Yeni
Ana Sayfa » Hukuk tarihi » Kamu Denetçiliği Kurumu-Ombudsmanlık
Kamu Denetçiliği Kurumu Binası

Kamu Denetçiliği Kurumu-Ombudsmanlık

Kamu Denetçiliği Kurumu-Ombudsmanlık, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereğince kurulmuş olan  Anayasal bir kurumdur. Kuruma özel kuruluş kanunu çıkarılmış ve 6328 sayılı Kanun ile kurum çalışmalarına başlamış, kurumun çalışma ve işleyişine dönük olarak yönetmelikler çıkarılmıştır.

Kamu Denetçiliği Kurumu-Ombudsmanlık, idarenin işleyişi ile ilgili şikayetler üzerine, devletin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmak amacıyla kurulmuştur. Vatandaşlar, devletin ve devlete ait tüm kurum ve kuruluşların yaptığı iş ve işlemler hakkında kuruma başvuru yaparak sorunlarının çözüme kavuşturulmasını talep edebilmektedir.

Kamu Denetçiliği Kurumu-Ombudsmanlık, TBMM Başkanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli, merkezi Ankara’da bulunan ve Başdenetçilik ile Genel Sekreterlikten oluşan bir kurumdur. Kurum, Ombudsmanlık olarak bilinmektedir. Başdenetçilik, TBMM tarafından dört yıllığına seçilen bir Kamu Başdenetçisi ve beş Kamu Denetçisinden oluşmakta, başdenetçi tarafından yönetilmekte ve temsil edilmektedir.

Kurumun Kuruluş Amacı

Kamu Denetçiliği Kurumu-Ombudsmanlık, hukukun üstünlüğünün sağlanması, iyi yönetim ilkelerinin yerleştirilmesi ve halka karşı sorumluluk anlayışı içinde ve hakkaniyet temelinde kararlar alınabilmesi için bir denetim mekanizması olarak kurulmuştur. Kurum, 2013 yılından itibaren faaliyetlerini sürdürmektedir ve “halkın avukatı” sloganıyla çalışarak aldığı kararlar ile idareye yol göstermektedir.

Kamu Denetçiliği Kurumu Binası

Kamu Denetçiliği Kurumu-Ombudsmanlık, idarenin hizmet kalitesinin yükseltilmesine, iyi yönetim ilkelerinin yerleşmesine, insan haklarının gelişmesine, hukukun üstünlüğünün sağlanmasına çalışmaktadır. Kurum, hak arama kültürünün yaygınlaşmasına, şeffaf, hesap verebilir, insan odaklı bir idarenin oluşmasına katkı sağlamak için faaliyetlerini yürütmektedir.

Avrupa Birliğinde kurulu bulunan Avrupa Ombudsmanı ve diğer devletlerdeki kurum yapılanmaları örnek alınmıştır

Kamu Denetçiliği Kurumu-Ombudsmanlık, kamuoyunun eleştirisine açıklık ve değişim talebini karşılamak, hızlı ve etkili iletişim olanaklarına uygun olarak davranmaktadır. Kurum, toplumun taleplerine karşı daha duyarlı, katılımcılığa önem veren, açıklık, saydamlık, hesap verebilirlik, tarafsızlık, dürüstlük ve objektiflik ilkelerine bağlı kamu hizmeti verilmesini sağlamak için çalışmaktadır.

Kamu Denetçiliği Kurumu-Ombudsmanlık, kamu kurumlarının etik değerlere uygun davranmasını sağlamak, yönetimde yolsuzlukların önlenmesine katkıda bulunmak, kaliteli kamu hizmeti sunulmasını, kamu yönetimine ve kurumlarına güvenin oluşmasını amaçlamaktadır.

Kamu Denetçiliği Kurumu-Ombudsmanlık, Birleşmiş Milletler, OECD ve Avrupa Konseyi gibi Türkiye’nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşların mevzuatına ve çalışmalarına uygun bir kamu hizmeti oluşturmak amacındadır.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Kamu Denetçiliği Kurumu Etik Komisyonu

Kamu Denetçiliği Kurumu-Ombudsmanlık bünyesinde oluşturulan Etik Komisyonu, devletin tüm kurum ve kurulları için, kamu görevlilerinin uymaları gereken etik davranış kurallarını belirlemek, bu kurallara uygun işleyişi sağlamak ve etik kuralların ihlali halinde, yargısal ve idari denetimin yanında, dış denetim yapmakla görevli bulunmaktadır.

Kamu Denetçiliği Kurumu Etik Komisyonunun görevleri, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmektir.

