Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » Pervin Somer
Prof. Dr. Pervin Somer

Pervin Somer

Prof. Dr. Pervin Somer, 12.10.1961 tarihinde doğmuş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1982 yılında tamamlayarak aynı fakültede özel hukuk alanında yüksek lisans eğitimine başlamış, mezuniyetin ardından hakimlik sınavını kazanarak 1983-1984 yıllarında Adalet Bakanlığı Hakim Adayı olarak görev yapmıştır. Somer, 1984 yılında araştırma görevlisi olarak Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde akademik kariyerine başlamıştır.

Yüksek lisans tezini 1985 yılında “Arsa Payı Karşılığı Kat Yapım Sözleşmesi”  adlı tezi ile tamamlamış ve master derecesi almış, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde doktora eğitimine başlamıştır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki doktora eğitimini 1994 yılında tamamlayarak hukuk doktoru unvanını almış ve yardımcı doçent olarak Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesine atanmıştır.

Pervin Somer Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Berra Besler ile birlikte

Somer, doktora tezi aşamasında YÖK Bursu ile Almanya’nın Trier kent merkezi dışında bulunan Tarfost bölgesindeki Trier Üniversitesinde Doktora Tez Araştırması yapmış, Alman Hukukunu tanıma imkanı bulmuş, “Roma Hukukunda Mala Verilen Zarar” başlığını taşıyan doktora tezini hazırlamıştır. 2002 yılında hukuk doçenti olmuş, 2011 yılında profesörlük unvanını kazanmıştır.

Prof. Dr. Pervin Somer, hukuk fakültelerinde yapmış olduğu Özel Hukuk ve Roma Hukuku alanındaki çalışmaların yanı sıra Sağlık ve Tıp Hukuku branşındaki uzmanlığı ve verdiği dersler, seminerler ve konferanslarla tanınmaktadır. Hukuk alanındaki kişisel gelişim, alternatif enerji terapileri ve meditasyon-imgeleme konularıyla da ilgilenerek farklı alanlarda eğitimler ve sertifikalar almış, konferanslara katılmış, Öz Benlik ve Yaşamla Uyum Atölye Çalışmaları” adıyla seminer ve toplantılar düzenlemiştir.

Akademik Kariyeri

Prof. Dr. Pervin Somer, akademik kariyeri yanında idari görevler üstlenmiş, Kadir Has Üniversitesinde, Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı, Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, İletişim Fakültesi Fakülte Kurulu üyesi, Üniversite Etik Kurul Üyesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk/Sağlık Hukuku Yüksek Lisans Modül Koordinatörlüğünü yürütmüştür.

Prof. Dr. Pervin Somer

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Fakülte Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyeliği ile Roma Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmüştür.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde, Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmış, Medeni Hukuk kürsü başkanlığı yapmış, Adalet Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğünü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Profesyonel Doktora (Almanca) Programı Koordinatörlüğünü yürütmüş, Fakülte dekanı olarak görev almıştır.

Medipol Üniversitesinde, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Hukuku Yüksek Lisans Koordinatörü ve Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır.

İstanbul Barosu üyesi olarak serbest avukatlık yapmaktadır.

Sivil toplum çalışmalarına önem veren Somer, Tıp Hukuku Derneği, Tıp Hukuku ve Tıp Etiği Derneği, Yeditepe Arabuluculuk Derneği’nde ve Özürlüler Vakfında gönüllü görevler üstlenmiştir.

Prof. Dr. Pervin Somer’in Eserleri

Prof. Dr. Pervin Somer’in doktora tezi de olan “Roma Hukukunda Mala Verilen Zarar”, “Atatürk İlkeleri ve Devrimi“, Roma Hukukunda Mala Verilen Zarar–Türk Hukuku ile Karşılaştırmalı”, “Roma Hukukunda İstisna Akdi” ve “100 Soru-100 Cevap Roma Borçlar Hukuku”, “Olması Gereken ve Olan Açısından Erkek Egemen Toplumda, Erkek Olmayanın Yeri”, “Roma Hukukunda Torba Kanun Yasağı”, “2010 Anayasa Değişiklikler Çerçevesinde Yargı Bağımsızlığı” ve “Endikasyon-Aydınlatılmış Onam-Komplikasyon ve Yönetimi” isimleri ile yayınlanmış eserleri bulunmaktadır.

Pervn Somer, Herkes İçin Eşit Bir Dünyada Birlikte Var Olma Çalıştayında

“Healthcare System in Turkey”, “Organ and Tissue Transplantation in Turkey Legal and Ethical Aspect, Legisiation and Issues” ve “New Regulation on Clinical Research in the Context of Turkish Healthcare-An Ethical and Legal Analysis of Changes of Research Bioethics in Turkey” isimli eserlere katkıda bulunmuştur .Şiir ve kişisel gelişim üzerine yayına hazırladığı kitapları bulunmaktadır.

Makale ve Bildirileri

Prof. Dr. Pervin Somer’in Ulusal ve Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış birçok makalesi ile bilimsel toplantılarda sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. Bu makaleler ve bildiriler şunlardır:

(1) Arsa Payı Karşılığı Kat Yapım Sözleşmesi (Unsurları-Hukuki Özellikleri-Şekil Sorunu), Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Araştırmaları Dergisi, C.2, S.1
(2) Der Begriff der Widerrechtlichkeit bei der lex Aquilia, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Araştırmaları Dergisi, 1989, C.5, S. 1-3.
(3) Roma Hukukunda Mahkumiyet Kararına Rağmen Borcun İfa Edilmemesinin Borçlu Bakımından Sonuçları, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Araştırmaları Dergisi, 1994, C.8, S. 1-3.
(4) Damnum Iniuria Datum Dolayısıyla Açılan Dava: Actio Legis Aquiliae’nin Özellikleri ve Usul Hukuku Açısından Davaya Kısa Bir Bakış, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Araştırmaları Dergisi, 1995, C. 9, S. 1-3.
(5) Roma Hukukunda Kesin Hükmün Etkisi (Çeviri: Prof. Dr. Hans Wieling), Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul 2001, C. 1.
(6) Roma Hukukunda Specificatio ve Hukuki Tağyirin Medeni Kanundaki Görünümü, Prof. Dr. Kemal Oğuzman’a Armağan, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2002/1.
(7) Dar Anlamda Roma Aile Hukukunun Esasları, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, (Hakemli) İstanbul 2002/2.
(8) Roma Hukukunda Accessio, Prof. Dr. Fahiman Tekil’in Anısına Armağan, İstanbul 2003.
(9) Roma Hukukunda Vergilendirme, Prof. Dr. Ergun Önen’e Armağan, İstanbul 2003.
(10) Umumi Hukuk Tarihinin Konusu ve Önemi Üzerine Kısa Bir Değerlendirme, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (Hakemli) 2005/2.
(11) Roma’da Vergi Şirketleri, (F. İlçin Gönenç), Doç. Dr. Mehmet Somer’e Armağan, İstanbul 2006.
(12) Hint Uygarlığı ve Hukuku, Prof. Dr. Aydın Aybay’a Armağan, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi-Özel Sayı, 2007/2.
(13) Eğitim Alanında Özürlülere İlişkin Düzenlemeler, Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan, İstanbul 2007, C.2.
(14) Aynı Coğrafyada Hukuk Kültürlerinin Kesişim Modeli Olarak Tanzimat Dönemi Osmanlı Hukuku ve Türkiye Cumhuriyeti Hukuk Reformu, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, (Hakemli) 2008/2
(15) Roma’da Hekimin Sorumluluğu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk  Araştırmaları Dergisi, Roma Hukukundan Modern Hukuka Sorumluluk Sempozyum Özel Sayısı, İstanbul 2008.
(16) Kultur, Zivilisation und Recht: Gegenseitige Beziehungen, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, (Hakemli) 2009/2
(17) Hekimin Hukuki Sorumluluğu, Uluslararası I. Sağlık Hukuku Sempozyumu, XII Levha, Kadir Has Üniversitesi Yayını, İstanbul 2010.
(18) Hastane Yöneticisi, Prof. Dr. Belgin Erdoğmuş’a Armağan, İstanbul 2011
(19) Yasal ve Etik Boyutuyla Klinik Araştırmalar, Uluslararası 2.Sağlık Hukuku Sempozyumu, (Elif Vatanoğlu) Kadir Has Üniversitesi Yayını, XII Levha, İstanbul 2011
(20) Bizans’ta Hekimlik, Bizans’tan Günümüze İstanbul’da Sağlık, İstanbul 2010
(21) Roma Hukukunda Yasama Faaliyeti, Güncel Hukuk Dergisi, Mayıs 2011/5-89.
(22) Tıbbi Kayıtlar, Ankara Barosu III. Sağlık Hukuku Kurultayı, Ankara 2011
(23) Tıbbi Malpraktis ve Hekimin Hukuki Sorumluluğu, Hukuk İlminin Muasır Problemleri, II. Uluslararası Konferans, Nisan 2010, Bakü- Azerbaycan 2011 (e-kitap)
(24) Soyut Adaletten Somut Adalete: Praetorlar, Navisalvia, Dr. Sina Kabaağaç’ı Anma Toplantısı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Özel Yayını, İstanbul 2011
(25) Alternatif Tıp ve Etik, Prof. Dr. Mehmet Akad’a Armağan, İstanbul 2012
(26) Tamamlayıcı Tıbbın Hukuki Dayanağı, SD, Medipol Üniversitesi Dergisi, İstanbul 2012
(27) Tamamlayıcı Tıp-663 s. KHK, Prof. Dr. Mustafa Dural’a Armağan, İstanbul 2013
(28) Klinische Forschungen und Ethische Instıtutionen in der Turkei, Tıp Hukuku ve Tıp Etiği Dergisi, İstanbul 2013
(29) Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde Etik Kurullar (Elif Vatanoðlu), Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan, ıstanbul 2013
(30) Constantinopolis ve Roma Hukuku, ıstanbul 2014
(31) İlaç Üretimi ve Kullanılması Sırasındaki Hatalardan İlaç Üreticisinin, Hekimin ve Eczacının Özel Hukuk Sorumluluğu, Kadir Has Üniversitesi 1. Ulusal Sağlık Hukuku Sempozyumu, İstanbul 2014
(32) Sağlık Yönetiminin Sorumluluğu, V. Lefke-Avrupa Üniversitesi Sağlık Hukuku Sempozyumu, 2014

Bunu okudunuz mu?

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Uyum Yasaları KHK Yetki Kanunu

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Uyum Yasaları KHK Yetki Kanunu, 6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin