Yeni
Ana Sayfa » Hukuk Felsefesi » Saf Hukuk Kuramı

Saf Hukuk Kuramı

Saf Hukuk Kuramı, (Almanca: Reine Rechtslehre-İngilizce: The Pure Theory of Law) Avusturyalı hukukçu ve filozof Hans Kelsen tarafından ilk olarak 1934 yılında yayınlanmıştır. Eser, Türkçeye, Doçent Dr. Ertuğrul Uzun tarafından kazandırılmış ve 2016 yılında Nora Yayınevi tarafından basılmıştır.

SAF HUKUK KURAMI – Yayıncının Sunumu

“Bu eser, 20. yüzyıl hukuk kuramı alanında tartışmasız kilit metinlerden biridir. Kelsen’in benim en önde gelen yazarım haline gelmesinin tek bir basit nedeni vardı: Bir hukuk fakültesi içerisinde hukuk hakkındaki teorik düşünüşümün ‘genel hukuk teorisi’ ile örtüşmüş olması gerektiğini fark etmiştim, bir seferinde bunu ‘filozofların’ değil ‘hukukçular’ın hukuk felsefesi olarak ifade etmiştim. Ve Kelsen’in abidevi eseri bana tam da ihtiyacım olan modeli verdi: Alman hukukçularına nadiren nasip olan sistematik ve kusursuz bir açıklığa sahip tastamam bir ‘genel hukuk teorisi’. Norberto BobbioKelsen, ününü, çok katmanlı, geniş kapsamlı külliyatının tartışmasız çekirdeğini oluşturan ve odağında yer alan, çığır açan eseri *Saf Hukuk Kuramı*na borçludur.”

Saf Hukuk Kuramı ya da Saf Hukuk Teorisi

Hukukçu ve filozof Hans Kelsen, teorisini anlattığı kitabı ilk kez 1934 yılında yayınlamış, 1960 yılında ise kitabın özünü koruyarak genişletmiştir. Kitabın İngilizce tercümesi 1967 yılında yayınlanmış, bilim insanları tarafından 20. yüzyılın en etkili modern hukuk teorilerinden biri olarak tanımlanmıştır. Pure Theory of Law, her türlü indirgemeciliği önleyecek saf bir hukuk teorisi önermekte, hukukta boşluk olmadığını, her türlü uyuşmazlığın hukuk kuralları ile çözülebileceğini savunmaktadır. Teori, realitede var olan ve deneysel yöntemle oluşturulan normlar yerine “olması gereken”e odaklanmaktadır. Teorinin felsefesi, hukuk biliminin kendisine yabancı bütün saha ve argümanları dışlayarak salt hukuka yoğunlaşmaktır. Bütün hukuki kavramların ortak yanı saf “olması gereken”dir.

TÜRKÇEYE ÇEVİRENLERİN ÖNSÖZÜNDEN BİR BÖLÜM

“Hukuk öğrenimi sırasında hukukçular pek çok kuramcının veya felsefecinin ismiyle karşılaşır. Bunların büyük bir kısmına Kamu Hukuku derslerinde değinilir. Akla ilk gelenler şüphesiz Hobbes, Locke ve Rousseau’dur. Ama bir isim vardır ki hukuk öğrencisi fakülteye adım attığı ilk andan itibaren muhtemelen her öğretim üyesinden bir kez bile olsa mutlaka duymuştur. Tahmin edeceğiniz üzere bu isim Hans Kelsen’dir. Kelsen’in adıyla özdeşleşmiş “normlar hiyerarşisi” kavramı, hukuk kurallarının hiyerarşik yapısını anlamak için anahtar kavram olarak görülür. Anayasa hukuku dersinde, Anayasa Mahkemesi’nin Kıta Avrupası hukuk sistemi içinde Kelsen tarafından teklif edildiği dile getirilir. Hukuk Felsefesi dersinde kadim doğal hukuk-hukuki pozitivizm tartışmasında adı sıklıkla anılır. Hukuk Sosyolojisinde Kelsen’in tasarladığı hukuk düzeninin gerçeklikten ne kadar kopuk olduğu anlatılır. Genel Kamu Hukuku dersinde Kelsen’in hukukla devleti özdeşleştiren devlet teorisi incelenir. Uluslararası Hukuk derslerinde Kelsen, ulusal hukuk ile uluslararası hukuk arasındaki ilişkiye dair öne sürülen önemli bir iddianın taraftarıdır. Kimi zaman ceza hukukçuları ceza normlarının yapısını incelemek ister; Kelsen’den bahsetmeden incelemeyi tamamlayamaz. İsminin hukukun neredeyse her alanında pek çok defa geçmesi, onu bir efsane haline de getirmiştir. Kendisinden bu kadar çok bahsedilen her ismin başına geldiği gibi, söylemediği şeyler atfedilmiş, çeşitli kavgaların tarafı yapılmış, bir anlamda suiistimal de edilmiştir.

….Palson’un sunuşu okunduğunda açıkça görüleceği üzere Saf Hukuk Kuramı Kantçı veya yeni-Kantçı felsefenin etkisinde yazılmıştır. Kitabın başlığında yer alan ve Kelsen’in kuramıyla özdeşleşen “saf kuram”, Kelsen’in Saf Aklın Eleştirisi’ndeki teşebbüsünün hukuk alanındaki karşılığı gibi görülebilir…

Ertuğrul Uzun & Melike Belkıs Aydın

Eskişehir, Ağustos 2016″

 

Çevirmen Ertuğrul Uzun Hakkında
Doç. Dr. Ertuğrul Uzun

Doç. Dr. Ertuğrul Uzun, 1975 yılında Akşehir’de doğdu. Çocukluğu Konya’da geçti. Konya Meram Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘ne kaydoldu. 1999 yılında Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi ana bilim alına araştırma görevlisi olarak atandı. KHK ile ihraç edildiği 1 Eylül 2016 tarihine kadar görev yaptı. Kitap çevirileri, makaleler yazmakta, Hukuk İngilizcesi, mitoloji ve hukuk düşüncesi konularında atölyeler düzenlemektedir.

KİTABI ALMANCA’DAN İNGİLİZCEYE ÇEVİRENLERİN ÖNSÖZÜNDEN BİR BÖLÜM

“Kelsen bu kısa denemeyi 1934’te, üzerindeki yeni-Kantçı etkinin zirvede olduğu bir dönemde yayımladı… 1934 sonrasında Kelsen, deneyimci (empiricist) repertuara ait kavramlar kullanmaya başlar. Bazı yazılarında, sözgelimi, Hume’un nedensellik analizini kullanır ve a priori bir nedensellik kategorisinin, Hume’den uzağa, yanlış yöne giden bir adım olacağını iddia eder. Nihayet 1960’tan sonra ikinci ve üçüncü aşamalarından tanıdığımız Saf Hukuk Kuramı’nın büyük bir kısmından vazgeçer ve onun yerine hukukun istenç veya “irade” kuramının unsurlarını sunar.

Eğer Kelsen’in Saf Hukuk Kuramı’nın en karakteristik şeklini bu ikinci, yeni-Kantçı aşaması temsil ediyorsa, elinizdeki deneme de onun merkezi metnidir…

B.L.P ve S.L.P

St Louis, Kasım 1990″

Saf Hukuk Teorisi İsimli Kitabın Bölümleri 

İÇİNDEKİLER

Kısaltmalar

Yazarın Önsözü

I – Hukuk ve Doğa
II – Hukuk ve Ahlak
III – Hukuk Kavramı ve Yeniden İnşa Edilmiş Hukuk Normu Doktrini
IV – Hukuk Kavramının Düalizminin Üstesinden Gelmek
V – Hukuk sistemi ve Hiyerarşik Yapısı
VI -Yorum
VII – Hukukun Yaratılmasının Metodları
VIII -Hukuk ve Devlet
IX – Devlet ve Uluslararası Hukuk
Sunuş: Bonnie Litschewski Paulson & Stanley L. Paulson
Ek I: İlave Notlar
Ek II: Biyografik Notlar

Kelsen’in son bölümü olan sekizinci bölüm, yorumlama konusunu en önemli yönlerinden ele alır. İlk olarak Kelsen, hukukun yorumlanmasının doğasını ve metodolojisini tartışır. İkincisi, yorumu bir biliş eylemi ve gönüllü irade olarak tartışır. Son olarak, yorumlamanın bir parçası olarak anlaşılması gerektiğini tartışır.

Hans Kelsen Hakkında

Hans Kelsen,  11 Ekim 1881’de Prag’da doğdu. İki yaşında iken ailesiyle birlikte Avusturya’nın başkenti Viyana’ya taşındı. Viyana Üniversitesi’nde hukuk okudu. 1906 yılında doktorasını tamamladı. 1912’de Marfarete Bondi ile evlendi. 1919’da Viyana Üniversitesi’nde kamu hukuku ve idari hukuk alanında profesör oldu. 1920’de yeni Avusturya Anayasası’nın hazırlanmasına katkıda bulundu. 1934’te Saf Hukuk Kuramı isimli ünlü eserini yayınladı. Nazilerin Avrupa’daki yükselişi sebebiyle önce Cenevre’ye, ardından da Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. 19 Nisan 1973 tarihinde yaşama veda etti.

Bunu okudunuz mu?

25 Ocak – Hukuk Takvimi

25 Ocak – Hukuk Takvimi 1579 Fransa, İspanya, Büyük Britanya, Savoya Dükalığı ve Hollanda arasında …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin