Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » Sağlık Bakanlığı Etik Beyannamesi

Sağlık Bakanlığı Etik Beyannamesi

Sağlık Bakanlığı Etik Beyannamesi, kurumsal davranış biçimlerini belirleyen ve bakanlık bünyesinde çalışan personelin uymakla yükümlü olduğu ilan edilen kurallardır.

Sağlık Bakanlığı Etik Beyannamesi
FAALİYETLERLE İLGİLİ OLARAK;

Seffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik vazgeçilmez ilkedir.
Kanunlara, hukuk kurallarına ve mevzuata uyum esastır.
Tarafsızlık ilkesi ve eşit yaklaşım gözetilir.
Ayrımcılık (cinsiyet, dil, din, ırk, mezhep vb.) yapılmaz.
Ahlak kuralları ve toplumsal değer yargılar korunur.
Ülkenin çıkarları ve kamu yararı doğrultusunda hareket edilir ve
Vatandaşın ihtiyaçları ve memnuniyeti gözetilir.
Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli olması esastır.
Sürdürülebilirlik, devamlılık ve güncellik önemsenir ve gözetilir.
Kalitenin sürekli yükseltilmesi hedeflenir.
Evrensellik, değişime ve yeniliğe açıklık desteklenir ve vazgeçilmezdir.
Kişisel bilgilerin gizliliği sağlanır.
İlişkilerde saygı, güven, nezaket, hoşgörü ve yardımseverlik esastır.
Doğru, güvenilir ve zamanında bilgi akışı ve iletişim sağlanır.
Kurallar ve tanımlar herkes tarafından anlaşılacak ve yoruma açık olmayacak şekilde tutarlı, açık ve yazılıdır.
Belirlenen standartlar ile süreçlere uygunluk ve tutarlılık esastır.

ÇALIŞANLARLA İLGİLİ OLARAK;
“Ben” odaklı düşünülmez ve davranılmaz.
Çalışanlar birbirlerine önyargılı yaklaşmaz.
Çalışanların kişisel gelişimi ve eğitimi önemlidir.
Faaliyetlerde ve kararlarda katılımcılık ve paylaşımcı yaklaşımlar izlenir.
Ekip çalışması ön planda tutulur ve desteklenir.
Bireysel yaratıcılık ve inisiyatif kullanımı desteklenir.
Kariyer gelişiminde ve terfilerde liyakat ilkesine uyum esastır.
Çalışma ortamının ve koşullarının uygunluğu ve kalitesi önemsenir.
Çalışanlar kişisel sorumluluklarını bilir ve gereğini yerine getirir.
Çalışanlar mesai saatlerini etkili ve verimli kullanır.
Engelli çalışanlara yönelik çalışma koşullarının uygunluğu gözetilir.
YÖNETİMLE İLGİLİ OLARAK;
 Yolsuzluklar , çıkar çatışmaları, kişisel ve özel menfaatler önlenir.
Çalışanların performanslarını artırıcı çalışmalar yapılır.
Çalışanların yaşam standartlarının iyileştirilmesi önemsenir.
Her durumda çalışanların fizyolojik ve psikolojik olarak olumsuz etkilenmemesi önemsenir.
Çalışanlara yönelik motivasyon artırıcı sosyal etkinlikler kurum kültürünün bir parçasıdır.
Çalışanların performansına yönelik ödüllendirme sistemi uygulanır.
Çalışanların performanslarının değerlendirilmesinde objektif kriterler kullanılır.
Kurum kültürünün sürekli değişime açık ve çağdaş bir yapıda geliştirilmesine çalışılır.
Yöneticiler çalışanlara yaptıkları işlerde destek verir ve sorumluluğunu paylaşır.
Hataların ve eksikliklerin giderilmesi konusunda yapıcı yaklaşım gösterilir.
Düşüncelerin ve sorunların rahatça söylenebildiği ve dikkate alındığı ortamlar sağlanır.
Yöneticiler ile çalışanlar arasında iletişim desteklenir.
Yönetimde hakkaniyet ilkesi ve adil yaklaşım gözetilir.
“Doğru işe doğru insan” ilkesi uygulanır.
Yetki devri ve inisiyatif kullanımı desteklenir.
Yöneticilerin kendisine bağlı çalışanları doğru tanıması esastır.
Dış baskılar dikkate alınmaz.
Çalışanların ikilemde bırakılmaması esastır.

Bunu okudunuz mu?

147’ler Olayı

147’ler Olayı, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından kurulan Milli Birlik Komitesi tarafından 147 öğretim üyesini …