Yeni
Ana Sayfa » Evrensel Metinler » Tarihten Bugüne İnsan Hakları Bildirgeleri
Tarihten Bugüne İnsan Hakları Bildirgeleri

Tarihten Bugüne İnsan Hakları Bildirgeleri

Magna Carta-Charta Libertatum (15 Haziran 1215)

Magna Carta (Büyük Ferman) veya Magna Carta Libertatum (Büyük Özgürlük Fermanı), 1215 yılında imzalanmış bir İngiliz belgesidir. Bu belge ile kral ilk kez yetkilerini kısıtlamış halka bazı hak ve özgürlükler tanımıştır.

Augsburg Din Barışı ve Hoşgörü Bildirgesi (25 Eylül 1555)

Augsburg Din Barışı ve Hoşgörü Bildirgesi, Katolik Kilisesi tarafından aforoz edilen keşiş Martin Luther ekolünü benimseyenler ile Katolikler arasında 25 Eylül 1555 tarihinde imzalanan barış antlaşmasıdır. Tarihte yazılmış önemli evrensel hukuki metinlerden biri olarak kabul görmektedir.  Yapılan antlaşma yarım yüzyılı aşan bir süre boyunca Roma-Germen İmparatorluğunda çatışmasız bir ortam yaratmış ve barış sağlamıştır.

Hollanda Bağımsızlık Bildirgesi (26 Temmuz 1581)

Hollanda Bağımsızlık Bildirgesi, 26 Temmuz 1581 tarihinde ilan edilmiştir. Bildirgeye göre, Kral, halk içindir ve halka karşı sorumludur. Kralın halka karşı sorumluluğunu yerine getirmemesi durumunda yetkileri halk tarafından alınacak ve yeni bir kral seçilecektir. Bildirge metni daha önceki metinlerin ve yaşanan olayların etkisi ile demokratik anlayışın gelişmesini sağlayan Magna Carta’dan Günümüze İnsan Hakları Bildirgelerinin içinde önemli evrensel hukuki metinlerdendir.

Nantes Fermanı (13 Nisan 1598)

Nantes Fermanı veya Nant Buyruğu Fransızcada édit de nantes diye ifade edilmektedir. Ferman,13 Nisan 1598 tarihinde Fransa Kralı IV. Henry tarafından yayınlanmıştır ve ilk evrensel insan hakları metinlerinden sayılmaktadır. Fermanın yayımlanmasının temel sebebi Fransa’nın uzun yıllar boyunca din savaşlarının içinde olması ve yoğun bir istikrarsızlık yaşamasıdır. Ferman, çoğunluğu Katolik olan ülkede Calvinciprotestanlara önemli haklar vermiş, dinde reformu savunan cemaatlerin varlığı resmen tanınmıştır.

Mayflower Sözleşmesi, (11 Kasım 1620)

Mayflower Sözleşmesi, Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan ilk genel hukuk metinlerinden biridir ve bugünkü ABD Anayasasının şekillenmesinde ilham kaynağı olan çalışmalardandır. Mayflower isimli gemi ile 1620 yılında Kuzey Amerika’ya göç eden İngilizler; bu kıtaya sonradan göç edecek diğer insanlarla birlikte ortak yaşamın mümkün olabilmesi için kıtaya sonradan geleceklerin de katılabileceği bu sözleşmeyi akdederek asgari bir konsensüs oluşturmuşlardır.

İngiliz Haklar Bildirgesi (Petition of Rights), (17 Haziran 1628)

İngiliz Haklar Bildirgesi (Petition Of Rights), 17 Haziran 1628 tarihinde ilan edilmiştir. Bildirge, I.Charles döneminde parlamentonun yetkilerinin azaltılması konusunda fikirlerin yaygınlaşması sonucunda kabul edilmiştir. Parlamento, Kral Charles’in bu düşüncesine direnmiş ve 1628 yılında Petition Of Rights adıyla İngiliz Haklar Bildirgesi krala kabul ettirilmiştir. Kral I. Charles 19 Kasım 1600 tarihinde doğmuş, 30 Ocak 1649 tarihinde ölmüş, 27 Mart 1625 tarihinden 1649 yılında idam edilene kadar İskoçya Krallığı ve İngiltere ile İrlanda krallıklarını yönetmiştir.

İngiltere’nin Özgür Halkının İlk Anlaşması, (Birinci Leveller Bildirgesi) (1647)

İngiltere’nin Özgür Halkının İlk Anlaşması, 1647 tarihinde ilan edilmiştir. Birinci Leveller Bildirgesi olarak da bilinmektedir. Tarihteki insan haklarına ilişkin kabul edilmiş olan önemli evrensel belgelerden biri olarak kabul edilmektedir.

İngiltere’nin Özgür Halkının Anlaşması, (Leveller Sonuç Bildirgesi) (1 Mayıs 1649)

İngiltere’nin Özgür Halkının Anlaşması, (Leveller Sonuç Bildirgesi) 1 Mayıs 1649 yılında ilan edilmiştir. Evrensel insan hakları belgeleri arasında önemli bir yer tutmaktadır.

Habeas Corpus Bildirgesi (1679)

Habeas Corpus Bildirgesi, 1679 yılında ilan edilmiştir. Devletin bireysel hürriyetleri keyfi bir şekilde kısıtlamamasını amaçlamaktadır.

İngiliz İnsan Hakları Bildirgesi (Bill of Rights) (1689)

İngiliz İnsan Hakları Bildirgesi-Bill of Rights, 1689 yılında İngiltere’de yayımlanan ve İngiltere kralının yetkilerini kısıtlayıp keyfi davranışlarını engelleyen bir insan hakları bildirgesidir. İngiliz İnsan Hakları Bildirgesi ile Britanya İmparatorluğu’nda tahta çıkan krallar, yetkilerinin çoğunu parlamentoya devretmiş; insan haklarının korunması bağlamında tüm Avrupa ülkeleri için önemli bir adım atılmıştır.

Pul Kanunu Kongresi Bildirgesi (19 Ekim 1765)

Massachusetts Meclisi, tüm kolonileri Ekim 1765’te New York’ta toplanacak Pul Yasası Kongresi’ne temsilci göndermeye çağırmış; dokuz koloniden gelen yirmi yedi temsilcinin katıldığı Kongre, parlamentonun Amerika işlerine karışmasını önleyerek bir kamuoyu oluşturmuştur. Kongre, “kendi meclisleri dışında hiçbir kuruluşun anayasaya uygun olarak ne vergi koyabildiğini ne de koyabileceğini” ve Pul Yasası’nda “kolonicilerin hak ve özgürlüklerini ihlale yönelik açık bir eğilim olduğunu” ilan eden bir dizi karar almıştır. Kongre, bildirgeyi 19 Ekim 1765 yılına ilan etmiştir.

Kolonilerin İlk Kongre Bildirgesi (14 Ekim 1774)

Kolonilerin İlk Kongre Bildirgesi 14 Ekim 1774 tarihinde Amerika’da ilan edilmiştir. Bildirge önemli tarihsel belgelerdendir.

Virginia İnsan Hakları Bildirgesi (12 Haziran 1776)

Virginia İnsan Hakları Bildirgesi, 12 Haziran 1776 tarihinde, Amerika’nın Virginia eyaletinde yaşayan halk temsilcileri tarafından ilan edilen bildiridir. Amerikan Kongresi, 1776 yılındaki çağrısıyla her koloninin kendi anayasasını hazırlaması önerisinde bulunmuş ve Virginia bu öneriye en hızlı şekilde uyan ve kendi anayasasını hazırlayan eyalet olmuştur. Virginia anayasanın başına haklar bildirisi eklenmiştir.

ABD Bağımsızlık Bildirgesi (14 Temmuz 1776)

Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi, 4 Temmuz 1776 tarihli Kongre’de Amerika Birleşik Devletleri’nin oybirliğiyle kabul ettiği bildirgedir. Birincil yazarı Thomas Jefferson’dır.

Northwest Kuralları (13 Temmuz 1787)

Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi (26 Ağustos 1789 )

Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi, 26 Ağustos 1789 tarihinde ilan edilmiştir. İngiliz ve Amerikan devrimlerinden önemli ölçüde etkilenen Fransız Devrimi de haklarla ilgili gelişmeleri aynen benimsemiş ve 1789 tarihinde İnsan ve Yurttaş hakları Bildirisi’ni ilan etmiştir.

Kadın ve Yurttaş Hakları Bildirisi Metni (1791)

Olympe de Gouges

Amerikan Haklar Bildirgesi (15 Aralık 1791)

Amerikan Haklar Bildirisi

Senedi İttifak 29 Eylül 1808

Senedi İttifak

İspanyol Halkının Politik Anayasası (19 Mart 1812)

Halkın Sözleşmesi (Çartizm Bildirgesi) (1848)

 

Alman Halkının Temel Hakları, Alman İmparatorluğu Anayasası (Bölüm VI) (1849)

Adalet Fermanı (Fermanı-ı Adalet)

Topkapı Sarayı – Adalet Kulesi

Emek Şovalyelerinin Anayasası (1878)

Erfurt Programı (Alman Sosyal Demokrat Partisi Programı) (20 Ekim 1891)

Çocuk Hakları Beyannamesi ( 1924)

Filedelfiya Bildirisi (10 .05.1944)

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (10 Aralık 1948 )

BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi (1964)

Helsinki-1964

Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı Stockholm Deklarasyonu (6 Haziran 1972)

Birleşmiş Milletler, Kitle İletişim Araçlarının Barışın ve Uluslararası Anlayışın Güçlendirilmesine; İnsan Haklarının Geliştirilmesine ve Irkçılık, Apartheid ve Savaş Kışkırtıcılığı ile Mücadele Edilmesine Katkıda Bulunması ile İlgili Temel Prensipler Bildirgesi (28 Kasım 1978)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DİN VEYA İNANCA DAYALI HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜK ve AYRIMCILIĞIN KALDIRILMASI BİLDİRİSİ (25 Kasım 1981)

Halkların Barış Hakkına Dair Bildiri (12 Kasım 1984 )

Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi (1990)

Ulusal ya da Etnik, Dinsel ve Dinsel Azınlıklara Mensup Kişilerin Hakları Bildirgesi

Ulusal ya da etnik, dinsel ve dinsel azınlıklara mensup kişilerin hakları bildirgesi Birleşmiş  Milletler Genel Kurulunun 18 Aralık 1992 tarihli ve 47/135 Sayılı Kararı ile ilan edilmiştir.

Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Rio Deklarasyonu (1992)

Kadınlara karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye edilmesine Dair Bildiri (20 Aralık 1993 )

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER PEKİN DEKLARASYONU (Dünya Kadın Konferansı) (1995)

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Savunucularının Korunması Belgesi -3 Nisan 1998

Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi (13-14 Ekim 2000)

Medyada Siyasi Tartışma Özgürlüğü Bildirisi (12 Şubat 2004 )

Avrupa Konseyi

Bunu okudunuz mu?

27 Ocak – Hukuk Takvimi

27 Ocak – Hukuk Takvimi 98 Roma’da kendisinden sonra göreve gelecek kişiyi aile bağlarına bağlı …