Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » İlhan Cumhur Türker Hakkında Özel Af Kanunu

İlhan Cumhur Türker Hakkında Özel Af Kanunu

İlhan Cumhur Türker Hakkında Özel Af Kanunu, 7 Mart 1973’te TBMM’de, 30 Mayıs 1973 tarihinde Senato’da kabul edilmiş, 7 Haziran 1973’te Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

İsmail Oğlu, 1931 Doğumlu, İlhan Cumhur Türker Hakkında Özel Af Kanunu

MADD E 1

Üste fiilen taarruz suçundan Erzurum 9 uncu Kolordu Komutanlığı Askerî Mahkemesinin 20/4/1970 gün, 1970/505 esas ve 1970/381 karar sayılı kesinleşmiş ilâmı ile iki ‘ay 15 ‘gün süre ile hapse mahkûm edilen ve bu mahkûmiyeti 647 sayılı Kanuna göre 15O0 lira para cezasına çevrilmiş bulunan, İsmail oğlu, 1931 doğumlu, Zonguldak İli, Bartın ilçesi, Cilt 111, Sayfa 5’7 de nüfusa kayıtlı, İlhan Cumhur Türker’in cezası bütün hukukî neticeleriyle birlikte affedilmiştir.

MADD E 2

Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADD E 3

Bu kanunu Millî Savunma ve Adalet Bakam yürütür.

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu Yüksek Başkanlığa

Millet Meclisinin 7 Mart 1973 tarihli 73 neü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işarı oyla kabul edilen, İsmailoğlu, 1931 doğumlu, İlhan Cumhur Türker hakkında Özel Af kanunu tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 9 Mart 1973 tarihli ve 6508 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 17 Mayıs 1973 tarihli Birleşiminde Adalet Bakanlığı temsilcisi de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu.

I – Tasarı, üste fiilen t a aruz suçundan 9 nen Kolordu Komutanlığı Askerî Mahkemesinin 20 Nisan 1970 tarihli ve esas 970/505; karar 970/381 sayılı kesinleşmiş ilâmı ile 2 ay 15 gün süre ile hapse mahkûm edilen ve bu mahkûmiyeti 647 sayılı Kanuna göre 1 500 lira para eczasına çevrilmiş bulunan, İsmailoğlu 1931 doğumlu, Zonguldak ili, Bartın ilçesi, cilt 111, sayfa 57’de nüfusa kayıtlı, İlhan Cumhur Türkcr’in cezasının bütün hukukî neticeleri ile affedilmesini öngörmektedir.

Tasarı, Komisyonumuzca, hükmün infazının sağlayacağı yarar yönünden değerlendirilerek; adı geçenin Türkiye Büyük Millet Meclisinin atıfetinden istifade ettirilmesinin yararlı sonuç doğuracağı görüşü ile benimsenmiştir. Komisyonumuzda hazır bulunan Adalet Bakanlığı temsilcisi. Komisyon gündeminde mevcut 4 adet Özel Af kanunu tasarısı ve teklifinin genel olarak desteklenmediğini ifade etmiştir.

II – Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 neü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.

TÜRKİYE BÜYÜL MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN

İsmail oğlu, 1931 doğumlu, İlhan Cumhur T ürker hakkında özel Af kanunu tasarısı

MADDE 1. — Üste fiilen taamız suçundan Erzurum 9 neu Kolordu Komutanlığı Askerî Mahkemesinin 20 . 4 . 1970 gün, 1970/505 esas ve 1970 /381 karar sayılı kesinleşmiş ilâmı ile iki ay 15 gün süre ile hapse mahkûm edilen ve bu mahkûmiyeti 647 sayılı Kanuna göre 1 500 lira para cezasına çevrilmiş bulunan, İsmailoğlu, 1931 doğumlu, Zonguldak ili, Bartın ilçesi, cilt 11.1, sayfa 57’de nüfusa kayıtlı, İlhan Cumhur Türker’in cezası bütün hukukî neticeleriyle birlikte affedilmiştir.

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu kanunu Millî Savunma ve Adalet Bakanı yürütür.

Bunu okudunuz mu?

Abusus non tollit usum

Abusus non tollit usum

Abusus non tollit usum, Roma Hukukundan günümüze ulaşmış Latince deyimlerdendir. Bir şeyin yanlış kullanılması onun …