Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » Schengen Sınırlar Kanunu

Schengen Sınırlar Kanunu

Schengen Sınırlar Kanunu (Schengen Borders Code), Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyinin 15 Mart 2006 tarihli 562/2006 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Karar, AB ülkelerinin dış sınırlarında yüksek ve tek tip bir kontrol sağlamak amacıyla kişilerin sınırlardan geçişlerini düzenleyen hükümler getirmekte ve Birlik Kanunu tesis edilmesini amaçlamaktadır.

Schengen Sınırlar Kanunu, 13 Ekim 2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşma uyarınca üye devletlerin tamamında bağlayıcıdır ve doğrudan uygulanmaktadır. Düzenlemenin amacı, Avrupa Birliği dış sınırlarını geçen kişilerle ilgili kuralları belirleyerek entegre sınır yönetimi kurmak ve Avrupa Birliği ortak politikasını oluşturmaktır.

Schengen Sınırlar Kanunu (Schengen Borders Law) uygulama alanı haritası

Düzenleme, Birleşik Krallık ve İrlanda dışındaki tüm AB ülkelerinin dış sınırlarını ve Schengen bölgesinin iç sınırlarını aşan herkes için geçerlidir. Uyruğuna bakılmaksızın, herhangi bir kişi, herhangi bir noktada kontrol yapılmadan iç sınırları geçebilmektedir. Bu kural, yerel polis makamlarının yetkilerini kullanmasını engellememektedir. Sınır kontrolleri sınır muhafızları tarafından yapılmakta, AB ülkelerinin, AB dışındaki komşularıyla ortak sınır geçiş noktaları oluşturulmasını öngörmekte, giriş ve çıkışlar kontrol altında tutulmaktadır. Bu karar ile getirilen kurallar, topluluğun yerel sınır trafiği hakkındaki kurallarına ve yerel sınır trafiği hakkındaki mevcut iki taraflı anlaşmalara halel getirmemektedir.

AB ülkeleri, sınır kontrollerinin etkili bir şekilde uygulanmasında birbirlerine yardımcı olmakta, operasyonel bir işbirliği yürütülmekte, bu işbirliği (European Agency for the Management of External Borders — Frontex ) Avrupa Operasyonel İşbirliği Yönetimi Ajansı tarafından koordine edilmektedir.

Schengen Sınırlar Kanunu

Strasburg, 15 Mart 2006.

Avrupa Parlamentosu adına,

 

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi,

Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşmayı özellikle ilgili antlaşmanın 62(1) ve (2)(a) numaralı maddelerini göz önünde bulundurarak,

Komisyonun teklifini göz önünde bulundurarak,

Antlaşmanın 251. maddesinde ortaya konan usullere uygun olarak [1],

(1) Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşmanın (bundan sonra Antlaşma olarak ifade edilecektir)

62 (1) maddesi uyarınca kişilerin iç sınırlardan geçerken herhangi bir kontrole tabi tutulmamalarının sağlanması amacına yönelik tedbirlerin benimsenmesi Antlaşmanın 14. maddesinde belirtilen ve Birliğin amaçlarından bir kısmını oluşturan; iç sınırların olmadığı ve kişilerin serbest dolaşım hakkının temin edildiği bir alan meydana getirir.

(2) Antlaşmanın 61. maddesi uyarınca kişilerin serbest dolaşım hakkını kullandığı bir alan oluşturulması diğer tedbirler ile beraber yürümelidir. Antlaşmanın 62 (2) maddesi uyarınca dış sınırlardan geçiş hakkında belirlenen ortak politika anılan diğer tedbirlerdendir.

(3) Kişilerin iç sınırlardan geçişi ve dış sınırlardaki sınır yönetimi üzerine müşterek tedbirlerin benimsenmesi AB çerçevesine dahil olan Schengen müktesebatını ve özellikle 14 Haziran 1985 tarihli; Benelüks Ülkeleri, Almanya Federal Cumhuriyeti ve Fransa Cumhuriyeti arasında, müşterek sınırlarında kontrollerin kademeli olarak kaldırılması hakkındaki Schengen Uygulama Sözleşmesinin ilgili hükümlerini [2] ve müşterek el kitabını [3] yansıtmalıdır.

(4) Dış sınırlarda sınır yönetimi hakkında konsolidasyon ve müktesebatın geliştirilmesi yoluyla ortak bir mevzuat oluşturulması, 7 Mayıs 2002 tarihli “AB Üye devletlerinin dış sınırlarında entegre yönetimin uygulanmasına yönelik” Komisyon Tebliğinde ifade edildiği üzere dış sınırların yönetimi ile ilgili ortak politikanın temel bileşenlerinden biridir. Bu amaç Konsey tarafından 13 Haziran 2002 tarihinde kabul edilip “AB Üye devletlerin dış sınırlarında entegre yönetim planına” eklenmiş ve 21 ve 22 Haziran 2002 tarihli Sevilla Avrupa Konseyi Kararlarında ve 19 ve 20 Haziran 2003 tarihli Selanik Avrupa Konseyi Kararlarında uygun bulunup dahil edilmiştir.

(5) Sınırlardan geçen kişilerin hareketlerine yönelik ortak kuralların tanımı ne Birlik vatandaşlarının ve aile fertlerinin ve ne de Birlik ve Üye devletler bir tarafta ve ilgili üçüncü ülkeler diğer tarafta olan anlaşmalar ile Birlik vatandaşlarının serbest dolaşım hakkına eşit şartlarda sahip üçüncü ülke vatandaşlarının ve aile fertlerinin serbest dolaşım haklarında ne bir sorun ne de bir etki yaratır.

(6) Sınır yönetimi sadece dış sınırlarında icra edilen Üye Devlet için değil iç sınır kontrollerini kaldıran tüm Üye Devletler için de önem arz etmektedir. Sınır yönetimi yasa dışı göç ve insan ticareti ile mücadeleye yardımcı olmalı ve Üye Devletlerin kamu güvenliği, kamu düzeni, kamu sağlığı ve uluslararası ilişkilerine yönelik tehditleri önlemelidir.

(7) Sınır kontrolleri insan saygınlığına saygılı bir şekilde yürütülmelidir. Sınır yönetimi profesyonel ve saygılı bir tavır ile yürütülmeli ve güdülen amaçlar ile orantılı olmalıdır.

(8) Sınır Yönetimi sadece sınır geçiş noktalarında (hudut kapısı) kişilerin kontrolünü ve bu noktalar arasındaki bölgenin gözetimini kapsamaz, aynı zamanda iç güvenliğe yönelik risk analizi ve dış sınırların güvenliğini etkileyebilecek tehditlerin analizini de kapsar. Bu sebeple sınır geçiş noktalarında kişilerin kontrolü ve bu noktalar arasındaki bölgenin gözetimi ile ilgili; şartların, kriterlerin ve ayrıntılı kuralların ortaya konulması önem arz etmektedir.

(9) Dış sınırlarda istisnai ve öngörülmeyen hallerde, sınır geçiş noktalarında haddinden fazla beklemeyi önlemek için kontrollerin hafifletilmesi ile ilgili hükümler tespit edilmelidir. Sınır kontrollerinin hafifletilmesi durumunda dahi üçüncü ülke vatandaşlarının pasaportlarına sistematik bir şekilde damga vurulması zorunludur. Evrakların damgalanması, tüm durumlarda, talep edilen seyahat evraklarının tüm kontrol tedbirleri icra edilmeden, kesin olarak, hangi tarihte, nerede sınırın geçildiğinin tespit edilmesine imkan sağlar.

(10) Serbest dolaşım hakkından faydalanan kişilerin bekleme sürelerinin azaltılması adına, tüm Üye Devletlerde imkanlar dahilinde ise sınır geçiş noktalarında yeknesak işaretler ile belirtilmiş ayrı şeritler sağlamalıdır. Uluslararası havalimanlarında da ayrı şeritler sağlanmalıdır. Yerel şartların imkan vermesi durumunda uygun görülen deniz ve kara sınır geçiş noktalarında da Üye Devletler ayrı şeritlerin oluşturulmasını göz önünde bulundurmalıdırlar.

(11)Üye Ülkeler dış sınırlardaki kontrol usullerinin; ticarete, sosyal ve kültürel değişim faaliyetlerine önemli bir engel oluşturmamasını sağlamalıdır. Bu amaca yönelik olarak yeterli kaynak ayırmalı ve personel istihdam etmelidirler.

(12) Üye Ülkeler, Sınır Yönetimi görevlerinden sorumlu kurum veya kurumlarını ulusal mevzuatlarına uygun teşkil etmelidirler. Üye Ülkede ilgili alanda yetki ve görev sahibi birden fazla kurum varsa aralarında yakın ve sürekli işbirliği sağlanmalıdır.

(13) Üye Devletler arasındaki operayonel işbirliği ve yardım 2007/2004 sayılı Tüzük ile kurulan Avrupa dış sınırlarda operasyonel işbirliği yönetimi ajansı (FRONTEX) tarafından yönetilip koordine edilecektir [4].

(14) İşbu Tüzük genel polis yetkileri altında gerçekleştirilen kontroller ve iç uçuşlarda kişilere yönelik olan güvenlik kontrollerine ve 19 Aralık 1991 tarihli 3925/91 (EEC) sayılı kişilerin Birlik içi uçuşlarında kabin ve el bagajlarına ve Birlik içi deniz geçişlerinde bagajlarına yönelik kontrollerin ve formalitelerin kaldırılması hususunda ki Konsey Tüzüğü uyarınca [5] ve seyahat veya kimlik belgesi taşınmasına yönelik ulusal mevzuat ve kişilerin ilgili üye devlette bulunduğuna dair yetkili mercileri bilgilendirmesi yükümlülüğü ile ilgi tüzük uyarınca üye devletlerin istisnai olarak bagaj kontrolü gerçekleştirmesi olanaklarına halel getirmez.

(15) Üye Ülkeler, kamu düzenlerine ya da kamu güvenliklerine ciddi bir tehdit oluşması durumunda iç sınırlarda sınır yönetiminin geçici olarak yeniden uygulanması imkanına sahiptirler. Söz konusu tedbirlerin istisna olması ve orantılılık ilkesine riayet edilmesinin sağlanması için bu imkanın kullanılmasına ilişkin esas ve usuller belirlenmelidir. İç sınırlarda sınır yönetiminin geçici olarak yeniden uygulanmasının kapsam ve süresi ilgili tehditle mukabele etmek için yeterli minimum seviye ile sınırlandırılmalıdır.

(16) Serbest dolaşım alanında iç sınırlarda sınır yönetiminin yeniden uygulanması istisna olarak kalmalıdır. Sınır yönetimi uygulamaları veya bu tip bir sınırın geçilmesinden kaynaklanan formaliteler icra edilmemelidir.

(17) Komisyonu, sınır yönetimini; mutlak, ayrıntılı, uygulanabilir kurallar ile düzenleyen uyarlamalara muktedir kılan usuller hazırlanmalıdır. Bu gibi durumlarda, bu tüzüğün icra edilmesi için gereken tedbirler 28 Haziran 1999 tarihli, 1999/468/EC sayılı, Komisyona tevdi edilen icra yetkisini kullanması usullerini ortaya koyan Konsey kararı uyarınca alınmalıdır[6].

(18)Üye Ülkelerin, sınır yönetimini düzenleyen uygulamaya dönük ayrıntılı kurallarının değişimi hakkında Komisyonu bilgilendirmesini sağlayan usuller hazırlanmalıdır.

(19) İşbu Tüzüğün amacı sınırı geçen kişilerin hareketlerine uyarlanacak kuralların tesisi olması sebebiyle bu hedefe üye devletler tarafından kafi derecede ulaşılamayacağından Birlik seviyesinde daha iyi ulaşılacaktır. Bu kapsamda Birlik alacağı tedbirleri Antlaşmanın 5. maddesinde belirtilen yetki ikamesi ilkesi uyarınca almalıdır. Yine aynı madde de belirtilen orantılılık ilkesi uyarınca işbu Tüzük amacına ulaşmanın kapsamı dışına çıkmaz.

(20) Bu tüzük temel haklara saygılıdır ve özellikle Avrupa Birliği Temel Haklar Şartında Kabul edilen prensiplere riayet etmektedir. Üye Ülkelerin uluslararası koruma ve geri göndermeme vecibelerine uygun olarak tatbik edilmelidir.

(21) Antlaşmanın 299. maddesi istisna olmak üzere, işbu Tüzük Fransa ve Hollanda’nın sadece Avrupa’daki topraklarında uygulanacaktır. İspanyanın 14 Haziran 1985 tarihli Schengen Anlaşması’nın Uygulanmasına ilişkin Sözleşmeye katılım Anlaşmasında belirtildiği üzere [7]. Ceuta ve Melilla da ki özel düzenlemeleri etkilemez.

(22) Avrupa Birliği Antlaşması ve Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşmaların eki niteliğindeki ve Danimarka’nın durumunu belirten protokolün 1. ve 2. maddeleri uyarınca, Danimarka işbu Tüzüğe taraf olmayıp hükümlerine tabi değildir. İşbu Tüzük, Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşmanın üçüncü Bölümünün IV. Başlığının hükümleri altında ki Schengen Müktesebatı üzerine inşa edilmiştir. Danimarka yukarıda belirtilen Protokolün 5. maddesi uyarınca işbu Tüzüğün kabulünden sonra altı ay içerisinde tüzüğü iç hukukuna ithal edip etmeyeceğini kararlaştırmalıdır.

(23) İzlanda ve Norveç söz konusu olduğunda işbu tüzük Schengen müktesebatının hükümlerini Avrupa Birliği Konseyi ve İzlanda ve Norveç arasında imzalanan, İzlanda ve Norveç’in Schengen müktesebatının yürürlüğe konması, uygulaması ve gelişimi ile ilişkilendirilmesi hakkında olan 2004/849/EC [8] sayılı Konsey Kararının 4(1) maddesine ve 2004/860/EC [9] sayılı Karara göre okunan 1999/437/EC sayılı Kararın 1. maddesinin A fıkrası kapsamında ki Anlaşma uyarınca geliştirir.

(24) İzlanda ve Norveç temsilcilerini Komisyona icra yetkilerini kullanmasına yardımcı olan çalışma grupları ile ilişkilendirilmelerine imkan tanıyan bir düzenleme yapılmalıdır. İşbu düzenleme Birlik ve İzlanda ve Norveç arasında ki yazışmalarda öngörülmüştür [10], yukarıda belirtilen Anlaşmaya eklenmiştir.

(25) İsviçre Konfederasyonu söz konusu olduğunda işbu tüzük Schengen müktesebatının hükümlerini Avrupa Birliği, Avrupa Topluluğu ve İsviçre Konfederasyonu arasında imzalanan, İsviçre Konfederasyonunun Schengen müktesebatının yürürlüğe konması, uygulaması ve gelişimi ile ilişkilendirilmesi hakkında olan 2004/849/EC [11] sayılı Konsey Kararının 4(1) maddesine ve 2004/860/EC [12] sayılı Karara göre okunan 1999/437/EC sayılı Kararın 1. maddesinin A fıkrası kapsamında ki Anlaşma uyarınca geliştirir.