Komisyon, kamu görevlilerinin uyacakları mesleki ve etik ilke ve kuralları belirlemek, bunların uygulanmasını gözetmek, kamu görevlilerinin görevlerini eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak yapmalarını sağlamak ve etik kültürü ülkemizde benimsetmek ve yerleştirmek amacıyla kurulan Kamu Görevlileri Etik Kurulunun yaptığı çalışmalarla uyumlu bir program takip etmektedir.

Kamu Denetçiliği Kurumu-Ombudsmanlık ve Uluslararası Sözleşmeler

Kamu Denetçiliği Kurumu-Ombudsmanlık, Türkiye’nin kabul etmiş olduğu uluslararası mevzuatın yerleşmesi ve bu mevzuatta öngörülen kamu hizmeti kalitesine ulaşmak için görevlidir. Bu çerçevede, Soykırım Suçunun Önlenmesine Ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşmeİşkence ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı SözleşmeMedeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme, Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokol, Ölüm Cezasının Kaldırılmasını Amaçlayan Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme, Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası SözleşmeKadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine İlişkin İhtiyari Protokol, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Sözleşmeye İlişkin Seçmeli Ek Protokol, Kadınların Siyasal Haklarına İlişkin Sözleşme, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile İlgili İhtiyari Protokol, Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları Konusundaki Seçmeli Protokol, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları Konusundaki İhtiyari Protokol, Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme, Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme, İşkencenin ve Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesine 2 No’lu Ek Protokol, Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi, Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi, Terörizmin (Tedhişçiliğin) Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi Tadil Protokolü, (Gözden Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartı, Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Ulusal veya Etnik, Dinsel veya Dilsel Azınlıklara Mensup Olan Kişilerin Haklarına Dair Bildiri, Din veya İnanca Dayanan Her Türlü Hoşgörüsüzlüğün ve Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair BildiriKadınlara Karşı Şiddetin Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri, Gelişme Hakkına Dair Bildiri, Mahpusların Islahı İçin Asgari Standart KurallarHerhangi Bir Biçimde Tutulan veya Hapsedilen Kişilerin Korunması İçin Prensipler Bütünü, Tutuklulara Uygulanacak Muameleler İçin Temel İlkeler, Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Küçüklerin Korunması İçin Kurallar, Hukuk Dışı, Keyfi ve Kısa Yoldan İnfazların Etkili Biçimde Önlenmesi ve Soruşturulmasına Dair Prensipler, Kanun Adamlarının Zor ve Silah Kullanmalarına Dair Temel Prensipler, Zorla Kayıp Edilmeye Karşı Herkesin Korunmasına Dair Bildiri, Savcıların Rolüne Dair İlkeler, İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerin İhlaline İlişkin Haberleşmede Uygulanacak Prosedür, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin “Avrupa Cezaevi Kuralları” Başlıklı (87) 3 No’lu Tavsiye Kararı, Kopenhag Kriterleri, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı Sonuç Bildirgesi (Helsinki Belgesi), Yeni Bir Avrupa İçin Paris Şartı Yeni Bir Demokrasi, Barış ve Birlik Çağı, Avrupa Güvenlik Şartı, Avrupa Konseyi Statüsü, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme’ye Ek Protokol, İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’ne Ek Birinci, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesi’ne Ek Ölüm Cezasının Her Koşulda Kaldırılmasına Dair 13 Nolu protokolİşkencenin ve Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelelerin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi, İşkencenin ve Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesine 1 No’lu Ek Protokol, İnsan Haklarının Geliştirilmesi ve Korunması İçin Kurulan Ulusal Kuruluşların Statüsüne İlişkin İlkeler (Paris Prensipleri) ve Birleşmiş Milletler Antlaşması kurumun çalışmalarına yön vermektedir.

Kamu Denetçiliği Kurumu-Ombudsmanlık Faks ve E-posta Yoluyla Başvuru Yapılabilmektedir.

Kamu Denetçiliği Kurumuna, faks veya elektronik posta yoluyla şikayet başvurusu yapılabilmektedir. Faks ve elektronik başvuru yapıldıktan sonra dilekçe asılları, 15 gün içerisinde Kuruma gönderilmelidir.

E-Devlet yoluyla yapılan başvurularda dilekçe aslının kuruma gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.

E-Başvuru Sayfası>>

Başvuru formlarından size uygun olanını aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.

Gerçek Kişi   Word Belgesi İndir   Pdf Belgesi İndir

Tüzel Kişi    Word Belgesi İndir    Pdf Belgesi İndir

https://www.ombudsman.gov.tr/rehber-sikca-sorulan-sorular/

Bunu okudunuz mu?

İdam Türleri

Kurşuna Dizme: Klasik bir yöntem olan bu idam şeklini Afganistan, Beyaz Rusya, Etiyopya, Kuzey Kore, …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et