Ana Sayfa » Hukuk Sözlüğü » Temel Hukuk Sözlüğü / Türkçe-İngilizce
Temel Hukuk Sözlüğü / Türkçe- İngilizce

Temel Hukuk Sözlüğü / Türkçe-İngilizce

 

Temel Hukuk Sözlüğü

Türkçe
İngilizce
AB Müktesebatı
acquis communautaire
abluka
blockade
açık arttırma
public sale
açık deniz devriyesi
high seas patrol
açık denizler
high seas
açık denizlerde kesintisiz takip
hot pursuit at the high seas
açık duruşma
public hearing
açık izin
express permission
açık tanıma
express recognition
açık ve yakın tehlike
clear and imminent danger
açıkça dayanaktan yoksun
manifestly ill-founded
açıklık ve öngörülebilirlik
clarity and predictability
adalet
justice
adaletin tecellisi
in the interest of justice
adam kaçırma
kidnapping
adam öldürme
homicide
aday gösterme
nomination
adi suç
ordinary offense
adi şirket
ordinary partnership
adil tatmin
just satisfaction
adil tazmin
just satisfaction
adil yargılama
fair trial
adil yargılanma hakkı
right to fair trial
adli
judicial
adli belgeler
judicial documents
adli hata
judicial error
adli kolluk
judicial police
adli para cezası
judicial fine
adli sicil
criminal record
adli tatil
judicial recess
adli tıp
forensic medicine
adli yardım
legal aid
adli yardım talebi
request for legal assistance
adli yardımlaşma
judicial assistance
af
amnesty
af
pardon
Ağır Ceza Mahkemesi
Assize Court
ağır hapis cezası
heavy imprisonment
ağır ihlal
grave violation
ağırlaştırıcı sebep
matter of aggravation
ağırlaştırılmış ömür boyu hapis
aggravated life imprisonment
aile birleşimi
family reunification
aile birleşimi hakkı
right to family reunification
aile yaşamına saygı hakkı
right to respect for family life
akit
Contract
âkit taraflar
contracting parties
alacağın temliği
assignment of claims
alacak
Credit
alacak hakkı
right to claim
alacaklı
Creditor
aldatma
Fraud
aleniyet
Publicity
alıkoyma
Retention
alt bölüm
Subdivision
alt derece mahkemeye geri göndermek
to remit
altsoy
Descendant
Anahtar teslim
turn-key
anayasa
Constitution
Anayasa Mahkemesi
Constitutional Court
anayasa yargısı
constitutional jurisdiction
anayasaya aykırılık
unconstitutionality
anlaşma
agreement
anonim şirket
joint stock company
antlaşma
treaty
antlaşmadan ayrılma hakkı
right to withdraw from treaty
antlaşmalar hukuku
law of treaties
antlaşmaların çatışması
conflict of treaties
antlaşmanın kabul edilmesi
acceptance of a treaty
antlaşmanın onaylanması
ratification of a treaty
antlaşmanın uygun bulunması
approval of a treaty
antlaşmaya katılma
accession to a treaty
antlaşmaya taraf olma
to be party to a treaty
antlaşmaya taraf olunan tarih
date of ratification
ara karar
interlocutory decision
arabuluculuk
mediation
arazi vergisi
land tax
asi
rebel
asker kaçağı
deserter
askeri yargı
military justice
askıya alma
suspension
asli fail
principal offender
asliye ceza mahkemesi
criminal court of first instance
asliye hâkimi
judge of first instance courts
asliye hukuk mahkemesi
civil court of first instance
aşağılayıcı muamele
degrading treatment
atama
appointment
ateşkes anlaşması
ceasefire agreement
atılı suç
imputed offense
atmosfer dışı uzay
extra-atmospheric space
Avrupa Birliği Adalet Divanı
Court of Justice of the European Union
Avrupa Birliği Hukuku
European Union Law
Avrupa Birliği vatandaşı
European Union citizen
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
European Court of Human Rights
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
European Convention on Human Rights
Avrupa Kamu Hizmeti Mahkemesi
European Civil Service Tribunal
avukat
attorney-at-law
avukat yardımı
legal assistance
ayıp
defect
ayni haklar
real rights
ayrıcalık
privilege
ayrımcılık
discrimination
ayrımcılık yapmama
nondiscrimination
azınlık
minority
azil
dismissal
bağımsız ve tarafsız mahkeme
independent and impartial court/tribunal
bağımsızlık
independence
bağımsızlık ilanı
declaration of independence
bağışıklık
immunity
bağlama
impoundment
bağlama limanı
home port
bağlı toprak
dependent territory
bakmakla yükümlü olunan kişiler
dependants
banka kredisi
bank loan
bankacılık işlemleri
banking transactions
bankacılık sırları
banking secrecy
barınak
place of refuge
barınak
shelter
barınma limanı
port of emergency
basit çoğunluk
simple majority
baskı altında
under duress
başlangıç
preamble
başlık
title
bekletici mesele
preliminary issue
belediye
municipality
belediye başkanı
mayor
belediye meclisi
municipal council
belge
document
bent
subparagraph
beraat etmek
to be acquitted
beraat kararı
acquittal
beyanname
declaration
bildirim
notification
bilgilendirme yükümlülüğü
obligation to inform
bilimsel içtihat
jurisprudence
bilirkişi
expert
bilirkişi tanık
expert-witness
bilirkişinin dinlenmesi
hearing of expert
bireysel başvuru
individual application
bireysel göç
individual migration
birincil kaynak
primary source
birlik
league
bitişik bölge
contigious zone
boğaz
strait
borcun nakli
assumption of obligation
borç
obligation
borçlar hukuku
law of obligations
çıkar çatışması
conflict of interest
çıkış limanı
port of departure
çifte vatandaşlık
dual citizenship
çifte vergilendirme
double taxation
çocuğun iadesi
return of child
çocuk hakları
rights of the child
çocuk istismarı
child abuse
çocuk işçiliği
child labour
çocuk kaçırma
child abduction
çocuk mahkemesi
juvenile court
çocuk suçluluğu
juvenile delinquency
çocuk yargıcı
juvenile judge
çoğunluk
majority
çok taraflı antlaşma
multilateral treaty
çok uluslu şirket
multinational corporation
çok uyrukluluk
multiple nationality
daimi ikamet
permanent domicile
daimi sadakat
permanent allegiance
daire
chamber
Danıştay
Council of State
Danıştay Başsavcısı
Advocate General of the Council of State
dava
action
dava açmak
to commence an action
dava ehliyeti
capacity to sue
dava hakkı
right to action
davacı
claimant
davadan feragat
waiver of claim
davaların birleştirilmesi
consolidation of cases
davalı
defendant
davanın düşmesi
abatement of action
davanın esası
merits of the case
davanın genişletilmesi
expansion of claims
davanın ıslahı
rectification
davanın kabulü
acceptance of an action
davanın nakli
transfer of an action
davanın reddi
dismissal of an action
davanın sevk edilmesi
request for referral of the judgement
davaya katılma
Intervention
davaya taraf olma ehliyeti
standing to sue
def’i
Exception
Değişiklik önergesi
motion for amendment
delil
Evidence
delil niteliğinde
Evidentiary
denetim süresi
Supervision
denetimli serbestlik
Probation
deniz bölgesi
maritime zone
deniz haydutluğu
Piracy
deniz ticaret hukuku
maritime law
denizlerin serbestisi
freedom of the seas
denizlerin serbestliği ilkesi
principle of the freedom of the seas
depozitör (devlet)
depository (State)
dernek
Association
dernek kurma özgürlüğü
freedom of association
derogasyon
Derogation
devlet görevlisi
State official
devlet halefiyeti
State succession
devlet malı
State property
devlet memuru
civil servant
devlet sırrı
State secret
devlet temsilcisi
State agent
devlet tüzel kişiliği
legal personality of the State
devlet uygulaması
State practice
devlete karşı suç
crime against the State
devletin mirasçılığı
State inheritance
devletin tanınması
recognition of a State
devletler genel hukuku
public international law
devletler özel hukuku
private international law
devletleştirme
nationalization
devralan
transferee
devralmak
to take over
devreden
transferor
dış uzayın barışçıl kullanımı
peaceful use of outer space
dilekçe hakkı
right to petition
din ve vicdan özgürlüğü
freedom of religion and conscience
direnme kararı
decision of persistence
doğum belgesi
birth certificate
dokunulmazlık
immunity
dokunulmazlık
inviolability
dokunulmazlıktan vazgeçme
waiver of immunity
dolaşım serbestisi
freedom of movement
dolaylı sorumluluk
indirect responsibility
dolaylı yatırım
indirect investment
dostane çözüm
friendly settlement
dostane girişim
good offices
duruşma
hearing
duruşma hâkimi
trial judge
duruşma tutanağı
minutes of the hearing
düzenleyici ve denetleyici kurumlar
regulatory and supervisory authorities
düzensiz göçmen
irregular migrant
edinim
acquisition
ehliyet
qualification
ehliyet
capacity
eklenti
accessory
elbirliği mülkiyeti
joint ownership
elektronik imza
electronic signature
elkoyma
seizure
emirname
ordinance
emlak vergisi
property tax
emsal karar
precedent
erginlik
majority
erken emeklilik
early retirement
erken tanıma
premature recognition
ertelenmiş teslim
postponed surrender
esaslı hata
fundamental error
esaslı ihlal
material breach
eski hale getirme
restitution in kind
eşya
property
etkili kontrol
effective control
etkililik ilkesi
principle of effectiveness
ev sahibi ülke
host country
evlat edinme
adoption
evlenme
marriage
fail
perpetrator
fasıl
chapter
feragat
waiver
feri haklar
accessory rights
feshetme
renunciation
fesih
renouncement
fesih
withdrawal
fesih ihbarı
denouncement
fezleke
summary of proceedings
fıkra
paragraph
fiil
action
fiil ehliyeti
capacity to act
fiili hizmet süresi
actual service period
fiili hükümet
de facto government
fikri haklar
intellectual property rights
firar
desertion
firari
fugitive
gayri maddi mal
incorporeal property
gecikme faizi
interest of default
geçersizlik
invalidity
geçici karar
interim decision
geçici madde
provisional article
geçici olarak yürürlüğe girme
provisional entry into force
geçici sadakat
temporary allegiance
geçici tutuklama talebi
request for provisional arrest
geçmişe yürürlük
retroactivity
gelir beyannamesi
statement of income
gelir vergisi
income tax
gemi sicili
register of ship
genel ahlak
public morality
genel görüşme
general debate
Genel Mahkeme
General Court
genel oy hakkı
universal suffrage
genel sağlık
public health
genel senet
general act
genelge
circular
gensoru önergesi
motion of censure
gerçek bağ
genuine link
gerçek kişi
natural person
gerekçe
reasoning
gerekçelendirme
justification
gerekçeli hüküm
reasoned judgement
gerekli dikkat
due care
gerekli özen
due diligence
gerekli şekle uygun
in due form
geri alma
revocation
geri göndermeme ilkesi
non-refoulement principle
geri kabul anlaşması
readmission agreement
geriye yürümezlik
non-retroactivity
giriş
introduction
gizli duruşma
closed hearing
gizli hasar
latent damage
gizlilik
confidentiality
göç
migration
göçmen
emigrant
göçmen
immigrant
göçmen belgesi
immigrant certificate
göçmen işçi
migrant worker
göçmen kaçakçılığı
smuggling of migrants
göklerin serbestliği
open skies
gönderen devlet
sending State
görevlendirme
assignment
görevli mahkeme
competent court
görülmekte olan dava
pending case
görüşme
deliberation
götürü
lump-sum
gözaltı
custody
gözetim
monitoring
güvenoyu
vote of confidence
haberleşme özgürlüğü
freedom of communication
haciz
seizure
hafifletici sebep
matter of mitigation
hafifletici sebep
matter of extenuation
hak
right
hak dağıtmaktan kaçınma
denial of justice
hak düşürücü süre
period of prescription
hak ederek tahliye
release ipso jure (iure )
hak ehliyeti
capacity to have rights and obligations
hak kaybı
forfeiture
hak sahipliği
entitlement
hakaret
defamation
hakem
arbitrator
hakem kararı
arbitral award
hakemlik sözleşmesi
arbitration agreement
hakkaniyet
equity
hakkaniyet ilkeleri
equitable principles
hakkaniyete uygun tazminat
equitable compensation
hakkın kötüye kullanılması
abuse of right
 hakların karşılıklılığı
reciprocity of rights
haksız fiil
tort
haksız rekabet
unfair competition
halefiyet
succession
halefiyet
subrogation
halel getirmeksizin
without prejudice to
hapis
confinement
hapis cezası
imprisonment
hapis cezasını para cezasına çevirmek
to convert the prison sentence to a fine
harç
fee
hava hukuku
air law
hava sahası
air space
havacılık hukuku
aviation law
hazırlık soruşturması
preliminary investigation
heyet
panel
hısımlık
kinship
hizmet kusuru
service fault
hizmet sürelerinin birleştirilmesi
aggregation of services
hizmetlerin serbest dolaşımı
free movement of services
hukuk davası
lawsuit
hukuk devleti
rule of law
hukuk mahkemesi
civil court
hukuka aykırı fiil
wrongful act
hukuka aykırılık
unlawfulness
hukuki hata
error
hukuki işlem
legal transaction
hukuki konularda karşılıklı adli yardımlaşma
mutual assistance in civil matters
hukuki mütalaa
legal opinion
hukuki sonuç doğurmak
to bear legal consequences
hukuki sorumluluk
civil liability
hukuki süreçten bağışıklık
immunity from legal process
hukuki tanıma
de jure recognition
hukuki tasarruf
legal act
hukukun genel ilkeleri
general principles of law
hukukun süjesi
subject of law
husumet
right to be sued
hükmün açıklanmasının geriye bırakılması
suspension of the pronouncement of the judgement
hükmün tefhim edilmesi
delivery of the judgment
hüküm
provision
hüküm
judgement
hüküm devleti
sentencing State
hüküm fıkraları
operative provisions
hüküm ifade etmek
to take effect
hüküm verme
adjudication
hükümet tasarrufu
act of government
hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme
attempt to overthrow the Government
hükümlü
sentenced person
hükümlülerin nakli
transfer of the sentenced persons
hükümsüz
null and void
hükümsüzlük
nullity
hürriyeti bağlayıcı ceza
imprisonment
hürriyeti bağlayıcı ceza
custodial sentence
hürriyeti kısıtlama
restriction of freedom
hürriyetten yoksun kılma
deprivation of liberty
ıslak imza
wet-ink signature
icazet
ratification
icra
enforcement
icra memuru
enforcement officer
iç hukuk
domestic law
iç hukuk yollarının tüketilmesi
exhaustion of domestic remedies
iç liman
inland port
iç sular
internal waters
içtihat
precedent
içtihat hukuku
case law
idam cezası
capital punishment
İdare Hukuku
Administrative Law
idari işlem
administrative act
idari soruşturma
administrative investigation
idari yargı
administrative justice
idari yargı yetkisi
administrative jurisdiction
iddianame
indictment
iddianame hazırlamak/sunmak
to file an indictment
iddianamenin kabulü
admission of indictment
ifade
statement
ifade almak
to take statement
ifade özgürlüğü
freedom of expression
ifade vermek
to give statement
ifşa
disclosure
ihale
tender
ihale çağrısı
call for tender
ihalenin feshi
annulment of tender
ihbar
notification
ihlal
violation
ihlal edilmezlik
inviolability
ihmal
negligence
ihmal
omission
ihracat vergisi
export duty
ihtar
warning
ihtilaflı …
disputed…
ihtilaflı konu
matter in dispute
ihtilaflı yargı yetkisi
contentious jurisdiction
ihtilas
embezzlement
İhtisas Mahkemeleri
Specialized Courts
ihtiyari beyan
optional declaration
ihtiyari tahkim şartı
voluntary submission
ihtiyari yargı yetkisi
optional jurisdiction
ihtiyati tedbir
interim injunction
ikamet etmek
to reside
ikametgah
domicile
iki dereceli yargı
two-level jurisdiction
iki taraflı antlaşma
bilateral treaty
ikincil kaynak
subsidiary source
ikrar
confession
ikrar
admission
il
province
ilâm
certified copy of the judgement
ilam harcı
judgment fee
ilan
announcement
ilçe
district
iletişimin dinlenmesi
interception of communications
ilga
abolition
ilk itiraz
preliminary objection
iltica
asylum
imar planı
zoning
imtiyaz
privilege
imtiyaz sözleşmesi
concession agreement
imza örneği
sample signature
imza yetkisi
authority to sign
imzacı devlet
signatory State
infaz
execution
infaz devleti
administering State
infaz hâkimi
judge of execution
infaz koruma memuru
warden
infaz yetkisi
jurisdiction to execute
infisah
dissolution
insan hakları
human rights
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
Universal Declaration of Human Rights
insan kaçakçısı
human trafficker
insan ticareti
human trafficking
insancıl hukuk
humanitarian law
insanlığa karşı suç
crime against humanity
insanlık dışı muamele
inhumane treatment
İntifa hakkı
usufruct
ipotek
hypothec
iptal
annulment
iptal
rescission
iptal davası
suit of rescission
iptal davası
action for annullment
irade
intention
irade açıklaması
declaration of intention
irtifak hakkı
right of easement
irtikap
extortion
ispat yükü
burden of proof
isteğe bağlı hakemlik
voluntary arbitration
istifa
resignation
istihdam
employment
istinabe
rogatory
istinabe talepnamesi
letters rogatory
istinaf başvurusu
request of appeal
istinaf mahkemesi
appeal court
istirdat
restitution
istişari görüş
advisory opinion
istişari yargı yetkisi
advisory jurisdiction
isyan
rebellion
isyancı
insurgent
isyancı statüsünün tanınması
recognition of insurgency
iş güvencesi
employment security
iş hukuku
labour law
iş kazası
occupational accident
iş kurma hakkı
right of establishment
iş sözleşmesi
labour contract
işçi
worker
işçi sendikası
trade union
işçilerin serbest dolaşımı
free movement of workers
işkence yasağı
prohibition of torture
işveren
employer
ithal vergisi
import duty
itiraz
objection
iyiniyet
good faith
jüri kararı
verdict
jüri raporu
presentment
kabahat
misdemeanour
kabul
acceptance
kabul eden devlet
receiving State
kabul edilebilirlik
admissibility
kaçak eşya
smuggled goods
kaçakçılık
smuggling
kaçma ve delilleri karartma tehlikesi
the risk of absconding and tampering with evidence
kadastro
cadastre
kambiyo
foreign exchange
kamu davası
criminal case
kamu denetçisi
ombudsman
kamu düzeni
public order
kamu görevlisi
public official
kamu güvenliği
public security
kamu hizmeti
public service
kamu hukuku
public law
kamu ihalesi
public tender
kamu kurumu
public institution
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu
public professional organisation
kamu yararı
public interest
kamu yararına dernek
public benefit association
kamulaştırma
expropriation
kan esası
jus sanguinis
kan hısımlığı
kinship by blood
kanun
code
kanun hükmünde kararname
decree law
kanun tasarısı
government proposal
kanun taslağı
draft law
kanun teklifi
private member’s bill
kanun/yasa
law
kanuna aykırılık
illegality
kanunkoyucu
legislator
kanunlar ihtilafı
conflict of laws
kapalı ceza infaz kurumu
closed penitentiary institution
kapalı müzakere
deliberation in private
kapalı zarf usulü teklif
sealed tender
kara para
black money
karar
resolution
karar düzeltme
rectification
karar incelemesi
review of judgment
karar verme yetkisi
jurisdiction to adjudicate
karar yeter sayısı
quorum of decision
karara itiraz etmek
to make objection against a court decision
kararı bozmak
to reverse the decision
kararı onamak
to uphold the decision
kararın bozulması
reversal of decision
kararın icrası
enforcement of decision
kararname
decree
kararname çıkarmak
to issue a decree
karasuları
territorial waters
karine
presumption
karşı dava
counter-action
karşı oy görüşü
dissenting opinion
karşılıklı dayanışma şartı
mutual solidarity clause
karşılıklı yardımlaşma
mutual assistance
karşılıklılık ilkesi
principle of reciprocity
kasıt
intention
kasten adam öldürme
murder
kat mülkiyeti
flat ownership
katılan
intervener
katılım belgesi
instrument of accession
kayın hısımlığı
kinship by marriage
kayıttan düşürme
to strike out of the list (of the court)
kaymakam
district governor
kayyım
curator
kazandırıcı zamanaşımı
prescription
kazanılmış hak
acquired right
kefalet
suretyship
kefaletle serbest bırakılma
release on bail
kefil
surety
kenar başlık
title line
kesim
section
kesin hüküm
final judgment
kesin hükümsüz
null and void
kesin hükümsüzlük
nullity
keşif bedeli
estimated cost
keyfi muamele
arbitrary treatment
kısım
part
kısıtlayıcı tedbir
restrictive measure
kısmi karar
partial decision
kısmi tanıma
de facto recognition
kıyı hakları
coastal rights
kıyı suları
coastal waters
kıyı şeridi
coastal line
kıyıdaş
riparian State
kıyıdaş
coastal State
kıyıdaş
littoral State
kimlik belgesi
identity document
kimlik kartı
identity card
kişi halleri
civil status
kişisellik ilkesi
active personality principle
kişisellik ilkesi
passive personality principle
kollektif şirket
general partnership
kolluk kuvvetleri
law enforcement (forces)
komandit şirket
limited partnership
konsolosluk koruması
consular protection
konut dokunulmazlığı
inviolability of domicile
konut finansman sistemi
mortgage
kooperatif
cooperative
korkutma
duress
korsanlık
privateering
koşul
condition
kovuşturma
prosecution
kovuşturmaya yer olmadığına dair karar
decision of non-prosecution
körfez
bay
kötü muamele
maltreatment
kötü niyet
bad faith
kötüye kullanma
abuse
kurumlar vergisi
corporation tax
kusur
fault
kuvvetler ayrılığı
separation of powers
küçük
minor
külliyat
corpus
kültürel miras
cultural heritage
lağvetme
abrogation
laiklik
secularism
liman devleti
port State
limited şirket
limited liability company
madde
article
maddi hukuk
substantive law
maddi tazminat
material compensation
maddi tazminat
pecuniary damages
mağdur
victim
mahalli bilirkişi
local expert-witness
mahkeme başkanı
presiding judge
mahkeme huzuruna çıkmak
to appear before the Court
mahkeme içtüzüğü
rules of court
mahkeme kararı
court decision
mahkeme yazı işleri müdürlüğü
registry of the court
mahkemede hazır bulunma
appearance before the court
mahkum
convict
mahkumiyet
conviction
mal beyannamesi
statement of assets and lialibilities
mala yönelik zarar
property damage
mali suçlar
fiscal offences
manevi tazminat
immaterial compensation
manevi tazminat
non-pecuniary damages
masrafların iadesi
reimbursement
masumiyet karinesi
presumption of innocence
meclis araştırması
parliamentary inquiry
meclis soruşturması
parliamentary investigation
Meclisin feshi
dissolution of the Parliament
medeni ve siyasi haklar
civil and political rights
menkul rehni
pledge
menşe devlet
State of origin
menşe şehadetnamesi
certificate of origin
menşe ülke
country of origin
mesken
residence
meslek hastalığı
occupational disease
meşru
legitimate
meşru hükümet
legitimate government
meşru müdafaa
self-defence
meşruiyet
legitimacy
mevcudun korunması kuralı
stand-still clause
mevzuat
legislation
milletler hukuku
law of nations
milli muamele
national treatment
miras
succession
mirasçı
successor
misak
covenant
muafiyet
exemption
muhalefet
opposition
muhasım
belligerent
muhtar
headman
mutabakat şerhi
concurring opinion
mutabakat zaptı
memorandum of understanding
mutat ikamet ülkesi
habitual country of residence
mutat mesken
habitual residence
muvafakat
assent
mücbir sebep
force majeure
mükerrer
repeating
mülkilik ilkesi
principle of territoriality
mülkiyet
ownership
mülkiyet hakkı
property right
mülkiyet hakkının devri
transfer of ownership
mülteci
refugee
münhasır ekonomik bölge
exclusive economic zone
 münhasır yetki
exclusive competence
münhasıran
exclusively
müsadere
confiscation
müsnet suç
imputed offence
mütalaa
opinion
mütareke
armistice
mütekabiliyet ilkesi
principle of reciprocity
müzakere
negotiation
negatif haklar
negative rights
nihai senet
final act
nitelikli çoğunluk
qualified majority
olağanüstü hal
state of emergency
olağanüstü toplantı
extraordinary meeting
onay
approval
onay belgeleri
instruments of ratification
organize suç
organized crime
ortak girişim
joint venture
ortak yönetim
condominium
oturma hakkı
right of habitation
oturma izni
residence permit
oturum
session
oy hakkı
right to vote
oybirliği
unanimity
oybirliğiyle karar
unanimous decision
oydaşma
consensus
ölçülülük ilkesi
principle of proportionality
ölüm cezası
death penalty
ölüme bağlı tasarruf
disposition mortis causa
ömür boyu hapis
life imprisonment
önerge
motion
örf ve adet hukuku
customary law
örgütlü suçla mücadele
fight against organised crime
örtülü iade
rendition
özel hayata saygı gösterilmesi hakkı
right to respect to privacy
özel hayata ve aile hayatına saygı gösterilmesi hakkı
right to respect for private and family life
özel hayatın gizliliği
right to privacy
özel hukuk
private law
özel hukuk kişisi
private person/entity
özelleştirme
privatization
özerk olmayan ülke
non-self-governing territory
özerk ülke
self-governing territory
pakt
pact
para basma
emission
para cezası
fine
paraya çevrilebilir varlıklar
liquidable assets
pasaport birliği
passport union
paylaşılan yetki
shared competence
paylı mülkiyet
common ownership
protektora
protectorate
refakatsiz küçükler
unaccompanied minors
rehin alma
hostage-taking
rehin verme
pawn
rehine
hostage
re’sen
ex officio
resim
duty
resmi borç senedi
official deed
resmi gazete
official gazette
rıza
consent
ruhsatın geri alınması
revocation of license
rücu
recourse
rüşvet
bribery
sadakat
loyalty
sahte evrak
forged documents
sahte para
counterfeit money
sahtecilik
forgery
salt çoğunluk
absolute majority
sanık
accused
savaş hukuku
law of war
savaş suçları
war crimes
savaş suçları mahkemesi
war crimes tribunal
savaş tutsağı
prisoner of war
savcı
prosecutor
seçim
election
seçim çevresi
constituency
seçim sistemi
electoral system
seçimlik yetki
right of option
serbest bölge
free zone
serbest dolaşım
free movement
sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket
limited partnership in which the capital is divided into shares
sessiz kalma
acquiescence
seyahat belgeleri
travel documents
seyrüsefer serbestisi
freedom of navigation
sığınma hakkı
right to asylum
sığınmacı
asylum seeker
sıhri hısımlık
lineage by marriage
sıkıyönetim
martial law
sınai haklar
industrial property rights
sınır
frontier
sınır aşan yargı yetkisi
long arm statute
sınırdışı emri
expulsion order
sicil
registry
sicil memuru
registrar
silahlı çatışma
armed conflict
silahlı çatışmalar hukuku
law of armed conflicts
sivil toplum örgütü
non-governmental organization
siyasi haklar
political rights
siyasi mülteci
political refugee
siyasi sığınma
political asylum
siyasi suç
political offence
somut delil
concrete evidence
somut olmayan kültürel miras
intangible cultural heritage
sona erme
termination
sorgu yargıcı
investigating judge
sorgulama
interrogation
soruşturma
investigation
soruşturmanın gizliliği
confidentiality of the investigation
soykırım
genocide
sömürge
colony
sözleşme
convention
sözleşme
contract
sözleşme görüşmesi
negotiation of contract
sözleşme hükmü
term of the contract
sözleşmeye katılma
accession to a convention
sözleşmeye taraf olma
to become party to a convention
sözleşmeye taraf olma
to become party to a contract
sözlü duruşma
oral hearing
suç
crime
suç duyurusu
denounciation
suç duyurusunda bulunmak
to denounce a crime
suç ortağı
accomplice
suça iştirak
complicity
suça teşebbüs
attempt to commit a crime
suçluların iadesi
extradition
suçlunun ıslahı
rehabilitation (of convict)
suçun maddi unsurları
objective elements of the offence
suçun manevi unsurları
subjective elements of the offence
suçun niteliği
nature of the offence
suçüstü
in flagrante delicto
şahsi ilişki kurma hakkı
right to establish personal relation
şart
condition
şartların esaslı değişimi
fundamental change of circumstances
şartlı tahliye
conditional release
şartlı teslim
conditional surrender
şikayetçi
complainant
şirketlerin uyrukluğu
nationality of companies
şüpheli
suspect
taammüden adam öldürme
premeditated murder
taammüt
premediation
tabiyet
nationality
tabiyet kaybı
loss of nationality
tadil
amendment
tahkikat
inquiry
Tahkim Kurulu
Arbitration Board
Tahkim Mahkemesi
Arbitral Tribunal
tahkimname
arbitration agreement
tahkimname
compromise
tahliye
release
tahliye
eviction
takdir marjı
margin of appreciation
takdir yetkisi
discretion
takımada
archipelago
takipsizlik kararı
decision of non-prosecution
taklit
counterfeit
taksir
negligence
taksirle adam öldürme
manslaughter
taksirle yaralama
reckless injury
talep
request
tam yargı davası
full remedy action
tam yetki
full powers
tam yetkili temsilci
plenipotentiary
tanığın dinlenmesi
hearing of witness
tanık
witness
tanıma
recognition
tanıma ve tenfiz
recognition and enforcement
tapu sicili
land registry
tarafsız ülke vatandaşı
neutral State citizen
tasfiye
liquidation
tasfiye memuru
liquidator
tavsiye kararı
recommendation
tazminat
compensation
teamül
custom
tebellüğ belgesi
certificate of service
tebligat
notification
tebliğ
communiqué
tebliğ etmek
to serve on somebody
tedarik
procurement
tedbir kararı
injunction
tefhim
pronouncement of a judgement
tehcir
relocation
tek senet
single act
tek taraflı irade açıklaması
unilateral declaration of intention
tek taraflı işlem
unilateral act
teklif mektubu
letter of tender
teklif vermek
to bid
teknik takip
technical surveillance
tekzip
retraction
telafi
reparation
telefonun dinlenmesi
tapping
telif hakkı
copyright
temel hak ve özgürlükler
fundamental rights and freedoms
temel insan hakları
fundamental human rights
temerrüt
default
teminat akçesi
security
teminat mektubu
letter of guarantee
temsil
agency
temsilci
agent
temsilci
representative
temyiz başvurusu
request of appeal
tenfiz kararı
decision of enforcement
tereke
estate
terk edilmiş mallar
deserted property
terkin
cancellation
tescil
registration
tevdi etmek
to deposit
tevsik
authentication
ticari konularda karşılıklı adli yardımlaşma
mutual assistance in commercial matters
toplantı yeter sayısı
quorum of meeting
toplu tanıma
collective recognition
toprak esası
principle of territory
tutanak
minutes
tutsat
mortgage
tutukevi
detention house
tutuklama
arrest
tutuklama emri
arrest order
tutuklama müzekkeresi
arrest warrant
tutuklu
detainee
tutuklu yargılanma
pre-trial detention
tutukluluk
detention
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılma
release pending trial
tüzel kişi
corporate entity
tüzel kişi
legal person
tüzel kişilerin uyrukluğu
nationality of legal persons
tüzük
regulation
tüzük
by-law
uçak kaçırma
hijacking
uçuşa yasak bölge
no-fly zone
uğrama limanı
port of call
ulus devlet
nation State
ulusal egemenlik
national sovereignty
ulusal hukuk, yerel hukuk
municipal law
ulusal toprak
national territory
Uluslararası Adalet Divanı
International Court of Justice
uluslararası boğaz
international strait
uluslararası ceza hukuku
international criminal law
Uluslararası Ceza Mahkemesi
International Criminal Court
uluslararası deniz hukuku
law of the sea
uluslararası göç
international migration
uluslararası göç hukuku
international migration law
uluslararası hukuk
international law
uluslararası iş hukuku
international labour law
uluslararası kamu hukuku
public international law
uluslararası koruma
international protection
uluslararası örgüt
international organization
uluslararası özel hukuk
private international law
uluslararası sorumluluk
international responsibility
uluslararası suç
international crime
uluslararası sular
international waters
uluslararası ticaret hukuku
international trade law
uluslararası yargı yetkisi
international jurisdiction
uluslararası yükümlülük
international obligation
uluslarüstü
supranational
uluslarüstülük
supranationality
usul hukuku
procedural law
usul ve esaslar
rules and procedures
usulüne uygun
duly
uygulanabilir hukuk
applicable law
uyuşmazlık
dispute
uyuşmazlıkların barışçıl çözümü
peaceful settlement of disputes
uzay hukuku
space law
uzlaşı
compromis
uzlaşma
reconciliation
üçüncü şahıs
third person
üçüncü ülke vatandaşı
third country citizen
ülke
country
ülkeden kaçma
flee from country
ülkedışılık
extra-territoriality
ülkesel bütünlük
territorial integrity
ülkesel egemenlik
territorial sovereignty
ülkesel uygulama
territorial application
ülkesel yargı yetkisi
territorial jurisdiction
ülkesel yetki
domestic jurisdiction
ülkesellik
territoriality
ülkesellik ilkesi
principle of territoriality
ülkeye dönüş hakkı
right to repatriation
ülkeye giriş yasağı
prohibition of entry to a country
üniter devlet
unitary State
üstsoy-altsoy hısımlığı
lineal kinship
vakıf
foundation
vakıf senedi
deed
vali
governor
varış limanı
port of destination
vasi
guardian
vasiyet
will
vatandaş
citizen
vatandaşlığa alınma
naturalization
vatandaşlığı kaybettirme
expatriation
vatandaşlığın kaybedilmesi
loss of nationality
vatandaşlığın kazanılması
acquisition of nationality
vatandaşlık
citizenship
vatandaşlıktan çıkma
renouncement of nationality
vatansız kişi
stateless person
vekalet sözleşmesi
agency contract
vekaletname
power of attorney
vekil
acting …
velayet
custody
velayet hakkı
parental right
veraset vergisi
succession tax
vergi iadesi
tax refund
vergi indirimi
tax reduction
vergi kaçakçılığı
tax evasion
vergi koymak
to levy (a tax)
vergi matrahı
tax base
vergi muafiyeti
tax exemption
vergi tahsildarı
tax collector
vergi tahsili
tax collection
vergi tarhı
tax assessment
vergilendirme
taxation
vesayet
guardianship
vesayet
trusteeship
vicdan hürriyeti
freedom of conscience
vicdani ret
conscientious objection
vicdani retçi
conscientious objector
yabancı
alien
yabancı uyruklu
foreign national
yakalama
apprehension
yakınsama
convergence
yaklaştırma
approximation
yalan beyan
perjury
yanılma
mistake
yansoy hısımlığı
collateral kinship
yararlanıcı
beneficiary
yardım ve yataklık etmek
to aid and abet
yargı bağımsızlığı
judicial independence
yargı bağışıklığı
immunity from jurisdiction
yargı denetimi
judicial review
yargı teşkilatı
judiciary
yargı yetkisi
jurisdiction
yargıcın reddi
recusation
yargıç bağışıklığı
judicial immunity
yargıç önüne çıkarılmak
to be brought before a judge
yargılama
trial
yargılamanın yenilenmesi
retrial
yargının tarafsızlığı
judicial impartiality
yargısal işlemler
proceedings
Yargıtay
Court of Cassation
yarı açık cezaevi
semi-custodial prison
yarışan talepler
competing requests
yasa çıkarmak
to enact
yasa yayımlamak
to promulgate
yasadışı giriş
illegal entry
yasadışı göç
illegal migration
yasadışı göçmen
illegal migrant
yasal boşluk
legal gap
yasaların yayımlanması
promulgation of laws
yazılı bildirim
written notice
yeminli tanık ifadesi
testimony
yerel örf ve adet
local custom
yerindelik
expediency
yerleşik
resident
yerleşik içtihat
established case-law
yetki aşımı
excess of power
yetki belgesi
instrument of authorization
yetki uyuşmazlığı
jurisdictional dispute
yetkili adli makam
competent judicial authority
yetkili mahkeme
competent court
yetkili makam
competent authority
yetkili temsilci
authorized representative
yetkisizlik
lack of jurisdiction
yokluğunda
in one’s absence
yolsuzluk
corruption
yorum beyanı
interpretative declaration
yönetmelik
by-law
yürürlüğe girme
entry into force
yürürlükteki hukuk
law in force
zamanaşımı
statute of limitations
zarar gören devlet
injured State
zımni
implied
zımni tanıma
implied recognition
zilyetlik
possession
zilyetlikten yoksun bırakma
dispossession
zimmet
embezzlement
zina
adultery
zincirleme suç
successive offense
zorla çalıştırma
forced labour
zorlama
coercion
zorunlu beyan
mandatory declaration
zorunlu göç
forced migration
zorunlu tahkim şartı
compulsory submission
zorunlu toplumsal gereksinim
pressing social need
zorunlu yargı yetkisi
compulsory jurisdiction
zulüm
persecution

Bunu okudunuz mu?

Avrupa Bölgesel ve Azınlık Dilleri Şartı

Avrupa Bölgesel ve Azınlık Dilleri Şartı, 5 Kasım 1992 tarihinde Strazburg’da imzaya açılmış ve şartın …