(26) İsviçre Konfederasyonu temsilcilerini Komisyona icra yetkilerini kullanmasına yardımcı olan çalışma komiteleri ile ilişkilendirilmelerine imkan tanıyan bir düzenleme yapılmalıdır. İşbu düzenleme Birlik ve İsviçre Konfederasyonu arasında ki yazışmalarda öngörülmüştür, yukarıda belirtilen Anlaşmaya eklenmiştir.

(27) 29 Mayıs 2000 tarihli, Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda’nın Schengen Müktesebatının belli hükümlerine taraf olma talepleri ile ilgili 2000/365/EC Sayılı Konsey Kararı uyarınca [13] Birleşik Krallığın taraf olmadığı Schengen Müktesebatının hükümlerinin gelişiminden oluşan işbu tüzüğe Birleşik Krallık bu sebeple bağlı olmayıp uygulamalarına taraf değildir.

(28) 28 Şubat 2002 tarihli, İrlanda’nın Schengen Müktesebatının belli hükümlerine taraf olma talepleri ile ilgili 2002/192/EC Sayılı Konsey Kararı uyarınca [14] İrlanda’nın taraf olmadığı Schengen Müktesebatının hükümlerinin gelişiminden oluşan işbu tüzüğe İrlanda bu sebeple bağlı olmayıp uygulamalarına taraf değildir.

(29) İşbu Tüzük, 1. maddenin birinci cümlesi, 5(4)(a) maddesi, III. Başlık ve II. Başlığın hükümleri ve ayrıca Schengen Bilgi Sistemine atıfta bulunulan ekler Schengen Müktesebatı üzerine kurulu hükümler teşkil etmekte veya aksi takdirde 2003 tarihli Katılım Belgesinin 3(2) maddesi kapsamında ilişkilidir.

İŞBU TÜZÜĞÜ KABUL ETMİŞTİR:

 

GENEL HÜKÜMLER
Madde 1
Konu ve prensipler

İşbu Tüzük Avrupa Birliği Üye Devletleri arasında kişilerin iç sınırlarda sınır yönetimine tabi tutulmadan serbest geçişini temin eder.

Kişilerin Avrupa Birliği üye devletlerinin dış sınırlarından geçişinde sınır yönetimini düzenler.

Madde 2
Tanımlar

Bu tüzüğün amaçları adına aşağıdaki tanımlar uygulanmalıdır:

1. “iç sınırlar”:

(a) Nehir ve göl sınırları dahil olmak üzere üye devletlerin ortak kara sınırları;

(b) Üye Devletlerin iç seferler için kullanılan havalimanları;

(c) Üye devletlerin düzenli feribot bağlantıları için kullanılan deniz, nehir ve göl limanlarıdır;

2. “dış sınırlar” Üye Devletlerin iç sınır olmayan; nehir ve göl sınırları, deniz sınırları ve hava limanları, nehir limanları, deniz ve göl limanlarının dahil olduğu kara sınırıdır;

3. “iç uçuş” münhasıran Üye Devletlerin toprakları dahilinde ve üçüncü bir devletin topraklarına iniş yapılmayan her bir uçuşu ifade eder;

4. “düzenli feribot bağlantısı” Üye devlet topraklarında yer alan aynı iki veya daha fazla liman arasında belirlenen bir zaman çizelgesi uyarınca yolcu ve araçların taşınmasından oluşan her bir feribot bağlantısı;

5. “topluluğun serbest dolaşım hakkından yararlanan kişiler”:

(a) Antlaşmanın 17(1) maddesi uyarınca Birlik vatandaşları ve Avrupa Parlamentosunun 2004/38/EC sayılı Direktifi ve Konseyin 29 Nisan 2004 tarihli Birlik vatandaşları ve aile fertlerinin Üye devletlerin topraklarında serbest dolaşımı ve ikameti hakkındaki direktifi uygulanan bir Birlik vatandaşının üçüncü ülke vatandaşı aile fertleri;

(b) Birlik ve üye devletleri bir tarafta ilgili üçüncü ülke vatandaşları diğer tarafta olan Anlaşmalar uyarınca uyruğu ne olursa olsun, üçüncü ülke vatandaşları ve aile bireyleri Birlik vatandaşlarının serbest dolaşım hakkından eşdeğer bir şekilde faydalanır;

6. “üçüncü ülke vatandaşları” Antlaşmanın 17. Maddesinin 1. Fıkrasında ifade edilen ve 5. Fıkrasının kapsamadığı Birliğin vatandaşı olmayan her bir kişi;

7. “haklarında girişin refüze edilmesi adına bir uyarı verilen kişiler” Schengen Konvansiyonunun 96. maddesinde belirtilen amaçlar uyarınca herhangi bir üçüncü ülke vatandaşı hakkında Schengen Bilgi Sisteminde (SIS) uyarı verilmesi;

8. “sınır geçiş noktası” (Hudut Kapısı) Dış sınırlardan geçiş için yetkili makamlar tarafından belirlenen herhangi bir geçiş noktasıdır;

9. “sınır yönetimi” işbu tüzüğün amaçları uyarınca, sınırı geçme niyeti veya eylemine karşı sınırlarda icra edilen sınır kontrolü ve gözetiminden müteşekkil eylemlerdir;

10. “sınır kontrolü” kişilerin vasıtaları ve beraberindeki eşyalar da dahil olmak üzere Üye Devletlere giriş yapmaya veya çıkış yapmaya yetkili olduklarının temin edilmesini sağlayan sınır geçiş noktalarındaki kontrollerdir;

11. “sınır gözetimi” kişilerin sınır kontrollerini atlatmalarını önlemek için, sınır geçiş noktaları arasındaki sınırların ve standart çalışma saatleri dışında sınır geçiş noktalarının gözetimidir;

12. “ikinci derece sınır kontrolü” tüm yolcuların kontrol edildiği birinci derece kontrollerinden ayrı özel bir alanda icra edilen ek kontrollerdir;

13. “sınır muhafızı” ulusal mevzuat doğrultusunda yetki verilmiş, sınır geçiş noktasında veya sınır boyunca veya sınırların hemen yakınında yerleştirilmiş işbu tüzük ve ulusal mevzuat uyarınca sınır yönetimi ile ilgili görev yapmak üzere atanmış her bir kamu memurudur;

14. “taşıyıcı” uzmanlık alanı kişilere ulaşım sunmak olan her bir tüzel ve gerçek kişi;

15. “ikamet tezkeresi”:

(a) 13 Haziran 2002 tarihli Konseyin 1030/2002 sayılı üçüncü ülke vatandaşlarına verilecek ikamet tezkerelerinin yeknesak formatlarını ortaya koyan tüzüğe göre Üye Devletler tarafından verilen tüm ikamet izinleri [16];

(b) Bir üye devlet tarafından verilen, yukarıda (a) maddesinde belirtilen ikamet tezkeresine yapılan ilk başvurunun bekleme aşamasında sağlanan geçici ikamet tezkereleri veya iltica başvuruları istisna olmak üzere, üçüncü ülke vatandaşlarına ilgili üye devlette kalış veya tekrar giriş hakkı veren diğer tüm belgeler;

16. “yolcu gemisi” daha önceden belirlenmiş bir program uyarınca verilen bir rotayı takip eden gemilerdir, bu program farklı limanlarda turistik faaliyetleri içerir ve normalde ne yolda yolcu bırakır ne de yeni yolcuların yolda gemiye binmesine müsaade eder;

17. “eğlence tekneleri” ilgili teknelerin su sporları ve turizm amaçlı kullanımıdır;

18. “kıyı balıkçılığı” tekneler yardımıyla her gün veya 36 saat içerisinde bir üçüncü ülke limanına uğramadan bir üye devletin limanına dönülen balıkçılık anlamına gelir;

19. “kamu sağlığına tehdit” Dünya Sağlık Örgütünün Uluslararası Sağlık Tüzüğünde tanımlanan salgın (epidemik) potansiyeli olan her bir hastalık veya üye devletlerin vatandaşlarına tatbik edilen koruma hükümlerinin konusu ise diğer bulaşıcı hastalıklar veya bulaşıcı parazit hastalıkları.

Madde 3
Kapsam

İşbu tüzük Üye Ülkelerin iç ve dış sınırlarını geçen tüm kişilere (a) ve (b) maddelerinde bulunan gruplara halel getirmeksizin uygulanmalıdır:

(a) Topluluğun serbest dolaşım hakkından faydalanan kişiler;

(b) Mülteci haklarına ve uluslararası yardım talep eden kişilere özellikle geri gönderilmeme hususları göz önünde bulundurularak.

DIŞ SINIRLAR
BÖLÜM I
Dış sınırlardan geçiş ve giriş şartları
Madde 4
Dış sınırlardan geçiş

1. Dış sınırlardan geçiş sadece sınır geçiş noktalarından (hudut kapıları) standart mesai saatleri sırasında gerçekleştirilebilir. 24 saat açık olmayan sınır geçiş noktalarında Mesai saatleri açıkça belirtilmelidir.

Üye Devletler 34. Madde doğrultusunda sınır geçiş noktalarını Komisyona bildirmelidirler.

2. Yukarıda belirtilen 1. fıkra istisna olarak, dış sınırların sadece sınır geçiş noktalarından ve standart mesai saatleri içerisinde geçilme yükümlülüğüne karşı aşağıdaki durumlarda istisna olarak izin verilebilir:

(a) eğlence tekneleri ve kıyı balıkçılığı ile bağlantılı;

(b) gemilerinin demir attığı liman bölgesinde veya bitişik belediyelerde kalmak üzere karaya çıkan denizciler için;

(c) kişi veya gruplara yönelik bir talebin özel bir doğası olduğu durumlarda, ulusal mevzuat uyarınca talep edilen ikamet tezkerelerine sahip olmaları ve kamu düzeni ve üye devletlerin kamu güvenliğine yönelik bir ihtilaf olmaması;

(d) kişi veya grupların öngörülmeyen acil durumlarında.

3. Üye devletler 2. fıkra ile sağlanan istisnalar veya uluslararası yardım yükümlülüğü saklı kalmak koşulu ile sınır geçiş noktaları dışında veya standart mesai saatleri dışında izinsiz olarak dış sınırların geçilmesine karşı, ulusal mevzuatları uyarınca cezalar belirlemelidirler. Bu cezalar; etkili, orantılı ve caydırıcı olmalıdır.

Madde 5
Üçüncü ülke vatandaşları giriş koşulları

1. Altı ayda bir üç aylık ikamet süresini aşmayan kalışlar için giriş koşulları aşağıdaki gibidir:

(a) geçerli bir seyahat belgesi veya sınırı geçmesini sağlayacak bir vesikaya sahip olmak;

(b) 15 Mart 2001 tarihli 539/2001 sayılı dış sınırları geçerken vize yükümlülüğü bulunan üçüncü ülkelerin ve vize muafiyeti bulunan ülkelerin listelendiği Konsey tüzüğü uyarınca geçerli bir vizeye sahip olmak [17], geçerli bir ikamet tezkeresine sahip olmaları istinası ile;

(c) niyetlendikleri kalışlarının amaç ve şartlarını gerekçelendirecek, hem niyetlendikleri kalış hem de menşe ülkelerine dönüş veya kesin olarak kabul edilecekleri bir üçüncü ülkeye geçebilecek yeterli geçim kaynağına sahip veya kanuni olarak bu kaynaklara ulaşabilecek bir durumda olmaları;

(d) Schengen Bilgi Sisteminde refüze edilmelerine yönelik bir uyarı olan bir kişi olmamaları;

(e) kamu düzeni, kamu güvenliği, kamu sağlığı veya herhangi bir üye devletin uluslararası ilişkilerine tehdit olarak algılanmamaları özellikle aynı zeminde üye devletlerin ulusal veri tabanlarında refüze edilmelerine yönelik bir uyarı bulunmamaları.

2. Sınır muhafızı tarafından 1. fıkranın c bendinde belirtilen şartların yerine getirildiğinin tetkik edilmesi adına üçüncü ülke vatandaşından talep edilen destekleyici dokümanların ayrıntılı olmayan listesi Ek I e dahil edilmiştir.

3. Geçim kaynağı veya ekonomik durum; kalış süresi ve amacı ile üye devletlerdeki yiyecek içecek ve kalınacak yer için ortalama fiyatlar referans alınarak ve bunun kalınacak gün sayısı ile çarpılması ile hesaplanabilir.

Üye devletler tarafından belirlenen emsal meblağlar 34. madde uyarınca Komisyona bildirilmelidir.

Üçüncü ülke vatandaşının yeterli ekonomik duruma sahip olduğu nakit, seyahat çeki veya kredi kartı ile değerlendirilebilir. Ulusal mevzuatta belirtilmesi şartıyla sponsorluk bildirimleri ve ulusal mevzuatta belirtilmesi şartıyla davet edip misafir edecek kişinin teminat mektubu, üçüncü ülke vatandaşının davet eden kişide misafir kalması durumunda yeterli geçim kaynağına delil teşkil edebilir.

4. 5(1) istisna olarak:

(a) 5(1) maddesindeki tüm şartları yerine getirmeyen fakat bir ikamet tezkeresi veya yeniden girişli vizesi veya talep edilen durumlarda her iki belgeye de sahip üçüncü ülke vatandaşlarının ikamet tezkeresi veya yeniden girişli vizesi, transit geçiş amacıyla üye devletlere giriş yapmasına olanak sağlamalıdır bu sayede ikamet tezkeresini veya yeniden girişli vizeyi veren üye devlete ulaşması sağlanır ancak, isimleri dış sınırından giriş yaptıkları üye devletin ulusal listelerinde, giriş veya transitleri refüze edileceği ibaresi yer alan bir uyarı olmaması koşuluyla;

(b) 1. maddede belirten şartları, (b) fıkrası istisna olmak üzere, yerine getiren, kendileri sınırda hazır bulunmaları ve transit denizcilere vize verilmesini de kapsayan [18], sınırda vize verilmesini düzenleyen 27 Şubat 2007 tarihli 415/2003 (EC) sayılı Konsey Tüzüğü uyarınca sınırda vize almaları koşuluyla üye devlet topraklarına giriş yapabilirler.

Sınırlarda verilen vizeler bir liste olarak kayıt altına alınmalıdır.

Vizenin belgenin içerisine yapıştırılamaması durumunda istisnai olarak vize ayrı bir sayfaya yapıştırılıp belgeye eklenebilir. Bu gibi durumlarda, vize yapıştırmanın yeknesak biçimlerini belirten 18 Şubat tarihli 333/2002 (EC) sayılı Konsey Tüzüğünde öngörülen, formu tanzim eden üye devletler tarafından tanınmayan seyahat belgeleri taşıyan kişilere verilen vizelerin seyahat belgesine yapıştırılması ile ilgili yeknesak formu [19] kullanması öngörülmektedir;

(c) 1. maddede öngörülen şartlardan bir veya birden fazlasına haiz olmayan üçüncü ülke vatandaşları, bir üye devlet tarafından; insani sebepler, ulusal çıkar veya uluslararası yükümlülükler zemininde topraklarına kabul edilebilir. İlgili üçüncü ülke vatandaşı 1(d) maddesinde belirtilen bir uyarının konusu ise topraklarına giriş izni veren üye devlet diğer üye devletleri bilgilendirmelidir.

BÖLÜM II
Dış sınırların kontrolü ve girişin Kabul edilmemesi (refüze)
Madde 6
Sınır kontrolünün icra edilmesi

1. Sınır muhafızları görevlerini ifa ederken tam anlamıyla insan saygınlığına saygılı olmalıdır.

Görevlerini icra ederken başvuracakları tüm önlemler amaçları ile orantılı olmalıdır.

2. Sınır muhafızları sınır kontrollerini icra ederken kişilere; cinsiyet, ırk veya etnik köken, din veya inanç, maluliyet, yaş veya cinsel tercihi açısından ayrımcılık gözetmemelidirler.

Madde 7
Kişilerin kontrolü

1. Dış sınırlarda sınır aşan hareketler sınır muhafızlarının kontrollerine tabi olmalıdır. Kontroller bu bölümle uyumlu bir şekilde icra edilmelidir.

Kontroller, taşıtları ve sınır aşan kişilerin beraberinde ki eşyaları da kapsamalıdır. İlgili Üye Devletin mevzuatı icra edilen her bir kontrole uygulanmalıdır

2. Tüm kişiler seyahat evraklarındaki bilgiler uyarınca kimliklerinin tespit edilmesi adına minimum kontrolden geçirilmelidir. Bu tip minimum kontroller; hızlı bir şekilde imkan dahilinde ise yasal sahibine sınırı geçmesine imkan tanıyan evraklarda tahrifat veya sahtecilik izlerinin tespit edilmesi adına teknik ekipman kullanımı ve ilgili veri tabanlarında; çalıntı, uygun olmayan, kayıp ve geçersiz evrakların kontrol edilmesinden oluşmaktadır.

Minimum kontroller serbest dolaşım hakkından faydalanan kişilere uygulanacak kural olmalıdır.

Buna rağmen, sınır muhafızları sistematik olmayan bir şekilde serbest dolaşım hakkı olan kişilerin minimum kontrole tabi tutulurken, ulusal ve Avrupa veri tabanlarında gerçek, ciddi ve yakın bir tehdit oluşturmadığının ve Üye Devletlerin, kamu güvenliği, kamu düzeni, uluslararası ilişkilerine veya halk sağlığına bir tehdit oluşturmadığının tespit edilmesini sağlamalıdır.

Bu çalışmalar, 2004/38 sayılı Direktif de ifade edilen serbest dolaşım hakkından faydalanan kişilerin ilgili üye devlete giriş yapma hakkını tehdit etmemelidir.

3. Üçüncü ülke vatandaşları giriş ve çıkış işlemleri sırasında kapsamlı kontrole tabi tutulmalıdırlar.

(a) girişteki kapsamlı kontroller 5(1) maddesinde belirtilen giriş şartlarının tetkik edilmesini ve uygulanabilecek durumlarda, ikamet izinleri ve mesleki bir faaliyet aramanın tetkik edilmesini kapsamalıdır. Bu kontroller aşağıda ifade edilen yönlerin ayrıntılı olarak incelenmesini içermelidir:

(i) üçüncü ülke vatandaşının sınırı geçmeye muteber, geçerlilik tarihi dolmamış, gerekli durumlarda vize veya ikamet tezkeresi ile birlikte gerekli evraka sahip olduğunun tetkik edilmesi;

(ii) seyahat evraklarının tahrif edilmiş veya sahte olduğuna yönelik izlerin kapsamlı tetkiki;

(iii) giriş ve çıkış tarihlerinin karşılaştırılması ile kişinin üye devletlerin topraklarında öngörülen azami kalış süresini aşmadıklarına dair ilgili üçüncü ülke vatandaşlarının seyahat evraklarında giriş ve çıkış damgalarının tetkiki;

(iv) ilgili üçüncü ülke vatandaşının çıkış noktası ve varış noktası ve niyetlenen ziyaretin süresinin ve amacının tetkik edilmesi gerekli görülen durumlarda destekleyici belgelerin kontrol edilmesi;

(v) ilgili üçüncü ülke vatandaşının niyetlenen ziyaretin süresi ve amacına, kendisinin menşe ülkesine geri dönüşüne veya kesin olarak kabul edileceği bir üçüncü ülkeye transit geçişine mütekabil yeterli geçim kaynağına haiz olduğunun veya kanuni olarak bu kaynaklara ulaşabilecek bir durumda olduklarının tetkik edilmesi;

(vi) ilgili üçüncü ülke vatandaşının, vasıtasının ve taşıdığı eşyaların; kamu düzeni, kamu güvenliği, kamu sağlığı veya üye devletlerin uluslararası ilişkilerine yönelik bir tehdit oluşturmadığının tetkik edilmesi. Bu tetkikler kişilere yönelik uyarı ve verilerin sorgulanması eğer gerekirse eşyalara yönelik Schengen Bilgi Sisteminin ve Ulusal verilerin sorgulanması ve bir uyarıya rastlanılması durumunda gerekli tedbirlere başvurulmasını içerir;

(b) çıkışta gerçekleştirilen kapsamlı kontroller aşağıdaki noktaları kapsar:

(i) üçüncü ülke vatandaşının sınırı geçmesine imkan veren geçerli bir seyahat evrakına sahip olduğunun tespit edilmesi;

(ii) seyahat belgesinin tahrif edilmiş veya sahte olduğuna yönelik izlerin tetkiki;

(iii) mümkün olduğu durumlarda, üçüncü ülke vatandaşının kamu düzenine, kamu güvenliği veya üye devletlerin uluslararası ilişkilerine tehdit oluşturmadığının kontrol edilmesi;

(c) (b) maddesinde belirtilen kontrollere ek olarak, çıkışta gerçekleştirilen kapsamlı kontroller ayrıca aşağıdaki noktaları da kapsayabilir:

(i) kişinin geçerli bir vizeye sahip olduğunun tetkik edilmesi, talep edildiği takdirde 539/2001 sayılı tüzük gereği, geçerli bir ikamet tezkeresine sahip olunması istisnası ile;

(ii) kişinin Üye Ülkelerde ikamet için izin verilen azami süreyi aşmadığının tespit edilmesi;

(iii) Schengen Bilgi Sistemi ve ulusal veri tabanları da dahil olmak üzere kişi ve eşyalara yönelik uyarı ve ikazlara yönelik kayıtların sorgulanması.

4. Uygun tesislerin bulunması ve üçüncü ülke vatandaşı tarafından talep edilmesi durumunda kapsamlı kontroller özel bir mahalde icra edilmelidir.

5. Kapsamlı bir ikinci derece kontrolüne tabi üçüncü ülke vatandaşları, kontrolün amacı ve usulü hakkında bilgilendirilmelidir.

Bu bilgi; topluluğun tüm resmi dillerinde ve ilgili üye devletin komşu veya komşularının dil veya dillerinde mevcut olmalı ve üçüncü ülke vatandaşının talebi üzerine kapsamlı ikinci derece kontrolünü icra eden sınır muhafızının adı ve sicil numarası, sınır geçiş noktasının adı ve sınırın geçildiği tarihi içermelidir.

6. Serbest dolaşım hakkı olan kişilerin kontrolü 2004/38 sayılı Avrupa Komisyonu Direktifi uyarınca gerçekleştirilmelidir.

7. Kayıt altına alınacak bilgileri düzenleyen ayrıntılı kurallar Ek II de belirtilmiştir.

Madde 8
Sınır kontrolünün hafifletilmesi

1. Dış sınırlardaki sınır kontrolleri öngörülmeyen istisnai durumların sonuçları olarak hafifletilebilir. Bu istisnai ve öngörülmeyen durumlar, öngörülmeyen olayların sebebiyet verdiği yoğunluğun sınır geçiş noktalarında bekleme sürelerini haddinden fazla arttırdığı ve personel, tesis ve organizasyon gibi tüm kaynakların tükendiği şahıslara addedilmelidir.

2. Sınır kontrollerinin yukarıda ki 1. fıkra uyarınca hafifletildiği durumlarda, prensip olarak girişteki sınır kontrollerine öncelik verilmelidir.

Sınır kontrolünün hafifletilmesi kararı sınır geçiş noktasındaki sınır muhafızlarının amiri tarafından alınmalıdır.

Sınır kontrolünün hafifletilmesi kararı geçici olmalı, kendisini meşru kılan şartlara uyarlanıp kademeli olarak başlatılmalıdır.

3. 10. Madde ile doğru orantılı olarak sınır kontrollerinin hafifletilmesi durumunda dahi sınır muhafızları üçüncü ülke vatandaşlarının seyahat evraklarına hem girişte hem de çıkışta damga basmalıdır.

4. Her bir Üye devlet yılda bir ilgili maddenin uygulaması ile ilgili raporunu Avrupa Parlamentosu ve Komisyona sunmalıdır.

Madde 9
Ayrı şeritler ve bilgi işaretleri

1. Üye Devletler özellikle hava sınır geçiş noktalarında 7. Madde doğrultusunda kişilerin sınır kontrolünü gerçekleştirmek üzere ayrı şeritler tesis etmelidir. Bu ayrı şeritler Ek III de belirtilen tabela işaretleri ile ayırt edilmelidir.

Üye devletler deniz ve kara sınır geçiş noktalarında ve 20. maddeye uymayan üye devletler arasındaki müşterek sınırlarda ayrı şeritler sağlayabilir. Eğer üye devletler ilgili sınırlarda ayrı şeritler sağlarsa Ek III de belirtilen tabela işaretleri kullanılabilir.

Üye devletler sınırdan kişilerin geçişlerinin en uygun şekilde sağlanması ve ilgili ayrı şeritlerin konu edildiği 4. maddede ifade edildiği üzere açık bir şekilde tabelalar ile donatıldığını temin etmelidir.

2. (a) topluluğun serbest dolaşım hakkından faydalanan kişiler Ek III Bölüm A da gösterilen tabelaların işaret ettiği şeritleri ayrıca Ek III Bölüm B de gösterilen tabelaların işaret ettiği şeritleri de kullanmaya yetkilidirler.

(b) Diğer tüm kişiler Ek III Bölüm B de belirtilen tabelalarla belirtilmiş şeritleri kullanmalıdırlar.

(a) ve (b) maddelerinde ifade edilen tabelalardaki işaretler de kullanılacak dil veya diller her bir üye devletin uygun gördüğü şekilde olacaktır.

3. Deniz ve kara sınır geçiş noktalarında üye devletler araç trafiğini hafif ve ağır vasıtalar ve otobüsler için olmak üzere Ek III ün C Bölümünde belirtilen işaretleri kullanarak farklı şeritlere ayırabilirler.

Üye devletler tabelalardaki işaretleri yerel şartlara göre değiştirebilirler.

4. Bir sınır geçiş noktasında trafik akışında geçici bir dengesizlik durumunda farklı şeritlerin kullanımını düzenleyen kurallardan, yetkili kurum tarafından dengesizlik ortadan kaldırılıncaya kadar feragat edilebilir.

5. Mevcut tabelaların 1. 2. ve 3. maddelere göre uyarlanması 31 Mayıs 2009 tarihine kadar tamamlanmalıdır. Üye devletler bu tarihten önce mevcut tabelaları yenisi ile değiştirirse bu değişiklikler ilgili maddelerde belirtilen tabelalarla uyumlu olmalıdır.

Madde 10
Üçüncü ülke vatandaşlarının seyahat evraklarının damgalanması

1. Üçüncü ülke vatandaşlarının seyahat evrakları sistematik bir şekilde giriş ve çıkışta damgalanmalıdır. Giriş veya çıkış damgaları özellikle aşağıda belirtilen belgelere basılmalıdır:

(a) üçüncü ülke vatandaşlarına sınırı geçme hakkı veren geçerli bir vize taşıyan belgelere;

(b) üçüncü ülke vatandaşlarına sınırda bir Üye devlet tarafından sınırı geçme hakkı veren vize taşıyan belgelere;

(c) ) üçüncü ülke vatandaşlarına sınırı vizeden muaf geçme hakkı veren belgelere.

2. Bir Birlik vatandaşının aile üyesi olan ve 2004/38/EC sayılı Direktif uygulanan fakat aynı Direktifin 10. maddesi uyarınca ikamet tezkeresini ibraz etmeyen üçüncü ülke vatandaşının seyahat belgesine giriş ve çıkışta damga vurulmalıdır.

Topluluğun serbest dolaşım hakkından faydalanan üçüncü ülke vatandaşlarının aile üyesi olan ve 2004/38/EC sayılı Direktifin 10. maddesi uyarınca sağlanan ikamet tezkeresini ibraz etmeyen üçüncü ülke vatandaşlarının seyahat belgelerine giriş ve çıkışta damga vurulmalıdır.

3. Giriş ve çıkış damgası vurulmayacak haller:

(a) Devlet Başkanlarının ve gelişlerinden önce diplomatik kanallarla resmi olarak gelişleri ilan edilmiş devlet büyüklerinin seyahat evraklarına;

(b) pilotların lisansına veya uçak mürettebatlarının sertifikalarına;

(c) sadece gemileri limana sığındığı ve uğradığı zaman, bir üye devlet topraklarında bulunan denizcilerin seyahat belgelerine;

(d) Ek VI 3.2.3 maddesi uyarınca sınır kontrolüne tabi olmayan yolcu gemisinin mürettebat ve yolcularının seyahat evraklarına;

(e) Andora, Monako ve San Marino vatandaşlarına sınır geçme imkanı veren belgelere.

İstisna olarak, üçüncü ülke vatandaşının talebi üzerine giriş veya çıkış damgası, kişiye ciddi zorluklara sebebiyet verecekse bu damganın belgelerine basılmasından muaf tutulabilirler. Bu durumda, giriş veya çıkış ayrı bir belgede kişinin adı soyadı ve pasaport numarası bulunacak şekilde kayıt edilmelidir. Bu belge üçüncü ülke vatandaşına teslim edilmelidir.

4. Damgalamayla ilgili düzenlemeler IV. Ekte belirtilmiştir.

5. İmkan dahilinde ise, üçüncü ülke vatandaşları, sınır muhafızının giriş ve çıkışta seyahat evraklarını, kontrollerin 8. Madde uyarınca hafifletilmesi sırasında dahi damgalama yükümlülüğü hakkında bilgilendirilmelidirler.

6. Komisyon 2008 sonunda seyahat evraklarının damgalanmasının şartları hakkında Avrupa Parlamentosuna ve Konseye rapor sunmalıdır.

Madde 11
Kalış süresi ile ilgili şartların yerine getirilmesi hakkında Karine

1. Bir üçüncü ülke vatandaşının seyahat belgesi giriş damgası taşımıyorsa, yetkili ulusal merci belge sahibinin ilgili üye devlette kalış için gerekli şartlara haiz olmadıklarını farz edebilirler.

2. 1. maddede konu edilen, karine; üçüncü ülke vatandaşı herhangi bir şekilde kısa süreli kalış şartlarına uyduğuna dair seyahat biletleri veya üye devlet dışında bulunduğuna dair bir belge gibi güvenilir deliller sunarsa delillerle çürütülebilir.

Bu gibi durumlarda:

(a) Üçüncü ülke vatandaşı Schengen Müktesebatını tam olarak uygulayan Üye devlet topraklarında bulunursa, yetkili merciler iç hukuklarına ve uygulamaya uygun olarak kişinin seyahat evraklarına tarihi ve Schengen Müktesebatını tam olarak uygulayan Üye devletin dış sınırından geçtiği yeri belirtmelidir;

(b) Üçüncü ülke vatandaşı 2003 tarihli Katılım Belgesinin 3(2) maddesinde öngörülen kararı almayan bir Üye devlet topraklarında bulunuyorsa, yetkili merciler iç hukuklarına ve uygulamaya uygun olarak kişinin seyahat belgesine bulunduğu tarih ve ilgili Üye devletin dış sınırından geçtiği yeri belirtmelidir;

(a) ve (b) maddelerinde belirtilen göstergelere ek olarak, Ek VIII de sunulan form üçüncü ülke vatandaşına verilmelidir.

Üye devletler işbu maddede belirtilen göstergeler ile ilgili ulusal uygulamalarını; birbirlerine, Komisyona ve Konseyin Genel Sekreterliğine bildirmelidirler.

3. 11(1) maddesinde belirtilen Karine delillerle çürütülemezse, üçüncü ülke vatandaşı ilgili üye devletlerin yetkili mercileri tarafından ihraç edilebilirler.

Madde 12
Sınır Gözetimi

1. Sınır gözetiminin ana amacı; sınırların izinsiz geçilmesinin önlenmesi, sınır aşan suçlarla mücadele ve sınırları yasa dışı geçen kişilere karşı tedbirlerin alınması olmalıdır.

2. Sınır muhafızları sınır gözetiminin icrası adına sabit ve mobil birimler kullanmalıdır.

Gözetim; kişilerin sınır geçiş noktalarında ki kontrolleri atlatmasının önlenmesi ve önüne geçilmesini sağlayacak şekilde icra edilmelidir.

3. Sınır geçiş noktaları arasında yapılan gözetim, sayısı ve yöntemleri mevcut veya öngörülen risk ve tehditlere göre uyarlanan sınır muhafızları tarafından icra edilmelidir. Gözetim devirleri sık ve ani değişiklikler içermelidir böylece yasa dışı sınır geçişleri devamlı tespit edileceği riski altında olacaktır.

4. Gözetim, bilinen veya hassas olduğu sezilen mevkilerde sabit veya mobil bir şekilde görevlerini icra eden sabit veya mobil devriye birimleri tarafından icra edilmelidir. Bu çeşit gözetimin amacı sınırı yasa dışı geçmeye çalışan kişileri tutuklamaktır. Gözetim elektronik ekipman dahil olmak üzere teknik araçlar kullanılarak da icra edilebilir.

5. Gözetimi düzenleyen ek kurallar 33(2) Maddesinde belirtilen usullere uygun olarak uyarlanabilir.

Madde 13
Girişin Kabul edilmemesi

1. 5 (1) Maddesinde belirtilen tüm şartları yerine getirmeyen ve 5. maddenin 4. fıkrasında tanımlanmış kategorilerden birine dahil olmayan üçüncü ülke vatandaşının üye devletlere girişi kabul edilmez. Bu işlem iltica ve uluslararası yardım veya uzun süreli vize uygulamalarına halel getirmemelidir.

2. Girişin kabul edilmemesi sadece girişin kabul edilmemesinin kesin gerekçesini belirten doğrulanmış bir karar ile olabilir. Karar, ulusal mevzuat ile yetkilendirilmiş bir merci tarafından alınabilir. Karar derhal yürürlüğe girer.

Girişin kabul edilmemesinin kesin gerekçesini belirten doğrulanmış karar Ek V Bölüm B de belirtilen yeknesak bir formun ulusal mevzuat ile yetkilendirilmiş bir merci tarafından doldurulması ile verilmelidir. Doldurulan yeknesak form ilgili üçüncü ülke vatandaşına teslim edilmelidir bu form ile kişi refüze edilme kararını aldığını teyit eder.

3. Refüze edilen kişilerin temyiz hakkı bulunmalıdır. Temyiz hakkı iç hukuk uyarınca kullanılmalıdır. Üçüncü ülke vatandaşına, ulusal mevzuat uyarınca üçüncü ülke vatandaşı adına hareket edebilecek yetkili temsilcilerin irtibat noktalarını belirten yazılı bir bildirim yapılmalıdır.

Davanın temyize gönderilmesi girişin refüze edilmesi kararının icrasını ertelemez.

Ulusal mevzuat uyarınca bahşedilmiş herhangi bir tazminat hakkı saklı kalmak koşuluyla, ilgili üçüncü ülke vatandaşı, temyiz, girişin refüze edilmesi kararını asılsız bulursa, girişi refüze eden üye devletin iptal edilen giriş damgasını ve diğer tüm iptal veya eklerin düzeltmesi hakkını kazanır.

4. Sınır muhafızları refüze edilen üçüncü ülke vatandaşının ilgili üye devlete giriş yapmayacağını temin etmelidir

5. Üye devletler refüze edilen kişilerin sayısı, refüze edilme sebepleri, kişinin uyruğu ve refüze edildikleri sınırın çeşidi (kara, hava veya deniz) hakkında istatistik toplamalıdır. Üye devletler senede bir bu istatistikleri Komisyona iletmelidir. Komisyon iki yılda bir üye devletlerden sağlanan istatistiklerin derlemesini yayınlamalıdır.

6. Girişin kabul edilmemesini düzenleyen ayrıntılı kurallar Ek V in A bölümüne eklenmiştir.

BÖLÜM III
Sınır Yönetimi için öngörülen personel ve kaynaklar, Üye ülkeler arası işbirliği
Madde 14
Sınır Yönetimi için öngörülen personel ve kaynaklar

Üye Devletler dış sınırlarda 6. maddeden 13. maddeye kadar olan hükümler uyarınca sınır yönetimini icra ederken dış sınırlardaki kontrollerin etkin ve yüksek bir standartta icra edilmesinin temin edilmesini sağlayacak şekilde yeterli sayıda uygun personel istihdam etmeli ve kaynağı ayırmalıdır.

Madde 15
Sınır Yönetiminin icrası

1. 6 dan 13’ e kadar olan maddelerde öngörülen Sınır yönetimi sınır muhafızları tarafından işbu tüzüğün hükümleri ve ulusal mevzuata uygun olarak icra edilmelidir.

Sınır Yönetimi icra edilirken, işbu tüzüğün kapsamı dışında kalan ve ulusal mevzuatla verilen cezai kovuşturma yetkisi kapsam dışı kalmalıdır.

Üye devletler sınır muhafızlarının uzmanlaşmış ve uygun bir eğitim almış profesyoneller olmalarını sağlamalıdırlar. Üye devletler sınır muhafızlarının özellikle görevlerini ifa ederken gerekli olan yabancı dil öğrenmelerini teşvik etmelidirler.

2. Üye Devletler 34. madde uyarınca Komisyona Sınır Yönetiminden sorumlu kurum ve kuruluşlarının listelerini bildirmelidirler.

3. Sınırların etkili bir şekilde kontrol edilmesi adına her bir Üye Devlet sınır yönetiminden sorumlu ulusal kurum ve kuruluşlarının sıkı ve devamlı işbirliğini sağlamalıdır.

Madde 16
Üye ülkelerle işbirliği

1. Üye devletler birbirlerine yardımcı olmalı ve 6. maddeden 15. maddeye kadar olan sınır yönetiminin etkili bir şekilde icra edilmesi amacıyla ilgili hükümler doğrultusunda yakın ve sıkı bir işbirliği içinde olmalıdırlar. Tüm ilgili bilgileri karşılıklı paylaşmalıdırlar.

2. Üye Devletler arasındaki operayonel işbirliği ve yardım 2007/2004 sayılı Tüzük ile kurulan Avrupa dış sınırlarda operasyonel işbirliği yönetimi ajansı (FRONTEX) tarafından yönetilip koordine edilecektir.

3. Ajansın yetkileri saklı kalmak koşuluyla üye devletler diğer üye devletler ve/veya üçüncü ülkelerle irtibat görevlisi mübadelesi gibi ajansın eylemlerini tamamlayan işbirlikleri de dahil olmak üzere dış sınırlarda operayonel işbirliklerine devam edebilirler.

Üye devletler Ajansın işlerliğine veya hedeflerine erişimine zarar verecek eylemlerden kaçınmalıdır.

Üye devletler ilk maddede bahis konusu olan operasyonel işbirliği hakkında Ajansa rapor vermelidirler.

4. Üye devletler sınır yönetiminin kuralları ve temel haklar üzerine eğitim sağlamalıdırlar. Bu bakımdan Ajans tarafından saptanmış ve geliştirilmiş müşterek eğitim standartları dikkate alınmalıdır.

Madde 17
Müşterek kontrol

1. Müşterek sınırlarına 20. maddeyi uygulamayan üye devletler, ilgili maddeyi uygulayacakları tarihe kadar bu ortak sınırları müşterek olarak kontrol edebilirler. Bu durumda kişiler giriş ve çıkış kontrolleri için sadece bir kez durdurulurlar, üye devletlerin 6. maddeden 12. maddeye kadar olan bölümden kaynaklanan bireysel sorumluluğu saklı kalmak koşuluya.

Üye Devletler bu amaçla aralarında iki taraflı anlaşmalar düzenleyebilirler.

2. Üye Devletler yukarıdaki 1. madde uyarınca yapılan herhangi bir düzenleme hakkında Komisyonu bilgilendirmelidirler.

BÖLÜM IV
Sınır kontrolünün özel kuralları
Madde 18
Muhtelif hudutlara yönelik özel kurallar ve dış sınırları geçmek üzere kullanılan muhtelif taşıtlar

Ek VI da ortaya konan bu özel kurallar Muhtelif hudutlarda icra edilen kontrollere ve sınır geçiş noktalarını geçmek üzere kullanılan muhtelif taşıtlara uygulanabilir.

Bu özel hükümler 5. maddeden ve 7. maddeden 13. maddeye kadar olan bölümlerden istisnalar ihtiva edebilirler.

Madde 19
Belli kategorilerdeki şahıslara uygulanan kontrollerin özel kuralları

1. Ek VII de belirtilen özel kurallar aşağıda belirtilen kategorilere uygulanan kontrollere uyarlanmalıdır:

(a) Devlet Başkanları ve beraberindeki delegasyon üyeleri;

(b) Pilot ve diğer mürettebat;

(c) Denizciler;

(d) Diplomatik, resmi ya da hizmet pasaportu sahipleri ve uluslararası kuruluş mensupları;

(e) Sınır aşan işçiler;

(f) Reşit olmayanlar.

Bu özel hükümler 5. maddeden ve 7. maddeden 13. maddeye kadar olan bölümlerden istisnalar ihtiva edebilirler.

2. Üye devletler Komisyonu, Dışişleri Bakanlıkları tarafından; diplomatik misyonların akredite mensupları, konsolosluk temsilcilerine ve aile fertlerine 34. madde uyarınca verilen numune kimlik belgeleri hakkında bilgilendirmelidir.

İÇ SINIRLAR
BÖLÜM I
İç sınırlarda sınır yönetiminin yürürlükten kaldırılması
Madde 20
İç sınırlardan geçiş

İç sınırlar herhangi bir noktadan kişinin uyruğu ne olursa olsun kişi sınır kontrolüne tabi olmadan geçilebilir.

Madde 21
Ülke içinde sınır kontrolü

İç sınırlarda sınır yönetiminin kaldırılması aşağıdaki konuları etkilememelidir:

(a) üye devletlerin yetkili mercilerinin ulusal mevzuatları uyarınca polis yetkilerini kullanmaları elden geldiğince sınır kontrollerine muadil bir etkileri bulunmamalıdır. İlk cümlenin çerçevesi içinde, polis yetkilerinin kullanılması özellikle aşağıda belirtilen polis tedbirleri mevzubahis ise sınır kontrollerine muadil sayılmamalıdır:

(i) sınır kontrollerinin amaç olarak güdülmemesi,

(ii) genel polis bilgisine ve kamu güvenliğine olası tehditlere ilişkin tecrübelere dayalı ve özellikle sınır aşan suçlarla mücadele amacına dayanır,

(iii) dış sınırlarda kişilere yönelik sistematik kontrollerden açıkça farklı bir şekilde planlanıp icra edilmektedir,

(iv) habersiz, sondajlama yöntemle yürütülen kontroller temelinde icra edilmektedir;

(b) limanlarda ve hava limanlarında her bir üye devletin ulusal mevzuatı uyarınca, liman veya hava limanı görevlileri veya taşıyıcılar gibi, yetkili merciler tarafından icra edilen kişilere yönelik güvenlik kontrolleri, ancak ilgili kontrollerin üye devlet içinde seyahat eden kişilere yönelik de icra edilmesi şartıyla gerçekleştirilir;

(c) Üye devletlerin, mevzuatla, öngörülen belge ve dokümanlara sahip olması ve taşıması yükümlülüğü belirlemesi imkanları;

(d) üçüncü ülke vatandaşlarının Schengen Uygulama Anlaşmasının 22. maddesi uyarınca herhangi bir üye devletin topraklarında mevcudiyetini bildirme sorumluluğu.

Madde 22
İç sınırlardaki kara sınır geçiş noktalarında ki trafiğin akışına engellerin ortadan kaldırılması

Üye devletler iç sınırlarda kara sınır geçiş noktalarında trafiğin akışına yönelik tüm engelleri ortadan kaldırmalıdır özellikle yol güvenliğine yönelik olmayan her bir hız sınırlandırmasını.

Aynı zamanda, üye devletler iç sınırlarda sınır yönetiminin yeniden uygulanması durumunda kontroller için tesis sağlanmasına hazırlıklı olmalıdır.

BÖLÜM II
İç sınırlarda sınır yönetiminin geçici olarak yeniden uygulanması
Madde 23
İç sınırlarda sınır yönetiminin geçici olarak yeniden uygulanması

1. Kamu düzenine ve kamu güvenliğine ciddi bir tehdit olan durumlarda Üye devlet istisnai olarak 30 günü aşmayacak sınırlı bir dönem veya tehdit 30 günlük süreyi aşıyorsa tehdidin öngörüldüğü süre boyunca 24. maddede belirtilen usullere göre, acil durumlarda ise 25. maddede belirtilen usullere göre iç sınırlarda sınır yönetimini geçici olarak yeniden uygulamaya koyabilir. Sınır yönetiminin geçici olarak yeniden uygulanmasının kapsam ve süresi ciddi tehdide mukabele etmek için gereken süreyi aşmamalıdır.

2. Kamu düzeni ve kamu güvenliğine yönelik ciddi tehdit 1. fıkrada belirtilen dönemin ötesinde devam ediyorsa üye devlet 1. fıkrada belirtilen gerekçeler zemininde ve yeni unsurları göz önünde bulundurarak sınır kontrollerini 26. maddede belirtilen usullere uygun olarak 30 günlük dönemler halinde uzatabilir.

Madde 24
Öngörülebilir olaylar için usuller

1. Üye Devlet 23. maddenin 1. fıkrası uyarınca iç sınırlarda sınır yönetiminin yeniden uygulanmasını planlarken, mümkün olan en kısa zaman içerisinde diğer Üye Devletleri ve Komisyonu bilgilendirmeli ve mümkün olan en kısa zaman içerisinde aşağıda belirtilen bilgileri sağlamalıdır:

(a) sınır yönetiminin yeniden uygulanması teklifinin nedenleri, kamu düzeni veya kamu güvenliğine yönelik tehdit oluşturan olayların detaylandırılması;

(b) sınır yönetiminin yeniden uygulanması teklifinin kapsamı, sınır yönetiminin nerede yeniden uygulandığının belirtilmesi;

(c) yetkili sınır geçiş noktalarının isimleri;

(d) teklif edilen sınır yönetiminin yeniden uygulanmasının tarihi ve süresi;

(e) uygun olan hallerde, diğer üye devletler tarafından alınması gereken tedbirler.

2. İlgili üye devletin bildirimine müteakip ve 3. maddede belirtilen müzakere amacıyla Komisyon, Antlaşmanın 64(1) maddesine halel getirmeksizin bir görüş vermelidir.

3. 1. maddede belirtilen bilgiler yanında 2. madde uyarınca Komisyonun vereceği görüş, sınır yönetiminin yeniden uygulanmasını planlayan üye devlet ile diğer üye devletler ve Komisyon arasında ki müzakerelerin konusu olmalıdır. Uygun olan hallerde üye devletler arasında karşılıklı işbirliği, sınırların yeniden uygulanması kararına sebebiyet veren olayların alınan tedbirler ile orantılılığının incelenmesi ve kamu düzeni veya kamu güvenliğine yönelik tehditler yine müzakerelerin konusu olmalıdırlar.

4. 3. maddede ifade edilen müzakereler sınır yönetiminin yeniden uygulanmasının planlandığı tarihten en az 15 gün önce olmalıdır.

Madde 25
Acil eylem gerektiren vak’alarda başvurulacak usuller

1. Kamu düzeni veya kamu güvenliği konularında bir üye devlette acil eyleme geçilmesi gereklilik arz ediyorsa ilgili üye devlet istisnai olarak acilen iç sınırlarda sınır yönetiminin uygulanması imkanına sahiptir.

2. İç sınırlarda sınır kontrolleri uygulayan üye devlet diğer Üye devletleri ve Komisyonu gecikmeksizin bilgilendirmeli ve 24. maddenin 1. fıkrasında belirtilen bilgileri ve bu usule başvurmasının gerekçelerini sunmalıdır.

Madde 26
İç sınırlarda sınır yönetiminin yeniden uygulanmasının uzatılmasına ilişkin usuller

1. Üye devletler iç sınırlardaki sınır yönetimini sadece 23. maddenin 2. fıkrasındaki hükümler uyarınca diğer Üye devletler ve Komisyonu bilgilendirdikten sonra uzatabilir.

2. İç sınırlarda sınır kontrollerini uzatmayı planlayan Üye devlet diğer Üye devletlere ve Komisyona uzatmanın sebeplerini içeren tüm ilgili bilgileri sunmalıdır. 24. maddenin 2. fıkrasındaki hükümler uygulanır.

Madde 27
Avrupa Parlamentosunun bilgilendirilmesi

İlgili üye devlet veya uygun olduğu hallerde Konsey mümkün olan en kısa zaman içerisinde 24, 25 ve 26. madde uyarınca alınan tedbirler hakkında Avrupa Parlamentosunu bilgilendirmelidir.

İlgili üye devlet 26. madde uyarınca birbirini izleye üçüncü uzatması hususunda talep edilirse Avrupa Parlamentosuna iç sınırlarda sınır yönetiminin zaruretini rapor etmelidir.

Madde 28
Sınır yönetiminin yeniden uygulandığı iç sınırlarda uygulanacak hükümler

İç sınırlarda sınır yönetiminin yeniden uygulanması durumunda II. Başlığın ilgili hükümleri üzerinde gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra uygulanacaktır.

Madde 29
İç sınırlarda sınır yönetiminin yeniden uygulanması ile ilgili rapor

23. madde uyarınca iç sınırlarda sınır yönetimini yeniden uygulayan Üye devlet bu kontrollerin kaldırıldığı tarihi teyit etmeli ve aynı zamanda veya aka bininde Avrupa Parlamentosu, Konsey ve Komisyona iç sınırlarda sınır yönetiminin yeniden uygulanması hakkında özellikle sınır kontrollerin icrası ve sınır yönetiminin yeniden uygulanmasının etkinliği üzerine bir rapor sunmalıdır.

Madde 30
Kamuoyunun bilgilendirilmesi

İç sınırlarda sınır yönetiminin yeniden uygulanması kararı şeffaf bir şekilde alınmalı ve kamuoyu önceliği olan bir güvenlik gerekçesi bulunmadıkça tam olarak aydınlatılmalıdır.

Madde 31
Gizlilik

Üye Devletin talebi ile diğer Üye Devletler, Komisyon ve Avrupa Parlamentosu sınır yönetiminin yeniden uygulanması ve uzatılması ile ilgili sunulan bilgilerin ve 29. madde uyarınca hazırlanan raporun gizliliğine saygı göstermelidir.

SON HÜKÜMLER
Madde 32
Eklere ilişkin tadiller

EK III, IV ve VIII 33. maddenin 2. fıkrasında belirtilen usuller uyarınca tadil edilmelidir.

Madde 33
Komite

1. Komisyon bir Komite “bundan sonra Komite olarak ifade edilecektir” tarafından desteklenmelidir.

2. Bu paragrafa atıfta bulunulduğunda 1999/468/EC sayılı Kararın 5. ve 7. maddeleri 8. madde göz önünde tutularak ve işbu usuller ile sağlanan ve uygulanan tedbirler işbu Tüzüğün temel hükümlerine değişiklik yapmadan uygulanmalıdır.

1999/468/EC Sayılı Konsey Kararının 5(6) maddesinde ortaya konan süre 3 ay olarak düzenlenmelidir.

3. Komite usul kurallarını kabul etmelidir.

4. Mevcut kabul edilen uygulamaya dönük tedbirler saklı kalmak koşuluyla, işbu tüzüğün 2. paragrafında belirtilen usuller uyarınca teknik kurallar ve kararların kabulüne ilişkin hususlar işbu tüzüğün yürürlüğe girmesinden itibaren dört yıl ertelenmelidir. Komisyonun teklifi üzerine, Avrupa Parlamentosu ve Konsey Antlaşmanın 251. maddesinde belirtilen usuller uyarınca ilgili hükümleri yenileyebilir ve bu amaçla dört yıllık süre bitmeden bunları yenilemelidir.

Madde 34
Tebligatlar

1. Üye Devletler Komisyonu aşağıda belirtilen konularda bilgilendirmelidir:

(a) ikamet çeşitleri;

(b) sınır geçiş noktaları;

(c) yılda bir ulusal merciler tarafından tespit edilen dış sınırlarından geçiş yapmak için talep edilen emsal meblağlar;

(d) sınır yönetiminden sorumlu kurum ve kuruluşların listeleri;

(e) Dışişleri Bakanlıkları tarafından verilen numune kimlik belgeleri.

2. Komisyon, bilgilerin; 1. madde uyarınca Avrupa Birliğinin C serisi Resmi Gazetesi yayınlanması ve diğer uygun yöntemler vasıtasıyla üye devletlere ve kamuoyuna duyurulmasını sağlamalıdır.

Madde 35
Yerel Sınır Trafiği

Bu tüzük topluluğun yerel sınır trafiği hakkındaki kurallara ve yerel sınır trafiği hakkındaki mevcut iki taraflı anlaşmalara halel getirmemelidir.

Madde 36
Ceuta ve Melilla

İşbu tüzüğün hükümleri İspanyanın 14 Haziran 1985 tarihli Schengen Uygulama Anlaşmasına katılım Anlaşmasında belirtildiği üzere [20] Ceuta ve Melilla da ki özel düzenlemeleri etkilemez.

Madde 37
Üye devletler tarafından bilgilerin tebliğ edilmesi

26 Ekim 2006 itibaren Üye devletler, 21(c) ve (d) maddeleri ile bağlantılı ulusal hükümleri, 4(3) maddesinde belirtilen cezalar ve 17(1) maddesi uyarınca akdedilmiş iki taraflı düzenlemeler hususunda Komisyonu bilgilendirmelidir. İlgili hükümlere yönelik müteakip değişiklikler beş iş günü içerinde bildirilmelidir.

Üye devletler tarafından yapılan bilgilendirmenin içeriği Avrupa Birliğinin C serisi Resmi Gazetesinde yayınlanmalıdır.

Madde 38
Başlık III’ ün uygulanmasına yönelik rapor

Komisyon Avrupa Parlamentosuna ve Konseye 13 Ekim 2009 tarihinde III. Başlığın uygulanmasına yönelik bir rapor sunmalıdır.

Komisyon iç sınırlarda sınır yönetiminin yeniden uygulanmasından doğan zorluklarla özellikle ilgilenmelidir. Uygun olan hallerde, bu zorlukların aşılmasına yönelik teklifler sunmalıdır.

Madde 39
Fesih

1. 14 Haziran 1985 tarihli Schengen Uygulama Anlaşmasının 2. maddeden 8. maddeye kadar olan bölümü 13 Ekim 2006 tarihi itibaren fesih edilecektir.

2. Aşağıdakiler 1. fıkrada belirtilen yürürlüğe girme tarihi itibaren fesih olacaktır:

(a) müşterek el kitabı, ekleri dahil;

(b) Schengen İcra Komitesinin 26 Nisan 1994 tarihli (SCH/Com-ex (94) 1, rev 2), 22 Aralık 1994 (SCH/Com-ex (94)17, rev. 4) ve 20 Aralık 1995 (SCH/Com-ex (95) 20, rev. 2) kararları;

(c) Ek 7;

(d) 24 Nisan 2001 tarihli 790/2001(EC) sayılı Konsey Tüzüğü sınır kontrolleri ve sınırın gözetiminin icra edilmesi hakkında kati, ayrıntılı hükümler ve uygulamaya dönük usuller hususunda Konseye icra gücü ayırmaktadır [21];

(e) 29 Nisan 2004 tarihli 2004/581/EC sayılı dış sınır geçiş noktalarında ki tabelalarda kullanılacak asgari işaretlerin tespit edilmesine yönelik Konsey Kararı [22];

(f) 29 Nisan 2004 tarihli 2004/574/EC sayılı Ortak El Kitabını tadil eden Konsey Kararı [23];

(g) 13 Aralık 2004 tarihli 2133/2004 (EC) sayılı; Üye devletlerin yetkili mercilerinin dış sınırlardan geçen üçüncü ülke vatandaşlarının seyahat evraklarına sistematik bir şekilde damga basması ve bu amaçla Schengen Uygulama Anlaşmasının ve Ortak El Kitabının hükümlerinin tadil edilmesine yönelik Konsey Tüzüğü [24].

3. Çıkarılan maddeler ve fesih edilen araçlara yapılan atıflar işbu tüzük referans alınarak yorumlanmalıdır.

Madde 40
Yürürlüğe grime

İşbu tüzük 13 Ekim 2006 tarihinde yürürlüğe girecektir. Ancak 34. madde Avrupa Birliğinin resmi gazetesinde yayınlandıktan bir gün sonra yürürlüğe girecektir.

İşbu tüzük Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşma uyarınca Üye Devletlerde tamamıyla bağlayıcı olup doğrudan uygulanır.

Strasburg, 15 Mart 2006.

Avrupa Parlamentosu adına,

Başkan

J. Borrell Fontelles

Konsey adına,

Başkan

H. Winkler

[1] 23 Haziran 2005 tarihli Avrupa Parlamentosu kararı ve 21 Şubat 2006 tarihli Konsey Kararı.

[2] OJ L 239, 22.9.2000, s. 19. 1160/2005 sayılı Tüzük ile Avrupa Parlamentosu ve Konseyin son olarak tadil ettiği Konvansiyon (OJ L 191, 22.7.2005, s. 18).

[3] OJ C 313, 16.12.2002, p. 97. (EC) No 2133/2004 sayılı Konsey Tüzüğü ile son olarak tadil edilen Ortak El Kitabı (OJ L 369, 16.12.2004, s. 5).

[4] 26 Ekim 2004 tarihli 2007/2004(EC) Sayılı Konsey Kararı ile Avrupa Birliğinin Üye Devletleri arasındaki dış sınırlarda ki operasyonel işbirliğinin yönetimini sağlaması adına bir AB ajansının kurulması (FRONTEX) (OJ L 349, 25.11.2004, s. 1).

[5] OJ L 374, 31.12.1991, s. 4. 1882/2003 (EC) sayılı Tüzük ile Avrupa Parlamentosu ve Konseyin tadil ettiği Tüzük (OJ L 284, 31.10.2003, s. 1).

[6] OJ L 184, 17.7.1999, s. 23.

[7] OJ L 239, 22.9.2000, s. 69.

[8] OJ L 176, 10.7.1999, s. 36.

[9] OJ L 176, 10.7.1999, s. 31.

[10] OJ L 176, 10.7.1999, s. 53.

[11] 25 Ekim 2004 tarihli 2004/849/EC sayılı Avrupa Birliği, Avrupa Topluluğu ve İsviçre Konfederasyonu arasında imzalanan, İsviçre’nin Schengen müktesebatının yürürlüğe konması, uygulaması ve gelişimi ile ilişkilendirilmesi hakkında olan Antlaşmanın belli hükümlerinin geçici uygulamasının Avrupa Birliği adına imzalanması hakkındaki Konsey Kararı (OJ L 368, 15.12.2004, s. 26).

[12] 25 Ekim 2004 tarihli 2004/860/EC sayılı Avrupa Birliği, Avrupa Topluluğu ve İsviçre Konfederasyonu arasında imzalanan, İsviçre’nin Schengen müktesebatının yürürlüğe konması, uygulaması ve gelişimi ile ilişkilendirilmesi hakkında olan Antlaşmanın belli hükümlerinin geçici uygulamasının Avrupa Birliği adına imzalanması hakkındaki Konsey Kararı (OJ L 370, 17.12.2004, s. 78).

[13] OJ L 131, 1.6.2000, s. 43.

[14] OJ L 64, 7.3.2002, s. 20.

[15] OJ L 158, 30.4.2004, s. 77.

[16] OJ L 157, 15.6.2002, s. 1.

[17] OJ L 81, 21.3.2001, s. 1. 851/2005 (EC) sayılı Tüzük ile tadil edilmiş Tüzük (OJ L 141, 4.6.2005, s. 3).

[18] OJ L 64, 7.3.2003, s. 1.

[19] OJ L 53, 23.2.2002, s. 4.

[20] OJ L 239, 22.9.2000, s. 73.

[21] OJ L 116, 26.4.2001, s. 5. 2004/927/EC sayılı Karar ile tadil edilmiş Tüzük (OJ L 396, 31.12.2004, s. 45).

[22] OJ L 261, 6.8.2004, s. 119.

[23] OJ L 261, 6.8.2004, s. 36.

[24] OJ L 369, 16.12.2004, s. 5.

Ek I
Giriş koşullarının sağlandığı tetkik edilirken başvurulan destekleyici belgeler

5. maddenin 2. fıkrasında atıfta bulunulan belgeli deliller aşağıdakileri içermelidir:

(a) iş seyahatleri için:

(i) bir şirket veya merci tarafından ticaret, endüstri veya iş ile bağlantılı toplantılara, konferanslara veya etkinliklere katılım için sağlanan davetiye;

(ii) ticaret bağlantılarının varlığını veya iş amaçlı ilişkileri belirten diğer dokümanlar;

(iii) eğer katılım sağlanacaksa fuar ve kongrelerin giriş biletleri;

(b) eğitim ve öğretim amaçlı seyahatler:

(i) bir eğitim kurumunca temel ve ileri derecede eğitim çerçevesinde mesleki veya teorik kurslara katılım amacıyla verilen bir öğrenci belgesi;

(ii) iştirak edilen seminerlerin öğrenci kimlik kartları veya sertifikaları;

(c) turizm veya özel nedenler amacıyla girişilen seyahatler için:

(i) kalınacak yer hakkında destekleyici belgeler:

– davet mektubu,

– kalınacak yeri sağlayan işletme tarafından sağlanan destekleyici bir belge veya öngörülen konaklamayı belirten diğer tüm uygun belgeler;

(ii) yolculukta takip edilecek güzergah hakkında destekleyici dokümanlar:

Organize edilmiş bir gezinin rezervasyon onayı veya öngörülen seyahat planlarını belirten diğer uygun dokümanlar;

(iii) Dönüş hakkında destekleyici dokümanlar:

Dönüş veya gidiş dönüş bileti.

(d) siyasi, bilimsel, kültürel, spor veya dini etkinlik veya diğer sebepler için girişilen ziyaretler için:

Davet mektubu, giriş bileti, imkan dahilinde ise ev sahibi organizasyonun adını belirten kayıt veya programlar ve kalışın süresi ve ziyaretin amacını belirten diğer tüm belgeler.

Ek II
Kayıt bilgisi

Tüm sınır geçiş noktalarında, tüm hizmet bilgileri ve özellikle önem arz eden diğer tüm bilgiler manuel olarak veya elektronik ortamda kayıt altına alınmalıdır. Kayıt altına alınacak bilgiler özellikle aşağıda belirtilenleri içermelidir:

(a) yerel olarak sınır kontrollerine yetkili sınır muhafızlarının ve her bir ekipteki memurların isimleri;

(b) 8. madde uyarınca kişilere yönelik sınır kontrollerinin hafifletilmesi;

(c) pasaport ve vize yerine geçen belgelerin sınırda verilmesi;

(d) tutuklanan kişiler ve şikayetler (suç ve kabahatler);

(e) 13. madde uyarınca girişleri refüze edilen kişiler (refüze edilme sebepleri ve uyrukları);

(f) giriş ve çıkış damgalarının güvenlik şifreleri, herhangi bir zamanda veya vardiyada kendilerine damga verilen sınır muhafızlarının kimlik bilgileri ve kayıp veya çalıntı damgalar hakkındaki bilgiler;

(g) kontrole tabi kişilerin şikayetleri;

(h) özellikle önem arz eden diğer polis ve adli tedbirler;

(i) özel vakalar.

Ek III
Sınır geçiş noktalarında şeritleri belirten örnek işaretler

BÖLÜM A

EU(*AB) EEA(** AEA) ***CH(İsviçre) VATANDAŞLARI

[1] Norveç ve İzlanda için Logo talep edilmemektedir.

BÖLÜM B

TÜM PASAPOTLAR

BÖLÜM C

EU(*AB) EEA(** AEA) ***CH(İsviçre) ARAÇLARI

[2] Norveç ve İzlanda için Logo talep edilmemektedir.

EU(*AB) EEA(** AEA) ***CH(İsviçre) AĞIR VASITALARI

[3] Norveç ve İzlanda için Logo talep edilmemektedir.

EU(*AB) EEA(** AEA) ***CH(İsviçre) OTOBÜSLERİ

[4] Norveç ve İzlanda için Logo talep edilmemektedir.

TÜM PASAPORTLAR ARAÇ

TÜM PASAPORTLAR OTOBÜS

TÜM PASAPORTLAR AĞIR VASITA

EK IV
Damga vurulması

1. Üçüncü ülke vatandaşlarının seyahat evrakları 10. madde uyarınca sistematik olarak giriş ve çıkışta damgalanmalıdır. Damgaların ayrıntılı özellikleri, Schengen İcra Kurulunun SCH/COM-EX (94) 16 rev ve SCH/Gem-Handb (93) 15 (GİZLİ) kararında belirtilmiştir.

2. Damgaların güvenlik şifreleri bir ayı geçmemek koşuluyla düzenli aralıklarla değiştirilmelidir.

3. Vize yükümlülüğü bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının giriş ve çıkış işlemlerinde; damga, imkan dahilinde ise vizenin köşesini kapsayacak şekilde vizenin okunabilirliğini ve güvenlik özelliklerini etkilemeyecek bir şekilde basılır. Eğer birden fazla vize vurulması gerekiyorsa örneğin çok girişli bir vizede damga vizenin olduğu sayfayı gören karşı sayfaya basılır.

Bu sayfanın kullanılamaması durumunda damga bir sonraki sayfaya basılmalıdır. Makine tarafından okunabilir kısım damgalanmamalıdır.

4. Üye devletler sınır geçiş noktalarında kullanılan giriş ve çıkış damgalarının güvenlik kodları ile ilgili bilgilerin karşılıklı değişiminden sorumlu ulusal irtibat noktaları tespit etmeli ve diğer üye devletleri, Konseyin Genel Sekreterliğini ve Komisyonu bu konuda bilgilendirmelidirler. Bu irtibat noktalarının ilgili üye devletin dış sınırlarında giriş ve çıkışlarda kullandığı ortak damgalar konusunda ki bilgilere ivedi bir şekilde erişimi olmalıdır. Özellikle aşağıda belirtilen konulara erişim sağlanmalıdır:

(a) damganın verildiği sınır geçiş noktası;

(b) herhangi bir zamanda kendisine damga verilen sınır muhafızının kimliği;

(c) herhangi bir zamanda verilen damganın güvenlik kodu.

Müşterek giriş ve çıkış damgalarına binaen yapılacak her bir soruşturma yukarıda belirtilen ulusal irtibat noktaları vasıtasıyla yapılmalıdır.

Ulusal irtibat noktaları ayrıca, diğer irtibat noktalarına, Konseyin Genel Sekreterliğine ve Komisyona irtibat noktaları ile ilgili değişikliklerin yanında kayıp ve çalıntı damgalar hakkında bilgileri ivedi bir şekilde iletmelidir.

EK V

BÖLÜM A

Sınırda girişin refüze edilmesi usulleri

1. Girişin refüze edilmesi sırasında yetkili sınır muhafızı:

(a) Bölüm B de ifade edildiği üzere girişin refüze edilmesi yeknesak formunu doldurmalıdır. İlgili üçüncü ülke vatandaşı formu imzalamalı ve kendisine imzalı formun bir nüshası verilmelidir. Üçüncü ülke vatandaşının formu imzalamayı kabul etmediği durumlarda sınır muhafızı formun yorumlar bölümüne kişinin formu imzalamayı kabul etmediğini belirtmesi gerekir;

(b) pasaporta siyah silinemez mürekkepli çapraz işareti ile iptal edilmiş bir giriş damgası basılmalı ve sayfanın karşı tarafının sağ bölümüne yine silinemez mürekkeple yukarıda ifade edilen girişin refüze edilmesi yeknesak formunda belirtilen sebeplere tekabül eden harfler ile işaretlenmelidir;

(c) 2. fıkrada belirtilen durumlarda vizeyi “İPTAL” ibareli bir damga kullanarak iptal edilmelidir. Bu gibi durumlarda vize pulunun optik değişken özellikli bölümü, güvenlik özelliklerinin bulunduğu kısım ve Vize ibaresi tahrip edilmelidir. Sınır muhafızı bu kararı ile ilgili merkezi otoriteleri derhal bilgilendirmelidir;

(d) tüm refüze işlemlerinde; ilgili üçüncü ülke vatandaşının kimlik bilgileri, uyruğu, üçüncü ülke vatandaşına sınırı geçme yetkisi veren belgenin cinsi ve refüze işleminin tarihini içeren bilgileri bir liste halinde kayıt altına almalıdır;

2. Vize aşağıda belirtilen durumlarda iptal edilmelidir:

(a) eğer vize sahibine yönelik Schengen bilgi sisteminde refüze edilmesine yönelik bir uyarı bulunuyorsa, kişi üye devletlerden biri tarafından verilen bir vize veya tekrar girişli vizeye sahipse ve belgenin verildiği ülkeye transit geçişi amacıyla ülkeye giriş yapmak istemedikçe;

(b)vizenin hileli bir yolla alındığına dair ciddi bir dayanak bulunuyorsa.

Ancak, üçüncü ülke vatandaşının sınırda bir veya birden fazla 5. maddenin 2. fıkrasında belirtilen destekleyici belge sunamaması otomatik olarak vizenin iptaline sebebiyet vermemelidir.

3. Eğer girişi refüze edilen üçüncü ülke vatandaşı sınıra bir taşıyıcı vasıtasıyla geldiyse yetkili yerel merci:

(a) taşıyıcıya, üçüncü ülke vatandaşını ivedi bir şekilde; geldiği ülkeye, sınırı geçmesine imkan sağlayan seyahat evrakını kendisine veren üçüncü ülkeye veya kendisini kesin olarak kabul edecek üçüncü bir ülkeye veya Schengen Uygulama Anlaşmasının 26. maddesi uyarınca ve 28 Haziran 2001 tarihli 2001/51/EC sayılı 14 Haziran 1985 tarihli Schengen Uygulama Anlaşmasının [1] hükümlerini tamamlayan Konsey Direktifi uyarınca sonraki ulaşım bulmak için talimat vermelidir.

(b) sonraki ulaşım beklenirken ulusal mevzuat uyarınca ve yerel şartları göz önünde bulundurarak girişleri refüze edilen üçüncü ülke vatandaşlarının yasa dışı girişlerini engellemek adına gerekli tedbirleri almalıdır.

4. Eğer üçüncü ülke vatandaşının girişinin refüze edilmesi ve tutuklanmasına yönelik bir dayanak bulunuyorsa sınır muhafızı ulusal mevzuat doğrultusunda uygulanması gereken işleme karar vermek için ilgili yetkili birimle irtibata geçmelidir.

BÖLÜM B

Sınırda girişin refüze edilmesi Standard formu

[1] OJ L 187, 10.7.2001, s. 45.

 

EK VI

Muhtelif hudutlara yönelik özel kurallar ve Üye Devletlerin dış sınırlarından geçmek için kullanılan muhtelif vasıtalar

1. Kara Sınırları

1.1. kara yollarında icra edilen kontroller

1.1.1. Kişilerin sınır kontrolünün etkinliğinin temin edilmesi adına, trafiğin güvenli ve düzgün akışı sağlanırken sınır geçiş noktalarındaki eylemlerde buna uygun bir şekilde düzenlenmelidir. Gerekli durumlarda üye devletler trafiği kanalize etmek veya tıkamak adına iki taraflı anlaşmalara hükmedebilir.

1.1.2. Üye devletler kara sınırlarında 9. madde uyarınca şartların imkan verdiği ve uygun addedilen belli sınır geçiş noktalarında ayrı şeritlere izin verip, kurup işletebilirler.

Üye devletlerin yetkili mercileri istisnai durumlarda ve trafik ve altyapı şartları gerekli kıldığı zaman ayrı şeritlerden vazgeçebilirler.

Üye devletler komşu devletler ile dış sınır geçiş noktalarında ayrı şeritlerin kurulması maksadıyla işbirliği yapabilirler.

1.1.3. Genel kural olarak araçla seyahat eden yolcular kontroller sırasında vasıtalarının içerisinde kalırlar. Ancak şartlar gerektirirse kişilerin vasıtalarından inmesi talep edilebilir. Kapsamlı kontroller yerel şartlar imkan verirse bu kontroller için belirlenmiş özel bir mahalde icra edilir. Personelin güvenliği açısından sınır kontrolü imkan dahilinde ise iki sınır muhafızınca icra edilir.

1.2. Demiryollarında icra edilen kontroller

1.2.1. Dış sınırları geçen trenlerde kontroller yük trenleri ve boş trenler dahil olmak üzere hem tren yolcularına hem de trenin personeline tatbik edilmelidir. Bu kontroller:

– Bir Schengen Devleti topraklarındaki ilk varış istasyonu ya da hareketten önceki son istasyon platformunda,

yada

– Transit geçiş sırasında trende icra edilebilir

Üye devletler bu kontrollerin nasıl icra edileceği yönünde iki taraflı anlaşmalara hükmedebilirler. 37. madde uyarınca Komisyonu bilgilendirmelidirler.

1.2.2. 1.2.1 istisna olarak ve hızlı trenlerin trafik akışını kolaylaştırmak adına üye devletler bu trenlerin üçüncü ülkelere olan güzergahlarında ilgili üçüncü ülkelerle müşterek anlaşmalar ile trendeki kişilerin giriş kontrollerinin aşağıda belirtilen yöntemlerden biri ile icra edilmesine karar verebilirler:

– üçüncü bir ülkede yolcuların trene bindiği istasyonlarda,

– kişilerin Schengen toprakları üzerinde trenden indiği istasyonlarda,

– trendeki kişilerin daha önceki istasyonlarda trende kalmaları halinde Schengen topraklarında istasyonlar arası transit yolculuk halindeyken trenin içinde.

1.2.3. Üye Devletlerin topraklarında birçok kez duran üçüncü ülkelerden gelen yüksek hızlı trenler söz konusu olduğunda, eğer tren Schengen Devletleri topraklarında seyahatin geri kalan kısmında özel olarak yolcu alacak durumdaysa, bu yolcular ya trende ya da kişilerin trene bindiği istasyonda yapılan kontrollerin gerçekleştiği yer hariç varılacak yerin istasyonunda 1.2.1 veya 1.2.2 uyarınca giriş kontrolleri yapılmalıdır.

Böylesi bir durumda, Schengen Devletleri toprakları içinde seyahatin kalan kısmında trene binmek isteyenler seyahat sırasında ya da varılacak olan yerin istasyonunda giriş kontrolleri yapılacağı konusunda açıkça bilgilendirilmelidirler.

1.2.4. Aksi yönde seyahat ederken, trende bulunan kişiler benzer ayarlamalar altında çıkış kontrollerine tabi tutulmalıdır.

1.2.5. Sınır muhafızı, sınır kontrolüne tabi tutulması gereken kişi ya da malların saklanmadığından emin olmak için gerekirse tren müfettişinden yardım alarak taşınan eşyaların içindeki boşlukları dikkatlice kontrol etmelidir.

1.2.6. Eğer rapor edilmiş kişiler veya suç işlediğinden şüphelenilen veya yasa dışı yollarla giriş yapma niyetinde olan üçüncü ülke vatandaşları trende gizleniyorsa, sınır muhafızı ulusal hükümlerine binaen işlem yapamıyorsa trenin geçtiği veya gittiği üye devletleri bilgilendirmelidir.

2. Hava Sınırları

2.1. Uluslararası havalimanlarında gerçekleştirilen sınır kontrollerinin usulleri

2.1.1. Üye devletlerin yetkili mercileri havalimanı işletmecilerinin iç hatların yolcu akışlarını diğer uçuşların yolcu akışlarından fiziksel olarak ayıran gerekli tedbirleri aldığını temin etmelidir. Bu amaca binaen tüm uluslararası havalimanlarında uygun altyapı tesis edilmelidir.

2.1.2. Sınır kontrollerinin icra edileceği mahal aşağıda belirtilen usullere uygun olarak saptanmalıdır:

(a) Üçüncü bir ülkeden ulaşan seferle gelen ve bir iç hat seferine binecek olan üçüncü ülke yolcuları giriş kontrolünden geçmelidirler. Bir iç hat uçuşundan bir üçüncü ülkeye uçacak olan (Aktarma yolcuları) yolcular en son uçuşun havalimanında çıkış kontrolünden geçmelidirler;

(b) Aktarma yolcusu olmayan ve üçüncü ülkelerden ya da üçüncü ülkelere gidecek olan ve uçak değişikliği yapmadan Schengen Devletinin havalimanında birden fazla iniş yapacak olan uçuşlar için:

(i) Schengen Devletinin toprakları üzerinde önceden ya da sonradan aktarma yapmadan üçüncü ülkelerden ya da üçüncü ülkelere yapılan uçuşlarda yolcular giriş yapılan havalimanında bir giriş kontrolünden ve çıkış yapacakları havalimanında da çıkış kontrolünden geçirilmelidir;

(ii) Üye Devletlerin topraklarında birden fazla kez duracak olan, uçak değişikliği yapılmayacak (transit yolcu) ve üçüncü ülkelerden ya da üçüncü ülkelere yapılan uçuşlardaki ve uçağın Schengen ülkelerinden birinin topraklarında bulunması hasebiyle uçağı boşaltamayacak olan yolcular vardıkları havalimanında giriş ve çıkış yapacakları havaalanında çıkış kontrolünden geçmelidirler;

(iii) Üçüncü ülkelerden yapılan ve Schengen alanında birden fazla iniş yapacak olan uçuşlar için, bir havayolu şirketinin kalan yolcularının bu topraklarda bulunması nedeniyle, yolculara yola çıktıkları havaalanından çıkış, vardıkları havalimanında da giriş kontrolü yaptırmalıdırlar.

Bu durmalar esnasında, halen uçağın içinde bulunan ve Schengen Devleti topraklarına inmemiş olan yolcular için, bu kontroller b(ii) maddesi uyarınca gerçekleştirilmelidir. Varış ülkesinin üçüncü bir ülke olduğu uçuş durumlarında aksi usul uygulanır.

2.1.3. Sınır kontrolleri normal şartlarda Kamu güvenliği ve yasa dışı göçle bağlantılı risk analizi temelinde yapılan değerlendirmeler dışında uçakta veya kapıda icra edilmemektedir. Bunun sağlanması adına sınır geçiş kapısı olarak düzenlenen hava limanlarında kişiler 6. maddeden 13. maddeye kadar olan bölümün hükümleri uyarınca kontrol edilmelidir. Üye devletler, havalimanı otoritelerinin yolcuların kontrol için ayrılmış bölgelere yönlendirilmesini sağlayacak gerekli önlemleri almasını temin etmelidirler.

Üye devletler, havalimanı işletmecilerinin, yetkisiz kişilerin ayrılmış alanlara (örneğin transit alan) giriş ve çıkışının engellenmesine yönelik gerekli tedbirleri almasını temin etmelidir. Kontroller normal şartlarda Kamu güvenliği ve yasa dışı göçle bağlantılı risk analizi temelinde yapılan değerlendirmeler dışında transit alanda icra edilmemektedir. Bu bölgede ancak havalimanı transit vizesi alma yükümlülüğü bulunan kişilerin bu yükümlülüğü yerine getirip getirmediği kontrol edilebilir.

2.1.4. Mücbir sebepler veya yakın tehlike veya yetkili mercilerin talimatı ile üçüncü bir ülkeden gelen bir uçak bir sınır geçiş noktası olmayan bir alana inmek zorunda kalırsa, ilgili uçak ancak sınır muhafızlarının ve gümrüğün onayını alarak uçuşuna devam edebilir. Aynı uygulama üçüncü ülkeden gelen bir uçağın izin almadan inmesi için de geçerlidir. Her bir olayda uçakta bulunan kişiler 6. maddeden 13. maddeye kadar olan bölümün hükümleri uyarınca kontrol edilmelidir.

2.2. Havalimanlarındaki kontrol usulleri

2.2.1. Ulusal mevzuatları uyarınca uluslararası havalimanı statüsü taşımayan fakat üçüncü ülkelerden ve üçüncü ülkelere olan uçuş rotası üzerinde bulunan havalimanlarında kişilerin 6. maddeden 13. maddeye kadar olan bölümün hükümleri uyarınca kontrol edilmeleri temin edilmelidir.

2.2.2. 2.1.1 istisna olarak, 16 Aralık 2002 tarihli 2320/2002 (EC) sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyin sivil havacılık güvenliği alanında oluşturulan ortak kurallar ile ilgili tüzük [1] saklı kalmak koşuluyla, havalimanlarında iç uçuşlardan ve diğer uçuşlardan gelen yolcuların fiziksel olarak ayrılmasına yönelik uygun tedbirlerin alınması gerekmemektedir. Ek olarak, trafiğin düşük olduğu zamanlarda sınır muhafızlarının, zamanı geldiğinde gerekli personelin konuşlanmasının sağlanması garanti olması şartıyla her zaman mevcut olmasına gerek yoktur.

2.2.3. Hava limanlarında sınır muhafızlarının mevcudiyeti her zaman temin edilmiyorsa hava limanı işletmecisi sınır muhafızlarını uçakların üçüncü ülkelerden veya üçüncü ülkelere geliş ve gidişleri hakkında yeterli bilgi sunmalıdır.

2.3. Özel uçuşlarda kişilerin kontrolü

2.3.1. Üçüncü ülkelerden veya üçüncü ülkelere yapılan özel uçuşlarda kaptan gidilecek üye devletin sınır muhafızlarına ve uygun durumlarda ilk giriş yapılacak üye devlete kalkıştan önce Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonunun 2. Ekine uygun olarak uçuş planını kapsayan genel bir deklarasyon ve yolcunun kimlik bilgilerini iletmelidir.

2.3.2. Bir üye devlete gitmek üzere üçüncü ülkelerden gelen özel uçuşlar bir diğer üye devlet topraklarında duruyorsa, üye devletin yetkili mercileri sınır kontrollerini icra etmeli ve 2.3.1 maddesinde belirtilen genel deklarasyona giriş damgası basmalıdırlar.

2.3.3. Uçuşun üye devletlerden veya yalnızca üye devletlere bir üçüncü ülkeye uğramadan yapılacağı ile ilgili bir belirsizlik bulunuyorsa, yetkili merciler hava limanlarında bulunan kişilere yönelik kontrolleri 2.1 ve 2.2 maddeleri uyarınca icra etmelidir.

2.3.4. Planörlerin, hafif uçakların, helikopterlerin, sadece kısa mesafeli uçuşlara müsait uçakların ve zeplinlerin giriş ve çıkışına yönelik düzenlemeler ulusal mevzuat ve uygulanabilir durumlarda iki taraflı anlaşmalar ile konulmalıdır.

3. Deniz Sınırları

3.1. Deniz trafiğinde genel kontrol usulleri

3.1.1. Gemiler üzerinde yapılan kontroller varış ya da hareket limanında, geminin içinde ya da bu amaç için ayrılmış, su kanalının yakın çevresinde bulunan bir alanda yapılmalıdır. Ancak, bu konuda üzerinde mutabakata varılan anlaşmalara göre, kontroller geçiş sırasında ya da geminin hareket ya da varışı üzerine üçüncü bir ülkenin topraklarında da yapılabilir.

Kontrollerin amacı hem mürettebat hem de yolcuların 5. madde de belirtilen şartları 19(1)(c) maddesi saklı kalmak koşuluyla yerine getirdiğinin temin edilmesidir.

3.1.2. Geminin kaptanı veya olmadığı durumlarda gemi acentesi geminin mürettebatı ve her bir yolcu hakkında iki nüshalı bir doküman hazırlamalıdır. En geç limana gelindiğinde liste sınır muhafızlarına iletilmelidir. Mücbir sebeple liste sınır muhafızlarına iletilemezse listenin bir nüshası gecikmeden ivedi bir şekilde sınır noktasına veya denizcilik işletmesine gecikmeden ivedi bir şekilde sınır muhafızlarına iletmek üzere göndermelidir.

3.1.3. Sınır muhafızı usulüne göre imzalanmış iki listenin bir nüshasını, talep üzerine limanda listeyi hazırlayacak olan geminin kaptanına iade etmelidir.

3.1.4. Geminin kaptanı veya olmadığı durumlarda gemi acentesi yetkili merciye ivedi bir şekilde mürettebatın mahiyetinde oluşan bir değişiklik veya yolcu sayısını tam olarak rapor etmelidir.

Ek olarak, kaptan yetkili mercileri eğer imkan dahilinde ise gemi limana yanaşmadan gemideki kaçak yolcular hakkında bilgilendirmelidir. Ancak kaçak yolcular kaptanın sorumluluğu altında kalacaktır.

3.1.5. Geminin kaptanı sınır muhafızlarını geminin limandan ayrılışı hakkında önceden ve ilgili limanın yürürlükte olan kuralları uyarınca bilgilendirmelidir. Eğer kendisi ilgili sınır muhafızlarını bilgilendirecek durumda değilse uygun denizcilik otoritesine haber vermelidir. Önceden tamamlanmış ve imzalanmış listenin ikinci nüshasını sınır muhafızlarına veya denizcilik işletmelerine iade etmelidir.

3.2. Belli Gemiler ve gemi taşımacılığı için özel kontrol usulleri

Yolcu Gemileri

3.2.1. Geminin kaptanı veya olmadığı durumlarda gemi acentesi seferin güzergahını ve programını limandan ayrılmadan ve üye devlet topraklarında yer alan her bir limana gelişinden en az 24 saat önce ilgili sınır muhafızına iletmelidir.

3.2.2. Yolcu gemisinin güzergahı yalnız üye devlet topraklarındaki limanları kapsıyorsa, 4. ve 7. madde istisna olarak, sınır kontrolleri icra edilmemelidir ve yolcu gemisi sınır geçiş noktası olmayan bir limana yanaşabilir.

Kamu güvenliği ve yasa dışı göçle bağlantılı risk analizi temelinde yapılan değerlendirmeler sonucunda bu tip gemilerin mürettebatına ve yolcularına kontroller tatbik edilebilir.

3.2.3. Yolcu gemisinin güzergahı hem üye devlet topraklarında ki limanları hem de üçüncü ülke topraklarında bulunan limanları kapsıyorsa, 7. madde istisna olarak, sınır kontrolleri aşağıda belirtildiği üzere icra edilmelidir:

(a) Yolcu gemisinin bir üçüncü devlete ait bir limandan gelmesi ve ilk defa Schengen Devleti topraklarında bulunan bir limana uğrayacaksa, tayfa ve yolcular 3.2.4 maddesinde belirtildiği üzere isim listesi temelinde giriş kontrolünden geçmelidirler.

Kıyıya çıkacak yolcular, kamu güvenliği ve yasa dışı göçle bağlantılı risk analizi temelinde yapılan değerlendirmeler sonucunda bu tip kontrollere ihtiyaç görülmemesi dışında 7. madde uyarınca giriş kontrollerine tabi tutulmalıdır;

(b) Yolcu gemisi üçüncü bir devletin limanından geliyor ve yine Schengen alanındaki bir limana uğrayacaksa, bir önceki Schengen alanındaki limana uğradığından dolayı tayfa ve yolcu listesinde değişiklik olması ihtimaline karşı 3.2.4 maddesinde belirtilen isim listesi temelinde tayfa ve yolcular giriş kontrollerine tabi tutulmalıdır

Kıyıya çıkacak yolcular, kamu güvenliği ve yasa dışı göçle bağlantılı risk analizi temelinde yapılan değerlendirmeler sonucunda bu tip kontrollere ihtiyaç görülmemesi dışında 7. madde uyarınca giriş kontrollerine tabi tutulmalıdır;

(c) Yolcu gemisinin bir Schengen Devletindeki bir limandan gelip yine bir Schengen Devleti topraklarındaki bir limana uğraması durumunda, kamu güvenliği ve yasa dışı göç konusundaki risk analizi temelinde yapılan değerlendirmeler sonucunda bu tip kontrolleri gerekli kılıyorsa kıyıya inecek olan yolcular 7. madde uyarınca giriş kontrollerinden geçmelidirler;

(d) Yolcu gemisinin bir Schengen Devletindeki bir limandan bir üçüncü ülkedeki bir limana doğru hareket etmesi durumunda, mürettebat ve yolcular isim listeleri temelinde çıkış kontrollerinden geçmelidirler.

Kamu güvenliği ve yasa dışı göç konusundaki risk analizi temelinde yapılan değerlendirmeler sonucunda bu tip kontrolleri gerekli kılıyorsa yolcular 7. madde uyarınca çıkış kontrollerinden geçmelidirler;

(e) Bir yolcu gemisinin bir Schengen Devletindeki bir limandan bir diğer Schengen Devleti limanına varması durumunda, çıkış kontrolü yapılmaz.

Kamu güvenliği ve yasa dışı göç konusundaki risk analizi temelinde yapılan değerlendirmeler sonucunda bu tip kontrolleri gerekli kılıyorsa mürettebat ve yolcular 7. madde uyarınca ilgili kontrollerden geçmelidirler.

3.2.4. Mürettebat ve yolcuların isim listesi aşağıdakileri içermelidir:

(a) ad, soyad;

(b) doğum tarihi;

(c) uyruk;

(d) seyahat belgesinin numarası ve çeşidi, vize numarası.

Yolcu gemisinin kaptanı veya olmadığı takdirde gemi acentesi ilgili sınır muhafızına Üye devletlerin topraklarındaki her bir limana gelmeden en az 24 saat önce veya eğer seyahat 24 saatten kısa sürüyorsa yolcuların bir önceki limanda gemiye biniş işlemleri tamamlanır tamamlanmaz isim listelerini iletmelidir.

İsim listesi üye devlet topraklarına girilen ilk limanda ve bundan sonra listenin değişikliğe uğradığı tüm durumlarda damgalanmalıdır. İsim listesi 3.2.3 maddesinde belirtildiği üzere risklerin değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulmalıdır.

Eğlence tekneleri

3.2.5. 4. madde ve 7. madde istisna olmak üzere, Bir Schengen Devletinde bulunan bir limandan gelen veya giden eğlence teknelerinde bulunan kişiler sınır kontrollerinden geçmezler ve sınır geçiş noktası olmayan bir limana girebilirler.

Ancak, yasadışı göç ile ilgili yapılan değerlendirmelere göre, özellikle de bir üçüncü ülkenin kıyı şeridi bir Schengen Devleti topraklarının yakın çevresinde bulunuyorsa, bu kişiler üzerinde kontroller ve eğlence teknelerinde fiziki arama yapılabilir.

3.2.6. 4. madde istisna olmak üzere, Bir üçüncü ülkeden gelen bir eğlence teknesi istisnai olarak sınır kapısı olan bir limana girebilir. Bu durumlarda, teknede bulunan kişiler bu limana girebilmek için izin verilmesi amacıyla liman yetkililerini bilgilendirmelidirler. Liman yetkilileri sınır kapısı olarak belirlenmiş en yakın limanda bulunan yetkililerle teknenin ulaştığını rapor etmek üzere irtibata geçmelidirler. Yolcularla ilgili bildirim teknede liman yetkilileriyle teknede bulunan kişilerin isim listesini oluşturarak yapılmalıdır. Bu liste, en geç varıştan sonra sınır muhafızlarına da tedarik edilmelidir. Benzer şekilde, mücbir sebeplerden dolayı, üçüncü bir ülkeden gelen eğlence teknesi sınır kapısı olmayan bir limana demir atmalı ise, liman yetkilileri en yakın sınır geçiş noktası olan liman yetkilileri ile temasa geçip teknenin varlığı konusunda rapor vermelidir.

Benzer şekilde, mücbir sebeplerden dolayı, üçüncü bir ülkeden gelen eğlence teknesi sınır kapısı olmayan bir limana demir atmalı ise, liman yetkilileri en yakın sınır geçiş noktası olan liman yetkilileri ile temasa geçip teknenin varlığı konusunda rapor vermelidir.

3.2.7. Bu kontroller sırasında, deniz taşıtının tüm teknik özelliklerini ve teknede bulunan kişilerin isimlerini içeren bir belge görevlilere sunulmalıdır. Bu belgenin bir kopyası giriş ve çıkış limanlarında yetkililere verilmelidir. Tekne Schengen Devletlerinden birinin karasularında bulunduğu müddetçe, bu listenin bir kopyası geminin evrakları arasında bulundurulmalıdır.

Kıyı Balıkçılığı

3.2.8. 4. ve 7. madde istisna olmak üzere, her gün veya 36 saat içerinde kayıtlı olduğu veya üye devletlerin topraklarında bulunan herhangi bir limana üçüncü bir ülkede bulunan bir limana uğramadan dönen kıyı balıkçılığı tekneleri mürettebatı sistematik olarak kontrol edilmemelidir. Ancak, yasadışı göç riskleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler ve özellikle de bir üçüncü ülkenin kıyı şeridi ilgili üye devletin topraklarının yakın çevresinde bulunması kontrollerin hangi sıklıkta gerçekleştirileceğini tespit ederken dikkate alınabilir. Bu risklere binaen kişilerin kontrolü ve/veya teknelerde fiziki arama icra edilebilir.

3.2.9. Bir üye devlet toprağındaki bir limana kayıtlı olmayan kıyı balıkçılığı gemileri mürettebatı denizcilere yönelik hükümler uyarınca kontrol edilmelidir.

Geminin kaptanı yetkili birimleri mürettebat listesindeki bir değişiklik ve herhangi bir yolcunun mevcudiyeti hakkında bilgilendirmelidir.

Feribot bağlantıları

3.2.10. Üçüncü ülkelerde bulunan limanlarla gerçekleştirilen feribot bağlantılarında ki kişilere ilgili kontroller uygulanmalıdır. Aşağıdaki kurallar uygulanmalıdır:

(a) imkan dahilinde ise, Üye Ülkeler 9. Madde uyarınca ayrı şeritler tahsis etmelidir;

(b) yaya yolcuların kontrolü ayrı ayrı bireysel olarak icra edilmelidir;

(c) araçta bulunan kişilerin kontrolü kişiler aracın içinde iken icra edilmelidir;

(d) otobüs ile yolculuk eden feribot yolcuları yaya yolcu olarak farz edilmelidir. Bu yolcular kontroller için otobüsten inmelidir;

(e) ağır vasıta sürücüleri ve refakatçilerinin kontrolleri kişiler araçlarında iken yapılmalıdır. Bu kontroller prensip olarak diğer yolcuların kontrolünden ayrı olarak organize edilecektir;

(f) kontrollerin hızlı bir şekilde icra edilmesini sağlamak üzere yeterli sayıda kapı olmalıdır;

(g) özellikle yasa dışı göçmenlerin tespit edilmesi adına, yolcular tarafında kullanılan vasıtaları ve uygulanabilecek durumlarda vasıtadaki yükler ve eşyalar da sondajlama yöntemle aramalara tabi tutulmalıdır;

(h) feribot mürettebatı ticari gemilerin mürettebatı ile aynı şekilde işlem görmelidir.

4. İç suyolları gemi taşımacılığı

4.1 “Bir dış sınırın geçilmesini de içeren iç suyolları taşımacılığı” iş ya da eğlence amaçlı olarak her tür bot ve yüzen taşıtın nehirlerde, kanallarda ve göllerde kullanılmasını kapsar.

4.2. İş amaçlı kullanılan tekneler söz konusu olduğunda, mürettebat listesinde adı bulunan kaptan ve teknede çalışan kişiler ve bu kişilerin teknede yaşayan aile fertleri mürettebat ya da denk bir şekilde değerlendirilmelidirler.

4.3. 3.1 ve 3.2 deki ilgili hükümler üzerinde gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra iç suyolları taşımacılığındaki kontrollere uygulanmalıdır.

[1] OJ L 355, 30.12.2002, s. 1. 849/2004 (EC) sayılı Tüzük ile tadil edilen Tüzük (OJ L 158, 30.4.2004, s. 1).

EK VII
Belli kategorideki kişilere yönelik özel kurallar

1. Devlet Başkanları

5. madde ve 7’ den 13’ e kadar olan maddeler istisna olmak üzere, geliş ve gidişleri resmi olarak diplomatik kanallardan sınır muhafızlarına iletilen Devlet Başkanları ve heyetlerinin mensupları sınır kontrolüne tabi tutulmazlar.

2. Uçak pilotları ve mürettebatları

2.1. 5. madde istisna olarak, 7 Aralık 1944 tarihli Sivil Havacılık Konvansiyonu Ek 9 da sağlandığı üzere pilotluk lisansı veya mürettebat sertifikası sahibi kişiler ilgili dokümanlar zemininde ve görevleri başında iken:

(a) durulan hava limanında veya üye devlet topraklarında yer alan varış havalimanında uçağa binmek ve inmek;

(b) durulan havalimanın veya üye devlet topraklarında yer alan varış havalimanının bulunduğu belediye sınırlarına giriş;

(c) herhangi bir nakil vasıtası ile üye devlet topraklarında yer alan bir havalimanına aynı havalimanından kalkacak bir uçağa binmek adına gidebilirler.

Diğer tüm durumlarda Madde 5(1)’de ifade edilen şartlar yerine getirilmelidir.

2.2. 6. maddeden 13. maddeye kadar olan bölüm uçak mürettebatına yönelik kontrollere uygulanmalıdır. İmkan dahilinde ise uçak mürettebatına kontrollerde öncelik tanınmalıdır. Kendileri belirli bir biçimde ya yolculardan önce ya da bu amaç için tahsis edilmiş özel bir mahalde kontrol edilmelidir. 7. madde istisna olmak üzere, kontrollerden sorumlu personel tarafından tanınan mürettebat görevleri gereği sadece sondajlama yöntemle kontrollere tabi tutulmalıdırlar.

3. Denizciler

3.1. 4. ve 7. maddeler istisna olarak, üye devletler; 19 Haziran 2003 tarihli (185 sayılı) Cenevre Konvansiyonu, 9 Nisan 1965 tarihli Londra Konvansiyonu ve ilgili ulusal mevzuat uyarınca verilen denizci belgesine sahibi denizcilerin üye devlet topraklarına giriş, gemilerinin bulunduğu limanda karaya çıkılması veya komşu belediye alanına geçilmesine, isimleri; önceden yetkili merciler tarafından kontrol edilmek üzerine sunulan mürettebat listesinde geçmesi koşuluyla sınır geçiş noktasına uğramadan izin verebilirler.

Buna rağmen, kamu güvenliği ve yasa dışı göç risklerinin değerlendirilmesi sonucunda denizciler karaya çıkmadan 7. Madde uyarınca sınır muhafızı tarafından kontrole tabi tutulabilirler.

Eğer bir denizci kamu çıkarına, kamu güvenliğine veya kamu sağlığına bir tehdit oluşturuyorsa karaya çıkmasına izin verilmeyebilir.

3.2. Liman bölgesindeki belediyelerin dışında kalma niyetinde olan denizciler 5(1) maddesinde belirtilen üye devletlere giriş şartlarına haiz olmalıdır.

4. Diplomatik, resmi ve hizmet pasaportu sahipleri ve uluslararası organizasyon üyeleri

4.1. Özel ayrıcalıkları ve muafiyetleri olması üçüncü ülkeler veya üye devletler tarafından tanınan hükümetler tarafından verilen diplomatik, resmi ya da hizmet pasaportları yanında 4.4 maddesinde belirtilen uluslararası organizasyonlar tarafından verilen belgeler ile görevli olarak seyahat eden kişilere diğer yolculara karşı öncelik tanınmasına rağmen sınır geçiş noktalarında, uygulanabilecek durumlarda, vize yükümlülükleri baki kalacaktır.

5(1)(c) maddesi istisna olarak, ilgili dokümanlara sahip kişilerin yeterli geçim kaynağına sahip olduklarını belgelemeleri talep edilmez

4.2. Eğer bir kişi dış sınırda ayrıcalık, bağışıklık ve muafiyet talebi ile başvurursa sınır muhafızı kişiden statüsünü ispat edecek özellikle akredite devletler tarafından verilen sertifikalar veya diplomatik pasaport veya diğer araçlar gibi uygun belge sunmasını talep edebilirler. Sınır muhafızı şüphe üzerine acil yardım ihtiyacı duyduğu durumlarda direkt olarak Dışişleri Bakanlığına başvurabilir.

4.3. Diplomatik misyonların akredite mensupları, konsolosluk temsilcilerine ve aile fertleri üye devlet topraklarına 19(2)maddesinde belirtilen kimlik belgesini ve sınırı geçmesine yetkili kılan belgeyi sunarak giriş yapabilirler. Hatta 13. madde istisna olarak, sınır muhafızı Diplomatik, resmi ya da hizmet pasaportu sahiplerini yetkili ulusal mercilerine danışmadan refüze edemez. Bu, ilgili kişi hakkında Schengen Bilgi Sisteminde bir uyarı olması durumunda da geçerlidir.

4.4. Uluslar arası organizasyonlar tarafından 4.1 maddesinde belirtilen amaçlar için verilen belgeler:

– Birleşmiş Milletler ve alt kuruluşları personeline 21 Kasım 1947 tarihinde BM Genel Kurulu tarafından New York da verilen Birleşmiş Milletler diplomatik pasaportu

– Avrupa Topluluğu diplomatik pasaportu,

– Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu diplomatik pasaportu,

– Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından verilen meşruluk sertifikası,

Kuzey Atlantik Antlaşmasının akit tarafları arasında Kuvvetlerinin statüsü kapsamında III. Maddenin 2. paragrafı uyarınca verilen belgeler yanında Barış için ortaklık çerçevesinde verilen dokümanlar.

5. Sınır ötesi işçiler

5.1. Sınır ötesi işçilerin kontrollerinin usulleri sınır kontrolünün genel hükümleri uyarınca özellikle 7. ve 13. madde uyarınca uygulanmaktadır.

5.2. 7. madde istisna olarak, sınır muhafızlarınca; aynı sınır geçiş noktasından çok sık geçmesi sebebiyle iyi tanınan ve Schengen Bilgi Sistemi ve ulusal veri tabanlarında yapılan sorgulamalarda haklarında bir uyarı ifşa olmayan sınır ötesi işçiler, sınırı geçmesine olanak sağlayan geçerli bir seyahat belgesine sahip ve giriş koşullarını yerine getirdiklerinin temin edilmesi adına sondajlama yöntemle kontrollere tabi tutulmalıdır. Bu kişilere zaman zaman, uyarılmadan düzensiz aralıklarla kapsamlı kontroller tatbik edilmelidir.

5.3. 5.2 maddesindeki hükümler diğer düzenli olarak sınır ötesi iş ve evine gidip gelen kişileri içine alan kategorilere genişletilebilir.

6. Reşit olmayanlar

6.1. Sınır muhafızları reşit olmayanlara ister refakatçi ister refakatçisiz seyahat etsinler özellikle dikkat etmelidirler. Dış sınırları geçen reşit olmayanlar giriş ve çıkışta reşitlere uygulanan kontrollere işbu tüzükte öngörüldüğü şekilde aynen tabi tutulmalıdır.

6.2. Refakatçi ile seyahat eden reşit olmayanların durumlarında, sınır muhafızları refakat eden kişinin çocuğun velisi olduğunu tetkik etmelidir özellikle reşit olmayanların sadece tek bir refakatçi ile seyahat ettiği ve çocuğun yasa dışı bir şekilde velilerinden alındığına dair ciddi bir şüphe bulunuyorsa. Bu gibi durumlarda sınır muhafızı verilen bilgilerde herhangi bir tutarsızlık veya çelişki tespit etmek adına ek araştırmalar icra etmelidir.

6.3. Reşit olmayanların yalnız seyahat etmeleri durumunda, sınır muhafızları seyahat evraklarının ve diğer tamamlayıcı belgelerin kapsamlı kontrol vasıtasıyla tetkiki ile reşit olmayan küçük çocuğun velilerinin isteği dışında ülkeden ayrılmadığından emin olmalıdır.

Bunu okudunuz mu?

İdam Türleri

Kurşuna Dizme: Klasik bir yöntem olan bu idam şeklini Afganistan, Beyaz Rusya, Etiyopya, Kuzey Kore, …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et