Yeni
Ana Sayfa » Hukuk tarihi » Resmi Gazete

Resmi Gazete

Resmi Gazete, 07.02.1921 tarihinden itibaren yayınlanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti öncesinde Takvim-i Vekayi adoyla yayınlanan gazete, Büyük Millet Meclisi tarafından 7 Ekim 1920’de kurulmuş, ilk sayısı kuruluşundan dört ay sonra 7 Şubat 1921 tarihinde “Ceride-i Resmiye” adıyla yayımlanmıştır. Resmi Gazete ismini 17 Aralık 1927 tarihinde almıştır.

Gazete 1928 yılına kadar Osmanlıca basılmış, Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanunun 1928 yürürlüğe girmesiyle, 01/12/1928 tarihli 1054. sayıdan itibaren Resmi Gazete yeni alfabe ile basılmaya başlanmıştır.

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan; yasama, yürütme ve yargı organlarına ilişkin mevzuat, karar ve ilanların yer aldığı süreli yayındır.

TBMM’nin kurulduğu ilk zamanlarda Arap alfabesi ile yayınlarına devam etmiş, bir süre Arap alfabesi ile Latin alfabesini birlikte kullanmış, Harf devriminden sonra Latin alfabesi ile yayınlarına devam etmiştir.

Günümüzdeki haliyle Resmi Gazete, yasama, yürütme ve idari kuruluşlar, yargı ve ilanlar bölümlerinden oluşmaktadır. Mevzuatın yürürlüğe girmesi için Resmi Gazete’de yayımlanması zorunludur.

Resmi Gazetenin içeriğine ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslar; 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden belirlenmiştir. Ayrıca, 22.11.2018 tarihli ve 358 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Resmî Gazete Hakkında Yönetmelikle kararnamenin uygulanma şekli belirlenmiştir.

Resmi Gazetenin tüm sayılarına http://www.resmigazete.gov.tr/ resmi sitesinden ulaşılabilmektedir. Gazete, hizmetin gerektirdiği haller dışında ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yayımlanmamaktadır. Mevzuat uyarınca zorunlu ve acil durumlarda, aynı sayıyı taşımak kaydıyla “Mükerrer” şerhi verilerek aynı gün içinde birden fazla Resmî Gazete yayımlanabilmektedir.

Resmî Gazetenin İdari Konumu 

Resmî Gazete’nin kuruluş yıllarında yayım işi “Müdevvenat Müdüriyetine” verilmiş, 1929 yılında bu birim Başbakanlık hizmet birimleri arasında sayılmıştır. Bu birimin adı; 1933 yılında Neşriyat Müdürlüğü”, 1937 yılında Neşriyat ve Müdevvenat Dairesi, 1943 yılında Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğü, 1984 yılında ise Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.

Resmî Gazete, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesinden itibaren; Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmî Gazete Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete’nin Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından internet ortamında yayımlanacağını hükme bağlamıştır. Ayrıca, mevzuat uyarınca arşivlenmek amacıyla ve lüzum görülmesi halinde Genel Müdürlük tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarına ücreti mukabilinde verilmek üzere basılı olarak da yayımlanabilmektedir. Gazete, 2000 yılından itibaren internet üzerinden de günlük olarak yayımlanmaya başlanmıştır.

Resmi Gazetenin Tarihçesi  

Resmî Gazetenin kökeni, Sultan II. Mahmut döneminde Tarihçi Esat Efendi’nin yönetiminde 11/11/1831 tarihinden itibaren haftada bir yayımlanmaya başlanan “Takvim-i Vekayi” gazetesine dayanmaktadır.

Türkiye Cumhurieyti’nin Resmî Gazetesi ise, İstiklal Savaşı’nı yürütmek üzere Ankara’da toplanan Büyük Millet Meclisi tarafından 7/10/1920’de tesis edilmiştir. Resmî Gazetelerin ilk sayfasında görülen bu tarih Resmî Gazete’nin kuruluş tarihidir. Gazetenin birinci sayısı kuruluştan dört ay sonra, Meclis’in 263 sayılı Kararnamesi ile 7/2/1921 günü “Cerîde-i Resmiyye” adıyla yayımlanmıştır. Gazetenin ismi 10/9/1923 tarihli 22 nci sayıda “Resmî Cerîde” olarak, 17/12/1927 tarihli 763 üncü sayıda ise “T.C. Resmî Gazete” olarak değiştirilmiş ve bugüne kadar aynı isimle yayımlanmaya devam edilmiştir.

Resmî Gazetenin ilk yılları savaş dönemine denk gelmiş bazı sayıları arasında uzun aralıklar oluşmuş, bazı kanunlar gazetede yayınlanmadan yürürlüğe girmek zorunda kalmıştır.  22/6/1927 tarihli ve 5335 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulmuş olan Resmî Gazete’nin Sureti Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrasına Dair Yönetmelik uyarınca 1929 yılından itibaren ulusal bayramlar, genel tatil günleri ve pazar günleri haricinde Resmî Gazete’nin her gün düzenli yayımına başlanmıştır. Bu Yönetmelikte yapılan değişiklikle 21/6/1970 tarihinden itibaren pazar günleri de Resmî Gazete yayımına başlanmıştır. O zamandan beri Resmî Gazete ulusal bayram ve genel tatiller haricinde, pazar günleri de dâhil olmak üzere her gün yayınlanmaktadır. 18/5/2009 tarihinde yapılan değişiklikle, hizmetin gerektirdiği hallerde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de Resmî Gazete’nin yayımlanması mümkün hale gelmiştir.

Resmî Gazete’de yayımlanan mevzuat ve içerik 
a) Kanunlar
b) TBMM İçtüzüğü ve Başkanlık Divanınca Resmî Gazete’de yayımlanması istenen Türkiye Büyük Millet Meclisi kararları
c) Milletlerarası antlaşmalar ve sözleşmeler
ç) Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile Cumhurbaşkanlığınca Resmî Gazete’de yayımlanması uygun görülen karar ve genelgeler
d) Özel kanunlarında Resmî Gazete’de yayımlanması öngörülen mahkeme kararları
e) 24/5/1984 tarihli ve 3011 sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanunda belirtilen yönetmelikler
f) Cumhurbaşkanı yardımcısı ile bakan atanması, görevine son verilmesi veya istifasına dair işlemler
g) Cumhurbaşkanına vekâlet etme işlemleri
Bağlı, ilgili veya ilişkili olunan kurum değişikliklerine dair kararlar
h) Yüksek yargı organlarının üyeliğine seçilme kararları
Cumhurbaşkanınca yapılan seçme ve atamalar ile göreve son vermeler.
i) Sınır tespit kararları, idari bağlılık değişikliğine dair kararlar, belediye kurulmasına dair kararlar, yer adlarının değiştirilmesine dair kararlar
j) Özel kanunlarında Resmî Gazete’de yayımlanması belirtilen diğer işlemler

Bunu okudunuz mu?

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Uyum Yasaları KHK Yetki Kanunu

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Uyum Yasaları KHK Yetki Kanunu, 6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin