Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » Nur Centel
Prof. Dr. Nur Centel

Nur Centel

Prof. Dr. Nur Centel,1949 Yılında Erzurum’da dünyaya gelmiş, Erzurum Lisesini ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde doktorasını tamamlamıştır.

Prof. Dr. Nur Centel

Prof. Dr. Nur Centel, Almanya’da 1973-1974 yıllarında Ruhr Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne (Bochum) devam etmiş, 1988’de ise Alexander von Humboldt Vakfının doktora sonrası bursunu kazanarak çeşitli tarihlerde Max-Planck Yabancı ve Uluslararası Ceza Hukuku Enstitüsü (Freiburg) ile Ludwigs-Maxmilian Üniversitesi Kriminoloji Enstitüsü’nde (Münih) bilimsel çalışmalar yapmıştır. Prof. Dr. Nur Centel, 1984 yılında yardımcı doçent, 1989 yılında doçent ve 1996 yılında da profesör olmuştur.

Görev Yaptığı Üniversiteler

Centel, 1975-1976 yıllarında kısa bir süre adli yargı hakimi olarak görev aldıktan sonra Atatürk Üniversitesi ile daha önce adı Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesi olan ve Dokuz Eylül Üniversitesinin kurulması ile Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesine dönüşen fakültede araştırma görevlisi olarak 1977-1983 yılları arasında akademik kariyerine devam etmiştir.

Prof. Dr. Nur Centel, 1983-2010 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesiolarak çalışmıştır. Centel, kısmi zamanlı olarak Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ders vermiş, 2010 Yılından itibaren Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tam zamanlı öğretim üyesi olarak görev almıştır. Centel, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku derslerini okutmaktadır.

İdari Görevleri

Prof. Dr. Nur Centel, 1995-1996 yıllarında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi, 1996-1999 yıllarında Marmara Üniversitesi İnsan Hakları, Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma MerkeziMüdürü, 1997-2000 yıllarında  Marmara Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, 2000-2006 yıllarında  Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Senato üyesi, 2003-2009 yıllarında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölüm Başkanı olarak 2011 yılında itibaren de  Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu  ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır.

Sivil Toplum Çalışmaları

Prof. Dr. Nur Centel, yoğun akademik yaşamının yanı sıra birçok sivil toplum örgütünde de görev almıştır. Centel, Türk Ceza Hukuku DerneğiUluslararası Ceza Hukuku Derneği ve Humboldt Bursiyerleri Derneği üyesi olarak çalışmalar yapmıştır. Centel, İstanbul Barosu‘na kayıtlıdır.

Prof. Dr. Nur Centel, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi ve Güncel Hukuk Dergisine danışman sıfatı ile katkıda bulunmuş, Kazancı Hukuk Dergisi, Ankara Barosu Dergisi, Eskişehir Barosu Dergisi, Adalet Akademisi Dergisi ve Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisinde danışma kurulu üyesi olarak görev almış ve akademik yayıncılığa destek vermiştir.

Prof. Dr. Nur Centel, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genç Akademisyenler Sempozyumu, Üniversitelerarası IV. Genç Ceza Hukukçuları Kongresi, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuki ve Etik Boyutuyla Ötanazi Sempozyumu, Marmara Üniversitesi İnsan Hakları, Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma Merkezi CMUK Sempozyumu gibi toplantıların organizasyonunda görev almıştır.

Nur Centel, Mehmet Emin Artuk ve Tankut Centel bir arada
Eserleri

Prof. Dr. Nur Centel, Türk Ceza Hukukuna Giriş, Ceza Muhakemesi Hukukunda Hakimin Tarafsızlığı, Ceza Muhakemesi Hukukunda Tutuklama ve Yakalama, Ceza Muhakemesi Hukukunda Müdafi isimli eserlerin müellifidir. Prof. Dr. Hamide Zafer ile birlikte Ceza Muhakemesi Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku Pratik Çalışma Kitabı ve Ceza Muhakemesi Hukuku El Kitabı isimli eserleri yazmıştır. Centel, H.Zafer/Ö.Çakmut ile birlikte Ceza Hukuku Uygulamaları, Kişilere Karşı İşlenen Suçlar ve Türk Ceza Hukukuna Giriş isimli eserlerini, Sulhi Dönmezer ve Feridun Yenisey ile birlikte Ceza ve Ceza Usul Hukuku Pratik Çalışma Kitabını kaleme almıştır.

Prof. Dr. Nur Centel, Hukuk ve Etik Boyutuyla Ötanazi, Ceza Hukukunda Kadının Şiddete Karşı Korunması, Hukuka Genç Yaklaşımlar Konferans Serisi-1, Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve İlgili Mevzuat, Türk Ceza Kanunu ve İlgili Mevzuat ve Karşılaştırmalı-Tablolu Yeni Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu gibi eserlerde ise editör olarak görev almış yada mevzuat derleme çalışmaları yapmıştır. 

Prof. Dr. Nur Centel’in Ulusal Dergi ve Kitaplarda Yayınlanmış Makaleleri
Prof. Dr. Nur Centel, ulusal dergi ve yayınlarda; Özel Görevli Mahkemeler, Ceza Soruşturmasında Müdafiin Rolüne Eleştirel Yaklaşım, Tutuklama Uygulamasında Sorunlar, Yargı Reformu Üzerine Düşünceler, Avrupa Birliği Ülkelerinde Yargı Bağımsızlığı, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Cinsel Saldırı Suçu ve Cinsel Suçlar Değişiklik Tasarısının Değerlendirilmesi, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Şantaj Suçu, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Tutuklama Hukukuna Eleştirel Yaklaşım, Tutuklunun Hakları, Adil Yargılanma İlkesi ve Türk Hukukundaki Bazı Sorunlar, İhmali Davranışla Kasten Öldürme ve Yaralama Suçları, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu, Yaralama Sonucunda Ölüm Meydana Gelmesi, Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer’in Marmara Yılları, Denetimli Serbestlik, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Yargı Görevi Yapanı Etkileme Suçu, Ceza Muhakemesi Hukukunda Müdahillik ve Suçtan Zarar Gören Kavramı, Yeni Türk Ceza Yasasının Yaptırımlar Sistemine Eleştirel Yaklaşım, Silahların Eşitliği ile Adil Yargılanma Bağlamında Savcılık ve Savunma, Yeni Ceza Muhakemesi Yasasında Tutuklama Adli Kontrol Yakalama ve Haksızlıkların Giderilmesi,  Denetimli Serbestlik ve İşverenin İstihdam Yükümlülüğü, Yeni Ceza Muhakemesi Yasası’na Göre Hazırlık Soruşturmasının Başlaması ve Yürütülmesi, Türkiye Bu Yasayı Hak Etmiyor, Türkiye’nin Önceliği Yeni Yasalar mı, Yeni Türk Ceza Kanunu ve Kadın, Yeni Türk Ceza Kanunu ve Kadın, Adil Yargılanma Hakkı ve Savcının Bağımsızlığı, Çağdaş Ceza İnfaz Hukukunda Özgürlüğü Bağlayıcı Cezalar ve Gelişmeler, Uyum Yasaları ve Olası Sonuçları, Mala Karşı Suçlarda Artışın Nedenleri, Ceza Hukuku Normları Işığında Çek Hukukundaki Değişiklik Önerilerinin Değerlendirilmesi, Müdafi İle Savunulma Hakkı ve Adalet Bakanlığının Genelgesi,  Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 2000 Tasarısına Eleştirel Bir Yaklaşım, Uyuşturucu Madde Kullanma ve Bulundurma Suçu, Cezanın Amacı ve Belirlenmesi, Prof.Dr.Turhan Tufan Yüce’ye Armağan, İnsan Hakları ve Adli Tıp Bilimleri, Mağdurun Korunmasında Yeni Bir Yaklaşım, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında Hakimin Tarafsızlığı, Dürüst Yargılama ve Medya Kültürü Bakımından Demokrasi Kültürü, Cinsel Suç Mağduru Kadının Korunması, Prof. Dr. Kenan Tunçomağ’a Armağan, Koruma Tedbirlerinde Gelişmeler, Ceza Muhakemesi Hukukunda Vücudun Muayenesi, Şartla Salıverme, Ceza Muhakemesi Hukukunda Eski Hale Getirme, Gençlik Yılında Ceza ve Islah Politikası, Türk Ceza Hukukunda Haksız Tahrik adıyla makaleler yayınlamıştır.
Prof. Dr. Nur Centel
Uluslararası Dergi ve Kitaplarda Yayınlanmış Makaleleri
Prof. Dr. Nur Centel, Uluslararası Dergi ve Kitaplarda; Notwehr im türkischen Strafrecht, Schuldprinzip des türkischen StGB im Spiegel des deutschen Strafrechts, Die Straftat der vorsätzlichen Gefährdung der Verkehrssicherheit, Voraussetzungen der Untersuchungshaft im türkischen Recht, Strafaussetzung zur Bewährung im türkischen Recht, Kritische Betrachtungen zum neuen türkischen Strafgesetzes und zur neuen türkischen Strafprozessordnung ve Neue Bestimmungen über Untersuchungshaft und vorläufige Festnahme im türkischen Strafprozessrecht adıyla makaleler yayınlamıştır.
Prof. Dr. Nur Centel’in Bilimsel Bildiri ve Sunumları
Prof. Dr. Nur Centel, ulusal ve uluslararası konferans ve sempozyumlarda, Ceza Hukuku Şiddete Karşı Kadını Koruyor mu, Ceza Hukukunda Kadının Şiddete Karşı Korunması, Yargıtay Üçüncü Ceza Dairesi’nin Bazı Kararlarının Değerlendirilmesi, Ceza Muhakemesi Hukukunda Müdahillik ve Suçtan Zarar Gören Kavramı, Türk Ceza Kanununda Sahte ve Taklit İlaç Suçları, Yeni Türk Ceza Yasasında Cezalar ve Güvenlik Tedbirleri Sistemi, Askeri Yargıda Görevli Hakimlerin Hukuki Statüsü, 2004 Tarihli Tasarı’da Hazırlık Soruşturması, Yargı Bağımsızlığı, Adil Yargılanma ve Askeri Yargı, Kadını Şiddete Karşı Korumaya Yönelik Yasa Hükümlerine Eleştirel Yaklaşım, Türk Hukukunda Cezanın Tayini, Mukayeseli Hukukta Tutuklamanın Fonksiyonunu Yerine Getirmeye İmkan Veren Yeni Kurumlar ve Türk Hukuku, Koruma Tedbirlerinde 2567 Sayılı Yasa ile Getirilen Değişiklikler, 70. Yıl dönümünde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, Çocuk Mahkemeleri Yasa Tasarısına Eleştirel Yaklaşım, Karşılıksız Faydalanma ve Karşılıksız Hizmet Sağlama, Yabancı Ülkede Suç İşleyen Türk’ün Türkiye’de Tekrar Yargılanması gibi bilimsel bildiriler sunmuştur.

Bunu okudunuz mu?

24 Eylül – Hukuk Takvimi

24 Eylül – Hukuk Takvimi  1896 İsveçli hukukçu, politikacı ve yazar Louis Gerhard De Geer, …