Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » Polis Mesleğine Giriş ve Poliste Terfi Esaslarını Gösteren Nizamname
Kolluk Etik İlkeleri

Polis Mesleğine Giriş ve Poliste Terfi Esaslarını Gösteren Nizamname

Polis Mesleğine Giriş ve Poliste Terfi Esaslarını Gösteren Nizamname, 9 Ocak 1937 tarihli ve 2/7620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuştur. Nizamname, 23 Haziran 1994 tarihli ve 94/5884 sayılı tüzük ile yürürlükten kaldırılmıştır 

Polis mesleğine giriş
Madde 1

Polis mesleğine girmek için Emniyet Teşkilâtı Kanununun 23 üncü maddesinde gösterildiği veçhile

A – Türk olmak.
B – Filî askerlik hizmetini yapmış olmak.
C – Otuz yaşından yukarı olmamak.
Ç – 1 metre 64 santimetreden kısa boylu olmamak.
D – Gedikli erbaş ve diğer askerî okullara girecek talebenin bedenî kabiliyetleri hakkındaki hükümlere uygun derecede sağlam olmak.
E – Sarhoşluk ve kumarbazlık gibi fena hallerle tanınmış olmamak.
F – Süflî işlerle iştigal etmiş olmamak.
G -Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis cezasile veya namus ve haysiyeti muhil bir suç ile mahkûm olmuş bulunmamak.
H – Ecnebi kız ve kadın ile evli olmamak veya yaşar bulunmamak şarttır.

Madde 2

Polis mesleğine girmek isteyenler bulundukları mahallin en büyük mülkiye memuruna arzuhal ile müracaat ederler. Bunlardan lise ve orta mekteb mezunları ile ordu veya jandarma erbaşlığından ayrılmış olan veya orta tahsilini bitirmemiş olduğu halde yabancı dil bilen ilk mekteb mezunlarının arzuhalleri 3 üncü maddede yazılı vesikalar bağlı olduğu halde vilâyetlerce doğruca Emniyet Umu m Müdürlüğüne gönderilir. Bütün memleket dahilindeki bu kabil talipler nazarı itibara alınarak beşinci maddede gösterildiği veçhile tahsil dereceleri yüksek olanlar diğerlerine tercih olunup Emniyet Umu m Müdürlüğünce usulü dairesinde münhallere tayin olunurlar. Münhallere nazaran bu vasıfları haiz olanlar kâfi gelmediği takdirde Emniyet Umu m Müdürlüğünce lüzum gösterilen yerlerde müsabaka imtihanı ilân ve icra olunarak imtihana girenlerden polisliğe kâfi bilgi ve ehliyeti olduğu anlaşılanlar da
polis memurluğuna kabul edilirler.

Madde 3

Polis mesleğine girmek istiyenler verecekleri arzuhallere aşağıdaki yazılı vesikaları bağlıyacaklardır.

A – Nüfus kâğıdı.
B – Mekteb şehadetname veya tasdiknamesi.
C – Aşı kâğıdı.
Ç – Fiilî askerlik hizmetini yapmış olduğuna dair vesika.
D – Hal tercümesi kâğıdı.
E – 9X1 2 ebadında iki fotoğraf.

Bundan başka gedikli erbaş ve diğer askerî okullara girecek talebenin bedenî kabiliyetleri hakkındaki hükümlere uygun derecede sağlam olduğu sevk olunacak tam teşekküllü bir hastahane heyeti sıhhiyesince muayene ile sabit olduğu raporla tevsik olunacağı gibi birinci maddenin E . F . G . H fıkralarına taallûk eden vaziyetleri usulen yaptırılacak tahkikat ile tevsik olunmak iktiza eder.

Madde 4 

Polisliğe girmek isteyenlerin stajyerliğe kabullerini müteakıb parmak izleri alınacağı gibi gerek kendilerinin ve gerek varsa kanlarının, bütün servetlerini ve yaşayış tarzlarını membalarile gösterir bir beyanname vermeğe mecburdurlar.

Gayrimenkul malları varsa bunların tapu senedleri suretlerini bu beyannameye raptedecekleri gibi bankada mevdu paraları varsa bunların mikdarını göstereceklerdir.

Madde 5

Polisliğe girmek istiyenler aşağıda yazılış sırasile tercihan mesleğe alınırlar.

A – Lise veya muadili mekteb mezunu olanlar.
B – Orta mekteb veya muadili mekteblerden mezun olanlar.
C – Ordu veya jandarma erbaşlığından ayrılmış olan ilk mekteb mezunları.
Ç – Orta tahsilini bitirmemiş olduğu halde yabancı dil bilen ilk mekteb mezunları.

Madde 6

Yukarıki maddede yazılı olanların haricinde kalıp polise girmek isteyenler için Emniyet Umu m Müdürlüğünce lüzum gösterilecek yerlerde ilân ve icra olunacak müsabaka imtihanları ilk tahsil derecesinde olmak üzere umum müdürlükçe gönderilecek sualler üzerine vilâyet polis intihap heyetlerince okuma, yazma, hesap, yurdbilgisi derslerinden yapılır. İmtihanların icra sureti bir talimatname ile tesbit edilir.

Madde 7

Müsabakada muvaffak olanlar arasında:

A – Yabancı dil bilen
B – Er olarak orduda motorlu vasıtalarla fen, muhabere ve atlı kısımlarda çalışmış olanlar
C – Bekâr olanlar, suflî hizmet addedilmeyen san’at ve meslek erbabı olanlar tercih olunurlar.

Madde 8

Polisliğe tayin edilenler icab ve ihtiyaca göre kadrolara tevzi olunarak memuriyetleri vilâyetlere tebliğ olunur. Polisliğe tayin olunanların tayinlerinin kendilerine tebliğinden itibaren on beş gün zarfında hastalık gibi bir mazerete müstenit olmaksızın memuriyeti mahalline gitmeyenler vazifeyi kabul etmemiş addolunurlar.

Madde 9

Yüksek tahsil görmüş olanlardan polisliğe girmek isteyenler bu nizamnamenin birinci ve üçüncü maddelerinde yazılı hükümlere tabidirler. Ancak bunlardan boy ve yaş kaydı aranmaz.

Madde 10

Lise mezunu olan talipler ya doğrudan doğruya polis enstitüsüne sevk veya sırası geldiği zaman sevk edilmek üzere Emniyet Umu m Müdürlüğünce tensib edilecek kadroda polis olarak istihdam
olunurlar.

Madde 11

Polis mektebi ile enstitünün ilk ve orta tahsiline iştirak edecek olanların miktarı mekteb ve enstitü kadrolarına gör e Emniyet Umum Müdürlüğünce tesbit olunur.

Madde 12

Enstitüye sevk olunacak lise mezunlarından imtihanda muvaffak olanlar iyi sicil aldıkları v e münhal bulunduğu takdirde komiser muavinliğine terfi ile kıdem tablosuna yazılırlar. İmtihanda muvaffak olmayanlar polis olarak vilâyet emniyet kadrolarından birine tayin veya muamelât memuru olarak tefrik ve istihda m olunabilirler .

Madde 13

Mekteb v e enstitüde geçecek zaman stajiyerlik müddetine mahsub edilir .

Madde 14

Stajiyerlik devrinde acizleri ve kabiliyetsizlikleri mafevklerince tesbit edilenlerle sıhhî durumları itibarile poliste istihdamları tıbbî muayene neticesinde caiz görülmeyenlerin emniyet müdür ve amirliklerinin mucib sebepli teklifleri üzerine Vekâletçe alâkaları kesilir.

Madde 15

Teşkilât Kanununun 23 üncü maddesindeki şartları hai z
olu p d a stajiye r olara k polisliğ e alınanların stajiyerli k müddeti altı
ayda n ik i seneye kadardır . Bunların aslî sınıfa geçebilmeler i için iktidar ,
ahlâk ve bunyev î vaziyetler i nazarı dikkat e alınır. İktidar ve ahlâkî va ­
ziyetlerini n tayin i için birinc i senede he r ay v e muteakıb senede 6 ayd a
b i r mevcu d numun e veçhile mahre m kanaa t kâğıtlar ı sici l nizamname ­
sine tevfika n doldurulur . B u müddetin hitamında memuriye t hayatı tedk i k v e zabıta meşakkat v e zahmetlerin e tehammûlü dereces i ta m teşekküllü heyeti sıhhiye tarafından raporl a tasdi k edilere k Emniye t Umu m
Müdürlüğüne gönderilir . Bunlarda n mesleğe elverişli olmayanla r hak ­
kında b u nizamnameni n 14 unc u maddes i tatbik olunur .

Poliste terfi
Madde 16

Poliste terfie istihkak :

A – Liyakat.
B – Kıdemle kazanılır.

Madde 17

Polis mesleğinde terf i müddeti he r derecede en azüç senedir . Sta j müddeti b u müddet e dahildir .
Madd e 18 — Münhal bulunduğu zama n liyakat i ve ehliyeti sabit
olu p iy i sici l almı ş olanla r kıdem tablosundak i sıraya gor e terfi ederler .
Madd e 19 — Kıde m tablos u he r sene hazirand a tertib ve kadrolar a
tevz i olunur .
Madd e 20 — Lis e mezun u olmıyan polisleri n komise r muavinli ­
ğine, komiserli k ve başkomiserliğe kada r ola n dereceler e terf i edebil ­
meler i için önc e poli s Mekteb i vey a Enstitünün il k kısmını bitirdikte n
sonr a yin e Enstitünün ort a kısmından d a mezu n olmalar ı şarttır, imti ­
hand a muvaffa k olara k mezu n olanla r iy i sici l aldıklar ı takdird e kıd e m tablosun a ve münhal e gör e terf i ederler .
İmtihanda muvaffa k olamıyanlar terf i hakkını zay i ederek rütbeler i ‘derecesinde vazif e görürler .
Madd e 21 — 20 nc i madded e yazılı olanlarl a 12 nc i madded e ya ­
zılı lis e mezunlarının başkomiserlikten emniye t amirliğine vey a muadi l
memuriyetler e çıkabilmeler i için Enstitünün yüksek kısmına deva m ve
orayı muvaffakiyetl e ikma l etmiş ve iy i sici l almış olmalar ı şarttır.

Madde 22

Bi r terf i devresind e iy i sici l almıyan r^ernur kad ­
ronu n müsaadesi nisbetind e diğe r bi r âmirin maiyetin e vey a başka bi r
vilâyet emniye t kadrosun a verilir . B u gibileri n alacağı son sicille r terfi e
esastır.

Madde 23

Polis memuru ve komiserleri aynı derecede bulunan muamelât memurluklarına maaşı ile veya terfian tayin olunabilirler.

Madde 24

Emniyet kadrolarına sivil olarak ayrılanlardan bu vazifede muvaffak olamayanlar, Emniyet Umum Müdürlüğünün muvafakatile üniformalı sınıfa iade olunurlar.

Madde 25

Emniye t Umu m Müdürlüğünc e memleke t dahilindek i
yüksek tahsi l mekteplerin e he r sene ihtiyaç nisbetind e gönderilecek
talebeleri n evvelemird e poli s olabilmeler i için tayi n oluna n şartları hai z
olmalar ı (bo y ve yaş hadd i müstesna) ve lis e mezun u bulunmalar ı ve
yapılacak müsabakada kazanmı ş olmalar ı ve ‘ Umu m Müdürlüğün gös ­
tereceği ye r ve vazifelerd e seki z sene müddetl e hizme t göreceğine ve tahsillerin i terk ettikler i vey a seki z seneden evve l emniye t teşkilâtı hizmetin ­
d en ayrıldıklar ı vey a ayrılmalarını ica b ettirecek harekett e bulunduk ­
ları takdird e tahsi l için kendilerin e yapılan masraflar ı tazmi n edecekle ­
rin e dai r noterlikçe tasdikl i kefale t sened i vermeler i şarttır. B u şartları
hai z olanla r arasından:

A – Meslek dahilinde bulunanlar ,
B – Poliste şehid olanların çocukları,
C – Poliste malûl olanların çocukları,
Ç – Emniyet Umum Müdürlüğü teşkilâtında müstahdem bulunanların ve mutekaid olanların çocukları sırasile tercih olunurlar.

Madde 26

3201 sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanun u hükümlerine dayanılarak kaleme alınmış ve Şûrayı Devletçe görülmüş olan bu nizamname hükümleri Resmî Gazetede basıldığı günün ertesinden itibaren yürümeğe başlar.

Madde 27

Bu nizamname hükümlerini Dahiliye Vekili yürütür.

Bunu okudunuz mu?

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Uyum Yasaları KHK Yetki Kanunu

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Uyum Yasaları KHK Yetki Kanunu, 6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin