Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » Nalband mektebleri ve nalbandlık hakkında kanun

Nalband mektebleri ve nalbandlık hakkında kanun

Nalband mektebleri ve nalbandlık hakkında kanun, 8 Aralık 1937 tarihinde kabul edilmiş ve 16 Aralık 1937 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Nalband mektebleri ve nalbandlık hakkında kanun

Madde 1

Lüzum görülen bölgelerde Ziraat Vekilliği tarafından nalband mektebleri açılır.

Madde 2

Nalbandlık yapabilmek için Askerî veya mülkî Nalband mekteblerini bitirmiş veya kurs görmüş olmak lâzımdır. Ecnebi memleketlerde nalbandlık tahsil etmiş olanlar ehliyet imtihanına tabidirler.

Madde 3

Nalband mektebi açılan mıntakalarda ikinci maddede gösterilen vasıf ve şartları haiz olmıyan nalbandlar kursa tâbi tutulur.  Kursa çağırılanlardan mazeretsiz bir sene içinde kursa gitmeyenler o bölgede sanattan men edilirler..

Madde 4

Nal ve mıh yapanlar, nal ve mıh yaptıkları yerleri, nalbandlar dükkânlarını, bulundukları yerin veteriner idaresine, yoksa o yerin en büyük mülkiye memuruna bildirmeğe mecburdurlar. Gezgin nalbadlar da bu kayda tabidirler. Nal ve mıh yapılan yerleri ve nalband dükkânlarını Hükümet veterinerleri kontrol ederler.

Madde 5

Yapılacak ve kullanılacak nal ve mıhların teknik şart ve şekillere uygun olması lâzımdır. Ziraat Vekâletinin tayin ve ilân edeceği bölgelerde nalbandlar bunların haricinde nal ve mıh çakamazlar.

Madde 6

Beşinci madde hükmüne aykırı hareket edenlerden bir liradan on liraya kadar hafif para cezası alınır. Tekerrüründe bir raya kadar sanatlarından menedilirler. Dördüncü madde hükmünü yerine getirmiyenler ile ikinci madde- deki şartları haiz olmaksızın icrayi sanat edenler beş liradan yirmi beş liraya kadar hafif para cezası ve tekerrüründe bir aya kadar hafif ha­ pis cezasile cezalandırılırlar. Bu cezalar mahallî idare heyetleri kararile verilin Mahkûmlar kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren bir hafta içinde sulh mahkemesine müracaat ederek bu karara karşı itirazda bulunabilirler, İtiraz, idare heyeti kararırım neticei hükme kadar infazını tehir eder. Sulh mahkemesinin itiraz üzerine vereceği karar kat’î olup temyize tabi değildir.

Muvakkat Madde

A – Nalband mektebleri açılan bölgelerde mevcut nalbandlardan mektebli olmıyanlar için Ziraat Vekilliği tarafından kurslar açılır.

B -Kursa çağırılanların yol, iaşe, ibate ve ikamet masrafları Ziraat Vekâletince temin olunur.

C – Nalband mekteblerinden ve kurslardan yetişmiş olanlar o bölgenin ihtiyacına kifayet edecek miktara baliğ olunca kanunun ikinci maddesinde yazılı evsafı haiz olmıyanlar nalbandlıktan men olunurlar.

D – Bu kanunda yazılı cezaî hükümler 2 nci maddedeki vasıfları haiz nalbandların kâfi mikdarda mevcut bulunduğu ilân edilen bölgelerde tatbik olunur.

Madde 7

Bu kanunun hükümlerinin tatbik sureti ile kullanılacak nal ve mıhların teknik vasıf ve şartları bir nizamname ile tayin olunun Madde 8 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

Madde 9

Bu kanunun bükümlerini icraya Adliye, Millî Müdafaa, Dahiliye ve Ziraat Vekilleri memurdun 13/12/1937

Bunu okudunuz mu?

25 Ocak – Hukuk Takvimi

25 Ocak – Hukuk Takvimi 1579 Fransa, İspanya, Büyük Britanya, Savoya Dükalığı ve Hollanda arasında …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin