Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » Ahmet Rona Serozan
Prof. Dr. Ahmet Rona Serozan

Ahmet Rona Serozan

Prof. Dr. Ahmet Rona Serozan, 1960 yılında English High School’u bitirmiş, 1964 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Lisans derecesini almıştır. Serozan, doktorasını Tübingen Üniversitesinde birincilikle bitirerek 1967 yılında mezun olmuş ve hukuk doktoru olmuştur. Serozan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk kürsüsünde asistan olarak göreve başlamış; 1974 yılında doçent olmuş, 1991 yılında profesör unvanını kazanmıştır. Serozan, 06.11.2018 tarihinde yaşama veda etmiştir. 

Akademik Kariyeri

Serozan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 42 yıl boyunca Medeni Hukuk Anabilim Dalında görev yapmış, 2009 yılında emekli olarak İstanbul Üniversitesinden ayrılmış, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde görev yapmaya başlamıştır. Serozan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2007-2009 yılları arasında yarı zamanlı olarak çalışmış, 2009 yılından itibaren tam zamanlı öğretim görevlisi olarak akademik faaliyetlere katılmıştır.

Serozan görev yaptığı dönemlerde, Miras Hukuku, Medeni Hukuka Giriş, Gerçek ve Tüzel Kişiler Hukuku, Çocuğun Korunması Hukuku, Hukukta Yöntem, Medeni Hukuk, Aile Hukuku, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku Pratik Çalışmaları, Karşılaştırmalı Hukuk ve Çocuğun Korunması Hukuku alanında dersler vermiştir.

Serozan, öğrencileri tarafından her dersini sanki ilk dersiymiş gibi şevkle anlatabilen bir hoca olarak anılmış, bilim insanları tarafından “tarihin en büyük alman hukukçusu” sıfatıyla tanımlanmıştır. 

Mesleki Faaliyetleri, Görevleri ve Sivil Toplum Çalışmaları

Prof. Dr. Ahmet Rona Serozan, 1967 – 1973 yıllarında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Araştırma Görevlisi olarak çalışmış, 1973 – 1981 yıllarında aynı okulda doçent olarak görev yapmış, 1981 – 2009 yıllarında ise profesör olarak kariyerini sürdürmüş, özel hukuk anabilim dalı başkanlığını yürütmüştür. Üniversiteden emekli olduktan vefatına kadar mütevazı bir profesör olarak hukuk bilimine hizmet etmiştir. 12 Eylül Askeri Darbesi döneminde 1402 sayılı kanunla yapılan öğretim üyesi ihraçlarında görevinden alınan hukukçular arasında yer almıştır.

Almanca, İngilizce ve Fransızca bilen Serozan, İstanbul Barosu’na 12658 sicil sayısında kayıtlı olarak avukatlık yapmış, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tahkim Divanı Hakem Listesinde yer almıştır.

Serozan 2015 yılında Başkanlık sisteminin sakıncalarına dikkat çekmek amacıyla 30 hukukçu ile birlikte bir bildiri yayınlamıştır. 

Ahmet Rona Serozan’ın Eserleri

Sosyalist görüşlerini saklamayan Serozan’ın; Medeni Hukuk, Karşılaştırmalı Hukuk ve Borçlar Hukuku alanında yayınlanmış birçok eseri bulunmaktadır. Serozan, Marx ve Engels’in devlet ve hukuk değerlendirmelerini içeren yazılarını çevirerek derlemiş, hukuk ve devlet üzerine farklı eserlerde yayınlanan değerlendirmeleri Devlet ve Hukuk adıyla kitaplaştırmıştır.

Prof. Dr. Ahmet Rona Serozan’ın, Medeni Hukuk Genel Bölüm, Miras Hukuku, Sözleşmeden Dönme, Taşınır Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku Özel Bölüm, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Çocuk Hukuku ve Eşya Hukuku isimli eserleri bulunmaktadır. Ayrıca, Çeviri kitap Faşizm ve Kapitalizm, Marx ve Engels’den derleme ve çeviri eser Devlet ve Hukuk Üzerine, Sağlar arası işlem yoluyla ölüme bağlı kazandırma,  Tüzel Kişiler: Özellikle Dernekler ve Vakıflar, Die Überwindung der Rechtsfolgen des Formmangels, Tübingen, Die Rolle des Militärs in der Entwicklung der Türkei isimli eserleri bulunmaktadır.

Ahmet Rona Serozan’ın Makaleleri
Prof. Dr. Ahmet Rona Serozan’ın, Mülkiyeti saklı tutma anlaşması, “Culpa In Conrahendo, Akdin Müsbet İhlali ve Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme, Kurumlarının Ortak Temeli: Edim Yükümlerinden Bağımsız Borç İlişkisi, Geçersiz Satım Sözleşmesinin Karşılıklı İfa Sonrası Çözülmesi, Parça Borcu – Çeşit Borcu: Aşılması Gerekli Bir Ayırım, Öğrenci Derneklerinin Siyasetle İştigal Yasağı Üstüne, Yasacılık ve Hukukçuluk Üstüne isimli makaleleri bulunmaktadır.
Serozan çeşitli tarihlerde ayrıca; Alman Federal Anayasa Mahkemesi Kararları, Bir Daha: Yasacılık ve Hukukçuluk Üstüne, Hukukun Sefaleti, Üniversite, Politika ve Özerklik, Anayasa ve Sıkı Yönetim Yasası, Yürürlükteki İfa Engelleri ve Haksız Fiiller Hukukunun Yetersizlikleri ve Bunların Aşılmasında Giderek Önem Kazanan İki Kavram: Sözleşmenin Müspet İhlali ve Culpa in Contrahendo, Paranın Alım Gücünün Düşmesine Bağlı Kayıpların Karşılanmasında Eşitsizlikler, Anayasayı Değiştirme Yetkisinin Sınırları, Nispi Hakların Güçlendirilmesi, Teferruat Niteliğindeki Eşyanın Hukuki Rejimi, Türk Medeni Kanunu Çerçevesinde Çokevlilik Komşunun Arsasına Taşan Yapı, Yargıtay Grev Hakkını Daraltıyor, Kişilik Hakkının Korunmasıyla İlgili Bazı Düşünceler, Tenkis Davasını Bütünleyen Edim Davası Üçüncü Kişilere Yöneltilebilir mi? (Bir İçtihadı Birleştirme Kararı Üstüne Düşünceler), Sorumluluk Hukuku Alanında İlginç Alman Mahkeme İçtihatları, Uluslararası Hukukta Müdahale Yasağı, Anayasa Mahkemesi ve Temel Haklar, Devletin İşlevlerinde ve Yapısında Gerçekleşen Değişim, Memurların Sendikal Örgütlenme Hakkı isimli makaleler yayınlamıştır.
İş Sözleşmesi Kavramı – İşletme Birliği Kuramı, Velayet Hakkının Sınırları,  Anayasanın Toplumu İtici Gücü, Sinema Sansürünün San’at ve Özgürlük Düşmanlığı, Tazminat Hukukunda Yeni Eğilimler, Turistik Gezi Sözleşmeleri, Tazminat Hukukunda Yeni Eğilimler, Evlilik Dışı Birlikte Yaşam İlişkisi, Mülkiyet Hakkının Özü, İşlevi ve Sınırları, F. Almanya’daki İşçilerimizin Hukuksal Sorunları, Taşınır Eşya Hukukunda Kamuya Açıklık İlkesinin Delinmesi: Sözlü ve Sözde Ziyetlik Devirleri, Doğal Çevrenin Özel Hukukun Araçlarıyla Korunmasındaki Yetersizlikler, Manevi Tazminat İstemine Değişik Bir Yaklaşım, Ölüme Bağlı Tasarrufların Yorumuna Değişik Bir Yaklaşım, Yargıtay’ın Küçük Babalık Hükmü Sağlayan Çocuklara da Miras Hakkı Tanıyan İBK’na İlişkin Değerlendirme, Yeni Alman İfa Engelleri Hukuku, Atipik Sözleşmelere Uygulanacak Kuralların Seçiminde İzlenecek Yol – İlginç Bir Paradigma: Üstüne Denklik Parası Ödenerek Eski Aracın Yenisiyle Trampası, Tüketiciyi Koruma Kanununun Sözleşme Hukuku Alanındaki Düzenlemesinin Eleştirisi, Medeni Kanunu Tümüyle Yenileme Girişiminin Eleştirisi, Mirasçıya Geçen ve Geçmeyen Haklar, Mirasçının Aslından Kazandığı Haklar ve Mirasbırakanın Ölüm Sonrasına Uzanan Hakları, Tüketiciyi Koruma Kanunu Değişikliğinin Artıları ve Eksileri Serozan’ın yazdığı diğer makalelerdir.
Prof. Dr. Ahmet Rona Serozan’ın, 2000’li yıllarda yazdığı makaleler ise; Borçlar Kanununu Tümüyle Yenileme Girişiminin Eleştirisi, Edim Sürecine İkiden Çok Kişinin Katıldığı Durumlarda Haksız Zenginleşme Kökenli Tasfiyenin Kimler Arasında Gerçekleşeceği Sorunu, Karşılıklı Sözleşmelerde Baştan dayatılmış Veya Sonradan Oluşmuş Edimler Arasındaki Dengesizliğin Uyarlama Yoluyla Düzeltilmesi – Kronolojik Açıdan Ayrımlı Olguları Ortak Bir Rejime Bağlama Derecesi, Yeni Medeni Kanunun Çocuklara (Soybağı Hukukuna ve Çocuk Haklarına) İlişkin Düzenlemesi, Bilgi Toplumunda Hukuk, Sözleşme İlişkisinin Çözülmesi: Sözleşme Gereğince Elde Edilmiş Edimi Geri Verme Yükümü, Yeni Medeni Kanun’un Miras Hukuku Alanındaki Yeniliklerinin Değerlendirilmesi, Miras Hukukunda İradi Mirasçıların Konumunu Güçlendiren Yeni Gelişmeler, Türkiye’de Dernek ve Vakıf Kurmanın ve Yürütmenin Zorlukları, Kişiye Sıkı Biçimde Bağlı Sayılan Manevi Hakların Mirasçıya Geçebilirliği,
Taşınır Mülkiyetinin Devrinde: Ayni Tasarruf Sözleşmesinin Borçlanma Sözleşmesinden Ayrılığı ve Soyutluğu, Mülkiyeti Saklı Tutma Anlaşması ve Teminaten Temlik, Adaletin ve Eşitliğin Diyalektiği, Hukuk Öğretiminin Özellikleri, Ölüm Hak Miras Helal mi?, Çocuk Hakları, Borçlar Kanunu Tasarısı Geri Çekilmelidir, Soybağı Hukuku Üzerine Çeşitlemeler, BKT’nın Eksikliklerinin ve Aksaklıklarının İfa ve İfa Engelleri Hukukundan Örneklerle Sergilenmesi, Doğum Öncesi (Prenatal) ve Ölüm Sonrası (Postmortal) Kişiliğin Korunması, Sınırlı Ehliyetsizlik Rejimiyle İlgili Talihsiz Saplantılar, Haksız Fiil ve Haksız Zenginleşme Sorumluluklarının Açıklarını Sözleşme Sorumluluğu İle Kapatma Eğilimi, Taşınmaz rehni, Çocuğun spor yapma ve yapmama hakkı, Ayni Hakların Sona Erme Açısından Borçlanma İşleminden Bağımsızlığı İlkesi ve Ayni Teminat Haklarının Fer’iliği (Bağımsızlığı) Ayrığı, Aile konutunun şerhine değişik bir yaklaşım, Aile Konutunun Şerhine Değişik Bir Yaklaşım (MK 194 III Kuralını Bir Belitmişçesine Yeni baştan Okuma Zorunluluğu), Kaydan Şayi – Fiilen Müstakil Arsada ve Kıymetli Evrak Deposunda “ Kendine Özgü paylı Mülkiyet Rejimi”dir.
Serozan ayrıca, 1976 yılından başlamak üzere; Die Überwindung der Formnichtigkeit, Tendenzen zur Normativierung und Individualisierung der Schadenszurechnung, Einschränkung der Vertragsfreiheit durch soziale Schutzgedanken,  Zur neuen türkischen Verfassung, Eine differenzierte Beurteilung des Anspruchs auf immateriellen Schadenersatz, Versuch einer Entemotionalisierung, Die Stellung des Kindes in der türkischen Familie aus zivilrechtlicher Sicht, Das türkische Erbrecht verglichen mit dem deutschen Erbrecht: mehr Gemeinsamkeiten als Besonderheiten, Book Review: Larenz/Canaris, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, Entwicklungen im türkischen Erbrecht, Revision des ursprünglich aufgezwungenen und nachträglich eingetretenen Missverhältnisse der Leistungen in gegenseitigen Verträgen, Vererblichkeit höchstpersönlicher Rechte, Die türkische Weiche im Geleise des schweizerischen Erbrechts, Schw, Die Entwicklung des türkischen Erbrechts ve Übermässiger Zins isimli makaleler yayınlamıştır.

Bunu okudunuz mu?

İdam Türleri

Kurşuna Dizme: Klasik bir yöntem olan bu idam şeklini Afganistan, Beyaz Rusya, Etiyopya, Kuzey Kore, …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et