Yeni
Ana Sayfa » Hukuk tarihi » Şeref Gözübüyük

Şeref Gözübüyük

Prof. Dr. Şeref Gözübüyük, 11 Mayıs 1924’te Kayseri’de doğmuştur.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘ndeki lisans öğretimini 1947-1948 ders yılında tamamlamış, 1949 yılında Ankara Barosu‘na kaydolmuştur.

1956 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne İdare Hukuku Kürsüsü asistanı olarak girmiştir. ABD’de ”İdarenin yargı yoluyla denetlenmesi” konusunda araştırmalarda bulunmuştur.

Paris’te kamu yönetimi ve yerel yönetimler, Viyana’da resmi yayınlar konularında çalışmalar yapmıştır.

Prof. Dr. Gözübüyük, 1960-1983 yılları arasında yapılmış olan Anayasa ve Yönetimi Yeniden Düzenleme çalışmalarına katılmış, 1971-1984 yılları arasında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuştur.

1981-1989 yılları arasında Cumhurbaşkanı Hukuk Danışmanlığı yapan Gözübüyük, 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden emekli olmuştur.

1960-1983 yılları arasında yapılan Anayasa ve Yönetimi yeniden düzenleme çalışmalarına katılmış, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. Gözübüyük, 2006 yılında vefat etmiş ve Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedilmiştir.

Prof. Dr. Şeref Gözübüyük, Anayasa Hukuku ve İdare Hukuku alanında büyük eserler vermiştir. Anayasa Hukuku isimli eseri çok sayıda baskı yapmıştır.

Eserde, Anayasa ve Anayasa Hukuku, Anayasa ve devlet kavramları tarihsel temelleri ile ele alınmaktadır.  Kitapta irdelenen konu başlıkları şu şekildedir:

Demokrasi; çoğulcu demokrasi, çoğulcu demokrasinin uygulandığı rejimler, marksist demokrasi – marksist devlet sistemleri

Faşizm; faşizmin özellikleri, faşist rejimler, İtalyan ve Alman faşizmi

Demokrasinin temel ilkeleri; egemenliğin kullanılması, güçler ayrılığı, siyasal partiler, seçimler kamu özgürlükleri

 

Türkiye’de anayasalcılık hareketleri; Osmanlı Dönemi; (Osmanlı Devletinin özellikleri, Islahat Hareketleri, Tanzimat ve Meşrutiyet dönemi)

Kurtuluş Savaşı Dönemi; Kurtuluş Savaşı, TBMM, 1921 Anayasası

Cumhuriyet Dönemi; 1924 Anayasası, 27 Mayıs rejimi, 1961 Anayasası, 12 Eylül rejimi

1982 Anayasası’na göre devlet sistemi; Anayasanın temel ilkeleri Atatürk milliyetçiliği, demokratik devlet, laik devlet sosyal devlet, hukuk devleti, insan haklarına saygılı devlet

Yasama; yasamanın nitelikleri, meclis üyelerinin seçimi, milletvekillerinin hukuksal durumu, meclisin çalışma düzeni, meclisin görev ve yetkileri

Yürütme; yürütmenin özellikleri; Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, Yürütmenin Düzenleme Yetkisi,Yürütmeye Tanınan Olağanüstü Yetkiler, Sivil İktidar ve Askeri Otorite İlişkisi, Yasama ile Yürütme Arasındaki İlişkiler

Yargı; yargının özellikleri, mahkemelerin bağımsızlığı ve yargıç güvencesi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Yargı Düzeni ve Yüksek Mahkemeler, anayasa yargısı ve Anayasa Mahkemesi, adli yargı ve Yargıtay, yönetsel yargı ve Danıştay, askeri Yargı ve Askeri Yargıtay, askeri yönetsel yargı ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay ve tahkim

İnsan Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması;

İnsan hakları kavramı, bu alandaki gelişmeler; BM ve Avrupa Konseyi düzeyinde, Sözleşmenin organları, Genel Kurul, Komiteler, Daireler, Büyük Daire ve Bakanlar Komitesi, Mahkemeye Başvurma,

Prof. Dr. Şeref Gözübüyük,Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü tarafından ilk baskısı 1969 yılında yapılan ve altı kez basılan «Türkiye’nin Yönetim Yapısı» ve 1976 yılında aynı kurumca basılan «Kamu Yönetimi Hukuku» adlı yapıt­lar, yönetim hukuku alanındaki gelişmeler ve 1982 Anayasası da dikkate alınarak gözden geçirilmiş ve birleştirilerek bu kez «Yönetim Hukuku» adı altında yayınlanmıştır.

Yönetim Hukuku Bölüm Başlıkları:

 Yönetimin Genel Nitelikleri

Yönetsel Kuruluşlar

Kamu Görevlileri, Kamu Malları

Yönetimin İşleyişi

Yönetimin Denetlenmesi

 

A. Şeref Gözübüyük, ayrıca 1981 yılında “Yönetsel yargı”, 1985 yılında “Türk anayasa metinleri: Senedi İttifaktan günümüze”, 1994 yılında “Avrupa insan hakları sözleşmesi ve uygulaması”, 1998 yılında “İdare hukuku”, 1993 yılında “Açıklamalı Türk anayasaları: 1876, 1921, 1924, 1961,1982”, 1974 yılında “Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları”, 1974 yılında “Türkiye’nin idari yapısı”, 1993 yılında “Türkiye’nin idari yapısı”, 1996 yılında “İdari yargılama usulü” isimli kitapların yazmıştır.

Bunu okudunuz mu?

İdam Türleri

Kurşuna Dizme: Klasik bir yöntem olan bu idam şeklini Afganistan, Beyaz Rusya, Etiyopya, Kuzey Kore, …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et