Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » Terörizmin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi Tadil Protokolü

Terörizmin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi Tadil Protokolü

Terörizmin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi Tadil Protokolü, 15 Mayıs 2003 tarihinde, Avrupa Konseyi tarafından Strazburg’da düzenlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, protokolü 13 Ocak 2005 tarihli ve 5288 sayılı Kanunla onaylanıştır. “Terörizmin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi Tadil Protokolü”nün onaylanmasına ilişkin kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Terörizmin (Tedhişçiliğin) Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi Tadil Protokolü

Strazburg, 15.V.2003

Avrupa Konseyi üyesi Devletler ve bu Protokolü imzalayan Devletler,

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin, uluslararası terörizme karşı mücadeleye ilişkin 12 Eylül 2001 tarihli Deklarasyonunu ve 21 Eylül 2001 tarihli Kararını ve Vilnius’da 3 Mayıs 2003 tarihinde Bakanlar Komitesinin 110 uncu oturumunda kabul edilen Büyük Avrupa’da Bölgesel İşbirliği ve Demokratik Değişmezliğin Sağlamlaştırılması Hakkındaki Vilnius Bildirisini;

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin terörizmle mücadele ve insan haklarına saygı hakkındaki 1550 (2002) sayılı Tavsiye Kararını;

Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulu’nun A/RES/51/210 sayılı uluslararası terörizmin bertaraf edilmesine ilişkin önlemler hakkındaki Kararını ve ekindeki 1994 tarihli Uluslararası Terörizmin Bertaraf Edilmesine İlişkin Bildiriyi tamamlayan Bildirisini, ve A/RES/49/60 sayılı uluslararası terörizmin bertaraf edilmesine ilişkin önlemler hakkındaki Kararını ve ekindeki Uluslararası Terörizmin Bertaraf Edilmesine İlişkin Bildirisi’ni hatırda tutarak;

Terörizmle mücadeleyi, insan haklarına tamamen saygı duyarak güçlendirmeyi temenni ederek ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nce 11 Temmuz 2002 tarihinde kabul edilen İnsan Hakları ve Terörizmle Mücadeleye İlişkin Rehber İlkeleri hatırda tutarak,

Bu amaçla, Strazburg’da 27 Ocak 1977’de imzaya açılan ve bundan böyle Sözleşme olarak anılacak, Terörizmin (Tedhişçiliğin) Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi’ne (ETS 90) değişiklik getirilmesinin uygun olacağını göz önünde bulundurarak,

Sözleşme’nin 1’inci maddesinde sayılan uluslar arası sözleşmelerin listesini güncelleştirmenin ve gerektiğinde ileride de güncellemek için basitleştirilmiş bir usul getirilmesinin uygun olacağını dikkate alarak,

Sözleşme’nin uygulanmasının takibinin güçlendirilmesinin;

Çekincelere ilişkin uygulamanın gözden geçirilmesinin;

Sözleşme’nin tüm ilgili Devletlerin imzasına açık olmasının;

Uygun olacağını göz önünde bulundurarak,

Aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır.

Madde 1

1. Sözleşme’nin 1’inci maddesinin giriş paragrafı bu maddenin 1’inci paragrafı olmuştur. Bu paragrafın b alt paragrafındaki “imzalanan” ibaresi “akdedilen” olarak değiştirilmiş ve bu paragrafın c, d, e ve f alt paragrafları sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmişlerdir:

“c. New York’ta 14 Aralık 1973’de kabul edilen, Diplomatik Ajanlar da Dahil Olmak Üzere Uluslararası Korunmaya Sahip Kişilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme’nin uygulama alanındaki suçlar;
d. New York’ta 17 Aralık 1979’da kabul edilen, Rehine Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme’nin uygulama alanındaki suçlar;
e. Viyana’ da 3 Mart 1980′ de kabul edilen, Nükleer Maddelerin Fiziki Korunması Hakkında Sözleşme’nin uygulama alanındaki suçlar;
f. Montreal’de 24 Şubat 1988’de akdedilen, Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Kanundışı Eylemlerin
Önlenmesine İlişkin Sözleşme’nin uygulama alanındaki suçlar;”

2. Sözleşme’nin 1’inci maddesinin 1’inci paragrafı aşağıdaki dört alt paragraf ile tamamlanmıştır:

“g. Roma’ da 10 Mart 1988′ de akdedilen, Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşme’nin uygulama alanındaki suçlar;
h. Roma’da 10 Mart 1988’de akdedilen, Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokol’ün uygulama alanındaki suçlar;
i. New York’ta 15 Aralık 1997’de kabul edilen, Terörist Bombalamalarının Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin uygulama alanındaki suçlar;
j. New York’ta 9 Aralık 1999’da kabul edilen Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası
Sözleşme’nin uygulama alanındaki suçlar.”

3. Sözleşme’nin 1’inci maddesi aşağıdaki paragraf ile tamamlanmıştır:

“2. 1’inci paragrafta sözü edilen sözleşmelerin kapsamına girmediği ölçüde, sadece asli fail olarak bu temel suçlardan birinin işlenmesi halinde değil, ama aynı zamanda:

a. bu temel suçlardan birini işlemeye teşebbüs;
b. bu temel suçlardan birinin işlenmesine iştirak veya bunlardan birini işlemeye teşebbüse iştirak;
c. bu temel suçlardan birinin işlenmesini örgütleme veya başkalarını bu suçları işlemeye ya da işlenmesine teşebbüse azmettirmek, hallerinde de, Âkit Devletler arasında suçluların iadesi amacıyla, aynı kaide uygulanacaktır.”

Madde 2

Sözleşme’nin 2’nci maddesinin 3’üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“3. Aynı kaide aşağıdaki hallerde de uygulanacaktır:

a. yukarıda sayılan suçlardan birini işlemeye teşebbüs;
b. yukarıda sayılan suçlardan birine suç ortağı olarak iştirak veya böyle bir suçu işlemeye teşebbüse suç ortağı olarak iştirak etmek;
c. yukarıda sayılan suçlardan birinin işlenmesini düzenlemek veya başkalarını bu suçları işlemeye ya da
işlenmesine iştirake azmettirmek.”

Madde 3

1. Sözleşme’nin 4’üncü maddesinin metni bu maddenin 1’inci paragrafı olmuş ve Âkit Devletler, aralarında daha sonra akdedecekleri suçlu iadesi sözleşmelerinde, bu suçları iade konusu olarak farz etme hususunda taahhütte bulunurlar” şeklindeki yeni bir cümle bu paragrafın sonuna ilave edilmiştir.

2. Sözleşme’nin 4’üncü maddesinin metni aşağıdaki paragraf ile tamamlanmıştır:

“2. Suçlu iadesini bir sözleşmenin mevcudiyetine bağlamış bulunan bir Âkit Devlet, aralarında suçluların
iadesine dair bir sözleşmenin mevcut olmadığı diğer bir Âkit Devletin iade talebi ile karşılaştığı zaman, talep edilen Âkit Devletin işbu Sözleşme’yi, 1 ve 2’nci maddelerde öngörülen suçlarla ilgili olarak iade konusunda hukukî temel olarak dikkate alma serbestisi vardır.”

Madde 4

1. Sözleşme’nin 5’inci maddesi metni bu maddenin 1’inci paragrafı olmuştur.

2. Sözleşme’nin 5’inci maddesinin metni aşağıdaki paragraflarla tamamlanmıştır:
“2. İade talebine konu olan şahsın işkenceye maruz kalması tehlikesinin bulunması halinde, işbu Sözleşme’nin hiçbir düzenlemesi, talep edilen Devletin iade yükümlülüğünün bulunduğu şeklinde yorumlanmamalıdır.
3. Talep edilen Devletin, uygulanabilir iade sözleşmeleri uyarınca ölüm cezası verilmeyeceği ya da verilse bile infaz edilmeyeceği veya ceza indirimi olmaksızın müebbet hapse mahkum olmayacağı yönünde, talep edilen Devletçe yeterli addedilecek teminat verildiği takdirde iade yükümlülüğünde olduğu haller hariç olmak üzere, bu Sözleşme’deki hiçbir hüküm; iadeye konu olan şahsın ölüm cezası veya talep edilen Devletin kanununun ceza indirimi olmaksızın müebbet hapse izin vermediği hallerde, ceza indirimi olmaksızın müebbet hapis tehlikesi altında olduğu durumlarda talep edilen Devlete iade yükümlülüğü getirecek şekilde yorumlanamaz.”

Madde 5

Sözleşme’ye 8’inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki gibi yeni bir madde eklenmiştir:

“Madde 9 Âkit Devletler, işbu Sözleşme düzenlemelerini tamamlamak veya buradaki ilkelerin uygulamasın kolaylaştırmak için aralarında ikili ya da çok taraflı sözleşmeler akdedebilirler.”

Madde 6

1. Sözleşme’nin 9’uncu maddesi 10’uncu madde olmuştur.

2. Yeni 10’uncu maddenin 1’inci paragrafı aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:
“Avrupa Konseyi Suç Sorunları Komitesi (AKSSK- orijinal kısaltması CDPC) bu
Sözleşme’nin uygulanmasını takip ile görevlendirilmiştir.

a. AKSSK’ne Sözleşme’nin uygulanmasından bilgi verilir;
b. AKSSK Sözleşme’nin uygulamasını kolaylaştırmak ya da iyileştirmek amacıyla tekliflerde bulunur;
c. AKSSK Bakanlar Komitesine değişiklik taleplerine ilişkin tavsiye kararları hakkında başvuruda bulunur ve 12 ve 13’üncü maddeler uyarınca bir Âkit Devletin sunduğu her türlü değişiklik önerisinde beyanda bulunur;
d. AKSSK Âkit bir Devletin talebi doğrultusunda, Sözleşme’nin uygulamasına ilişkin her türlü görüşü beyan eder;
e. AKSSK ihtiyaç dahilinde, Sözleşme’nin uygulamasının ortaya çıkaracağı her türlü zorlukla ilgili olarak dostane çözümü kolaylaştırır;
f. AKSSK Sözleşme’nin 14’üncü maddesinin 3’üncü paragrafına uygun olarak, Bakanlar Komitesine taraf olmayan Devletlerin davetine ilişkin tavsiyelerde bulunur;
g. AKSSK Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine her yıl bu maddenin hayata geçirilmesine ilişkin olarak,
Sözleşme’nin uygulanması amaçları için bir rapor sunar.”

3. Yeni 10’uncu maddenin 2’nci paragrafı kaldırılmıştır.

Madde 7

1. Sözleşme’nin 10’uncu maddesi 11’inci madde olmuştur.

2. Yeni 11’inci maddenin 1’inci paragrafının ilk cümlesindeki “9’uncu maddenin 2’nci paragrafına göre” ibaresi”ne 10.e maddesindeki, ne müzakere yoluyla” ibaresi ile değiştirilmiştir. Bu paragrafın ikinci cümlesindeki “her iki hakem bir üçüncü hakemi tayin edeceklerdir” ibaresi “hakemler bir başka hakemi mahkeme başkanı olarak tayin edeceklerdir” şeklinde değiştirilmiştir. Bu paragrafın takip eden cümleleri kaldırılmıştır.

3. Yeni 11’inci maddenin 2’nci paragrafı bu maddenin 6’ncı paragrafı olmuştur. “Çoğunluğun ortaya çıkmaması durumunda başkanın oyu belirleyici olacaktır” cümlesi ikinci cümleden sonra ilave edilecektir ve son cümledeki “karar(ı)” ibaresi “Mahkemenin kararı” olarak eklenmiştir.

4. Yeni 11’inci maddenin metni aşağıdaki paragraflarla tamamlanmıştır:

“2. İhtilaf halindeki Tarafların Avrupa Konseyi üyesi olmaları halinde ve eğer tahkim talebinde bulunulmasından itibaren üç aylık bir süre içinde Taraflardan birinin, bu maddenin 1’inci paragrafına uygun olarak hakem tayini yoluna gitmemesi halinde, bu hakem karşı Tarafın talebi üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı tarafından tayin edilir.

3. İhtilaf halindeki Taraflardan birinin Avrupa Konseyi üyesi olmaması halinde ve eğer tahkim talebinde bulunulmasından itibaren üç aylık süre içinde Taraflardan birinin, bu maddenin 1’inci paragrafına uygun olarak hakem tayini yoluna gitmemesi halinde, bu hakem, karşı Tarafın talebi üzerine Uluslararası Adalet Divanı Başkanı tarafından tayin edilir.

4. Bu maddenin 2 ve 3’üncü paragraflarında öngörülen hallerde, eğer ilgili mahkemenin başkanı, ihtilaf
halindeki taraflardan birinin uyruğu ise, hakem tayini mahkemenin başkan yardımcısı tarafından yapılır veya eğer başkan yardımcısı ihtilaf halindeki taraflardan birinin uyruğu ise, tayin ihtilaf halindeki taraflardan birinin uyruğu olmayan en eski mahkeme üyesi tarafından yapılır.

5. 2 veya 3 ve 4’üncü paragraflarda öngörülen usulî işlemler karşılıklı olarak, hakemlerin bu maddenin 1’inci paragrafına uygun olarak, başkanın seçimi üzerinde anlaşmaya varmamaları halinde de uygulanacaktır.”

Madde 8

Yeni 11’inci maddeden sonra aşağıdaki gibi yeni bir madde eklenmiştir:

“Madde 12
1. Bu Sözleşme’yle ilgili değişiklikler tüm Âkit Devletlerce veya Bakanlar Komitesi tarafından teklif edilebilir. Bu değişiklik teklifleri Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından Âkit Devletlere bildirilir.
2. Üye olmayan Âkit Devletlerle ve gerektiğinde AKSSK ile istişarede bulunduktan sonra, Bakanlar Komitesi değişikliği kabul edebilir. Karar, Avrupa Konseyi Statüsünün 20.d maddesinde öngörüldüğü şekilde çoğunlukla alınır.

Böylece kabul edilen tüm değişiklik metni, kabul için Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından Âkit Devletlere iletilir.

3. Önceki paragrafa uygun olarak kabul edilen her değişiklik, bütün tarafların onu kabul ettikleri hususunda Genel Sekretere yaptıkları bildirimden itibaren geçen otuzuncu günde yürürlüğe girer.”

Madde 9

Yeni 12. maddeden sonra aşağıdaki gibi yeni bir madde eklenmiştir:

“Madde 13
1. 1’inci maddenin 1’inci paragrafında belirtilen sözleşmelerin listesini güncelleştirmek amacıyla, değişiklikler Âkit her Devlet veya Bakanlar Komitesi tarafından teklif edilebilir. Bu değişiklik teklifleri yürürlükteki, Birleşmiş Milletler Teşkilatı nezdinde kabul edilmiş ve münhasıran uluslararası terörizmle ilgili sözleşmeleri kapsayabilir.

Değişiklikler, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından Âkit Devletlere bildirilir.

2. Bakanlar Komitesi, üye olmayan Âkit Devletler ve gerekiyorsa AKSSK ile istişare ettikten sonra, Avrupa Konseyi Statüsünün 20.d maddesinde öngörülen çoğunlukla teklif edilen bir değişikliği kabul edebilir. Bu değişiklik, Âkit Devletlere iletilmesinden başlayan tarihten itibaren bir senelik bir sürenin bitimi sonrası yürürlüğe girer. Bu süre esnasında, her Âkit Devlet değişikliğin yürürlüğe girmesi hakkında kendisiyle ilgili bir itirazı varsa Genel Sekretere bildirebilecektir.
3. Eğer Âkit Devletlerin üçte biri Genel Sekretere, değişikliğin yürürlüğe girmesine ilişkin itirazda bulunurlarsa, değişiklik yürürlüğe girmez.
4. Eğer Âkit Devletlerin üçte birinden azı bir itirazda bulunmuşlarsa, değişiklik itirazda bulunmamış Âkit Devletler için yürürlüğe girer.
5. Bir değişiklik, bu maddenin 2’nci paragrafına uygun olarak yürürlüğe girdiği zaman ve Âkit bir Devletin bu değişiklikle ilgili bir itirazda bulunması durumunda, değişiklik bu Devlet için kabul beyanının Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bildirilmesini takip eden ayın ilk günü yürürlüğe girer.”

Madde 10

1. Sözleşme’nin 11’inci maddesi 14’üncü madde olmuştur.
2. Yeni 14’üncü maddenin 1’inci paragrafının ilk cümlesindeki “Avrupa Konseyi’ne Üye Devletler ve Gözlemci Devletler” ibaresi “Avrupa Konseyi’ne Üye Devletler” ibaresinden sonra ilave edilmiştir, ikinci cümle şu şekilde kaleme alınmıştır: “Onama, kabul, tasvip veya katılımın konusu olacaktır”, üçüncü cümledeki “veya tasvip” ibaresi “tasvip veya katılım” ibareleri ile değiştirilmiştir.
3. Yeni 14’üncü maddenin metni aşağıdaki paragraf ile tamamlanmıştır:
“3. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, AKSSK ile istişare ettikten sonra, bu maddenin 1’inci paragrafında belirtilenlerden başka, Avrupa Konseyi üyesi olmayan her Devleti bu Sözleşme’ye katılıma davet edebilir. Karar Avrupa Konseyi Statüsünün 20.d maddesinde öngörülen çoğunlukla ve Bakanlar Komitesinde yer alma hakkına sahip Âkit Devletlerin temsilcilerinin oy birliği ile alınır.”
4. Yeni 14’üncü maddenin 3’üncü paragrafı, bu maddenin 4’üncü paragrafı olmuş ve “veya onu tasvip
edecektir” ibaresi “onu tasvip edecek veya ona katılacaktır”, “tasviple” ibaresi, “tasvip ve katılımla” olarak değiştirilmiştir.

Madde 11

1. Sözleşme’nin 12’nci maddesi 15’inci madde olmuştur.
2. Yeni 15’inci maddenin 1’inci paragrafının ilk cümlesindeki “veya tasviple” ibaresi “tasvip veya katılımla” olarak değiştirilmiştir.
3. Yeni 15’inci maddenin 2’nci paragrafının ilk cümlesindeki “veya tasviple” ibaresi “tasvip ve katılımla” olarak değiştirilmiştir.

Madde 12

1. Bu Protokolün imzaya açılmasından önce Sözleşme’ye yapılan çekinceler, işbu Protokol ile değişikliğe
uğrayan Sözleşme için uygulanabilir değildir.
2. Sözleşme’nin 13’üncü maddesi 16’ncı madde olmuştur.
3. Yeni 16’ncı maddenin birinci paragrafının ilk cümlesine “edebilir” ibaresinden önce “(15 Mayıs 2003)
Sözleşmesine Taraf” ibaresi, “Sözleşme’ye değişiklik getiren Protokol” ibaresi de “tasvip” teriminden sonra eklenmiştir. Âkit Devlet aşağıda yazılı hususlar dahil, suçun kendine has vahim yönlerini, suçun değerlendirilişinde usulüne uygun olarak alacak ve her olaya göre ayrı ayrı usulüne uygun olarak gerekçelendirilmiş bir kararı esas alarak bu çekinceyi uygulamayı taahhüt eder” şeklindeki ikinci cümle “siyasî nedenle işlenmiş suç” teriminden sonra gelmek üzere eklenmiştir. a, b ve c alt paragraflar hariç kalmak üzere cümlenin geri kalanı kaldırılmıştır.
4. Yeni 16’ncı maddenin metni aşağıdaki gibi tamamlanmıştır:
“2. Bu maddenin 1’inci paragrafını uygularken, Âkit Devlet çekincesine dayandığı suçları belirtir.”
5. Yeni 16’ncı maddenin 2’nci paragrafı bu maddenin 3’üncü paragrafı olmuştur. Bu paragrafın birinci cümlesindeki “Âkit” ibaresi “Devlet” ibaresinden sonra ilave edilmiş ve “önceki” ibaresi “1” rakamının yerine konulmuştur.
6. Yeni 16’ncı maddenin 3’üncü paragrafı bu maddenin 4’üncü paragrafı olmuştur. Bu paragrafın birinci
cümlesindeki “Âkit” ibaresi “Devlet” ibaresinden sonra ilave edilmiştir.
7. Yeni 16’ncı maddenin metni aşağıdaki paragraflarla tamamlanmıştır:
“5. Bu maddenin 1’inci paragrafı gereğince kaleme alınan çekinceler, Sözleşme’nin ilgili Devlet tarafından yapılan değişiklik çerçevesinde yürürlüğe girdiği ilk gününden itibaren hesap edilmek üzere üç yıllık bir süre için geçerlidir. Bununla birlikte, bu çekinceler aynı süreli dönemler için yenilenebilir.
6. Çekincenin sona ermesine on iki ay kala, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, bu sona ermeyi ilgili Âkit
Devlete bildirir. Sona erme süresinden üç ay önce Âkit Devlet, Genel Sekreter’e çekinceyi muhafaza etmek, değiştirmek ya da geri almak konusundaki niyetini bildirir. Eğer bir Âkit Devlet, çekincesini muhafaza edeceğini bildirirse, muhafaza etme ile ilgili gerekçeleri hakkındaki açıklamalarını Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne verir.
İlgili Âkit Devletin bildirimde bulunmaması durumunda, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri bu Âkit Devlete çekincesinin otomatik olarak altı aylık bir süre için uzadığını bildirir. Eğer ilgili Âkit Devlet, çekincelerini muhafaza etmek ya da değiştirmek kararını bu sürenin bitimine kadar bildirmezse, çekince kadük olur.
7. Talep eden Devletle talep edilen Devlet arasında aksine bir anlaşma olmadıkça Âkit Devlet, bu maddenin 1’inci paragrafına uygun olarak kaleme aldığı çekinceyi uygulayarak bir şahsı iade etmediği takdirde, istisnasız olarak ve derhal, olayı kovuşturulması amacıyla yetkili makamlarına tevdi eder. Talep edilen Devlette yetkili makamlar, kendi kanunları gereğince, aynı vahim nitelikteki suçla ilgili şartlar çerçevesinde olayın kovuşturulması amacıyla kararlarını verirler. Talep edilen Devlet doğrulanmamış bir gecikme olmaksızın kovuşturmaların nihai sonucunu talep eden Devlete ve bunu 17’nci maddede öngörülen Konferansa gönderecek olan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne bildirir.
8. Bu maddenin 1’inci paragrafına uygun olarak kaleme alınmış bir çekince gereğince iade talebinin reddine ilişkin karar, derhal talep eden Devlete bildirilir. Makul bir süre içerisinde 7’nci paragraf gereğince, talep edilen Devlette esasa ilişkin hiçbir adlî karar alınmamışsa, talep eden Devlet bu durumdan, 17’nci maddede öngörülen Konferansa sorunu sunacak olan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ni haberdar eder. Bu Konferans sorunu inceler ve reddin Sözleşme’nin düzenlemelerine uygunluğuna ilişkin bir görüşü yayınlar ve bunu konuyla ilgili bir açıklamayı kabul etmesi için Bakanlar Komitesi’ne sunar. Bakanlar Komitesi, bu paragrafla ilgili olarak görevlerini ifa ederken Âkit Devletlerle sınırlı olmak üzere toplanır.”

Madde 13

Yeni 16’ncı maddeden sonra aşağıdaki şekilde kaleme alınmış yeni bir madde eklenmiştir:

“Madde 17 1. 10 uncu maddenin uygulamasına halel getirmeksizin, daha sonra kısaca TKADK olarak anılacak, Terörizme Karşı Âkit Devletler Konferansı (orijinal kısaltması COSTER):

a. AKSSK ile yakın temasta bulunmak kaydıyla, ortaya çıkabilecek her sorunun belirlenmesi de dahil olmak üzere, bu Sözleşme’nin etkin uygulaması ve işleyişini,
b. Özellikle 16’ncı maddenin 8’inci paragrafında öngörülen, kaleme alınmış çekincelerin 16’ncı maddeye uygunluğunun denetimini,
c. Terörizmle mücadele konusunda belirleyici yasal ve siyasal gelişmelere ilişkin bilgi değişimini,
d. Bakanlar Komitesi’nin talebi üzerine, terörizmle mücadele alanında Avrupa Konseyi bünyesinde kabul edilen önlemlerin incelenmesini ve gerektiğinde, terörizmle mücadele alanında uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi amaçlı gerekli ek önlemlerle ilgili tekliflerin hazırlanmasını ve bunu da, bu önlemlerin cezaî konularda işbirliğini kapsaması durumunda AKSSK ile danışma halinde yapılmasını,
e. Terörizmle mücadele alanında görüşlerin hazırlanmasını ve Bakanlar Komitesince talep olunan görevlerin ifasını, temin edecektir.

2. TKADK (COSTER) her Âkit Devlet tarafından belirlenen bir uzmandan oluşur. Senede bir defa olağan
oturum ile ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’nin ya da Âkit Devletlerin en az üçte birinin talebi üzerine olağanüstü oturumla toplanır.
3. TKADK (COSTER) kendi İç Yönetmeliğini kabul eder. Avrupa Konseyi üyesi olan Âkit Devletlerin
katılımına ilişkin masraflar Avrupa Konseyi tarafından karşılanır. TKADK’ın COSTER) bu maddeden doğan görevlerinin ifasına Avrupa Konseyi Sekretaryası yardımda bulunur.
4. AKSSK, TKADK’ın (COSTER) çalışmalarından düzenli olarak bilgilendirilir.

Madde 14

Sözleşme’nin 14′ üncü maddesi 18′ inci maddesi olmuştur.

Madde 15

Sözleşme’nin 15′ inci maddesi kaldırılmıştır.

Madde 16

1. Sözleşme’nin 16’ncı maddesi 19’uncu maddesi olmuştur.
2. Yeni 19’uncu maddenin giriş cümlesindeki “üye Devletlere” ibaresi “Âkit Devletlere” olarak değiştirilmiştir.
3. Yeni 19’uncu maddenin b paragrafındaki “veya tasviple” ibaresi “tasvip veya katılımla” ibaresi ile
değiştirilmiştir.
4. Yeni 19’uncu maddenin c paragrafındaki “11” rakamı “14” ile değiştirilmiştir.
5. Yeni 19’uncu maddenin d paragrafındaki “12” rakamı “15” ile değiştirilmiştir.
6. Yeni 19’uncu maddenin e ve f paragrafları kaldırılmıştır.
7. Yeni 19’uncu maddenin g paragrafı bu maddenin e paragrafı ve “14” rakamı
“18” olmuştur.
8. Yeni 19’uncu maddenin h paragrafı kaldırılmıştır.

Madde 17

1. İşbu Protokol Sözleşme’yi imzalayan

a. Onama, kabul veya tasvipte çekince ileri sürmeksizin imzaya bağlı olarak,
b. Onama, kabul veya tasvibi takiben çekince kaydı ile imzaya bağlı olarak, muvaffakatlarını ifade edebilen Avrupa Konseyi Devletlerinin imzasına açıktır

2. Onama, kabul ve tasvip belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne tevdi edilecektir.

Madde 18

İşbu Protokol l7’nci maddenin düzenlemelerine uygun olarak, bütün Sözleşme Tarafları için, bu Protokolle bağlı oldukları hususunda muvaffakatlarını bildirmelerinden başlayan tarihten sonra üç aylık bir sürenin bitiminden itibaren yürürlüğe girecektir.

Madde 19

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Avrupa Konseyi üyesi Devletlere:

a. Her imzayı;
b. Her onama, kabul veya tasvip belgesinin tevdiini;
c. 18’inci maddeye uygun olarak bu Protokolün yürürlüğe girişi tarihini;
d. Bu Protokole etkisi olan diğer her fiili, bildirimi veya ihbarı, bildirecektir.

Gereği gibi yetkili kılınmış aşağıda imzaları bulunanlar, hükümleri onaylama zımnında bu Protokolü
imzalamışlardır.

Her iki metin de aynı derecede geçerli olmak kaydıyla, Avrupa Konseyi arşivlerine konulmak üzere, tek nüsha halinde 15 Mayıs 2003 tarihinde Strazburg’da yapılmıştır. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, bu nüshanın onaylı bir örneğini her bir İmzacı Devlete gönderecektir.

Bunu okudunuz mu?

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Uyum Yasaları KHK Yetki Kanunu

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Uyum Yasaları KHK Yetki Kanunu, 6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin