Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » Fatih Selami Mahmutoğlu
Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu

Fatih Selami Mahmutoğlu

Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu, ceza ve ceza usul hukuku profesörü ve avukattır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1983 senesinde mezun olmuş, yüksek lisans öğrenimini, “Cevap ve Düzeltme Hakkı” konulu tezini savunarak aynı üniversitede tamamlamıştır.

Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu bir televizyon söyleşisinde
Akademik Özgeçmişi

Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu, Doktora çalışmalarına İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında başlamıştır. Doktora tez çalışması sırasında YÖK bursundan faydalanarak Max Planck Uluslararası Ceza Hukuku Enstitüsü’nde araştırmalarda bulunmuş, 1991 yılında, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Bilim Dalına araştırma görevlisi olarak atmıştır.

1994 yılında “Kabahatleri Suç Olmaktan Çıkarma Eğilimi ve Düzene Aykırılıklar Hukukunda Yargılama Rejimi” başlıklı tezi ile ceza hukuk alanında “Hukuk Doktoru” unvanını almıştır.

1996 senesinden itibaren akademik faaliyetlerini ekonomik suçlar konusunda yoğunlaştıran Mahmutoğlu, iki aylık araştırma bursu ile Max Planck Uluslararası Ceza Hukuku Enstitüsü’nde ekonomik suçlar kapsamında çalışmalarda bulunmuştur.

“Ekonomik Suçlar Bağlamında Kredi Hukukundan Kaynaklanan Suç ve İdari Suçlar” başlıklı tezi ile 2000 yılında “Doçent” unvanını almış, “Kusurluluk Prensibi Açısından Azmettirenin Ceza Sorumluluğu” başlıklı takdim tezi ile 2008 yılında “Profesör” unvanına sahip olmuştur.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2012 yılında emekli olmuş, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü’nde ve Türk – Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyeliği görevini sözleşmeli şekilde devam ettirmiştir.

Fatih Selami Mahmutoğlu bir toplantıda 
Avukatlık Özgeçmişi

Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu, 1986 yılında avukatlık ruhsatnamesini alarak İstanbul Barosu’na kayıt olmuştur. Akademik çalışma süresi içerisinde 2006–2008 döneminde Kazım Kolcuoğlu’nun başkanlığını yaptığı İstanbul Barosu Yönetim Kurulu’nda üye olarak görev yapmıştır.

Farklı yazarların makalelerini içeren ve İstanbul Barosu tarafından 2008 yılında yayınlanan “Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku” kitabının hazırlanması aşamasında proje yöneticiliği görevini üstlenmiştir.

2008 yılında ‘Fatih Selami Mahmutoğlu (FSM) Hukuk Bürosu’nu kurarak avukatlık mesleğini devam ettirmiştir. Ağırlıklı olarak ceza hukuku, idari ceza hukuku ve ceza hukuku – özel hukuk ilişkisinden kaynaklanan maddi – manevi tazminat davaları alanında faaliyetini sürdürmektedir. Hukuk bürosunda avukatlık faaliyetlerinin yanı sıra bilimsel çalışmalar yürütülmektedir ve akademik toplantılara katılımda bulunulmaktadır.

Fatih Selami Mahmutoğlu- Avukatlık Mesleğinde 30. Yıl Plaketi

Mahmutoğlu, Türkiye’nin gündeminde yer alan birçok ceza hukuku davasında müdafi olarak yer almıştır. Kamuoyu tarafından “Ergenekon” olarak adlandırılan davada Emekli Genel Kurmay Başkanı Mehmet İlker Başbuğ’un, Av. İlkay Sezer ile birlikte müdafilik görevini yürütmüştür. Söz konusu dava sürecinde, Mehmet İlker Başbuğ’un tutukluluk haline ilişkin Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuru sonucunda “Başvurucunun … kişi hürriyeti ve güvenliği kapsamında Anayasa‘nın 19. maddesinin sekizinci fıkrasının İHLAL EDİLDİĞİNE,” karar verilmiştir. Anayasa Mahkemesinin 2014/912 Başvuru No’lu ve 06.03.2014 Tarihli Kararı tutukluluk incelemeleri yönünden emsal nitelik taşımaktadır.

2018-2021 arasında İstanbul Barosu’nu temsilen Türkiye Barolar Birliği’nde delege olarak yer almış ve eşzamanlı olarak İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu’nda üyelik görevini sürdürmüştür. Stajyer avukatlara yönelik verilen eğitimlere katılımda bulunmaktadır.

Bilimsel Çalışmaları ve Yayınları

Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu, çalışma hayatı boyunca çok sayıda ulusal – uluslararası bilimsel toplantıya katkı sunmuştur ve ceza – ceza usul hukuku alanında kitap ve makale kaleme almıştır.

Katılmış olduğu toplantılar arasında Türkiye Barolar Birliği’ni temsil ettiği, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun hazırlanması ile ilgili TBMM Adalet Üst Komisyonu toplantıları ve Türkiye Barolar Birliği – il baroları işbirliği ile düzenlenen 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na ilişkin bilgilendirme seminerleri yer almaktadır. Bunun yanı sıra 29 Mayıs -2 Haziran 2003 tarihinde Bayreuth Üniversitesi’nde düzenlenen Ceza Hukuku Kongresi’ne iştirak etmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nde 19 Eylül – 7 Ekim 2005 tarihleri arasında düzenlenen “Criminal Law in the United States” programında uluslararası ziyaretçi olarak bulunmuştur. 01-02 Şubat 2007 tarihinde Paris Barosu tarafından Paris Üniversitesi’nde düzenlenen İdam Cezasına Karşı 3. Dünya Kongresi’nde, “Türkiye’de Ölüm Cezası ve Avrupa Birliği Süreci’nin Etkisi” konulu tebliğ sunmuştur.

Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu, ayrıca Türk Tabipler Birliği’nin çeşitli faaliyetlerine katkı sağlamıştır. Bu bağlamda yaşadıkları sağlık sorunlarına rağmen ceza infaz kurumunda tutulmaya devam eden Güler Zere’ye, Kuddusi Okkır’a ve Fatih Hilmioğlu’na ilişkin Türk Tabipleri Birliği’nin düzenlediği Bilimsel Araştırma Kurulu Raporu’nda infaz hukuku ve ceza muhakemesi kapsamında görüşlerini sunmuştur.

Türkiye Barolar Birliği, il baroları ve hukuk fakülteleri tarafından tertip edilen bilimsel toplantılara katılımda bulunmaya devam etmektedir.

 Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu’nun bilimsel yayınları şu şekildedir:
 Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu’nun Tezleri ve Kitapları
Türk Ceza Kanunu Genel Hükümler Şerhi
 1. Cevap ve Düzeltme Hakkı, Yüksek Lisans Tezi, 1985 (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesi’nde mevcuttur.)
 2. Kabahatleri Suç Olmaktan Çıkarma Eğilimi ve Düzene Aykırılıklar Hukukunda (İdari Ceza Hukukunda) Yaptırım Rejimi (Doktora Tezi), Kazancı Yayınları, İstanbul 1995.
 3. Suç Teorisi (Prof. Dr. Kayıhan İçel ve diğerleri ile birlikte), 2. Kitap, Suç Kavramına İlişkin Genel Bilgiler – Suçun Yapısal Unsurları – Suçun Özel Oluşum Biçimleri, Sebat Yayınevi, İstanbul 1999.
 4. Yaptırım Teorisi (Prof. Dr. Kayıhan İçel ve diğerleri ile birlikte), 3. Kitap, Genel Esaslar – Yaptırım Türleri – Cezaların Saptanması – Cezanın Düşmesi – Cezalara Seçenek Olan Kurumlar, Beta Yayınları, İstanbul 2000.
 5. Ekonomik Suçlar Bağlamında Kredi Hukukundan Kaynaklanan Suç ve İdari Suçlar (Doçentlik Tezi), Seçkin Yayınları, Ankara 2003.
 6. Türk Hukuku’nda Müdafiin Yasaklılık Halleri (Ar. Gör. Selman Dursun ile birlikte), Seçkin Yayınları, Ankara 2004.
 7. Türk Ceza Kanunu Genel Hükümler Şerhi ( Av. Serra Karadeniz ile birlikte), Beta Yayınları, İstanbul, Ocak 2017.
 Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu’nun Bilimsel Makaleleri
 1. Uyuşmazlığın Barışçı Yollarla Çözümünde Resmi Arabuluculuk, Yeni İş Dünyası Dergisi, Haziran 1986, Sy. 80, Sayfa: 0-35
 2. Cevap ve Düzeltme Hakkının Kullanılmasında Pasif Süjelerin Ceza Sorumluluğu, İ.Ü. Basın Yayın Yüksek Okulu Yıllığı, 1988.
 3. Türkiye’deki Siyasal Suçlar, 09.11.1989 tarihinde Almanya’nın Freiburg şehrindeki Max-Planck Uluslararası Ceza Hukuku Enstitüsü’nde düzenlenen bilimsel kolokyumda sunulan tebliğ.
 4. 3984 sayılı Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun Üzerine Düşünceler, Marmara İletişim Dergisi, Temmuz 1994.
 5. İdari Para Yaptırımını Gerektiren Eylemler Yönünden Yargılama Rejimi, İÜHFM, C. LV, S:1-2, 1995-1996, Sayfa:151-171.
 6. Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların ve Hürriyeti Sınırlayıcı Emniyet Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun (Federal Alman Ceza İnfaz Kanunu Çevirisi -16 Mart.1976), İÜHFM, C. LV, Say: 1-2, 1995-1996, Sayfa: 501-546.
 7. Kanunu Bilmemek Mazeret Sayılmaz (Dr.Yener Ünver ile birlikte), İstanbul Barosu Dergisi, C:72, S: 4-5-6, İstanbul, 1998.
 8. İnsan Hakları Açısından Tutuklama ve Türk Hukuku, Nurullah Kunter’e Armağan, İstanbul, 1998, Sayfa:155-179.
 9. Suçluların Geri Verilmesi, Ceza Hukuku Günleri, 70. Yılında Türk Ceza Kanunu, Genel Hükümler, (26-27 Mart 1997), İstanbul, 1998.
 10. Türk Ceza Kanunu’nun 463. Maddesi Hükmünün Taksirle İşlenen Suçlar Açısından Uygulanabilirliği Sorunu, Adalet Yüksekokulu’nun 20. Yıl Armağanı, İstanbul, 2001, Sayfa: 175-185
 11. Karşılaştırmalı Hukuk Bakımından İnternet Süjelerinin Ceza Sorumluluğu, İÜHFM, C:LIX, Sayı:1-2, İstanbul 2001, Sayfa:39-49.
 12. Ekonomik Suçlar Bağlamında Örgütlü Suçluluk, Organize Suçluluk, Yolsuzluk ve Kara Parayla Mücadelelerde Türkiye’nin Konumu Konulu Panel, Türkiye Barolar Birliği Yayını, Çanakkale, 2001, Sayfa:3-56.
 13. Bankacılık Suçları Bağlamında Çıkar Amaçlı Suç Örgütü, Türkiye’de Organize Suçlarla Mücadelenin Avrupa Birliği’ne Uyum Süreci Çerçevesinde Değerlendirilmesi Konulu 05.10.2001 Tarihli Panel, İ.Ü. Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul, 2002, Sayfa:92-118.
 14. 5020 Sayılı Yasa’nın Getirdiği Yeni Düzenlemeler, Bankacılık Kanunu ve İlişkili Kanun Değişikliklerinin Hukuk Açısından Değerlendirilmesi Konulu Panel, İstanbul Barosu Yayını, 2004, Sayfa:41-52.
 15. Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler Açısından İnternet Süjelerinin Ceza Sorumluluğuna Genel Bakış, Hukuki Perspektifler Dergisi, S:1, İstanbul, 2004, Sayfa: 58-61.
 16. TCK 403/6. Maddesinin İrdelenmesi, Adli Tıp Kurumunun 8-12 Ekim 2003 tarihleri arasında düzenlemiş olduğu 10. Adli Tıp Günleri, Adli Tıp Kurumu Yayınları-10, İstanbul, 2004 (Panel 3, 1. Oturum, Sayfa: 73-76, 2. Oturum, Sayfa: 85-87, Tartışma, Sayfa: 91-92)
 17. Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Türkiye Barolar Birliği’nin Toplumsal Değişim Sürecinde Türk Ceza Kanunu Reformu Konulu 21-22 Mayıs 2004 Tarihli Paneli, Türkiye Barolar Birliği Yayını, Birinci Baskı, Ağustos 2004, Sayfa: 237-255.
 18. TBMM Adalet Komisyonu’nda Kabul Edilen Türk Ceza Kanunu Tasarısı Hakkında Görüş, Türkiye Barolar Birliği’ne Sunulan Rapor, Türkiye Barolar Birliği Yayını, 2. Kitap, Eylül 2004, Sayfa: 357-378.
 19. Yeni Türk Ceza Kanunu’nun Öngördüğü Esaslar Çerçevesinde Akıl Hastalığı ve Kusur Yeteneği, Adli Tıp Kurumunun 29 Eylül – 3 Ekim 2004 Tarihli 11. Adli Tıp Günleri, Adli Tıp Kurumu Dergisi, Adli Tıp Kurumu Yayınları-12, Sayfa: 85-88, Tartışma Sayfa: 88-95.
 20. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran ve Azaltan Nedenler, Çanakkale Barosu’nun ve Türkiye Barolar Birliği’nin Yeni Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Kanunu Konulu 01.04.2005 Tarihli Panel, TBB Yayınları 85, 3. Kitap, Ankara, Temmuz 2005, Sayfa: 138-147.
 21. Back to Back, Fiduciary, Off Shore Bankacılık İşlemleri Bağlamında, Bankalar Kanunu 22/3 ile 22/4 Maddeleri Arasındaki Temel Farklar, Hukuki Perspektifler Dergisi, S:3, İstanbul, 2005, Sayfa: 223-238.
 22. Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Müdafiin Görevden Yasaklanması Hali ve Bunun Alman Hukukundaki Düzenlemesiyle Karşılaştırılması (Ar. Gör. Selman Dursun ile birlikte), Polis Dergisi, S: 44, Nisan-Mayıs-Haziran 2005, Sayfa: 25 vd.
 23. Yargının Demokratik Sistemlerle Konumu: Demokratik Bir Güç mü, Bürokratik Bir Hegemonya mı?, Türkiye Barolar Birliği’nin 4-5-6 Ocak 2005 tarihli “Demokrasi ve Yargı” Başlıklı Sempozyum, TTB Yayınları:78, Ankara, Aralık 2005, Sayfa: 368- 384.
 24. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Hukuka Uygunluk Nedenleri, Hukuk ve Adalet Dergisi, Yıl:2, S:5, Nisan 2005, Sayfa: 42-60.
 25. Ekonomik Suçlar ve Ekonomi Ceza Hukuku, Güncel Hukuk Dergisi, S:23, Kasım 2005, Sayfa: 18-21.
 26. Kusurluluk Prensibi Açısından Azmettirenin Ceza Sorumluluğu, İÜHFM, Cilt LXIII, S: 1-2005, Sayfa: 57-112.
 27. CMK kapsamında Bilirkişilik ve Adli Tıp Kurumu’nun Yeri, 13. Ulusal Adli Tıp Günleri, Adli Tıp Kurumu Yayınları-17, Kasım 2006, Sayfa:42-154.
 28. TCK’nın 301. Maddesi’ni Tartışırken, Hukuki Perspektifler Dergisi, S: 8, Eylül 2006, Sayfa: 6-7.
 29. Das neue türkische Strafgesetzbuch, Allgemeiner Teil, Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, Volume: 38, No: 55, 2006, Sayfa: 35- 48.
 30. 5237 Sayılı TCK’daki Yeni Düzenlemeler Işığında Tıbbi Müdahalelerde Hekimin Ceza Sorumluluğu, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ve Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği’nin 12-13 Ekim 2006 tarihli Yüksek Teknoloji Tıbbi ve Hekim – Hasta İlişkisi, Uluslararası Katılımlı 2. Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sempozyumu Bildiri Kitabı, İstanbul 2006, Sayfa: 203-220.
 31. İrade Dışı Tıbbi Müdahalelerden Kaynaklanan Ceza Hukuku Sorunlarına Genel Bakış, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı ile Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından 1-5 Kasım 2006 tarihlerinde düzenlenen 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi Özet Kitabı, İstanbul 2006, Sayfa: 92-93.
 32. Avukatların Görev Suçları ve Yargılama Rejimi, İstanbul Barosu Dergisi Ceza Hukuk Özel Sayısı, Ocak 2007, Sayfa:13-41.
 33. Terör Suçları, XIV. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi (21- 24 Mart 2007), XIV.Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi’nin Kongre Kitabı, İstanbul, 2007, Sayfa:11-29.
 34. Türk ve Alman Hukuklarında Avukatların Tabi Olduğu Disiplin Yargılamaları (Ar. Gör. Mehmet Cemil Ozansü ile birlikte), Dr. Şükrü ALPARSLAN’a Armağan, İstanbul Barosu ve Türk Ceza Hukuku Derneği, Genel Yayın Sıra No: 55Mayıs 2007, , Sayfa: 471-487.
 35. Organ Bağışında Modeller; Etik ve Ceza Hukuk Açısından Yorumlanması, Organ ve Doku Naklinde Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sorunları, 1. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongre Bildiri Kitabı, İstanbul, 2007, Sayfa: 923-938.
 36. TCK ve Sağlık Mevzuatımızda Organ Nakli ve Organ Bağışından Kaynaklanan Sorunlar, A’dan Z’ye Sağlık Hukuku Sempozyum Notları, Organ Bağışı ve Organ Naklinde Yasal Sorunlar Paneli, İstanbul Barosu Yayınları, 2007, Sayfa:293-298.
 37. Spor Karşılaşmalarında Şiddetin Önlenmesi, Fenerbahçe Spor Kulübü 100. Yıl Spor ve Bilim Kongresi, İstanbul, 2007, Sayfa:30-34.
 38. Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği Bülteni İlk Önsöz.(Yıl:3 Sayı:5 Ocak 2008)
 39. Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği Bülteni 1. Önsöz. (Yıl:3 Sayı:6 Temmuz 2008)
 40. Ceza Ve Ceza Yargılama Hukukunda Özel Yaşam, Özel Yaşamın Gizliliği Paneli, TTB Yayını 154, 18 Ekim 2008, Sayfa:100-109.
 41. Moleküler Genetik İncelemenin Ceza Muhakemesi Hukuku Bağlamında Analizi, Türk Tıp Etiği ve Hukuku Araştırmaları Yıllığı, Ekim 2008, Sayfa: 53-62.
 42. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki Devlete Karşı Suçların Genel Olarak Değerlendirilmesi, Türk Ceza Kanunu’nun 2 Yılı Teori ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, TCHD Yayını 10, 2008, Sayfa: 504-515.
 43. İşkence ve Eziyet Suçu, Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Armağanı, TCHD, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Ankara, Şubat 2008, Sayfa: 1023- 1041.
 44. Telekomünikasyon Yoluyla İletişimin Denetlenmesi, Polise Görev, Yetki ve Sorumluluk Veren Mevzuat Uygulamaları Eğitim Projesi(MUYEP) Tebliğleri – 2, EGM Yayınları Katalog No:444, Eğitim Dairesi Başkanlığı Yayın No:43, 2008 – Ankara, Sayfa:405-418.
 45. Dava Zamanaşımı-Lehe Kanun-Aleyhe Bozma Yasağı, Uğur Alacakaptan’a Armağan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Cilt 1, 2008, Sayfa: 527-538.
 46. Askeri Ceza Yargılaması’nda Müdafiin Hukuksal Konumu, Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türk Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul Barosu Yayınları, 2008,Sayfa:357.
 47. Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği Bülteni 2. Önsöz.( Yıl:4 Sayı:7-8 Ocak-Temmuz 2009)
 48. Türk Ceza Hukuku’nda Yüz Kavramı, Yüzle Yüzleşme, Adli Tıp Kurumu Yayınları No. 20, 2009, Sayfa: 13-17.
 49. Bankacılık Suçlarının Genel Tasnifi ve Kredi Dolandırıcılığı, Banka ve Finans Hukuku, İstanbul Barosu Yayınları, Mart 2009, İstanbul, Sayfa: 139-147.
 50. Attitudes of The Turkish Medical Profession and Jurist Towards New Turkish Legislation Concerning Body Examination Without Consent in Criminal Procedure (İnci HOT, Hanzade DOĞAN, Coşkun YORULMAZ ile birlikte), Romanian Society of Legal Medicine, 17(1), 2009, 139-146.
 51. İdari Ceza Hukuku’nun Doğuşu Ve Hukuk Düzeni İçindeki Yeri – Suç – Kabahat Ayrımı – İdari Ceza Hukuku’nun Temelleri, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen İdari Ceza Hukuku Sempozyum Kitabı, Seçkin Yayınları, 2009, Sayfa: 27-36
 52. Terminal Dönemdeki Hastalar Ve Ceza İnfaz Hukuku Bağlamında Hapis cezasının Ertelenmesi, Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği Bülteni, Yıl:4, S:7-8, Ocak-Temmuz 2009, Sayfa: 46-49.
 53. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, Ceza Muhakemesi Kanununun 3 Yılı Teori ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, TCHD Yayınları 11, Haziran 2009, Sayfa: 349-368.
 54. Suç Politikasının Ana İlkeleri Bağlamında Çek Kanunu Tasarı Taslaklarının Değerlendirilmesi, Manisa Barosu Dergisi, S:110, Temmuz 2009, Sayfa: 51-68.
 55. Şüpheli, Tutuklu Ve Hükümlünün Sağlık – Tedavi Hakkı, Panel Notları, İstanbul Barosu Yayınları, 2009, Sayfa:11-20.
 56. Hukuk, Siyaset ve İnsan, Panel Notları, İstanbul Barosu Yayınları, 2009, Sayfa: 39- 48.
 57. Ötanazi ve Yaşam Destek Ünitelerine Bağlı Hastaların Durumu, 21. Yüzyıl Başında Yaşama Destek Tedavileri Etik ve Hukuksal Yönler, 2. Uluslararası Tıp Etiği Ve Tıp Hukuku Kongresi Bildiri Kitabı, Ekim 2009, Sayfa: 85-92.
 58. Etik ve Hukuksal Açıdan Hekimlerin işlediği İrtikap Suçu, 21. Yüzyıl Başında Yaşama Destek Tedavileri Etik Ve Hukuksal Yönler, 2. Uluslararası Tıp Etiği Ve Tıp Hukuku Kongresi Bildiri Kitabı, Ekim 2009, Sayfa: 721-747.
 59. İnsan Üzerinde Deney, Yüksek Riskli Hastaya Yaklaşım Etik Ve Hukuksal Boyutlar 3. Tıp Etiği Ve Tıp Hukuku Sempozyumu Bildiri Kitabı, Aralık 2009, Sayfa: 71-76.
 60. Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türk Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku 2. Kitap Önsöz. (2010)
 61. Beden Muayenesi, İstanbul Kültür Üniversitesi Fasikül Aylık Hukuk Dergisi (CEHAMER),Yıl:2, Sayı:7, Haziran 2010, Sayfa:25-28.
 62. Ceza Hukuku Boyutuyla Epilepsi ve Demans, Klinik Aktüel Tıp NöroPsikiyatri Forumu, Cilt :4, Sayı:1, Eylül-Aralık 2010, Sayfa:14-16.
 63. Nurse-Focused Ethical Solutions To Problems In Organ Transplantation, Nursing Ethics, November 2010, 17(6), 705-714.
 64. Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması, Max Planck- Institut Criminal Law in the Global Risk Society (Hans-Heinrich Jescheck), Risk Altındaki Global Dünya Toplumu ve Ceza Hukuku, Bahçeşehir Üniversitesi, Prof. Dr. H.c. mult. Hans- Heinrich Jescheck Onuruna 27-29 Eylül 2009 Tarihlerinde İstanbul’da Düzenlenen Kolokyumun Kitabı, Ocak 2011.
 65. Türk Ceza Kanunu’nda Yer Alan Basın Yayına İlişkin Bazı Hükümlerin Genel Olarak Değerlendirilmesi, İstanbul Kültür Üniversitesi Fasikül Aylık Hukuk Dergisi (CEHAMER), Yıl:3, Sayı:14, Ocak 2011, Sayfa:14-30.
 66. Türk Ceza Mevzuatındaki Temel Düzenlemelere Psikiyatristlerin Fail ve Uzman Sıfatı Kapsamında Genel Bakış, Türk Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Araştırmaları Yıllığı, Ekim 2011-2012-2013, Vol.4-5-6, Sayfa : 149-174.
 67. Klinik Araştırmalarda Etik Kurul Üyelerinin Cezai Sorumluluğu, Türk Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Araştırmaları Yıllığı, Vol. 4-5-6, Ekim 2011-2012-2013, Sayfa :389-404.
 68. Sır Saklama Yükümlülüğü Kapsamında Hastaya Ait Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Yayma Suçu, Pi Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, Yaz 2011, Sayfa No:44-47.
 69. Çocuklara Yönelik Cinsel İstismar Suçu Ve Bu Yolla Bulaşan Hastalıkların CezaHukuku Açısından İrdelenmesi Ve Bu Kapsamda Mağdur Çocukların Ceza Yargılamasındaki Özel Konumu – Bu Süreçte Hekimlerin Hak Ve Yükümlülükleri Bağlamında Karşılaştıkları Birtakım Olası Hukuksal Sorunlar, 9. Prof. Dr. Faruk Nemlioğlu Dermatolojide Gelişmeler Sempozyumu- Dermatolojide Gelişmeler 9. Kitabı, 2011, Sayfa:323-348.
 70. Aleyhe Bozma Yasağı – Kesin Hükmün Engelleyici Etkisi – Lehe Yasa Kuralının Uygulanması – Somut Cezanın Saptanmasında Alt Sınırdan Uzaklaşılması, Prof. Dr. Köksal Bayraktar Armağan, Cilt 1, Beta Yayınları, Ekim 2011, sayfa:271-285.
 71. Nöroloji Uzmanlarının Bilirkişilik Sıfatıyla Adli Bilimler Bağlamındaki Rolleri, 25 Kasım – 01 Aralık 2011 tarihli 47. Ulusal Nöroloji Kongresi Adli Tıp ve Malpraktis Çalıştayı, Türk Nöroloji Dergisi, Cilt:18, Sayı:2, 2012, Sayfa: 46-53.
 72. Adli Nöropsikiyatri Kitabı, Editör: Prof. Dr. Dursun Kırbaş, Nobel Tıp Kitapevleri, Yıl:2016, Sayfa: 179-192, ,
 1. Yargı Bağımsızlığı, 18 – 19 Şubat 2012 tarihli Anayasa ve Ceza Hukuku Çalıştayı Suç ve Ceza Hukuku Dergisi, Türk Ceza Hukuku Derneği Yayını, , Nisan-Mayıs-Haziran 2012, Sayı:2, Sayfa:105-123.
 2. Türk Ceza Kanununda Yer Verilen Bilişim Alanındaki Suçlar ve Yargı Kararları Işığında Karşılaşılan Sorunlar, Prof. Dr. Füsun Sokullu Akıncı’ya Armağan, C: 2 (İÜHFM, C: LXXI), Legal Yayınları, İstanbul, 2013,Sayfa: 855- 890.
 3. Hasta veya Hasta Yakını Tarafından Hekime Yönelik Gerçekleştirilebilecek Şiddet Vakalarında Karşılaşılabilecek Olası Ceza Hukuku Sorunları, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi:78, Hekimlik Uygulamalarının Adli Tıbbi Güncellemesi Sempozyum Kitabı, 2012, Sayfa:71-85.
 4. Bilişim Sistemleri Yoluyla Çocuklara Yönelik Cinsel İstismar Fiillerinin Ceza Mevzuatımız Açısından Değerlendirilmesi ve Bu Bağlamda Çocukların Korunmasına Yönelik Görüş ve Öneriler, Legal Hukuk Dergisi, Cilt:11, Sayı:121, Ocak 2013, Sayfa:3-20.
 5. Ceza Yargılamasında Katılanın, Aynı Zamanda CMK 45. Maddede Öngörülen Kişilerden Biri Olması Halinde, Tanıklıktan Çekinme Hakkını kullanıp Kullanmayacağı Sorunu, Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi Özel Sayı C:19, Sayı:2, 2013, Sayfa: 191-209.
 6. TCK’nın Genel Esasları Işığında Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Yer Alan Suçlarda Şirket Yöneticilerinin Ceza Sorumluluklarına İlişkin Genel Bakış, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun İş Dünyasına Etkileri, Seçkin Yayınları, Ankara, Ekim 2014, Sayfa: 86-122.
 7. İhale Şartlarını ve Fiyatını Etkilemek Amacıyla Yapılan Açık veya Gizli Anlaşmalardan Kaynaklanan Ceza Sorumluluğu, Kamu İhale Hukuku’na İlişkin Tebliğler ve Makaleler, Hukuk Yayınları Dizisi 310, Bilge Yayınevi Ankara, 2014, Sayfa:64-94.
 8. Yargı Kararları Işığında Ceza ve Hukuk Mahkemelerinin Hukuka Aykırı Yöntemlerle Elde Edilen Delillere Yaklaşımı, Türk Ceza Hukuku Derneği, Sayı:2, Nisan,Mayıs,Haziran 2013,Sayfa:177-303.
 9. İhaleye Fesat Karıştırma Suçu TCK m.235/2/a-3,4 Açısından Değerlendirme, Kamu İhale Hukuku’na İlişkin Tebliğler ve Makaleler -2 Kitabı, 1. Basım , Aristo Yayınevi, İstanbul, Ekim 2016, Sayfa : 38-84.
 10. Bankacılık Yöntemlerinin Kullanılması Kapsamında Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama Suçu (Av. Serra Karadeniz ile birlikte), İş Bankası Yayınları Seza Reisoğlu Armağanı, Sayfa: 415-502.
Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu

 

Bunu okudunuz mu?

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Uyum Yasaları KHK Yetki Kanunu

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Uyum Yasaları KHK Yetki Kanunu, 6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin