Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » Temsil Heyetine ve TBMM Birinci Dönem Üyelerine Aylık Bağlanması

Temsil Heyetine ve TBMM Birinci Dönem Üyelerine Aylık Bağlanması

Temsil Heyetine ve TBMM Birinci Dönem Üyelerine Aylık Bağlanması, “Sivas Kongresince seçilen Temsil Heyeti Üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birinci Döneminde bulunan Üyelere vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında Kanun” il 15 Aralık 1948 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş, Resmî Gazete’nin 20 Aralık 1948 tarihli sayısında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sivas Kongresince seçilen Temsil Heyeti Üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birinci Döneminde bulunan Üyelere vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında Kanun

BİRİNCİ MADDE

Sivas Kongresince seçilen Temsil Heyeti Üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birinci Döneminde bulunan Üyelerden bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sağ bulunanlara yaşadıkları müddetçe ödenmek ve başkaca zam yapılmamak kaydiyle vatanî hizmet tertibinden 350 şer lira aylık
bağlanır.

İKİNCİ MADDE

Birinci maddede yazılı olanlardan ölmüş bulunanların ve bundan sonra ölecek olanların:

A) Evlenmemiş karısına, yaşadığı müddetçe;
B) Yirmi yaşma girmemiş, .yüksek tahsile devam etmekle ise yirmi beş yaşını geçmemiş erkek çocuklarına;
C) Evli bulunınıyan kız çocuklarına, evleninceye kadar;

Vatanî hizmet tertibinden 175 lira aylık bağlanır.

Bu madde gereğince aylığa müstahak olanlar birden fazla ise bu miktar aralarında müsavi olarak i aksim olunur.

ÜÇÜNCÜ MADDE

Sivas Kongresince seçilen Temsil Heyeti ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birinci Dönemine Üye seçildiği halde iltihak etmiyenlerle iltihak ettikten sonra çekilenler, mazbatası kabul edilmıyenler, ıskat edilenler veya daimî bir memuriyeti tercih ederek ilgisini kesenler ve bunların ikinci maddede .yazılı dul ve yetimleri bu kanun hükümlerinden faydalanamazlar.

DÖRDÜNCÜ MADDE

Birinci madde hükmünce aylığa müstahak olanlardan Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi bulunanlarla 2847, 3656, 3659, 3661 sayılı kanunlara tabı dairelerden, resmî veya hususi kurumlarla bankalar, özel idare ve belediyelerden 350 lira ve ikinci madde hükmünce aylığa müstahak olup da aynı durumda bulunanlardan 175 lira veya daha fazla aylık (Her çeşit zamlariyle birlikte emekli, dul ve yetim ve vatanî hizmet aylıkları dâhil), ücret ve ödenek alanların bu vaziyet ve görevleri devam ettiği sünece bu kanun hükmünden faydalanamazlar. Aylığa müstahak olanların taaddüdü dolayısiyle ikinci maddenin son fıkrası gereğince aylık miktarı 175 liradan aşağı düşenlerden yukarda yazılı durumda olanların görevlerine ait aylık, ücret ve ödenekleri miktarı ikinci madde gereğince hesap edilecek hisselerinden fazla olduğu takdirde bu kanundan faydalanamazlar ve bunların hisseleri diğerlerine ilâve edilmez.

BEŞİNCİ MADDE

Birinci madde hükmüne göre aylığa müstahak olanlardan dördüncü maddede yazılı yerlerden aldıkları aylık, ücret ve ödenekleri 350 liradan aşağı olanlarla ikinci madde hükmüne göre aylığa müstahak olanlardan aynı durumda bulunup da aylık, ücret ve ödenekleri 175 liradan aşağı bulunanlara aylık, ücret ve ödenekleriyle (Her çeşit zamlariyle birlikte emekli, dul, yetim ve vatanî hizmet aylıkları dâhil) birinciler için 350, ikinciler için 175 lira arasındaki farklar vatanî hizmet tertibinden ödenir.

Dördüncü maddenin son fıkrasında yazılı olanların? görevi erine, ait aylık, ücret ve ödenekleri, hisselerine düşen aylık miktarından noksan bulunduğu takdirde aradaki farklar keza vatanî hizmet tertibinden ödenir.

ALTINCI MADDE

Vatan hıyaneti suçundan idam edilenlerin ikinci madde de yazılı dul ve yetimleri bu kanun hükümlerinden faydalanamazlar.

YEDİNCİ MADDE

Bu kanun yayımını kovalıyan ay başından itibaren yürürlüğe girer.

SEKİZİNCİ MADDE

Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

Bunu okudunuz mu?

İdam Türleri

Kurşuna Dizme: Klasik bir yöntem olan bu idam şeklini Afganistan, Beyaz Rusya, Etiyopya, Kuzey Kore, …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et