Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » Millet Mektebi Talimatnamesi

Millet Mektebi Talimatnamesi

Millet Mektebi Talimatnamesi, İcra Vekilleri Heyetinin(Bakanlar Kurulu) 11 Kasım 1928 tarihli toplantısında uygun bulunarak kabul edilmiştir. Yönetmelik 24 Kasım 1928 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Amacı yeni Türk Alfabesini halka öğretmek olan ilk Millet Mektepleri 1 Ocak 1929’da açılmıştır.

Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun

Türkiye’de yeni Türk harf sisteminin kabul edilmesi sonrasında halkın bu yeni harfleri öğrenmesini sağlamak ve okuryazarlığı artırmak için “Millet Mektebi” adı verilen bir eğitim teşkilatının oluşturulması öngörülmüş, bu teşkilatın nasıl çalışacağı, hangi bölgelerde ve kimlere hizmet edeceği, finansmanının nasıl sağlayacağı ve eğitim felsefesi detaylı bir şekilde belirlenmiştir. Eğitim faaliyetlerini yürütecek olan Millet Mektebi’nin yanı sıra hapishaneler, fabrikalar ve diğer kamu ve özel kurumlar aracılığıyla okuma ve yazma öğretme sorumluluğu da ele alınmış, yeni harf sisteminin halk arasında yaygınlaştırılması ve okuryazarlık seviyesinin artırılması amaçlamıştır.

Yönetmeliğin dördüncü maddesi ; “Bu teşkilatın Genel Başkanlığını ve Millet Mektebinin Baş Öğretmenliğini Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Hazretleri kabul buyurmuşlardır.” şeklindedir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün başöğretmenliği kabul ettiği 24 Kasım tarihi, Türkiye’de Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

UNESCO’nun kabul ettiği Öğretmenlerin Statüsü ve Hakları‘na ilişkin tavsiye kararına göre ise, dünyada 100’den fazla ülkede 5 Ekim tarihi Dünya Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

Millet Mektebi Talimatnamesi

(Gaye)
Madde 1

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türk dilinin ferdî ve umumî, hususî ve resmî bilcümle muharreratta Türk harfleriyle tespiti kanunen kabul edilmiş olmasından bu kanuna müsteniden tatbikinde vuzuh ve vücuha iraesi için yani Türk harflerinin kısa bir zamanda ve kolay surette her ferde okuyup yazabilmek imkânını bahşeden mahiyetten Türk milleti azami surette istifade ettirmek ve büyük halk kitlelerini süratle okuryazar bir hale getirmek maksadıyla Millet Mektebi Teşkilatı yapılmıştır.

Madde 2

Millet Mektebi Teşkilatı iki türlüdür:

A) Tahsil çağını geçirmiş olup ne eski Arap ve ne de Türk harflerini bilmeyen vatandaşların Türk harfleriyle okuyup yazmayı öğrenmelerine mahsus olmak üzere dört aylık bir devreyi ihtiva eder.

B) Eski Arap harfleriyle okuyup yazan ancak Türk harflerini bilmeyen vatandaşların Türk harfleriyle okuyup yazmayı öğrenmelerine mahsus olmak üzere iki aylık bir devreyi muhtevidir.

Madde 3

Her Türk kadın ve erkek vatandaşı bu teşkilatın azasıdır.

Madde 4

Bu teşkilatın reis-i umumisi ve Millet Mektebinin Başmuallimi Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal hazretleridir.

Madde 5

Büyük Millet Meclisi Reisi, Başvekil ve İcra Vekilleri Heyeti ve Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisi, Halk Fırkası Kâtib-i Umumisi bu teşkilatın reisleridir. Umum vekâletler müfettişleri aynı zamanda bu teşkilatın da müfettişleridir. Bu müfettişler gittikleri yerlerde “Millet Mektebi” Teşkilatını teftiş ve murakabe ederek gördükleri noksanları ve muvaffakiyetleri her ay nihayetinde birer raporla doğruca teşkilat merkezine bildirirler.

Madde 6

(Millet Mektebi)ʼnin umumi teşkilatına ait veçheler devlet merkezinde Maarif Vekilinin riyaseti altında M. T. T. Reisi ve azalarından mürekkep olarak teşkil eden heyet tarafından verilir.

Her üç ay nihayetinde Maarif Vekili reis-i umumiye bir rapor verir.

Madde 7

Bu teşkilatın altıncı maddesinde zikredilen heyet tarafından verilen veçheler dâhilinde faaliyeti Maarif Vekâleti İlk Tedrisat Umumi Müdürlüğü tarafından ve Halk Terbiyesi Şubesi marifetiyle tedvir olunur.

Madde 8

Türkiye Millet Mektebi teşkilatı itibarıyla maarif eminlik mıntıkasına tabiidir.

Madde 9

Bu mıntıkalarda (Millet Mektebinin) tedris faaliyeti itibarıyla veçhelerini (6)ʼncı maddede zikredilen heyetten alacak olan maarif eminleri bu veçhelerin tarz-ı icra ve suret-i takiplerini mıntıkası dâhilinde tespit tanzim ve tamim eder.

Madde 10

“Millet Mektebi” teşkilatının ihzarî ve idari faaliyet itibarıyla cüz ü tamlarını vilayetler teşkil ederler.

Bu cüz ü tamın emr-i idaresi her vilayette valinin riyaseti altında müddeiumumi, defterdar, başmühendis, sıhhiye müdürü, jandarma kumandanı, muhasebe-i hususiye müdürü ve encümen-i vilayetten müntahap bir aza, polis müdürü, belediye reisi, Halk Fırkası mutemedinden ve maarif müdüründen terekküp eden heyete mevdudur. Bu vilayet heyetinin kâtib-i umumiliğini maarif müdürü tedvir eder.

Madde 11

(Millet Mektebi Vilayet Heyeti) kendi icra hududu dâhilinde aynı zamanda teftiş ve murakabe vazifesiyle muvazzaftır. Bu heyete mensup her aza kendi idaresi altında bulunan memur ve mensuplarına gayenin husulü hususunda müfit görecekleri vezaifi heyet kararıyla tevdi etmekle mükelleftirler.

Madde 12

Millet Mektebi Teşkilatının kaza heyeti kaymakamın riyaseti altında müddeiumumi, mal müdürü, jandarma kumandanı, polis komiseri, belediye reisi, Halk Fırkası mutemedinden terekküp eder. Bu heyetin kâtib-i umumiliğini kaza maarif memuru tedvir eder. Bu heyetler de kendi kazaları hudutları dâhilinde aynen vilayet heyetlerinin vazifeleriyle muvazzaf ve salahiyetleriyle mücehhez olup vilayet heyetlerine merbutturlar.

Madde 13

Bu teşkilatın nahiye heyetleri, nahiye müdürüyle, mektep başmualliminden ve mevcut ise jandarma karakol kumandanı ve belediye reisi ve Halk Fırkası nahiye mutemedinden terekküp eder.

Madde 14

Köylerde ihtiyar heyetleri teşkilatının ilk faaliyet nüvelerini temsil edip idari vezaifin icrasını tekeffül ederler.

İhzarî ve İdari Teşkilat Heyetlerinin Vazifeleri
Madde 15

Her vilayet, kaza, nahiye, ve köy millet mektebi idare heyetleri aşağıdaki vazifelerin ifasıyla mükelleftirler:

A) Millet mektebi dershanelerine yer ihzar etmek (bu yerlerin ihzarı için mektepler, camiler, hükûmet salonları, kulüpler, salonlar, kahveler ilh… gibi mahallinde mevcut olup da içtimaa müsait bulunan her mahal)
B) Bu dershanelerin tenvir ve teshin, tathir hususatını temin etmek.
C) Künye kayıt ve yoklama defterleriyle yazı tahtası, tebeşir gibi umumi; defter; kalem, kitap gibi hususi ders malzemesini tedarik etmek.
D) Mahallinin içtimai, iktisadi ve sıhhi şeraiti nazarıdikkate alarak gerek mektebin ve gerekse derslerin başlama ve bitme zamanlarını tespit etmek. (Hiçbir ders bir saatten aşağı olamaz.)
E) Polis, jandarma, belediye memurları, muhtar yer ve esnaf teşkilatından istifade ederek Millet Mektebi talebesinin derse muntazaman devamlarını temin eylemek.
F) Millet Mektebi muallimlerine verilecek olan devre ücreti ile masarif-i zaruriye, harcırah ve yevmiyeden kanunen verilmesi icap edenlerin temini. İki aylık devre ücreti 30 ve dört aylık devre ücreti 50 liradır.
G) Seyyar muallim teşkilatının faaliyetini teshil edecek istihzaratı yapmak.

(Tedrisat)
Madde 16

Millet Mektebi tedrisat, teşkilat itibarıyla Maarif teşkilatına muvazi olarak tesis eder. Yani ilk mektep bulunan her mahalde mektep muallimi adedince Millet Mektebi dershaneleri açılır. Bu suretle maarif müdürleri ilk tedrisat müfettişleri, ilk mektep müdür, başmuallim ve muallimleri sırasıyla bu sahada tedrisat ve teftişat icrasıyla mükelleftirler.

Madde 17

Maarif müdürleri gerek asli vazifeleri ve gerek millet mektebi idare heyetlerindeki umumi kâtiplikleri dolayısıyla (Millet Mektebi) dershanelerinin,

A) Muallimlerinin tayinini ve tedrisat yapacakları mahallerin tespitini,
B) Tedrisatın verilecek müfredat ve usuller dâhilinde cereyanının teminini,
C) Millet Mektebi müdavimlerinin yoklamaları neticesinde muallimlerden alacağı malumata göre Millet Mektebi İdare Heyetiyle biʼl-müzakere devamın teminini.
D) Tedris faaliyetini sektedar edecek noksanların Millet Mektebi idare heyetleriyle müştereken izalesi esbabının istikmalini,
E) Teftiş neticelerine göre başmuallim ve muallimlere icap eden veçhe ve talimatın itasını,
F) İkmal-i tahsil edenlerin vakt ü zamanında imtihanlarının icrasını temin eylemek vazifesiyle mükelleftirler.
G) Her ayda bir verilmesi icap eden ihsaî malumatın muayyen vakitlerinde eminliğe irsalini,
H) İkmal-i tahsil edenlerin vakit ve zamanında imtihanlarının icrasını temin eylemek vazifesiyle mükelleftirler.

İlk Tedrisat Müfettişlerinin Vazifeleri
Madde 18

İlk tedrisat müfettişleri mıntıkalarındaki (Millet Mektep)lerinin

A) Küşat ve devam faaliyetlerinden,
B) İzdiham bulunan dershanelerde talebenin daha az talebe mevcut diğer mektep dershanelerine nakil ve tevzininden,
C) Muallimlerin devamının kontrol ve temininden,
D) Tedrisatın verilen veçhe ve usuller dâhilinde idaresinin temininden,
E) Devam etmeyen talebenin adlarının tespitiyle devamlarının kaza idare heyeti marifetiyle temininden,
F) Her ayda bir verilmesi lazım gelen ihsaî malumatın cem ve cetvellerinin tanzimiyle Maarif Müdürlüğüne takdiminden birinci derecede mesuldürler.

Başmuallim ve Muallimler
Madde 19

Mektebinde (Millet Mektebi) dershanesi açılan her ilk mektep müdür ve başmuallimi bu dershanelerin muallim ve müdavimlerinin muntazaman devamını ve programın hüsn-i tatbikini temin ile mükelleftirler.

Madde 20

Her muallim bulunduğu mahalde (30-50) vatandaştan mürekkep bir millet mektebi dershanesinin tedrisatını ifa ile mükelleftirler. Bu mükellefiyeti ifa ederken gerek talebenin devamından ve gerek vesaitinin ve diğer levazımın noksanından dolayı bir müşkülata uğrarsa derhal mıntıkasının müfettişini haberdar ederek devamı temin ve noksanını izale ettirmeye mecburdur.

Madde 21

Resmi ve hususi Türk mektepleri muallimleri gibi ecnebi ve ekalliyet hususi mekteplerinin Türkçe, Tarih ve Coğrafya muallimleri de (20)ʼnci maddede zikredildiği vecihle Millet Mekteplerinde tedrisat vazifesiyle mükelleftirler.

Madde 22

Bir mahalde okuyup yazmak isteyenlerin adedi o mahalde mevcut muallimlerin okutabilecekleri miktardan fazla olursa mahallinde mevcut diğer münevverlerden de şu suretle istifade edilecektir. Muallim olmayan münevverlere Millet Mektebi vilayet veya kaza idare heyetinin kararıyla ve idare heyeti reisinin huzuruyla mahalli maarif müdürü veya memuru ile bir ilk tedrisat müfettişinden ve bir de Millet Mektebi dershanesi idare etmiş bir muallimden mürekkep bir mümeyyizler heyeti tarafından bu münevverlere millet mektebi muallimi unvan ve vesikası verilerek kendileri mektep muallimi olarak tavzif edilirler. Bu muallimler yalnız iki aylık devreli mekteplerin muallimliğini yaparlar.

Madde 23

Maarif mıntıka eminleri lüzum gördükleri herhangi bir mahalde mevcut orta dereceli mekteplerin binalarından dershanelerinden istifade edebilecekleri gibi bu müessesatın muallimlerine de vazife zamanları haricinde (Millet Mektebi) dershanelerinde müfettişlik ve muallimlik vezaifini tevcih ederler.

Madde 24

Maarif mıntıka eminleri mahallinde mevcut yüksek dereceli müessesat ve mektep binalarından bu müessesat ve mektep muallimlerinden Millet Mektebi dershaneleri için ancak Maarif Vekâletinden hususi müsaade aldıktan sonra istifade edebilirler.

Madde 25

Maarif Vekâleti müfettişleri vekâletten alacakları direktifler dâhilinde her nevi Millet Mektebi teşkilatının her nevi faaliyetini teftiş, tetkik ve tahkik ederler.

Millet Mektebi) Dershanelerinin Nevileri ve Devam Şartları
Madde 26

Talimatname maksadını tespit eden maddesinde zikredilen dershaneler mahallinin ihtiyaçları ve devam eden vatandaşların miktarı nazarıdikkate alınarak şu suretle teşkil edilir:

A) Ne eski ve ne de yeni harflerle okuyup yazma bilmeyenler için bir mahalde:

a) Tahsil çağını geçirenlerden on altı – otuz yaşına kadar olanlar (bu mekteplerin erkek, kadın dershanelerine ayrılacakları gibi muhtelit de olabilirler.)
b- Yine bunlardan otuzdan yukarı olanlar için mikdar-ı kâfi dershaneler küşat olunur.

B) Arap harfleriyle okuyup yazma bilip de Türk harfleriyle okuyup yazma bilmeyenler için bu maddenin (A) fıkrasının a, b kısımlarında gösterildiği şekilde dershane açılır. Bu yaş taksimatı mecburi olmayıp taliplerin fazlalığı halinde kolaylık ve tecanüsü temin için yapılmıştır. Mahalli idareler icabına göre dershaneleri tevhit ve taaddüt ettirebilirler.

Madde 27

“Millet Mektebi”ne devam eden vatandaşlar kolaylık olmak için teşkilatın vatandaşların ayağına götürülmesi lazımdır. Bunun için de bu dershaneler büyükşehir ve kasabaların müsait mahallerinde ve muhtelif semtlerde tesis edilirler.

Halkın Millet Mekteplerine Devamlarının Temini
Madde 28

Büyükşehir ve kasabalarda (Millet Mektebi) teşkilatı muhtelif semtlere ayrıldığı takdirde her semtte bir merkez ittihaz edilerek o semte tabi mahallelerde ikamet edenlerden on altı yaşından kırk yaşına kadar olan hiçbir mektebe devam etmeyenlerin isimlerini, aile lakaplarını, yaşlarını, mesleklerini ve eski harflerle okuyup yazma bilip bilmediklerini gösterir bir defter mahalle ihtiyar heyetlerince ihzar edilerek Millet Mektebi İdare Heyetine verilir. İdare heyeti bu defter muhteviyatı semte tahsis ettiği muallim ve dershane adedine göre (ellişer üzerinden) tefrik ederek ait oldukları muallimlere tevdi eder. Bir taraftan heyet-i ihtiyariye vasıtasıyla keyfiyeti ilan ederler. Yeni harfleri tamamen öğrendiğini iddia edenlere, en yakın mektepte imtihan edildikten sonra vesika verilecek ve bunlar Millet Mektepleri dershanelerine devamdan muaf tutulacaklardır. Yeni Türk harfleriyle tedrisat icrasına liyakati olan aile reisleri kendi aileleri efradından okuyup yazma bilmeyenlerin tedrisini taahhüt ettikleri takdirde bunlar millet dershanelerine devam etmeyebilirler.

Ancak civardaki dershanenin ilk devresi nihayetinde dershane müdavimleri ile birlikte imtihana girerek öğrendiklerini ispat eylemeleri şarttır.

Madde 29

Her muallim kendi dershanesinde okumaları lazım gelenlerin yoklamalarını 20ʼnci maddede zikredildiği vecihle yapar devam etmeyenlerin isimlerini mıntıka ilk tedrisat müfettişlerine tevdi eyler.

Derslere Başlangıç ve İkmal Merasimi
Madde 30

Her Millet Mektebinin ilk küşat günü muallim okuyup yazma ve harfler hakkında bir mukaddime yapar. Gramofon tedarik edilebildiği takdirde reisicumhur hazretlerinin yeni harfler hakkındaki hitabelerini ihtiva eden plağı çalar ve bunu müteakip derse başlar. Tedrisat müfredat programları ve usul-i tedris kavaidine tevfikan devam eder.

Madde 31

Her iki nevi dershanede tahsil müddetlerini ikmal edenler devre nihayetinde bir imtihana tabi tutulurlar. Muvaffakiyetle ikmal edenlere şehadetname verilir. Diğerleri ikinci bir ikmal kursuna sevk olunurlar.

Madde 32

“Millet Mektebi” dershanelerinde yeni harflerle okuyup yazmak öğrenenler 28 Mayıs 1928 tarihli Halk Dershaneleri Nizamnamesi’ne tevfikan halka muhtaç olduğu mesleki ve fenni bilgileri vermek, icap eden tatbikatı yaptırmak ve bu suretle halkın istihsal kudretini arttırmak maksadıyla, açılacak, lisan, ticaret ve sanat ikmal halk dershanelerine devam ederler. “Millet Mektebi” dershanesini ikmal etmeyenler halk dershanesine kabul olunmazlar.

Millet Mektebi Dershaneleri İçin Sarf Edilecek Paranın Suret-i Temini
Madde 33

Her vilayet ve kazada Millet Mektebi teşkilatı varidat ve masarifatı için Millet Mektebi İdare Heyeti tarafından bir bütçe tanzim ve Maarif Vekâletine tasdik ettirilir. Bu teşkilat için ber vech-i zir menabiden
istifade olunur.

A) Hususi bütçelerden tefrik ve nakil olunacak miktar (Bu sene için tasarrufattan nakil suretiyle temin edilir.),
B) Mahalli ticaret ve ziraat odalarından tahsis edilecek muavenet,
C) Mahalli belediyelerden yapılacak muavenet (Bu sene için tasarrufattan nakil suretiyle temin edilir.),
D) Hususi teberrular,
E) “Gazi hitabesi” plağından hasıl olacak varidatın hasılat-ı safiyesi,

Madde 34

Tasdik edilen varidat ve masarif idare-i hususiye bütçesinin varidat ve masraf sütunlarına ayrı bir kısım halinde aynen nakledildikten sonra Millet Mektebi idare heyetlerinin kararı, vali veya kaza kaymakamının ita emriyle münhasıran millet mektebi dershanelerinin 15ʼnci maddede zikredilen ihtiyaçlarına sarf olunur.

Hapishanelerle Hususi Müesseseler, Fabrikalar
Madde 35

Hapishanelerde bulunan vatandaşlar okutulup yazdırılacaktır. Altı aydan fazla mahkûmiyeti olanları hakkıyla okuyup yazdırmadan çıkaran hapishane müdürleri mensup oldukları vekâletçe mesul edilecektir. Hapishane müdürleri muhtaç oldukları muallimleri Millet Mektebi İdare Heyetinden talep ederler. Hapishaneler dâhilinde tesis edilecek bu mektepler teşkilatı da aynen diğerleri gibi idare ve teftişata tabiidirler.

Madde 36

Daimi asgari yirmi memur, amele veyahut rençber çalıştıran müessese, fabrika, müteahhitler, çiftlik sahipleri maarif teşkilatına dair kanunun altıncı maddesi mucibince istihdam ettikleri anasıra yeni harflerle okuyup yazmayı öğretmek vazifesiyle mükelleftirler.

Madde 37

Bu vazifeyi kendi anasırıyla yapamayanlar bulundukları mahal idare heyetine müracaat ederek muallim temin ederler bu müessese ve müteşebbisler açacakları mekteplerin 15ʼnci maddede zikredilen ihtiyaçlarını temin ve muallimin ücret ve harcırahını tediye ederler.

Madde 38

Devlet müesseseleriyle şehremanetleri ve belediyelerde, inhisar müdüriyetlerinde, bankalarda, demiryolu ve liman idareleriyle nısfından fazla sermayesi devlet tarafından verilen bilumum şirketlerdeki mevcut daimi memur ve müstahdemlerle hamallar, ameleler 36ʼncı maddede zikredildiği vecihle okutulacaktır.

Bu memurlar, müstahdem ve amele ve hamal 1929 senesi Haziranına kadar bir Millet Mektebine devam edecekler ve kendilerinden devam vesikası aranılacaktır.

Seyyar Talim Heyetleri
Madde 39

Maarif Vekâletinin resmi teşkilatının henüz tesis edemediği yerlerdeki vatandaşlara okuyup yazma öğretmek üzere seyyar muallim teşkilatı yapılacaktır.

Madde 40

Seyyar Muallimler Teşkilatının üssüʼl-harekesi nahiye merkezleridir.

Madde 41

Sırasıyla bütün idare heyetleri bu teşkilatla yakından alakadar olarak seyyar muallimlerin lüzum gösterecekleri hususatın sürat-i temin ve icrasına çalışırlar.

Madde 42

Seyyar talim heyetlerinin vezaifi ve tarz-ı mesaileri aşağıdadır:

A) Seyyar talim heyetleri mektebi olmayan küçük köylere giderek köy halkını muayyen zamanlarda köyün en münasip bir mahalline toplayarak tedrisat yaparlar. Köy haricinden gelmiş olanlar da bu derslere kabul olunur.

B) Tedrisatın zaman-ı icrası ve müddeti alakadar köyler ihtiyar heyetleriyle biʼl-müşavere tespit olunur. Fakat bu müddet bir buçuk aydan ve haftada altı saatten aşağı olamaz.

C) Gerek seyyar talim ve gerek Millet Mektebi idare heyetleri tedrisatın zaman-ı icrasının köylünün zirai ve iktisadi faaliyetine katiyen sekte getirmeyecek zamanlarda yapılmasına riayet edeceklerdir.

D) Şehirlerde kahve ve gazino gibi umumi mahallerde dersler verirler.

Madde 43

Seyyar talim heyetleri gidecekleri yerlere tebeşir, kağıt, kalem, defter ve kitap ve siyah mat muşamba veyahut buna müşabih portatif kara tahta gibi malzemeyi beraberlerinde götürürler.
(Propaganda Teşkilatı)

Madde 44

İdare heyeti tarafından halkın yeni harflere karşı alaka ve incizabını cezp ve temin için propaganda heyetleri teşkil olunur. Bu heyetler ber vech-i âti mahal ve fırsatlardan istifade ederler.

A) Sinema, tiyatrolarda numaralar arasında okuyup yazmanın fevaidine ait münasip propaganda numaraları tertip etmek.
B) Kahvehane, gazino gibi umumi mahallerde konferanslar vermek.
C) Kasaba ve köylerde panayır, pazar, güreş, koşu, sergi gibi halk izdihamını celp eden mahallerde konferanslar vermek, tedris levhaları asmak, alaka celp edecek nümayişler tertip etmek.
D) Mecmua, gazete, risale gibi matbualar tertip şehirlerde ve köylerde umumi alakayı calip mevzular duvar gazeteleri ve levhalar tahrir ve talik etmek.
E) Vesaiti bulunan mahallerde radyo hitabeleri tertip ve caddelere meydanlara hoparlörler vazedilerek halkı tenvir eylemek propaganda faaliyeti ve vesaiti ancak lüzumu kadar istimal edildikleri takdirde müfit olurlar bunun için itidale riayet şart olup halkı taciz etmemek lazımdır.

Dershane Mezunlarına Verilecek Vesika
Madde 45

Mahiyetleri ikinci maddede zikredilen (Millet Mektebi) dershanelerini ikmal edenlere bir sureti talimatnameye merbut şehadetname verilecektir.

Madde 46

Her dershaneyi muvaffakiyetle ikmal edenlerden imtihanda en iyi numara alanlardan üç vatandaşa Gazi hazretlerinin imzalarıyla müzeyyen birer nüsha Teşkilat-ı Esasiye Kanunu hediye edilir.

Madde 47

Her iki dershaneyi muvaffakiyetle ikmal etmiş ve şehadetname almış olan vatandaşlar:

A- Ziraat, ticaret ve sanayi kurslarına tercihen alınırlar.

B- Millet Mektebi idare heyetleri tarafından kendilerine münasip hediyeler verilir.

C- Bu vatandaşlar Maarif Vekâleti halk neşriyatından meccanen istifade ederler.

Menfaatler
Madde 48

Bir devreyi muvaffakiyetle ikmal eden muallimlere ücretlerinden başka biri devre ortasında diğeri de nihayetinde maarif müdürünün teklifi ile maarif emini tarafından birer takdirname verilir.

Madde 49

Köyünde yeni harflerle okuyup yazma bilmeyen her ferdi okutmuş ve bu suretle ümmiliği kaldırmış olan muallimler ayrıca mükafat-ı nakdiye ile taltif olunurlar.

Madde 50

Muallim olmayıp da Millet Mektebi muallimi vesikası alarak bu mekteplerde hüsn-i hizmeti sebk eden memurlar mahalli idare heyetinin teklifi ile mensup oldukları devair tarafından takdir ve taltif edilirler.

Madde 51

Bu talimatname neşri tarihinden itibaren muteberdir.

Madde 52

Bu talimatname ahkâmının icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur

Bunu okudunuz mu?

İdam Türleri

Kurşuna Dizme: Klasik bir yöntem olan bu idam şeklini Afganistan, Beyaz Rusya, Etiyopya, Kuzey Kore, …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et