkında Af Kanunu, 14 Ekim 1971 tarihinde kabul edilmiş, Resmi Gazetenin 21 Ekim 1971 tarihli sayısına yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun tam adı “Tedbirsizlik, dikkatsizlik neticesi ölüme sebebiyet vermekten hükümlü 1933 doğumlu Mehmet Sait oğlu Zehra’dan doğma İbrahim Recep Ayışık hakkında Af Kanunu”dur.

Tedbirsizlik, dikkatsizlik neticesi ölüme sebebiyet vermekten hükümlü 1933 doğumlu Mehmet Sait oğlu Zehra’dan doğma İbrahim Recep Ayışık hakkında Af Kanunu

Madde 1

İzmir 2 nci Ağır Ceza Mahkemesinin 2/12/1968 ‘tarih ve 1967/170 esas, 1968/245 karar sayılı kesinleşen hükmü Ue T. C. Kanununun 455/2 maddesi ve 501 sayılı Kanun hükümleri gereğince iki yıl altı ay ağır hapis cezasına mahkûm olan Mehmet Sait oğlu Zehra’dan doğma 1933 doğumlu İbrahim Recep Ayışık’ın mahkûm olduğu ceza, bütün hukukî neticeleriyle affedilmiştir.

Madde 2

Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3

Bu kanunu Adalet Bakam yürütür.

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

Tedbirsizlik, dikkatsizlik neticesi ölüme sebebiyet vermekten hükümlü 1933 doğumlu Mehmet Sait oğlu İbrahim Recep Ayışık hakkında Af Kanunu tasarısı

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi aynen kahul edilmiştir.

MADDE 2. — Millet MeclM metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA

Millet Meclisinin 30 . 7 . 1971 tarihli 140 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari oyla kabul edilen, tedbirsizlik, dikkatsizlik neticesi ölüme sebebiyet vermekten hükümlü 1933 doğumlu Mehmet Sait oğlu Zehra’dan doğma İbrahim Recep Ayışık hakkında af kanunu tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur.

Saygılarımla.
Sabit Osman Avcı
Millet Meclisi Başkanı

Not : Bu tasan 24 . 7 . 1970 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 30 . 7 . 1971 tarihli 140 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir.
(Millet Meclisi S. Sayısı : 355)

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu

Esas No. : 1/1260
Karar No. : 89
12 . 8 . 1971
Yüksek Başkanlığa Millet Meclisinin 30 Temmuz 1971 tarihli 140 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari oyla kabul edilen, tedbirsizlik, dikkatsizlik neticesi ölüme sebebiyet vermekten hükümlü 1933 doğumlu Mehmet Sait oğlu Zehra’dan doğma İbrahim Recep Ayışık hakkında Af kanunu tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 2 Ağustos 1971 tarihli ve 4151 sayılı yazıları ile Cumhuriyet ‘Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 12 Ağustos 1971 tarihli Birleşiminde tetkik ve müzakere olundu.

I – Tasan, İzmir İkinci Ağır Ceza Mahkemesinin 2 Aralık 1968 tarihli ve Esas 967/170; Karar 968/245 sayılı kararı ile kesinleşen hükmü sonucu Türk Ceza Kanununun 455/2 nci maddesi ve 501 sayılı Kanun hükümleri gereğince iki yıl altı ay ağır hapis cezasına mahkûm olan Mehmet

2 — Sait oğlu Zehra’dan doğma 1933 doğumlu İbrahim Recep Ayışık’m mahkûm olduğu cezasının bütün hukukî neticeleri ile affedilmesini öngörmektedir. Komisyonumuz, tasarıya- bağlı mahkûmiyet dosyasını tetkik etmiş, Anayasa ve Adalet Komisyonunun daha önceki emsal kararlarını gözetmiş ve hükümlünün mahkûmiyetinin infazında sosyal bir yarar görmemiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin atıfet yetkisinin adı geçenden de esirgenmemesini uygun mütalâa ederek tasarıyı benimsemiştir.

II – Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.

Bunu okudunuz mu?

İdam Türleri

Kurşuna Dizme: Klasik bir yöntem olan bu idam şeklini Afganistan, Beyaz Rusya, Etiyopya, Kuzey Kore, …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et