Ana Sayfa » Hukukbook » Milli Korunma Suçlarının Affı
Milli Korunma Suçları Hakkında Af Kanunu - 1960

Milli Korunma Suçlarının Affı

Milli Korunma suçlarının affına, Millî Korunma teşkilât, sermaye ve fon hesaplarının tasfiyesine ve bazı hükümler ihdasına dair Kanun, 79 kanun numarası ile 10 Eylül 1960 tarihinde kabul edilmiştir. Kanun ile, 3780 sayılı Milli Korunma Kanunu kapsamındaki suçlara ilişkin olarak haklarında soruşturma ve dava bulunanlar ve mahkum olanların suçları ve cezaları affedilmiş, cezalara bağlı neticeler de de ortadan kaldırılmıştır. Millî Korunma Kanununun 64 üncü maddesinde belirtilen görevliler hakkındaki cezalar aftan istisna tutulmuş, Türk Ceza Kanunu ve ilgili kanunlarda öngörülen suç ve ceza hükümlerine göre dava, soruşturma ve infazlar devam etmiştir.

Milli Korunma Suçları hakkında çıkarılan Af Kanunu ile ilgili bir gazete haberi

Kanun; Milli Korunma Kanunu uygulamalarını ve kanuna göre faaliyet gösteren Milli Korunma Mahkemelerini ortadan kaldırmıştır. 27 Mayıs 1960 askeri darbesi ile yönetime el koyan Milli Birlik Komitesinin 10 Eylül 1960 tarihinde aldığı karar doğrultusunda çıkarılan Kanun Resmi Gazetenin 16 Eylül 1960 tarihli sayısında yayınlanmıştır.

Millî Korunma suçlarının affına, Millî Korunma teşkilât, sermaye ve fon hesaplarının tasfiyesine ve bazı hükümler ihdasına dair Kanun
Madde 1

3780 sayılı Millî Korunma Kanunu ile ek ve tadillerine aykırı hareketlerinden dolayı haklarında tahkikat ve takibat yapılanlarla, mahkûm edilmiş bulunanların suçları ve cezaları cezai neticeleriyle birlikte affedilmiştir.

Millî Korunma Kanununun 64 üncü maddesinde zikredilen vazife ve salahiyetlilerle memur, müstahdem ve bunlar gibi cezalandırılacakları yazılı olanlar aftan istifade edemezler.

Bunlar hakkında Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda muayyen olan cezalar aynen hükmolunur.

Cumhuriyet Tarihinde Çıkarılan Af Kanunları

Madde 2 

Bu kanuna ekli (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 3656 sayılı kanuna bağlı ı(l) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı bölümüne ve (2) sayılı cetvelde yazılı hizmetli kadroları 1960 malî yılı Muvazene-i Umumiye Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin Adalet Bakanlığı kısmına eklenmiştir. Bu kadrolarda bulunanların 1960 malî yılı sonuna kadar maaş ve ücretleri, Millî Korunma Kanununun 6731 sayılı kanunla değişen 43 üncü maddesinin II nci bendi gereğince tahsil edilerek Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasında hususi bir hesapta toplanan ve Ticaret Bakanlığı emrine intikal etmiş bulunan paradan bu Bakanlıkça Adalet Bakanlığı emrine tefrik edilecek meblâğdan ödenir.

Madde 3

K/1024 sayılı kararla kurulmuş olan Millî Korunma Dairesi ve K/1146 sayılı kararla kurulup 1 Haziran 1980 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan 5/5 sayılı kararla Ticaret Bakanlığına bağlanmış bulunan Tahsis ve Tevzi Dairesi lağvedilmiştir.

Bu daireler memur ve müstahdemlerinden:

a) Ekli (3) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar 3656 sayılı kanuna bağlı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkındaki 5102 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvele eklenmiştir.

3656 sayılı kanuna tabi dairelerden kaldırılan dairelere intisap etmiş olanlar, müktesep hakları veya bir derece aşağısı ile Ticaret Bakanlığı kadrolarındaki münhallerle bu defa verilen kadrolara en geç 1960 malî yılı sonuna kadar tayin edilirler.

b) Mukavele ile müstahdem bulunanlar mukavelelerinin sonuna kadar Ticaret Bakanlığı emrinde istihdam olunurlar.

c) Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Millî Korunma Muhasebe Bürosunda çalışmakta bulunan memurlar Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası kadrolarındaki münhallere müktesep hakleriyle tayin olunurlar.

d) Millî Korunma Kanununun tatbikten kaldırıldığı tarihte adı geçen dairelerde bulunan diğer bütün vazifelilerin, bu kanunun neşrini takip eden aydan başlama k üzere üçüncü ayın sonuna kadar Ticaret Bakanlığı emrinde istihdamlarına devam olunur.

Yukarıda gösterilen memur ve müstahdemlerin istihkakları ile müddetleri sonuna kadar ihtiyar edilecek sair masraflar, 2nci maddenin ikinci fıkrasında yazılı Ticaret Bakanlığı emrindeki hesaptan ödenir. Bu maddenin (b) ve (d) bentlerinde yazılı olanların istihdam müddetlerinin sonunda vazifeleri ile ilişikleri kesilir ve kendilerine bundan sonra geçecek zaman için her hangi bir tediye yapılmaz.

Madde 4

Mülga Millî Korunma Dairesi ile Tahsis ve Tevzi Dairesinin bilumum malzeme, demirbaş, matbu evrak ve kırtasiyesi Hazineye devredilir.

Her iki teşkilât için kiralanmış bulunan gayrimenkuller, kir a mukavelelerinin sonuna kadar bu Bakanlığın emrinde kalır.

Madde 5

Hükümet, doğrudan doğruya müstehlike perakende olarak veya tevzi müesseseleri tarafından satılan petrol ve petrol müştaklarının ve – ham petrol hariç – her ne suretle satılırsa satılsın sair akaryakıtların dahili fiyatlarını tanzim etmek maksadıyla ithal ve satış fiyatları arasında husule gelecek farkları Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasında tesis edeceği fiyat istikrar fonu hesabında toplamaya ve mezkûr akaryakıt ve tenekenin alım, satım ve tevzii ile fiyatlarını tespite ve Petrol Kanununa tabi olanlar hariç Tür k tankerlerinin navlun ve suristaryalarını tâyine yetkilidir.

Bu fona yatırılacak paralar, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

Bu hesapta toplanacak paralar münhasıran petrol fiyatlarında istikrarı sağlamak için kullanılır ve hesaba yatırılacak paralarla buradan yapılacak ödemelerin şekil ve esasları bir kararname ile tespit edilir.

Ancak bu fonun idare ve murakabesi ile görevli özel teşkilâtın maaş ve ücretleriyle diğer idare masrafları, 1960 malî yılı sonuna kadar bu fondan ödenebilir.

Maliye ve Ticaret Bakanları akaryakıt müessese ve şirketlerinin her türlü defter, kayıt ve hesapları üzerinde lüzumlu teftiş ve murakabeyi yaptırır.

Mülga K/744 sayılı kararla tesis olunan, K/1242 sayılı kararla idame ettirilen fiyat istikrar fonunda biriken paradan 10 milyon lirası, bu maddenin birinci fıkrası ile tesis olunacak fon hesabı ile birleştirilir.

Madde 6

Hükümet kararı İle iş yerlerinde gündüz ve gece çalışmalarında tatbik edilmek üzere, günlük iş saatleri, işlerin mahiyetine ve ihtiyaç derecesine gör e üçer saate kadar artırabilir ve zaruret halinde Hafta Tatili Kanunu ile Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkındaki Kanun hükümleri kısmen veya tamamen tatbik edilmeyebilir.

Bu gibi hallerde ücretler İş Kanununun 37nci maddesine göre ödenir.

Kadınların ve 12 yaşından yukarı kız ve erkek çocukların sanayi işlerinde ve 16 yaşından yukarı erkek çocukların maden işlerinde çalışmaları hakkındaki 151, 1593 ve 3008 numaralı kanunlarda mevcut tahdidi hükümler Hükümetçe görülecek lüzum ve zarurete binaen tatbik edilmeyebilir.

Millî Korunma Kanununun 19 uncu maddesine istinaden evvelce alınan kararlardan bu kanunun neşri tarihinde mer’i olanlarının tatbikine devam olunur.

Madde 7

3828, 4040, 4226 ve 4876 sayılı kanunların tatbik edilmekte olan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Madde 8

Satış fiyatının Bakanlar Kurulunca tespitine hususi kanununda yetki verilmiş olan şeker fiyatında bir değişiklik olduğu takdirde, bunu beyana tabi tutmaya ve fiyat farklarını tahsil veya tediye ettirmeye Hükümet yetkilidir.

Madde 9

ithal edilmiş ve edilecek otomobil ve benzeri nakil vasıtalarından ı(Station Wagon dâhil) gerek ithalleri, gerek satışları sırasında prim almaya ve bu primin miktar ve şartlarını tespit etmeye Hükümet yetkilidir.

Madde 10

K/5, K/792, K/964, K/1089, K/1164, K/1180 sayılı kararların tatbikine devam olunur.

5/20 sayılı kararın 11 inci maddesine göre borsalarda yapılacak her nevi hububat satışlarına münhasır olmak üzere K/1051 sayılı karar hükümleri uygulanır.

K/1164 sayılı kararla tesis olunan fona yatırılacak paralar Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

Geçici madde 1

K/1269 sayılı Koordinasyon karan gereğince 1959 mahsulü ekici tütünleri piyasalarında Devlet nam ve hesabına destekleme mubayaası ile vazifelendirilmiş bulunan Tekel Genel Müdürlüğü mezkûr piyasaların sonuna kadar bu vazifesine devam eder.

Bu yetkiye dayanılarak mubayaa edilen tütünler, Gümrük ve Tekel Bakanlığının muvafakatine piyasa icaplarına göre Tekel Genel Müdürlüğünce satılır.

Geçici madde 2

Millî Korunma Kanununa istinaden kurulmuş olan Petrol Ofisi ile Et ve Balık Kurumu için hususi birer teşkilât kanunu yürürlüğe konuluncaya kadar bunlar; kuruluşlarına, işleyişlerine ve vazifelerine ait kararlar ve bu kararların alâkalı bulunduğu Millî Korunma Kanunu hükümlerine göre faaliyetlerine devam ederler.

Bu teşekküllerin suç işleyen memur ve müstahdemleri Devlet memurları gibi cezalandırılır.

Geçici madde 3

a) Millî Korunma Kanununa göre alınmış bulunan Koordinasyon Heyeti kararlan ve bunlarla ilgili muamelelerin;

b) K/744 sayılı kararla tesis olunup, K/1242 sayılı kararla idame ettirilen ve 10 milyon lirası bu kanunun 5 inci maddesine istinaden tesis olunacak fon ile birleştirilen akaryakıt fiyat istikrar fonu hesap bakiyesinin;

c) Millî Korunma Kanununun 43 üncü maddesindeki sermayeden muhtelif daire, teşekkül ve müesseselere yapılan tahsisler ve verilmiş bulunan paralarla açılan kredilerin ve mezkûr kanunun 26ncı maddesine istinaden yapılan müdahale ve destekleme mubayaası ile ilgili işlerin ve hesapların ve bu mubayaalar için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından temin edilen reeskont kredileri bakiyelerinin;
d) Aynı kanunun 27nci maddesine göre muhtelif kararlarla tesis edilmiş bulunan fonların;

e) Millî Korunma Kanunu şümulüne giren ve yukarıda tadat edilenler haricinde kalan her türlü hak ve vecibelerle borç ve alacakların;

Tasfiyesi 3460 sayılı kanunun şümulüne giren müesseselerin bilanço, kâr ve zarar hesaplarının tasdiki tarihinden başlamak üzere Maliye ve Ticaret Bakanlıkları ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Umum Müdürlüğünce beş kişiden az olmamak üzere seçilecek bir heyet tarafından üç ay içinde yapılır.

Millî Korunma sermayesi ile fon ve kredilerinden faydalanmış olan müessese ve teşekküllerin tasfiye dolayısıyla karşılaşacakları güçlükler, Bakanlar Kurulunca alınacak kararlarla giderilir.

Petrol Ofisi ve Et ve Balık Kurumu hariç olmak üzere, alâkalı müesseselerin bu kanunla ilgili hesaplarının tasfiyesi ve neticesinin Tasfiye Heyetine tevdi muameleleri Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. Tasfiyenin icap ettirdiği bilcümle masraflar, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası nezdindeki ikinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı hesaptan ödenir.

Bu geçici maddenin b, c, d, e bentlerinde belirtilen tasfiyelerin neticeleri Hazineye devredilir. Vukuu tespit olunacak zararlar, Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak tahsisatla mahsup edilir.

Geçici madde 4 

Millî Korunma Kanununun muaddel 43 üncü maddesinin ikinci bendine istinaden tahsil edilip Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasında açılan ve Ticaret Bakanlığı emrinde bulunan hesaptan yapılacak sarfiyat tamamlandıktan sonra kalacak bakiye Hazineye devredilir.

Madde 11 

Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 12

Bu kanunun hükümlerini icraya Bakanlar Kurulu m

Bunu okudunuz mu?

Avrupa Bölgesel ve Azınlık Dilleri Şartı

Avrupa Bölgesel ve Azınlık Dilleri Şartı, 5 Kasım 1992 tarihinde Strazburg’da imzaya açılmış ve şartın …