Yeni
Ana Sayfa » Hukuk tarihi » Mehakimi Nizamiye Davavekilleri Hakkında Nizamname
Mehakimi Nizamiye Davavekilleri Hakkında Nizamname

Mehakimi Nizamiye Davavekilleri Hakkında Nizamname

Mehakimi Nizamiye Davavekilleri Hakkında Nizamname; Türkiye’de savunma mesleğini 17 Kasım 1875 (18 Şevval 1292 – 5 Teşrinisani 1291) tarihinde düzenleyen ilk yazılı hukuki metindir. Nizamname, 13 Ocak 1876 (16 Zilhicce 1292) ) tarihli 1. Tertip Düstur’da yayınlanmıştır.

(Düstur: Belirli zamanlarda kabul edilen mevzuatın taşıdığı tarihlerin sırasına göre hazırlanarak tertiplere ayrılan ve her tertibi de muhtelif ciltlerden oluşan kanun külliyatıdır. Resmi Gazete‘nin(Takvim-i Vekayi)  tamamlayıcısıdır. )

Mehakimi Nizamiye Davavekilleri Hakkında Nizamname

FASLI EVVEL

Dava vekâleti silkine duhul ve kabulün şeraiti beyanındadır

Madde 1

Bizzat ikamei dava etmek istemiyenlerin müteallikat ve akrabasından ve kendilerile hukukça müşarik olanlardan tayin edebilecekleri vekiller müstesna olmak şartile işbu nizamname mucibince divanı ahkâmı adliye nezareti celilesinin ruhsatı resmiyesini istihsal etmiyenlerin mehakimî nizamiyede dava vekâleti etmeleri memnudur.

Madde 2

Mehakimi nizamiyede dava vekâleti edecek olanların evvelâ mektebi hukuka devam ve tahsili fünun ile bil imtihan ruus alması veyahud harîçde tahsili ilmihukuk etmiş olubda mektebi hukuk nezdinde işbatı malûmat ile yedinde bulunacak ruus veya şahadetnameyi tasdik etdirmiş olması, saniyen yirmi bir yaşına baliğ olmuş bulunması, salisen memuriyeti devletde bulunmaması, rabian mücazatı terziiiye veya terhibiye ile mahkûmen ceza görmemiş olması, hamisen tüccar ve sarraf silkinde bulunmuş olubda resmen izharı iflâs etmemiş veyahud izharı iflâs eyledikden sonra kanunen iadei itibar etmiş olması meşrutdur.

Madde 3

Maddei sabıkada muharrer malûmat ve sıfatı haiz olarak dava vekâleti silkine dahil olmak isteyenler divanı ahkâmı adliye nezareti celilesi dairesinde bulunan komisyona tercümei hallerini ve menşe ve mesleklerini havi bir lâyiha itasile ittihaz olunacak cedvele isimlerini kaydetdirmeğe ve kaidei mahsusası mucibince koçanlı ve numaralı ve nezaret tarafından mühürlü ruhsatname istihsal etmeğe mecburdurlar.

Madde 4

Gerek mektebi hukukden neşetle ve gerek mektebin usulü tedrisine muvafık olmak üzere isbatı malûmat ile dava vekâleti silkine dahil olacaklara verilecek şahadetnamelerin beherinden bir defalık olarak komisyon marifetile beş aded yüzlük osmanlı altını harc alınıb işbu dava vekâleti umurundan dolayı komisyonun vukubulacak masarifine karşılık sermaye olmak üzere divanı ahkâmı adliye veznesine teslim olunacakdır.

Madde 5 

Ruhsatnameli davavekilleri beher sene martı hululünde komisyona bilmüracaa faslı salisde beyan olunan cemiyetin tahtı tasdikinde olmak üzere kayıdlarını tecdid etdirecekler ve bunun için yalnız varakı baha ita edeceklerdir.

Madde 6 

Eshabı deavinin ekarib ve mensubat ve şürekâsından tayin edecekleri vekillerin müvekkillerine ciheti karabet ve münasebetlerini ve davada alâka veya müşareketlerini mübeyyin ilmühaber veya senedatı saire ibrazile işlerinin havale olunduğu mahkeme nezdinde icrayı vekâlete istihkaklarını isbat etmeleri lâzımgelir. Şukadar ki o misillû vekillerin sahibi davaya nisbet ve karabetleri ve esasi maddede medhal ve müşareketleri müddeialeyh tarafından mahkeme huzurunda tasdik olunduğu veyahud mahkemece malûm olduğu takdirde bunun için ilmühaber ve senedat talebinden sarfınazar kılınır.

FASLI SANİ

Davavekillerinin vezaifine ve mesuliyetlerinin derecatına dairdir

Madde 7

Ruhsatnameyi haiz olan her davavekili deruhde eylediği davaya vekâleti hususî ise ol davanın havale olunacağı mahkemeye kablelmuhakeme vekâletnamesini aynen ibraz ve itaya ve eğer vekâleti umumî ise vekâletnamesinin sureti musaddakasını vermeğe mecburdur.

Madde 8

Bir davaya tayin olunan vekilin umumî veya hususî vekâletnamesi bulunmadığı veyahud kablelmuhakeme müvekkili mahkeme huzurunda anı tevkil etmiş olmadığı halde anden evvel bilâ vekâlet icra eylediği kâffei muamelât keenlemyekün addolunacağı ibi bundan mutazarrır olan tarafın istidası üzerine tebeyyün eden zarar ve ziyan ve masarifi saire ol vekile tazmin etdirilecek ve bu misillûlerden derecei muamelâta göre bir adedden üç aded Osmanlı altınına kadar cezayinakdî alınacakdır ve eğer vekil dava vekâlet silkine dahil olanlardan ise tazminat ve cezayinakdiden başka icrayı vekâlet istihkakının sekiz günden altı aya kadar muvakkaten refile mücazat olunacakdır.

Madde 9

Vekillerin müvekkillerinden alacaktan vekâletnameler isim ve şöhret ve mahalli ikametlerini ve vekili oldukları davanın aslını ve mercii rü’yetini derc ve tahrir ve eğer diğerini tevkile mezun olurlar ise anı dahi tasrih etdirmeleri lâzımgelir.

Madde 10

Mecellei ahkâmı adliyenin kitabülvekâiesinde münderic şurut ve ahkâmı umumiye muktezasınca hududu vekâlet dairesinde olan mevaddan ve aslen ve fer’an bir davaya müteallik evrakın tasdiki ve yemin teklifi veya reddi gibi muamelâtı tabiiyeden vekâletnamesinin sarahaten nebi eylediği maddeyi icraya vekilin salâhiyeti yokdur.

Madde 11

Davavekilleri vekâletnamelerinde mezuniyeti sariha olmadıkça iadei muhakeme ve itirazı alelhükem ve istinaf ve temyiz gibi hukuku kanuniyeden huzuru mahkemede sarfınazar etmeğe ve müvekkiline izafetle istinaf ve temyizi dava ve iadei muhakeme ve bir mahkeme heyetinin mecmuu veya içinden biri hakkında istika ve akçe kabız ve ita eylemeğe ve hakem tayinine muktedir olamaz.

Madde 12

Her davavekili müteahhid olduğu davadan dolayı müvekkilinden ne kadar akçe almış ise hitamı vekâletde anın hesabını  vermeğe ve müvekkili tarafından veya anın namına almış olduğu nukud ve evrak ve senedatı iade ve teslim etmeğe mecburdur.

Madde 13

Vekilin ihmali ve tekâsülünden ve vazifesini tecavüzden veyahud iadeye mecbur olduğu nukud ve senedatın tehir ve tediye ve itasından mutazarrır olan müvekkilin davası üzerine zarar ve ziyan ve masarifi sairesi vekile tazmin etdirilir ve yarım altından üç aded Osmanlı yüzlük altınına kadar cezayinakdî alınır eğer mahkûm olan kimse dava vekâleti silkine dahil olanlardan ise icrayı vekâlet hakkı muvakkaten refolunur.

Madde 14

Bir kimsenin icrayı vekâlet etmiş olduğu davada nizamen şayanı kabul olan masarifini müvekkilinden mutalebeye hakkı ve bunun istihsaline kadar on ikinci madde mucibince yedinde bulunacak akçe ve senedatı tevkife salâhiyeti vardır.

Madde 15

Bir davavekilinin haiz olduğu hakkı vekâletin hitamı kitabülvekâlede münderiç esbabın vücudüne ve eğer ruhsatnameli vekillerden ise on yedinci maddede muharrer ahvalden dolayı mahkemece azli veyahud üç aydan ziyade mezuniyetinin mahkeme kararile ref’i maddelerin’ den birinin vukuuna mevkufdur.

Madde 16

Bilâ sebeb meşruh vekilin istifası mülâbesesile vukubulan teahhurat rü’yeti davaca hukuku kanuniyeden olan bir müddetin inkizasım müstelzim olur ise müvekkiline nizamen terettüb edecek zarar ve ziyan ve masarifin bilâ özür istifa etmiş olan vekilden tahsiline hükmolunur.

Madde 17

Mahkemede rü’yeti dava olunur iken gerek şifahen ve gerek tahriren mahkemenin kadrü namusuna ve idarei devlete dokunacak akval ve efalde bulunan davavekilleri usulü muhakeme! ticaretin üçüncü faslı ahkâmına tatbikan mesul olacaklardır.

Madde 18

Ruhsatnameli davavekiii yedinde mevcud olan evrak ve senedatı asliyenin ledeliktiza mümzi suretlerini ihraç ve ita etdikleri halde asıllarına mutabakatı elzem olub bu makule evrakın asıllarına ademi mutabakatları failleri hakkında mucibi mesuliyetdir.

Madde 19

Dava vekâleti sınıfına dahil olanların vekâleten deruhde etdikleri deaviye dair kaleme aldıkları muharrerat müsveddeleri aynile mahfuz olacağı gibi müvekkillerile olan muhasebelerine mahsus olmak ve deavi kalemi veya mahkeme reisi tarafından adeddi sahifelerİ rnusaddak ve mümzi bulunmak üzere bir kıt’a defter tutmaları dahi icabedecekdir.

FASLI SALÎS

Davavekilieri ücretlerinin sureti tahdid ve tahsiline dairdir.

Madde 20

Ruhsatnameli davavekilleri mehakimi nizamiyede icrai vekâlet için makalei mahsusaya müsterûd olmıyarak müvekkillerinden alacakları ücretleri işbu nizamnameye ve merbut tarifeye tevfikan istihsal edeceklerdir.

Madde 21

Bir davanın sahibi badelmuhakeme isbatı müdde aeyledikde ol davanın rü’yeti için tayin etmiş olduğu vekilin tarife mucibince lâzımgelen ücretini mahkûmualeyhden talebe haklı olduğu gibi işbu ücreti doğrudan doğruya mahkûmu aleyhden taleb ve istihsale vekilin dahi salâhiyeti vardır.

Madde 22

Bir dava vekili haiz olduğu mezuniyet üzerine davayı sulhan tesviye etdiği veya hakem sıfatına aid muamelâtı icra eylediği halde ol dava bidayet mahkemesine müteallik ise tarifede gösterilen bidayet ücretini ve istinaf veya temyiz mahkemesine aid ise işbu mahkemelerde görülen deavi için kezalik tarifede muharrer ücreti müvekkilinden mutalebe edeceği gibi nizamen derecei ulâda hükmolunması lâzımgeien bir dava tarafeynin rızası üzerine bidayet mahkemesinde sureti kafiyede faslu rü’yet olunmuş ise davavekilinin istinaf mahkemesi huzurunda vukubulan muamelâta mahsus ücreti almağa hakkı olacakdır.

Madde 23

Davavekilini azleden veya yedinde bulunan evrakı istirdad eyliyen müvekkil vekilin vaki olan icraatından veya tanzim eylediği muharreratdan dolayı alacağı ücreti mükanneneyi ve sair nizamen şayanı kabul olacak esbab üzerine vukubulmuş olan masarifini tediye etmeğe mecburdur vekilin azli rü’yeti dava için tarafeynin celbine mahkemece karar verildikden sonra kablelmuhakeme vukubulur ise vekilin bir defa muhakeme icrası için tarife mucibince alması lâzımgelen ücretin nısfını mutalebeye hakkı olur.

Madde 24

Davavekillerinin deruhte etdikleri davalardan dolayı alacakları ücretlerin mikdarı tarifenin kaçıncı kısmına müteallik ise, ol kısmı tanzim edecekleri muharrerata dercetmeleri lâzım geleceği misillû yirmi altıncı maddeye tatbikan kaleme alacakları müfredat defterlerinin her kaleminde dahi beyan ve işaret kılınacakdır.

Madde 25

Davavekillerinin ücuratı mukannenesinden başka nizamı dairesinde vukubulan masarif müsbitelerini müvekkillerinden istihsale hakları olduğu gibi icrayi vekâlet ettikleri davaların neticei hükmü müvekkillerinin aleyhinde zuhur etse bile tarife mucibince lâzım gelen ücreti kezalik müvekkillerinden taleb ve tahsile salâhiyetleri olacakdır.

Madde 26

Ücreti mukannenesini mutalebe edecek olan davavekili müvekkilinin imtinaı takdirinde davanın faslolunduğu mahkemeye bir istidaname ile bir kıt’a müfredat defteri ve bunları teyid edecek evrakı ita ederek taleb olunan ücret tarafeyn muvacehesinde mahkemece tedkik ve tasdik olundukdan sonra kaç kuruşa baliğ olur ise yekûnu istidaname üzerine rakkam ve ibare ile yazılarak mucibince tahsili işaret ve vaz’ı tarih olundukdan sonra reisi  mahkeme canibinden imza ve mahkeme mührile tahtim edilecek ve mahkûmbih olan ücret icra cemiyeti tarafından tahsil ki kılınacakdır.

Madde 27

Davavekillerinin tanzim edecekleri muharrerat ile verecekleri evrak ve senedat suretleri varakai sahihe üzerine yazılmamış bulunur ise hiç bir mahkemede kabul olunmıyacakdır.

Madde 28

Tarife mucibince istihsal olunacak ücretler sim mecidiye yirmi kuruş itibarile hesab olunacakdır.

Madde 29

Davavekillerinin müvekkillerinden mukavelei mahsusa tahtında ücret almaları dahi caiz olub fakat beş bin kuruş kadar olan davalar için mukavele eyledikleri ücretlerin tarifede muayyen mikdarı tecavüz etmemesi ve beş bin kuruşdan ziyade olan davalar için mukavele tahtına aldıkları ücretlerin kemiyeti dahi meblâğı müddeanın nihayet yüzde yirmisini geçmemesi meşrutdur.

FASLI RABİ

Davavekilleri cemiyetinin sureti teşkil ve vezaifi beyanındadır

Madde 30

Davavekillerinin umur ve hususahna bakmak ve nezaret ahkâmı adliye tarafından icra olunacak tebligatı resmiyeye
vasıta ittihaz kılınmak üzere bir cemiyeti daime tesis olunacakdır.

Madde 31

İşbu cemiyet bir reisi evvel ve bir reisi sani ve dört azadan ibaret olub bunlar Dersaadetde mukim ve icrayi vekâlete mezun bulunmak şartile davavekilleri tarafından ekseriyeti ara ile intihab olunacakdır.

Madde 32

Reis ve azanın müddeti memuriyetleri iki sene olub beher sene azanın nısfı tebdil olunarak yerlerine diğerleri intihab olunmak üzere ilk senenin hitamında çıkacak iki aza için kura keşide olunarak ve diğer sene eskileri çekilerek yerlerine başkaları intihab kılınacak ve ikinci sene hitamında reislerin dahi müddeti memuriyeti munkaziye olmuş bulunacakdır.

Madde 33

Maddei sabıkada beyan olunan suretle çıkacak aza aradan bir sene mürur etmedikçe yeniden intihab olunamayıb fakat reislerin tekrar intihabı caiz olacakdır vefevvel beevvel reislerin ve badehu azanın bir defada intihabı icra olunarak hitamında cemiyetin reisi evveli kendisinin ve reis sani ile azayi sairenin intihabını batakrir ahkâmı adliye nezaretine iş’ar eyliyecekdir.

Madde 34

Reis ve aza intihabında esas ittihaz olunmak üzere davavekillerine dair ahkâmı adliyede mahfuz cetvelin sureti musaddakası cemiyete verileceği gibi ileride işbu cedvele kayid veyahud kayidleri terkin olunan davavekillerinin isimleri dahicemiyete tebliğ kılınacakdır.

Madde 35

Heyeti cemiyetin efradı intihab olundukdan sonra kendileri içlerinden birisini kâtib ve sandık emini olmak üzere ekseriyeti ara ile tayin edeceklerdir.

Madde 36

Cemiyeti daimede reisden maada öç aza bulunmadıkça müzakereye şuru olunmıyacak ve tesavii ara vukuunda reisin bulunduğu taraf ağleb addolunacakdır.

Madde 37

Cemiyetin vezaifi evvelâ divanı ahkâmı adliye nezareti cililesinden davavekillerinin muamelâtı hakkında ittihaz olunacak kararların tebliği saniyen vekiller namına lâzımgelen mevaddm nezareti müşarünileyhaya bamazmata ifadesi salisen davavekillerine mahsus nizamatın tamamii icrası rabian davavekilleri beyninde sınıf ve sıfatlarına dair tahaddüs eden münaziatın sulhen tesviyesi ve mümkün olamadığı takdirde netayicinin beyanı hamisen davavekillerinin ücret ve masarifi hakkında olan tarifeden dolayı müşkülât ve ihtilâfati zuhurunda izahat itası sadisen fukaradan olan esbabı deavinin cemiyete müracaatlarında meccanen tedkiki davalarile lâzımgelen muamelâtı kanuniyenin teshil ve iraesi ve sureti aharı ile muaveneti lâzımenin icrası sabian dava vekâleti silkine dahil olmak istiyenlerin beşinci maddede gösterildiği üzere tecdidi kayıdları için beher sene divan ahkâm adliye nezaretine bir defter itası hususlarından ibaretdir.

Madde 38 

Deavi esbabından fakirülhal olanların teshil ve tedkiki masalihi cemiyet marifetile vekillerin münasiblerinden mürekkeb bir heyete havale olunacakdır.

Madde 39

Hilafı nizam hareket eden davavekilleri haklarında cemiyetin ittihaz edeceği muamelât evvelâ ihtarı vazife etmek saniyen tazir ve itaba yalnız karar verilmek salisen müstahakı tazir olan vekil cemiyetin huzurunda reisi cemiyet marifetile tekdir olunmak rabian cemiyetin mahalli mahsusuna kabulden mahrum edilmek hususlarından ibaret bulunacakdır.

Madde 40

Bir davavekili hakkında cemiyetçe vukubulan şikâyatın ehemmiyeti olubda icrayi vekâlet mezuniyetinin kendisinden ref’ini müstevcib olacağı cemiyetçe müşahede olunur ise esbab ve keyfiyatını ve refi mezuniyetin müddetini havi bir mazbata yapılarak divanı ahkâmı adliye nezareti celilesinr irsal olunacakdır.

Mevaddı muvakkate

İşbu nizamnamenin neşir ve ilânından mukaddem dava vekâleti edenler ve hukuk mektebi talebesinin müddeti tahsiliyesi hitamından evvel dava vekâletine salik olanlar divanı ahkâmı adliye nezareti dairesinde bulunan komisyona bilmüracaa imtihan olunmadıkça ruhsatname istihsaline kesbi istihkak edemezler. İmtihan edilecek davavekillerinin mutlaka türkce okuyub yazmağa ve türkce kitabeti yoksa diğer bir lisanda meramını kaleme almağa muktedir olması meşrut olub imtihan dahi kavanini adliyei devleti âliyeden ve usulü muhakemeden icra kılınacakdır.

İmtihan için komisyona müracaat edecek olanlar işbu nizamnamenin üçüncü ve beşinci maddeleri mucibince isimlerini kayd ve ruhsatname aldıktan sonra kayıdlarını her sene tecdid etdirmeğe ve kablelimtihan ikinci maddede tasrih olunan ahvalden beraatlarını mübeyyîn devletçe muteber bir şehadetname ibraz etmeğe mecbur olacaklardır.

İmtihanları icra olunanlar meratibi ehliyetlerine göre üç sınıf itibar olunarak sınıfı evvele kaydolunanların ruhsatnamelerinden bir defalık olarak beşer ve sınıfı sani ruhsatnamelerinden dörder ve sınıfı salis ruhsatnamelerinden üçer aded Osmanlı altını resim istihsal olunacak ve tecdidi kayıd için beşinci madde mucibince yalnız varaka baha alınacakdır.

Birinci sınıf dava vekilleri bilâ istisna mehakimi nizamiyenin her derecesinde yani bidayet ve istinaf mahkemelerile temyiz hukuk mahkemesinde ve ikinci ve üçüncü sınıf davavekilleri bidayet ve istinaf mahkemelerinde icrayı vekâlet edeceklerdir. Fakat Üçüncü veya ikinci sınıfa dahil olubda aradan bir sene mürurundan sonra; mafevkindeki sınıfa nakil muradında bulunanlar komisyona bilmüracaa yeniden imtihan olacaklardır.

Cemiyeti daimenin reislerile iki azası birinci ve diğer iki azası dahi ikinci ve üçüncü sınıf davavekillerinden alınacakdır.

Bidayet mahkemelerinin birinde riyaset ve istinaf mahkemelerinde azalık memuriyetile bir sene istihdam olunubda istifa veya infisali vukuundan sonra dava vekâletinde bulunmak istiyenler imtihandan muaf tutularak birinci sınıfa kaydolunacaklardır.

Mektebi Hukukdan birinci defa olarak bilimtihan ruus ile talebe çıkdığı tarihden sonra komisyonda imtihan icrasını terk ile dava vekâleti silkine duhul mutlaka mektebi mezkûre devama veyahud mektebin tedrisatına muvafık suretle mekteb nezdinde bilimtihan isbatı malûmata mevkuf tutulacakdır.

Hateme

İşbu nizamnamenin ahkâmı yalnız Dersaadetde Divanı Ahkâmı Adliye nezareti celilesine merbut mehakimi nizamiyede icrayı vekâlet edecek olanlara mahsustur ve faslı salisde gösterilen cemiyeti daimenin evkat ve mahalli ictimaile masarifi muktaziyenin tesviyesi için dava vekâleti sınıfına dahil olanların verecekleri iane vesair bu gibi sermayenin sureti idaresini şamil cemiyet marifetile bir kararname lâyihası kaleme alınarak licelittedkik Divanı Ahkâmı Adliye nezareti celilesine ita kılınacakdır.

Ruhsatnameli dava vekillerinin esbabı deaviden alacakları ücretlerin tarifesidir.

Bidayet mahkemelerinde rü’yet olunan deaviye müteallik ücretlerin derecatı Birinci kısım bir dava sahibinin müddeası hakkında vukubulacak müracaati üzerine ruhsatnameli vekil tarafından verilecek reyname için elli kuruş.

İkinci kısım asıl davayı havi bidayet mahkemesine resen ve cevaben verilecek istidaname ile huzuru mahkemede dermeyan olunacak ifadat ve itirazatı şamil tanzim edilecek lâyihalar için yüz elli kelimeyi tecavüz etmediği halde otuz kuruş ve yüz elli kelimeyi tecavüz eylediği takdirde fazlası için her yüz kelimede beş kuruş.

Üçüncü kısım mezkûr neviden olarak mahkemeye veyahud jüj komiser gibi mahkeme canibinden tayin olunan memurlara verilecek istidaname ve protesto ve hacizname ve vekâletname gibi evrak ve senedatın tanzimi için yirmi kuruş.

Dördüncü kısım ilâmat hakkında itirazı alelhüküm istidanamesi tahriri için yirmi beş kuruş.

Beşinci kısım sureti kat’iyede bidayeten rü’yet olunacak deaviden dolayi her muhakeme için otuz ve kabili istinaf olmak üzere faslolunacak deavinin kezalik her muhakemesi için elli kuruş ücret ita
kılıcakdır.

Altıncı kısım haciz gibi deavii müstacele ile müzekkere üzerine vukubulan her muhakemede ve gıyaben hükmolunan davalarda beşinci kısımda tahdid edilen ücretin nısfı verilecekdir.

Yedinci kısım celb veya ihzar puslası irsal etdirmek ve nizamen lâzım gelen kefaletnameyi veya kablelmuhakeme verilmesi iktiza eden cezayinakdiyi teslim etmek misillû mahkemeye gelen davavekiline on beş kuruş ita edilecekdir.

Sekizinci kısım keşfiyat ve tahkikat icrası ve istintak ve şuhud istimaı ve emval ve eşyanın sebti defter olunması ve bir ilâmın icrayi hükmü gibi muamelâtda bizzat hazır olacak davavekiilerine her iki saat için yirmi kuruş ücret verilecekdir. Fakat mahkeme huzurunda vukubulacak muhakeme ücreti beşinci kısım mucibince başkaca tesviye olunmak lâzımgelir.

Dokuzuncu kısım davavekillerinin indeiicab verecekleri evrak ve senedat suretleri için ikinci kısımda gösterilen rüsumun sülüsü verilecekdir.

Mehakimi istinafiye ile mahkemei temyizde rü’yet olunan deaviye müteferri ücretlerin mikdarı

Onuncu kısım istinaf ve temyiz ve iadei muhakeme istidalarile istinaf ve temyize dair resen ve cevaben tanzim olunacak lâyihalar için yüz elli kelimeyi tecavüz etmediği halde elli kuruş verilerek yüz elli kelimeyi tecavüz eylediği takdirde fazlası için her yüz kelimede on kuruş ilâve olunacakdır.

On birinci kısım istinaf ve temyiz mahkemesinde vukubulacak her muhakeme için altmış kuruş ita kılınıb fakat verilen hüküm ise ücreti mezkûrenin yalnız sülüsam verilecekdir.

On ikinci kısım istinaf mahkemelerile mahkemei temyize müteallik davalardan dolayı itirazı alelhüküm istidanamesini tanzim eden ve celb ve ihzar muamelâtını icra etdiren vekillere bidayet mahkemelerinde bu muamelâtı icra için beşinci ve yedinci kısımlarda tahdid olunan mikdara göre ücret ita kılınacakdır.

Fıkrai mahsusa

İşbu tarifenin hükmü muvakkat olub icabı halde tadil ve tebdili caiz olacakdır.

18 Şevval 1292, 3 Teşrinisani 1291

(Not: Biz 3 değil 5 Teşrinisanı 1291 olarak hesapladık)

[1] Düstur, tertip: I, cilt: 3, sah: 168

Not: 3 Nisan 1340 tarihli muhamat (Avukatlar) kanununa muhalif olan ahkamı mezkûr kanunun 15. maddesinde muharrerdir, C Sicilli Kavanin. cilt: 1, sah: 493)

3 Eylül 1325 tarihli davavekillerl hakkındaki kanunu muvakkati; (Düstur, tertib : II, cilt: 1, sah: 761) 3 Nisan 134O tarihli avukatlık kanununun dava vekâleti edebileceklerine müteallik ahkamda zımnen mülga ve işbu 1292 tarihli nizamnamenin 4. maddesine müzeyyel 2 Nisan 1335 tarihli mevaddı nizamiye (Düstur, tertip: II. cilt: 11, sah: 185} ise; davavekilleri cemiyetlerile mehakimi Istinafiyenin ilgası dolayısile bilfiil metrukdur.

Bunu okudunuz mu?

İdam Türleri

Kurşuna Dizme: Klasik bir yöntem olan bu idam şeklini Afganistan, Beyaz Rusya, Etiyopya, Kuzey Kore, …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et