Ana Sayfa / Evrensel Hukuk Metinleri / Roma Hukukundan Günümüze Önemli Sözler

Roma Hukukundan Günümüze Önemli Sözler

A verbis legis non est recedendum

– Kanunun lafzından uzaklaşılmamalıdır,

Abrogata lege abrogante non reviviscit lex abrogata

– Bir kanun ilga edildikten sonra, önceki kanun kendiliğinden yürürlüğe girmez

Absoluta sententia expositore non indiget

– Mükemmel ve mutlak bir hüküm yorumcu gerektirmez

Actori incumbit onus probandi – İspat yükü davacıya aittir

Ad quaestionem facti non respondent iudices; ad quaestionem legis non respondent iuratores

– Hakimler, vakıalara ilişkin meselelere cevap vermez; yeminliler – bilirkişiler, jüri – hukuki meselelere cevap vermez

Ames iudicio, non amore iudices

– Hüküm sevgi ile verilmeli, fakat sevgiden hareketle verilmemelidir

Argumenta non sunt numeranda, sed ponderanda

 Deliller sayılmaz, tartılır

Benignus leges interpretandae sunt, quo voluntas earum conservetur

– Kanunlar amaçlarına uygun olarak yorumlanmalıdır

Bonis nocet, qui malis parcit

– Kötüleri affeden, iyilere zarar verir

Casus fortuitus a mora excusat

– Beklenmedik hal, temerrüdü mazur gösterir

Cessante ratione legis, cessat lex ipsa

– Bir kanunun amacı ortadan kalkarsa, kanun da kalkmalıdır

Confessio est regina probationum

– İkrar, delillerin kraliçesidir

Consanguinei düorum concumbentium non sunt affines

– Eşlerin akrabaları olan dünürler arasında hısımlık olmaz

Consuetudo est optima legum interpres

– Uygulama kanunun en iyi yorumcusudur

Contractus ex conventione legem accipere dinoscuntur

– Tarafların üzerinde mutabık kaldığı hususlar, kanun gibidir

Conventio est lex

– Anlaşma, kanundur

Conventio privatorum non potest publico iuri

– Kamu hukuku, tarafların anlaşması ile değiştirilemez

De internis non iudicat praetor

– Hakim, içte olan (niyet) ile uğraşmaz

Delicta parentium liberis non nocent

– Ana babanın suçu çocuklarına zarar vermez

Docendo discimus

– Öğretirken öğreniyoruz

Dura lex, sed lex

– Kanun serttir ama kanundur

Eius est interpretari leges, cuius est condere

– Kanunu koyan yorumlamaya da yetkilidir

Error calculi non nocet

– Hesap hatası zarar vermez

Error insyllaba non nocet

– Yazı hatası zarar vermez

Etiam tacere est respondere

– Susma dahi cevap vermektir

Facta per testes, non pacta probantur

– Tanıklarla anlaşmalar değil, vakıalar kanıtlanır

Familias consenvari publice interest

Ailelerin muhafazasında toplumun yararı vardır

Feminae pro infirmitate sexus minus ausuras esse credentur

 – Cinsiyetlerinin zayıflığı nedeniyle kadınların cesaret edebileceklerinin daha az olduğuna inanılır

Fiat iustitia nec pereat mundus

Dünyanın yıkılmaması için adalet sağlanmalıdır

Geminant peccatum, quem delicti non pudet

Fiilinden utanmayanın suçu ağırlaşır

Genera non pereunt

Neviler telef olmaz

Generalia specialibus non derogant

Genel olan özel olanı ilga etmez

Generalibus specialia derogant

Özel olan genel olanı ilga eder

Graviore culpa graviore poena

Kusur ağırlaştıkça ceza da ağırlaşır

Haec sunt praecepta iuris: Honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere

Hukukun emirleri şunlardır: Şerefli yaşamak, kimseye zarar vermemek, herkese kendisinin olanı vermek

In conventionibus contrahentium voluntas potius quam verba spectare placuit

– Sözleşmelerde tarafların kullandığı kelimelerden çok iradelerine bakılmalıdır

In dubio pro reo

Şüpheden sanık yararlanır

In societatis contractibus fides exhuberat

Şirket akitlerinde sadakat esastır

Infinita aestimatio est libertatis

Özgürlüğün değeri sonsuzdur

Inter proximos fraus facile praesumitur

– Yakın akrabalar arasında hile kolaylıkla yapılır

Interest rei publicae, ut sint finis litium

– Davaların, uyuşmazlıkların sona ermesinde kamu yararı vardır

Invitus procurationem suscipere nemo cogitur

– Hiç kimse iradesi hilafına temsilcilik yapmaya zorlanamaz

Is, qui tacet, non fatetur

– Susan ikrar etmiş olmaz

Iudex est lex loquens

– Hakim, konuşan kanundur

Iudicia suum effectum habere debent

– Mahkeme kararları etkili olmalı ve uygulanmalıdır

Iura scripta sunt vigilantibus

Hukuk dikkatliler (uyanıklar) için yazılmıştır

Iure suo uti nemo cogitur

Hiç kimse hakkını kullanmaya zorlanamaz

Ius est ars boni et aequi

 – Hukuk iyi ve adil olanın sanatıdır

Ius naturae bes immutabile

Tabii Hukuk değişmezdir

Ius publicum privatorum pactis mutare non potest

– Kamu Hukuku kişilerin anlaşması ile değiştirilemez

Ius respicit aequitatem

Hukukun hedefi adalettir

Iustitiae dilatio est quaedem negatio

– Geciken adalet onun reddi demektir

Leges ab omnibus intellegi debent

Kanunlar herkes tarafından anlaşılabilir olmalıdır

Leges breves esse oportet, quo facilius teneantur

 – Daha kolaylıkla uyulması için kanunların kısa olması lazımdır

Leges posteriores priores contraris abrogant

 – Sonraki kanunlar önceki kanunları ilga eder

Lex est dictamen rationis

Kanun aklın emridir

Lex est ratio summa, quae iubet quae sunt utilia et necessaria, et contraria prohibet

Kanun en yüksek akıldır, faydalı ve lüzumlu olanı emreder ve tersi olanı yasaklar

Lex est, quod populus iubet atque consistit

Kanun halkın emrettiği ve koyduğudur

Lex iniusta non est lex

Adil olmayan kanun kanun değildir

Lex iubeat, non disputet

Kanun emreder, tartışmaz

Lex moneat, priusquam feriat

Kanun cezalandırmadan önce uyarmalıdır

Lex non prospicit, non respicit

Kanun geriye değil, ileriye yönelir

Lex nova ad praeterita trahi nequit

Yeni kanun geçmişe etkili olmamalıdır

Lex posterior derogat priori

Sonraki kanun öncekini yürürlükten kaldırır

Lex semper intendit, quod convenit rationi

Kanun daima aklın gereğini amaçlar

Lex specialis derogat legi generali

Özel kanun genel kanunu değiştirir

Liberum corpus nullam recipit aestimationem

Hür bir kimsenin bedeni para ile değerlendirilemez

Litorum usus publicus est

Kıyılar herkes tarafından kullanılabilir

Male iure nostro uti non debemus

Hakkımızı kötüye kullanmamalıyız

Mandatum morte dissolvitur

 – Vekalet ölümle sona erer

Mare liberum

 – Açık deniz – Deniz herkese açıktır

Mater semper certa est

Ana daima bellidir

Minor in delictis maior habetur

Haksız fiillerde küçük yaştaki kimse büyük kabul edilir

Mobilia non habent sequelas

Menkuller takip edilemezler; menkul mallar üzerindeki haklar iyi niyetli kişiler tarafından iktisap edilince kaybedilirler

