Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » Mustafa Topaloğlu
Mustafa Topaloğlu

Mustafa Topaloğlu

Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu, 1963 yılında Adana’nın Kadirli ilçesinde doğmuş, 1986 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.  Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Yüksek Lisansa Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk bölümünde devam etmiş, Gazi Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak göreve başlamış, 1988 yılında lisans eğitimini tamamlamıştır.

Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu, 1996 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Özel Hukuk Doktoru unvanını kazanmıştır. Topaloğlu,  2002 yılında Doçentlik sınavını başararak Hukuk Doçenti olmuş, 2007 yılında Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Profesörlüğüne atanmış, 2016 yılına kadar Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyesi ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görevini sürdürmüştür.

Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Üniversitesinde Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku ve Maden Hukuku alanında lisans ve lisansüstü dersler vermiştir. Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde Bilişim Hukuku dersleri veren Topaloğlu akademik kariyerine Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde devam etmiştir.

Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu, Türkiye’de Maden Hukuku alanında uzmanlığı ile tanınmakta, bu alanda otorite olarak kabul edilmektedir. Maden Kanunu ve Yönetmeliklerini hazırlayan komisyonlarda yer almış, sayısız hukuki mütalaa hazırlamış ve mahkemelerde bilirkişi olarak görev yapmıştır.

Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu, Topaloğlu Avukatlık Bürosunu 1991 yılında kurmuş, Şekerbank TAŞ Adana Bölge Hukuk Müşaviri olarak görev yapmış, 2008 yılında Ulaştırma Bakanlığı İnternet Kurulu Üyeliğinde bulunmuş, Devlet Planlama Teşkilatı’nda 9.Kalkınma Planı Fikri Haklar Komisyonunda görev almış, 2010 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tahkim Listesine hakem olarak atanmıştır.

Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu’nun, Maden Hukuku, İpoteğe Dayalı ve İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler, İpotekli Konut Finansmanı ve Hukuku Mortgage (Tutsat), Bilişim Hukuku, Maden ve Taşocakları Hukuku, Maden Kanunu, Bilgisayar Programları Üzerindeki Haklar ve Bu Hakların Korunması, Türk Maden Hukuku ve Yeraltı Zenginlikleri Mevzuatı isimli eserleri bulunmaktadır.

Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu, birçok ulusal ve uluslararası seminer, konferans ve panelde konuşmacı olarak yer almış, tebliğler sunmuş, makaleleri yayınlanmıştır.

Topaloğlu Adana Barosu’na yapmış olduğu bir ziyaret sırasında Baro Başkanı Veli Küçük ile birlikte

Ruhsatsız ve İzinsiz Maden Üretim ve Sevk Fiilleri, Hukuk Yargılamasında İstinaf, Türk Maden Hukukunda Agregaların Düzenlenişi, Madencilikle Yeni Bir Sigorta Türü, Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Elektronik Ödeme Sistemlerinde Tüketicinin Korunması, Maden Ruhsat Sahibi ile Taşınmaz Malikleri Arasındaki Hukuki Uyuşmazlıklar, Maden Hukuku Uygulamalarının Küresel Değerlendirilmesi, Madencilikle İlgili Yasal Düzenlemelerdeki Küresel Eğilimler ve Türkiye Uygulaması, 2012/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesinin Yürütmesinin Durdurulması ve İlgili Danıştay Uygulaması, Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler, Elektronik Ticarette Ödeme Sistemleri ve Tüketicinin Korunması, Rödovans Sözleşmelerinin Şekli ve Tescili, Yeni Yasal Düzenleme ve Maden İrtifakları, Milletlerarası Mal Satımlarında Sözleşmeden Dönme, Avoidance of the Contract at  International Sales of Goods), Rödovans Sözleşmeleri ile İlgili Değişiklikler ve Yasaklamalar, Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası, 6592 Sayılı Kanunla Maden Hukukuna Getirilen Yeni İdari Para Cezaları, Konut Finansman Sözleşmelerinde Temerrüt, Yeni ÇED Yönetmeliği ve Hukuki Yansımaları, İnternet Yoluyla Yapılan Satışlarda Tüketicinin Korunması, Teşvik Sisteminde 09.05.2014 ve 06.08.2014 Tarihli Değişikliklerin Madencilik Sektörüne Etkileri, 6552 Sayılı Torba Yasada Maden İş Hukuku Bakımından Getirilen Değişiklik ve Yenilikler, Maden Kazaları Karşısında Maden Ruhsat Sahibinin ve Rödovansçının Hukuki Durumu, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Viyana Konvansiyonu Bağlamında Yeni Türk Borçlar Kanunu ile Getirilen Satış ve Ticari Satışa İlişkin Yeni Hükümlerin Değerlendirilmesi, Satış ve Ticari Satış ile Mal ve Hizmet Tedarikine İlişkin Türk Hukukunda Yapılan Değişiklikler, Yeni Orman Yönetmeliği Hakkında Bazı Düşünceler, Mera Alanlarında Madencilik Faaliyetleri, Maden Haklarının Devri ve Kısıtlamaları, Konut Kredilerinde Erken Ödeme ve Yeniden Yapılandırma Ücreti,  Mortgage Kredilerinde Temerrüt ve Temerrüdün Sonuçları, Madencilik İhtisas Mahkemeleri, Genel Olarak Tahkim, Akreditif, Letter of Credit,L/C, Tahkimde Kamu Düzeninin Etkisi ve Yargıtay’ın Yaklaşımı, Tek Kişilik Anonim Şirket, Anonim Şirketlerde Yönetimin Devri ve İç Yönerge, Mücbir Sebep ve Beklenmeyen Hal Nedeniyle Geçici Tatil, Madencilik Akreditasyon Kanun Taslağı, MADAK, 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Tek Kişilik Anonim Şirketler ve Anonim  Şirketlerin Kuruluşu, Yeni Türk Ticaret Kanunu Işığında Maden Ruhsatlarının Şirketlere Sermaye Olarak Konulması, Yeni Teşvik Sistemi Ve Değişikliklerin Madencilik Sektörüne Uygulanması, Maden İşletme Faaliyetlerinin Kapsamı ve Zenginleştirme Tesisleri, Madencilik Sektöründe Yeni Teşvik Uygulamaları, An Evaluation of Turkish and Kazakh Mining Laws from the Perspective of Sustainable Development Principle, Kamu Taşınmazları Üzerindeki Tasarrufları Başbakanlığın İznine Bağlayan 2012/15 Sayılı Genelgenin Hukuken Değerlendirilmesi, Yeni Teşvik Sistemleri ve Madencilik Sektörü, An Evaluation of Turkish Mortgage System From the Perspective of Global Economic Crisis, Maden Sevk ve Üretimine İlişkin Suçlar, Teminat Mektubu, Şekil Markaları Maden İpoteklerinin Kuruluşu ve Kapsamı,  Yeni 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Şirkete Borçlanma Yasağı Genel Olarak  Şirkete Borçlanma, Madencilik Sektöründe Yeni Tehlike: Maden Ruhsatları ile Çalışan Hes ve Res Yatırımları, Sponsorluk Sözleşmeleri: Sponsorluk Kavramı ve Tarihi Gelişimi, Hukuki Açıdan Elektronik Ticaret, Türkiye’de Mortgage Sistemi ve Ekonomik Kriz Açısından Değerlendirilmesi, Son Yasal Gelişmeler ve Yargı Kararları Işığında Rödovans Sözleşmesi, Sermaye Piyasası Hukukuna Göre Anonim Şirketlerde Hisse Devri, Maden Ruhsatlarının Güvenilirliği Ruhsat Güvencesi, On the Impact of Regulatory Framework on Subprime Mortgage Crises: Letting the Statistics Speak, 5995 Sayılı Kanunla İlgili Genel Değerlendirmeler, Banka Kredilerinde Erken Ödeme, Mortgage Kredilerinde Erken Ödeme Ücreti (Cezası), Sermaye Şirketlerinde Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması ve Bu Konuda Ticaret Kanunu Tasarısında Getirilen Hükümler, Sermaye Piyasası Hukukuna Göre Anonim Şirketlerde Hisse Devri, Rödovansla İşletilen Maden Sahalarının İş Güvenliği Hukuku Açısından Değerlendirilmesi, Dünyada Maden Hukukuyla İlgili Yeni Yaklaşımlar ve Bu Bağlamda Türk Maden Hukukunun Gelişimi, Karayoluyla Uluslararası Eşya Taşımalarından (CMR) Doğan Hukuki Sorumluluk, Uluslararası Eşya Taşımacılığından Doğan Sorumluluk, Sürdürülebilir Kalkınma ve Madencilik, Dünyada Maden Hukukuyla İlgili Yeni Yaklaşımlar, Sustainable Development and Mining, New Approaches Relatedto Mining Law in the World, Türk Hukukunda İpoteğe Dayalı ve İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler, Anonim ve Limited Şirketlerde Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması, İpoteğe Dayalı ve İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler, Konut Finansman Sisteminde Mortgage Sigortası, Yeni Türk Tutsat (Mortgage) Kanununa Genel Bir Bakış, Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliğine Aykırılıktan Doğan Hukuki Sorumluluk, İpotekli Konut Finansmanı Mortgage, Uygulamada Bilirkişilik, ABD Mortgage Uygulaması ve İpotekli Konut Finansmanına İlişkin Kanun Tasarısının Değerlendirilmesi, Bilgisayar Programları Üzerindeki Haklar ve Bu Hakların Korunması, Maden Sevkinin Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi, Elektronik İmza, Çek Hukukunda Süreler ve Bu Sürelerin Aşılmasının Sonuçları, 5177 sayılı Maden Kanuna Göre Kamulaştırma, Banka Mevduatı Üzerinde Takas ve Hapis Hakkı, Elektronik Sözleşmeler, Rödovans Sözleşmesi , Bilgisayar Programı Lisans Sözleşmeleri Elektronik Ticaretin Hukuksal Yönü, Elektronik Ticarette Vergilendirme, Hukuksal Açıdan Spam, İnternet Alan Adlarının Hukuki Korunması, İnternette Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik, Net’te Fikri Mülkiyet Hakları Meseleleri, Maden Haklarının Devri ve Şirketlere Sermaye Olarak Konulması, Karayolları Trafik Kanununa Göre İşletenin Hukuki Sorumluluğu, Medeni Usul Hukukunda Dava Arkadaşlığı Türleri, Kambiyo Senetlerinin Zıya Nedeniyle İptali, Kamu Hastanelerinde Yapılan Tıbbi Müdahalelerden Doğan Hukuki Sorumluluk, Ticari İşletme İşleten Derneklerin Hukuki Durumu, Kaçak Maden Üretiminin Hukuksal Yönü, Anonim Şirketler Hukukunda Müktesep Haklar, Limited Şirketlerde Müdürlerin Hukuki Sorumluluğu, Tüzel Kişilerin Organlarının Fiilinden Dolayı Sorumluluğu ve Madencinin Madenin İçinde Bulunduğu Taşınmazlara Verdiği Zarardan Sorumluluğu başlıkları ile makaleler yazmış ve tebliğler sunmuştur.

Bunu okudunuz mu?

Kadınların Çalışmasını Kocalarının İznine Bağlayan Hükmün İptali

Kadınların Çalışmasını Kocalarının İznine Bağlayan Hükmün İptali, Hatice Albayrak’ın İzmir 4. Sulh Hukuk Mahkemesinde açmış …