Morbus est impedimentum legale

Hastalık kanuni bir engeldir

Mutuus dissensus

 – Karşılıklı irade uyuşması ile sözleşmeye son verilmesi

Ne bis in idem crimen iudicetur

 – Aynı suç dolayısıyla iki defa mahkumiyet kararı verilemez

Necat iudex ultra petita partium

– Hakim tarafların talepleri dışına çıkamaz

Necessitas non habet legem

– Zaruret kanun tanımaz

Necessitas probandi incumbit, illi qui agit

 – Ispat külfeti davacıya aittir

Necessitas publica maior quam privata

Toplumun ihtiyacı ferdin ihtiyacından daha önemlidir

Negabit frustra in medio prensus crimine

 – Suçüstü yakalanan kimse boşuna inkar edecektir

Nemo bis punitur pro eodem delieto

Hiç kimse aynı suçtan dolayı iki defa cezalandırılmamalıdır

Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet

Hiç kimse sahip olduğu haktan fazlasını başkasına devredemez

Nemo punitur pro alieno delieto

Hiç kimse başkasının işlediği suç için cezalandırılamaz

Nemo tenetur se ipsum accusare (prodesse)

– Hiç kimseden kendisini suçlaması beklenemez

Nihil iniquis venali iustitia

Satın alınabilen adaletten daha kötü bir şey olamaz

Nimium altercenda verit

Aşırı tartışma halinde gerçek kaybolur

Non alienat, qui dumtaxat omittit possessionem

– Sadece zilyetliğinden vazgeçen kimse mülkiyeti elden çıkarmış olmaz

Non bis in idem

 – Aynı konuda dava tekrar olmaz

Non est resgula, quin fallit

Yanıltmayan hukuk kuralı yoktur

Non plus in accessione potest esse, quam in principali obligatione

 – Ana borçtan fazlası fer’ide mevcut olamaz

Non servata forma corruit actus

 – Şekle uyulmamışsa muamele yıkılır

Notorium non eget probatione

– Herkesin bildiğini ispat gerekmez

Nulla fortior probatio, quam confessio partis

– Taraf ikrarından daha kuvvetli delil yoktur

Nulla mora sine petitione

– Talep olmadan temerrüd olmaz

Nulla poena sine lege

– Kanun olmadan ceza olmaz

Nulla societas in aeternum

– Ebediyete kadar devam eden şirket olmaz

Nullum crimen, nulla poena sine lege

– Kanunsuz suç, kanunsuz ceza olmaz

Omne promissum cadit in debitum

– Her vaat borca dönüşür

Omnes homines aequales sunt

– Bütün insanlar eşittir

Omnia praesumuntur legitime facta, donec probetur contrarium

– Aksi kanıtlanıncaya kadar her şeyin kanuni olduğu kabul edilir

Omnis qui profitetur artem, culpam levissimam praestat

– Bir beceriyi meslek edinmiş olan herkes en hafif ihtimalinden sorumludur

Optime legum interpres rerum usus

– Kanunların en iyi yorumlayıcısı uygulamalıdır

Pacat dant leges contractui

– Üzerinde anlaşılmış olan husus sözleşmenin kanunudur

Pacta novissima servari oportet

– En son kararlaştırılana uyulmalıdır

Pacta privata iuri publico derogare possunt

– Kamu hukuku özel anlaşmalarla kaldırılamaz

Pacta sunt servanda

– Anlaşmalara uyulmalıdır

Pactum de contrahendo

– İleride sözleşmenin yapılacağına ilişkin anlaşma

Par deliquentis et suasoris culpa est

– Failin ve azmettirenin kusuru eşittir

Pater semper incertus est

– Babanın kim olduğu kesin değildir

Pectus facit iuris consultum

– Hukukçunun kalbi olmalıdır

Perfecta emptione periculum ad emptorem respicit

– Alım satım tamam olunca hasar alıcıya geçer

Periculum est emptoris – Hasar alıcıya aittir

Petitori incumbit probatio – İspat külfeti davacınındır

Poena constitur in emendationem hominum

– Ceza insanların düzelmesi konulmuştur

Poena corporalis maior qualibet poena pecuniaria

– Bedeni ceza her türlü para cezasından daha ağırdır

Poena debet commensurari delieto

– Ceza file göre ölçülmelidir

Poena ex delicto defuncti heres teneri non debet

– Ölenin fiilinin cezası mirasçıya yükletilmemelidir

Poena potius molliendae sunt quam asperandae

– Cezalar ağırlaştırılmaktan daha çok hafifletilmelidir

Poenalia non sunt extanda

– Cezai meseleler genişletilmelidir

Possessio non est iuris, sed facti

– Zilyetlik hukuka değil, fiiliyata ilişkindir

Possessor malae fidei ullo tempore non praescribit

– Kötü niyetli zilyet herhangi bir zamanın geçmesiyle malik olmaz

Praetor ıus dicere potest, facere non potest

– Hâkim hukuku söyleyebilir, fakat yaratamaz

Princeps legibus solutus

– Hükümdar kanunlarla bağlı değildir

Principale trahit acessionem

– Teferruat asla tabidir

Prior tempore potior iure

– Zaman itibarıyla önce gelen hakta kuvvetlidir

Probare debet, qui dicit, non qui negat

– İspat yükümlülüğü inkâr edene değil, iddia edene aittir

Probatio incumbit ei, qui dicit
– İspat iddia edene aittir

Probatio onus petitoris, commodum posseroris
– İspat davacının külfeti, zilyedin nimetidir

Propter necessitatem illicitum efficitur
– Zaruret halinde caiz olmayana müsaade edilir

Prout, quidque contractum est, ita et solvi debet
– Akdedilen hukuki işlem yapıldığı şekilde ortadan kaldırılmalıdır

Punitur he peccetur
– Ceza, suç işlenmemesi için verilir

Punitur quia pecceatum est
– Suç işlendiği için ceza verilir

Quae ad unum finem locuta sunt, non debent ad alium detorqueri
– Belli bir nedenle söylenmiş olan başka bir yöne çekilmemelidir

Quae communi legi derogant, stricte interpretantur
– Genel bir kanunu değiştiren husus dar yorumlanmalıdır

Quae publice fiunt, nulli licet ignorare
– Aleni olanı bilmediğini kimse öne süremez

Quae simulate geruntur, pro infectis habentur
– Görünüşte yapılan yapılmamış addolunur

Quae sine culpa accidunt, a nullo praestantur
– Kusur olmadan vuku bulandan kime sorumlu olmaz

Qui expicit, probare debet, quod excipitur
– İtiraz eden itirazını ispatla yükümlüdür

Qui partem debiti sine protestatione solvit, totum debitum agnoscere videtur
– Borcun bir bölümünü herhangi bir çekince olmadan ödeyen kimse borcun tamamını kabul etmiş sayılır

Qui possidet dominus esse praesumitur
– Zilyet olanın malik olduğu karinedir

Qui sciens solvit indebitum, donandi consilio id videtur fecisse
– Bilerek borçlu olmadığını ifa eden kimsenin bağışlama düşüncesiyle hareket ettiği kabul edilir

Qui tacet, consentire videtur, ubi loqui potuit et debuit
– Konuşabileceği ve konuşmaya mecbur olduğu halde susan kimse kabul etmiş sayılır

Quidquid est in territorio, est de territorio
– Ülkede olan her şey ülkenin kanunlarına göre değerlendirilir

Quidquid necessitas cogit, defendit
– Zaruret zorlamışsa, bu savunma olarak ileri sürülür

Quidquid plantatur solo, solo cedit
– Toprağa dikilenler toprağa tabi olur

Quilibet praesumitur bonus, usque dum probetur contrarium
– Aksi ispat edilinceye kadar bir kimsenin iyi niyetli olduğu karinedir

Quilibet rei suae legem dicere potest
– Herkes kendi malının kaderini kendisi belirleyebilir

Quisque potest renuntiare iuri suo
– Bir kimse hakkından vazgeçebilir

Quivis bonus praesumitur
– İyi niyet karinedir

Ratio legis est anima legis
– Kanunun mantığı kanunun ruhudur

Refertur ad universos, quod publice fit per maiorem partem
– Kamuyu ilgilendiren meselelerde çoğunluğun kabul ettiği herkesi bağlar

Res ficsi usucapi non potest
– Hazinenin malı zamanaşımıyla iktisap edilemez

Res inter alios acta alteri non nocet
– İki kişi arasında görülmüş dava başkasına zarar vermez

Res inter alios iudiacata alii non praeiudicat
– İki kişi arasında karara bağlanan mesele başkalarını etkilemez

Res iudicata alii non nocet
– Hükümler başkalarına zarar vermez; hükümle ancak taraflar bağlanır

Res iudicata ius facit inter partes
– Kesin hüküm taraflar arasındaki hukuku yaratır

Res iudicata pro veritate accipitur
– Kesin hüküm adli gerçek kabul edilir, Kesin hüküm hakikat kabul edilir

Res nullius occupanti cedit
– Sahipsiz mal ibraz edenindir

Rex non potest peccare
– Kral suç işleyemez

Rex regnat, sed non gubernat
– Kral idare etmez, hükmeder

Riparum usus publicus est
– Kıyılar herkes tarafından kullanılabilir

Scriptura privata non scribente nihil probat se ipsa
– Resmi belgeler düzenledikleri hususu ispat etmiş sayılır

Semel absolutus semper absolutus
– Bir defa beraat eden ebediyen beraat etmiş olur

Sentenia interlocutoria revocari potest, definitiva non potest
– Bir ara karar geri alınabilir, fakat nihai karar geri alınamaz

Si vis pacem, para bellum
– Barış istiyorsan, savaşa hazır olmalısın

Silent leges inter arma
– Silahların konuştuğu yerde kanunlar susar

Societas cum contrahitur, tam lucri quam damni communio initur
– Bir şirket kurulduğunda kazanç ve zarar ortak olur

Societas delinquere non potest
– Bir ortaklık suç işleyemez

Sola cogitatio furti faciendi non facit furtum
– Sadece hırsızlığı düşünmek kişiyi hırsız yapmaz

Solutionem adseveranti probationis onus incumbit
– İfayı iddia eden ispat külfeti altındadır

Specilia geralibus derogant, non generalia specialibus
– Özel hükümler genel hükümleri kaldırır, genel hükümler özel hükümleri kaldırmaz

Statim debetur, quod sine die debetur
– Vade olmadan borçlanılmış olan derhal borçlanılmıştır

Stultis non succurritur
– Aptallara yardım edilmez

Subscribens consentiresubscriptis censetur
– İmzalayanın imzaladığını kabul ettiği düşünülür

Tempora mutantur et nos mutamur in illis
– Zamanlar değişir ve biz de değişiriz

Testes non numerantur, sed penderantur
– Tanıkların sayısı değil, ağırlığı önemlidir

Testibus, non testimoniis creditur
– Beyanlarına değil, tanıklara inanılır

Tutor loco parentis habetur
– Vasi ana babanın yerini tutar

Tutor rem pupilli emere non potest
– Vasi vesayeti altındaki küçüğün malını satın alamaz

Ubi emelumentum, ibi onus
– Nerde yarar varsa, orada külfet vardır, hukuki işlemden yararlanan, külfetlere de katlanmalıdır

Ubi non est culpa, ibi non est delictum
– Kusur yoksa haksız fiil (suç) de yoktur

Ubi societas, ibi ius
– Nerede toplum varsa, orada hukuk vardır

Ubi te invenio, ibi te iudico
– Seni bulduğum yerde dava ederim

Utile non debet per inutile vitiari
– Geçerli olan geçersiz olan ile hükümden düşmez, hükümsüzlük kısmi olabilir

Utilitas publica privatae praeferri debet
– Kamu yararı ferdi yarara tercih edilmelidir

Verba contractus sunt leges contractus
– Bir sözleşmede kullanılan sözler kanundur

Verbis legis tenaciter inhaerendum
– Kanunun lafzına ısrarla bağlı kalınmalıdır

Victus victori in expensis est condemnandus
– Davayı kaybeden masrafları kazanana ödemeye mahkum edilmelidir

Vim vi repelllere licet
– Kuvveti kuvvetle def etmek caizdir

Vox audita perit, littera scripta manent
– Duyulmuş söz uçar, yazılmış harfler kalır

Vulgo quaesitus matrem sequitur
– Evlilik dışı çocuğun durumu anaya tabidir.

 

Hakkında hukukbook

Bunu okudunuz mu?

Psikolojik Danışmada Etik ve Hukuk

Psikolojik Danışmada Etik ve Hukuk isimli eser Aynur Eren Gümüş, Mustafa Alper Gümüş tarafından yazılmış ve hukuk yayınları …