Yeni
Ana Sayfa » Hukuk Sözlüğü » Türkçe İngilizce Sözlüğü-Kamu Kurum ve Kuruluşları Listesi
Kamu Kurum ve Kuruluşları Türkçe İngilizce Karşılıkları

Türkçe İngilizce Sözlüğü-Kamu Kurum ve Kuruluşları Listesi

Türkçe İngilizce Sözlüğü-Kamu Kurum ve Kuruluşları Listesi

T.C. Dışişleri Bakanlığı Haziran 2016  
Tercüme Dairesi Başkanlığı      
   
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GRAND NATIONAL ASSEMBLY OF TURKEY    
       
Adalet Komisyonu Committee on Justice    
       
Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi Parliamentary Assembly of the Union for the    
Mediterranean    
     
Akdeniz Parlamenter Asamblesi Parliamentary Assembly of the Mediterranean    
       
Anayasa Komisyonu Committee on Constitution    
       
Anayasa Uzlaşma Komisyonu Reconciliation Committee for Constitution    
       
Araştırma Hizmetleri Başkanlığı Department of Research Services    
       
Asya Parlamenter Asamblesi Asian Parliamentary Assembly    
       
Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Committee on European Union Harmonization    
       
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Turkish Delegation to the Parliamentary Assembly of the    
Asamblesi Türk Grubu Organization for Security and Cooperation in Europe    
       
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Parliamentary Assembly of the Council of Europe    
       
Avrupa Parlamentosu Ulusal Parlamento Temsilcisi National Parliament Representative in the European    
Parliament    
     
Barış İçin Asyalı Parlamentolar Birliği Türk Grubu Turkish Delegation to the Asian Parliamentary Assembly    
for Peace    
     
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı Department of Media, Publications and Public Relations    
       
Başkan Başmüşavirleri Senior Counsellors to the Speaker    
       
Başkan Müşavirleri Counsellors to the Speaker    
       
Bayındırlık İmar Ulaştırma Turizm Komisyonu Committee on Public Works, Reconstruction,    
Transportation and Tourism    
     
Bilgi ve Bilişim Hizmetleri Genel Sekreter Yardımcılığı Office of Deputy Secretary-General for Information and    
Information Services    
     
Bilgi İşlem Başkanlığı Directorate  of Information Technologies    
       
Bütçe Başkanlığı Department of Budget    
       
Çevre Komisyonu Committee on Environment    
       
Destek Hizmetleri Başkanlığı Department of Support Services    
       
Dış İlişkiler ve Protokol Başkanlığı Department of Foreign Relations and Protocol    
       
Dışişleri Komisyonu Committee on Foreign Affairs    
       
Dilekçe Komisyonu Committee on Petitions    
       
Geçici Komisyonlar Ad Hoc Committees    
       
Genel Sekreterlik General Secretariat    
       
Hukuk Hizmetleri Başkanlığı Department of Legal/Juridical Services    
       
İç Denetçiler Birimi Internal Auditors Unit    
       
İçişleri Komisyonu Committee on Internal Affairs    
       
İdari ve Mali İşler Başkanlığı Department of Administrative and Financial Affairs    
       
İdari, Mali ve Teknik Hizmetler Genel Sekreter Office of Deputy Secretary-General of Administrative,    
Yardımcılığı Financial and Technical Services    
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Committee on Human Rights Inquiry    
       
İnsan Kaynakları Başkanlığı Department of Human Resources    
       
İslam Konferansı Örgütü Parlamento Birliği Türk Grubu Turkish Delegation to the Parliamentary Union of the    
Organization of Islamic Cooperation    
     
İşletme ve Yapım Başkanlığı Department of Operation and Construction    
       
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Committee on Equal Opportunities for Women and Men    
       
Kamu Denetçiliği Kurumu Ombudsman Institution    
       
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Committee on Public Enterprises    
       
Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı Department of Laws and Resolutions    
       

 

  Haziran 2016  
       
       
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Türk Turkish Delegation to the Parliamentary Assembly of the    
Grubu Black Sea Economic Cooperation    
Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Culture, Arts and Publication Board    
       
Koruma Dairesi Department of Security    
       
Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı Department of Library and Archive Services    
       
Meclis Araştırması Komisyonları Committees on Enquiry    
       
Meclis Soruşturması Komisyonları Committees on Investigation    
       
Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı Department of Services for Parliamentarians    
       
Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Committee on National Education, Culture, Youth and    
Sports    
     
Milli Saraylar Genel Sekreter Yardımcılığı Office of Deputy Secretary-General of National Palaces    
       
Milli Savunma Komisyonu Committee on National Defense    
       
Müşavirlikler Offices of the Counsellors    
       
Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığı Department of Museum and Promotion    
       
Nato Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Turkish Delegation to the Parliamentary Assembly of    
NATO    
     
Özel Kalem Müdürlüğü Office of the Private Secretary    
       
Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Turkish Delegation to the Inter-Parliamentary Union    
       
Plan ve Bütçe Komisyonu Committee on Planning and Budget    
       
Restorasyon ve Teknik Uygulamalar Başkanlığı Department of Restoration and Technical Works    
       
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Committee on Health, Family, Labor and Social Affairs    
       
Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Committee on Industry, Trade, Energy, Natural Resources,    
Komisyonu Information and Technology    
Siyasi Etik Komisyonu Committee on Political Ethics    
       
Siyasi Parti Grubu Başkanlıkları Chairmanships of Political Party Groups    
       
Siyasi Parti Grupları Political Party Groups    
       
Strateji Geliştirme Başkanlığı Directorate for Strategy Development    
       
Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Committee on Agriculture, Forestry and Rural Affairs    
       
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı Department of Minute Services    
       
Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi The Parliamentary Assembly of Turkish-Speaking    
Countries    
     
Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanlığı Co-Chairmanship of EU-Turkey Joint Parliamentary    
Committee    
     
Yasama ve Denetim Hizmetleri Genel Sekreter Yardımcılığı Office of Deputy Secretary-General of Legislative and    
  Auditing Services    
CUMHURBAŞKANLIĞI PRESIDENCY OF THE REPUBLIC    
       
Basın Müşavirliği Office of Press Counsellor    
       
Başyaverlik First Aide-de-Camp of the President    
       
Bilişim Teknolojileri Başkanlığı Department of Information Technologies    
       
Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanlığı Office of Senior Press Counsellor of the Presidency    
       
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı Office of Senior Counsellor of the Presidency    
       
Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığı Office of Counsellor of the Presidency    
       
Cumhurbaşkanlığı  Dışişleri Başdanışmanlığı Office of Senior Counsellor  for Foreign Affairs of the    
Presidency    
     
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Secretariat General of the Presidency    
       
Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü Section of Public Relations of the Presidency    
       
Cumhurbaşkanlığı Protokol Müdürlüğü Section of Protocol of the Presidency    
       
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü Office of Private Secretary    
       
Cumhurbaşkanlığı Özel Büro Müdürlüğü Section of Private Bureau of the Presidency    
       
Danışmanlıklar Counsellors of the Presidency    
       
Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı State Supervisory Council    
       

 

T.C. Dışişleri Bakanlığı Haziran 2016  
Tercüme Dairesi Başkanlığı      
       
Elektronik ve Otomasyon Müdürlüğü Section of Electronics and Automation of the Presidency    
       
Güvenlik Müdürlüğü Section of Security    
       
Hukuk İşleri Müdürlüğü Section of Legal Affairs    
       
İdari İşler Müdürlüğü Section of Administrative Affairs    
       
İdari ve Mali İşler Başkanlığı Department of Administrative and Financial Affairs    
       
Kanunlar, Kararlar ve Hukuk İşleri Başkanlığı Directorate of Laws, Resolutions and Legal Affairs    
       
Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı Department of Laws and Resolutions    
       
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü Section of Laws and Resolutions    
       
Koruma Başkanlığı Department of Security    
       
Kurumsal İletişim Başkanlığı Department of Corporate Communication    
       
Muhasebe Müdürlüğü Section of Accounting    
       
İnsan Kaynakları Başkanlığı Department of Human Resources    
       
Protokol Müdürlüğü Section of Protocol    
       
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Section of Social Services    
       
BAŞBAKANLIK PRIME MINISTRY    
       
Afet ve Acil Durum Yönetimi Disaster and Emergency Management Administration    
       
Anadolu Ajansı Anatolian News Agency    
       
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Supreme Council for Culture, Language and    
History    
     
Bakanlar Kurulu Sekreterliği Secretariat of the Council of Ministers    
       
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Banking Regulation and Supervision Agency    
       
Basın Müşavirliği Office of Press Counsellor    
       
Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Directorate General of Press and Information (DGP)    
       
Başbakanlık Haberleşme Merkezi Prime Ministry Center for Communications    
       
Başbakanlık Konut Müdürlüğü Section for Prime Minister’s Residence    
       
Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü Office of Private Secretary    
       
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Right to Information Assessment Board    
       
Bilgi İşlem Başkanlığı Directorate of Information Technologies    
       
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Turkish Naval Forces Command    
       
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Directorate General of State Archives    
       
Dış İlişkiler Başkanlığı Directorate of Foreign Relations    
       
Diyanet İşleri Başkanlığı Religious Affairs Administration    
       
Ekonomik Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı Directorate of Economic, Social and Cultural Affairs    
       
Genelkurmay Başkanlığı The General Staff    
       
Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü Directorate General for Security    
       
Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Department of Public Relations    
       
Harp Akademileri Komutanlığı War Colleges Command    
       
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Air Forces Command    
       
Hazine Müsteşarlığı Undersecretariat of Treasury    
       
Hukuk Hizmetleri Başkanlığı Directorate for Legal Services    
       
İdareyi Geliştirme Başkanlığı Directorate for Administration Development    
       
İdari ve Mali İşler Başkanlığı Directorate for Administrative and Financial Affairs    
       
Türkiye İnsan Hakları Kurumu Human Rights Institution of Turkey    
       
Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü Coordinating Office of Public Diplomacy    
       
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Undersecretariat of Public Order and Security    
       
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Board of Ethics for Civil Servants    
       
Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü Directorate General for Laws and Decrees    
       
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Turkish Land Forces Command    
       
Kıbrıs İşleri Başmüşavirliği Office of the Senior Counsellor for Cyprus Affairs    
       

 

T.C. Dışişleri Bakanlığı Haziran 2016  
Tercüme Dairesi Başkanlığı      
       
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Directorate General  for Legislation Development and    
Publications    
     
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Secretariat General of the National Security Council    
       
Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı Undersecretariat of the National Intelligence Organization    
       
Müsteşarlık Undersecretariat    
       
Ortadoğu İslam Ülkeleri Müşavirliği Office of Counsellor for the Middle Eastern Islamic    
Countries    
     
Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Directorate General  of Personnel and Principles    
       
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Radio and Television Higher Council    
       
Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi Sectoral Monitoring and Evaluation Unit    
       
Sermaye Piyasası Kurulu Capital Markets Board    
       
Strateji Geliştirme Başkanlığı Directorate for Strategy Development    
       
T.C. Ziraat Bankası Ziraat Bank    
       
Tanıtma Fonu Kurulu Sekreterliği Secretariat for the Promotion Fund Council    
       
Tanıtma Fonu Kurulu Promotion Fund Council    
       
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı Savings Deposit Insurance Fund    
       
Teftiş Kurulu Başkanlığı Inspection Board    
       
Toplu Konut İdaresi Public Housing Administration    
       
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Turkish Radio and Television Corporation    
       
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Turkish International Cooperation and Coordination    
Agency    
     
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Central Bank of the Republic of Turkey    
       
Türkiye Halk Bankası Halkbank of Turkey    
       
Türkiye İhracat Kredi Bankası Export Credit Bank of Turkey    
       
Türkiye İnsan Hakları Kurumu Human Rights Institution of Turkey    
       
Türkiye Kalkınma Bankası Development Bank of Turkey    
       
Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Investment Support and Promotion Agency of Turkey    
       
Türkiye Vakıflar Bankası Vakıfbank of Turkey    
       
Vakıflar Genel Müdürlüğü Directorate General of Foundations    
       
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Administration for Turks Living Abroad and Related    
Communities    
     
Yurtdışı Vatandaşlar Dairesi Department of Citizens Living Abroad    
       
ADALET BAKANLIĞI MINISTRY OF JUSTICE    
       
Adalet Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Revolving Fund Management of the Ministry of Justice    
       
Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü Directorate  General of Criminal Records and Statistics    
       
Adli Tıp Kurumu Forensic Medicine Institute    
       
Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Directorate General  for European Union    
       
Bakan Yardımcılığı Office of the Deputy Minister    
       
Bakanlık Müşavirliği Office of Ministerial Counsellor    
       
Bakanlık Yüksek Müşavirliği Office of High Counsellor    
       
Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu Bureau of Press and Public Relations    
       
Basın ve Halkla İlişkiler Birimi Press and Public Relations Unit    
       
Bilgi Edinme Bürosu Bureau of Enquiry    
       
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Department of Information Technologies    
       
Bölge Adliye Mahkemesi Regional Court    
       
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Directorate General General for Penal Affairs    
       
Ceza İstinabe ve Tebligat Bürosu Bureau of Criminal Rogatory and Service of Documents    
       
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Directorate General of Prisons and Detention Houses    
       

 

T.C. Dışişleri Bakanlığı Haziran 2016  
Tercüme Dairesi Başkanlığı      
       
Dış İlişkiler Bürosu Bureau of Foreign Relations    
       
Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü General Coordination Office of Foreign Relations    
       
Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Coordination Office of Foreign Relations    
       
Eğitim Dairesi Başkanlığı Department of Training    
       
Hukuk İstinabe Bürosu Bureau of Civil  Rogatory    
       
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Directorate General for Legal Affairs    
       
Hukuk Tebligat Bürosu Bureau of Service of legal Documents    
       
İç Denetim Birimi Internal Auditing Unit    
       
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Department of Administrative and Financial Affairs    
       
İnceleme, Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri Bürosu Bureau of Examination, Research and Consultation    
Services    
     
İnceleme, Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri Coordination Office of Examination, Research and    
Koordinatörlüğü Consultation Services    
İnsan Hakları Dairesi Department  of Human Rights    
       
İnsan Hakları Merkezi Center of Human Rights    
       
İnsan Hakları ve Bilgi Talepleri Bürosu Bureau of Human Rights and Enquiry    
       
İş Yurtları Kurumu Daire Başkanlığı Department of Workshops Institution    
       
Kanunlar Genel Müdürlüğü Directorate General forLaws    
       
Kurullar Boards    
       
Müsteşarlık Undersecretariat    
       
Müsteşarlık Kalemi Private Secretariat of the Undersecretariat    
       
Mütalaa ve Görüş Bürosu Bureau of Consideration and Opinion    
       
Özel Kalem Müdürlüğü Office of the Private Secretary    
       
Personel Genel Müdürlüğü Directorate General for  Personnel    
       
Projeler Genel Koordinatörlüğü General Coordination Office of Projects    
       
Resmi Gazete ve Dokümantasyon Şube Müdürlüğü Section of Official Gazette and Documentation    
       
Sözleşmeler Bürosu Bureau of Agreements    
       
Strateji Geliştirme Başkanlığı Directorate for Strategy Development    
       
Suçluların İadesi Şube Müdürlüğü Section of Extradition    
       
Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakli Bürosu Bureau of Extradition and Transfer of the Sentenced    
Persons    
     
Teftiş Kurulu Başkanlığı Department of Inspection Board    
       
Teknik İşler Dairesi Başkanlığı Department of Technical Affairs    
       
Türkiye Adalet Akademisi Justice Academy of Turkey    
       
Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Directorate General for International Law and Foreign    
Relations    
     
Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler Şube Müdürlüğü Section of International Organizations and Conventions    
       
Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı Department of Publications    
       
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MINISTRY OF NATIONAL DEFENSE    
       
Adli Davalar ve Mütalaalar Şube Müdürlüğü Section of Legal Cases and Opinions    
       
Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı Fuel Supply and NATO POL Facilities Operating Agency    
       
Analiz, Ölçme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü Section of Analysis, Assessment and Evaluation    
       
Ar-Ge ve Teknoloji Dairesi Department of R&D and Technology    
       
Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Dairesi Department of R&D and Technology Management    
       
Asker Alma Dairesi Başkanlığı Department of Recruitment    
       
Askeri Adalet İşleri Başkanlığı Department of Military Justice Affairs    
       
Askeri Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı Department of Military Justice Inspection Board    
       
Askeri Yardım ve Satış İşleri Koordinasyon Şube Section of Military Aid and Sale Affairs Coordination    
Müdürlüğü    
     
Bakan Yardımcılığı Office of the Deputy Minister    
       

 

T.C. Dışişleri Bakanlığı Haziran 2016  
Tercüme Dairesi Başkanlığı      
       
Bölge Hukuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü Section of Regional Legal Services    
       
Bütçe ve Mali Yönetim Şubesi Müdürlüğü Section of Budget and Financial Management    
       
Deniz Araçları Dairesi Department of Naval Platforms    
       
Deniz Silah ve Araç Tedarik Şube Müdürlüğü Section of Naval Weapons and Vessels Procurement    
       
Deniz Tesisleri Şubesi Müdürlüğü Section of Naval Facilities    
       
Elektronik Harp ve Radar Sistemleri Dairesi Department of Electronic Warfare and Radar Systems    
       
Emlak Grup Başkanlığı Department of Real Estate    
       
Emlak İşlem Yönetim Şubesi Müdürlüğü Section of Real Estate Management    
       
Enerji Verimliliği ve Çevre Yönetim Şubesi Müdürlüğü Section of Energy Efficiency and Environmental    
Management    
     
Erkan Başkanlığı Department of Senior Officers    
       
Etüt, Proje ve Keşif Şubesi Müdürlüğü Section of Survey, Project and Reconnaissance    
       
F-16 Sistem Yönetim Şube Müdürlüğü Section of F-16 System Management    
       
Fiyat ve Maliyet Analiz Dairesi Department of Price and Cost Analysis    
       
Genel Hukuki İşler Şube Müdürlüğü Section of General Legal Affairs    
       
Genel Malzeme Tedarik Şube Müdürlüğü Section of General Material  Procurement    
       
Genel Plan ve Prensipler Dairesi Department of General Planning and Policies    
       
Genel Plan ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü Section of General Planning and Coordination    
       
Genel Sekreterlik General Secretariat    
       
Harita Genel Komutanlığı General Command of Cartography    
       
Harita Yüksek Teknik Okulu Komutanlığı Command of Cartography Technical Higher School    
       
Hava Grup Komutanlığı Aviation Group Command    
       
Hava Silah ve Araç Tedarik Şube Müdürlüğü Section of Air Weapons and Aircraft Procurement    
       
Hava ve Uzay Sistemler Şube Müdürlüğü Section of Aviation and Space Systems    
       
Helikopter Daire Başkanlığı Department of Helicopter    
       
Hukuk Müşavirliği ve Davalar Dairesi Legal Office and Claims Department    
       
İdari Davalar ve Mütalaalar Şube Müdürlüğü Section of Administrative Cases and Opinions    
       
İhale İşlem Yönetim Şube Müdürlüğü Section of Tender Processing Management    
       
İhale ve Sözleşme İşlemleri Yönetim Şube Müdürlüğü Section of Tender and Contract Management    
       
İhtilaflı İşler Yönetim Şubesi Müdürlüğü Section of Litigious Affairs Management    
       
İlaç Fabrikası Komutanlığı Command of Pharmaceutical Factory    
       
İmar İşlem Yönetim Şubesi Müdürlüğü Section of Construction Processing Management    
       
İnşaat Grup Başkanlığı Department of Construction Group    
       
İnşaat Emlak ve NATO Güvenlik Yatırımları Dairesi Department of Construction Real Estate and NATO    
Security Investments    
     
Kalite Yönetim Dairesi Department of Quality Management    
       
Kamulaştırma ve Kiralama Şubesi Section of Expropriation and Leasing    
       
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Department of Laws and Decisions    
       
Kara Araçları Dairesi Department of Land Vehicles    
       
Kara Silah ve Araç Tedarik Şubesi Section of Land Weapons and Vessels Procurement    
       
Kara ve Hava Tesisleri Şubesi Section of Land and Aviation Facilities    
       
Kesin Hesap İşlem Şubesi Section of Final Account    
       
Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer Şube Section of Chemical, Biological, Radioactive and Nuclear    
Substances    
     
Kodlandırma Şube Section of Codification    
       
Komuta Kontrol ve Muhabere Elektronik Bilgi Sistem Section of Command, Control and Communications,    
Tesisleri Şubesi Electronics and Information System Facilities    
Kurumsal Yönetim Hizmetleri Müsteşar Yardımcılığı Deputy Undersecretariat of Institutional Management    
Services    
     
Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Machinery and Chemical Industry Institution    
       
Maliye Başkanlığı Department of Finance    
       

 

T.C. Dışişleri Bakanlığı Haziran 2016  
Tercüme Dairesi Başkanlığı      
       
Mayın Temizleme SFGS Tedarik Şubesi Section of Demining and Border Physical Protection    
System Procurement    
     
Merkez Dairesi Central Department    
       
Milli İnşaatlar Fiyat ve Maliyet Analiz Şubesi Section of Price and Cost Analysis of National    
Constructions    
     
Modernizasyon Mal ve Hizmet Fiyat ve Maliyet Analiz Section of Price and Cost Analysis of Modernization    
Şubesi Goods and Services    
Modernizasyon Mal ve Hizmet Tedarik Dairesi Department of Modernization Goods and Services    
Procurement    
     
Mühimmat Tedarik Şubesi Section of Ammunition Procurement    
       
Müsteşar Yardımcılığı Deputy Undersecretariat    
       
NATO Güvenlik Yatırımları Fiyat ve Maliyet Analiz Şubesi Section of Price and Cost Analysis of NATO Security    
  Investments    
Nato Güvenlik Yatırımları Grup Başkanlığı NATO Security Investments Group    
       
Özel Kalem Müdürlüğü Office of the Private Secretary    
       
Personel Başkanlığı Department of Personnel    
       
Plan Koordinasyon ve İdari Şubesi Section of Plan, Coordination and Administration    
       
Plan Koordinasyon ve İletişim Şubesi Section of Plan, Coordination and Communication    
       
Plan, Yönetim ve Koordinasyon Şubesi Section of Plan, Management and Coordination    
       
Planlama ve Koordinasyon Şubesi Section of Planning and Coordination    
       
Plan ve Mali Yönetim Şubesi Section of Plan and Financial Management    
       
Plan ve Proje Şubesi Section of Plan and Project    
       
Platform Projeleri Müsteşar Yardımcılığı Deputy Undersecretariat of Platform Projects    
       
POL Tesisleri Şubesi Section of POL Facilities    
       
Proje Yönetim ve Kabul Kısmı Division of Project Management and Acceptance    
       
Protokol ve Satış İşlem Yönetim Şubesi Section of Protocol and Sales Processing Management    
       
Rapor, İnceleme ve İşlem Şubesi Section of Report and Investigation and Processing    
       
Sağlık Dairesi Department of Health    
       
Sanayi Hizmetleri Müsteşar Yardımcılığı Deputy Undersecretariat of Industrial Services    
       
Sanayileşme Dairesi Department of Industrialization    
       
Savunma Sanayii Dış İlişkiler Dairesi Department of Defense Industry Foreign Relations    
       
Savunma Sanayii Güvenlik Şubesi Security Section of Defense Industries    
       
Savunma Sanayii İletişim ve Koordinasyon Şubesi Section of Defense Industry Communication and    
Coordination    
     
Savunma Sanayii Müşteşarlığı Undersecretariat for Defense Industries    
       
Savunma Sanayi ve Teknoloji Eğitim Merkezi Komutanlığı Defense Industries and Technology Training Center    
  Command    
Seferberlik Dairesi Department of Mobilization    
       
Sensör ve Elektronik Sistemler Şubesi Section of Sensor and Electronic Systems    
       
Silah Mühimmat Roket ve Füze Sistemleri Şubesi Section of Weapon, Ammunition, Rocket and Missile    
Systems    
     
Silah Sistemleri Dairesi Department of Weapon Systems    
       
Silah Sistemleri ve Mühimmat Şubesi Section of Weapon Systems and Ammunition    
       
Sistem Projeleri ve Lojistik Müsteşar Yardımcılığı Deputy Undersecretariat of System Projects and Logistics    
       
Sözleşme İşlem Yönetim Şubesi Section of Contract Processing Management    
       
Standardizasyon Şubesi Section of Standardization    
       
Şehitlik Yönetim Şubesi Section of Martyrdom Management    
       
TAFICS Proje Yönetim Şubesi Section of TAFICS Project Management    
       
Tedarik Hukuku İşleri Şube Section of Procurement Law Affairs    
       
Teftiş Dairesi Department of Inspection    
       

 

T.C. Dışişleri Bakanlığı Haziran 2016  
Tercüme Dairesi Başkanlığı      
       
TEKBİM ve Dokümantasyon Şubesi Section of Technical Information Center and    
Documentation    
     
Teknik Hizmetler Dairesi Department of Technical Services    
       
Teknik Kurul Technical Board    
       
Teknik Şartname Şubesi Section of Technical Specification    
       
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi Turkish Aerospace Industries Incorporation    
       
Uçak Dairesi Department of Airplane/Aircraft    
       
Uluslararası İlişkiler Şubesi Section of International Relations    
       
Uluslararası İşbirliği Dairesi Department of International Cooperation    
       
Uluslararası Anlaşmalı Mal ve Hizmet Tedarik Şubesi Section of International  Agreement Based Goods and    
Service Procurement    
     
Uzay ve İnsansız Sistemler Dairesi Department of Space and Unmanned Systems    
       
Yönetim ve Kontrol Şubesi Section of Management and Control    
       
MSB Müsteşarlığı Undersecretariat of Ministry of National Defense    
       
Maliye Başkanlığı Department of Finance    
       
Bilgi Yönetimi, Bilişim ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı Department of Data Management, Informatics and    
  Communication Technologies    
Müsteşar Adli İşler Yardımcılığı Deputy Undersecretariat of Justice Affairs    
       
Müsteşar İdari Yardımcılığı Deputy Undersecretariat of Administration    
       
Müsteşar Teknoloji ve Koordinasyon Yardımcılığı Deputy Undersecretariat of Technology and Coordination    
       
Müsteşar Tedarik ve İnşaat Yardımcılığı Deputy Undersecretariat of Procurement and Construction    
       
Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Section of Strategy Development    
       
Bilişim ve İletişim Teknolojileri Dairesi Başkanlığı Department of Informatics and Communication    
Technologies    
     
Bilişim ve İletişim Teknolojileri Güvenliği Dairesi Department of Informatics and Communication Security    
Başkanlığı    
     
İç Denetim Birimi Başkanlığı Department of Internal Audit Unit    
       
İç Denetim Kurulu Internal Audit Board    
       
Askeri İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Department of Military Issues Inspection Board    
       
Teftiş Kurulu Başkanlığı Department of Inspection Board    
       
Personel Yönetim ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Department of Personnel Management and Training    
       
ARGE ve Teknoloji Dairesi Başkanlığı Department of R&D and Technology    
       
Savunma Sanayi Asya ve Afrika Şubesi Defense Industry Asia and Africa Section    
       
Askeri Adalet Teftiş Kurulu Military Justice Inspection Board    
       
Askeri Adalet İşleri Başkanlığı Department of Military Justice Affairs    
       
Savunma Sanayi Avrupa ve Amerika Şubesi Defense Industry Europe and America Section    
       
Cari Mal ve Hizmet Tedarik Dairesi Başkanlığı Department of Current Goods and Services Procurement    
       
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MINISTRY OF INTERIOR    
       
AB ve Uluslararası Fonlar Şubesi Section of EU and International Funds    
       
Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Disaster and Emergency Management  Center    
       
Araştırma ve Etütler Merkezi Center for Research and Studies    
       
AR-GE Bürosu Office  of R&D    
       
Avrupa Birliği ile İlişkiler Şubesi Section of European Union Relations    
       
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Department of European Union and Foreign Relations    
       
Azınlık Sorunlarının Değerlendirilmesi Şubesi Section of Evaluation of Minority Issues    
       
Bakan Yardımcılığı Office of the Deputy Minister    
       
Bakanlık Encümeni Ministerial Committee    
       
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Office of Press and Public Relations Counsellor    
       
Bilgi İşlem Dairesi Department of Information Technologies    
       

 

T.C. Dışişleri Bakanlığı Haziran 2016  
Tercüme Dairesi Başkanlığı      
       
Dernekler Dairesi Department of Associations    
       
Dış İlişkiler Şubesi Section of Foreign Relations    
       
Dış İlişkiler ve Proje Dairesi Department of Foreign Relations and Projects    
       
Eğitim Dairesi Başkanlığı Department of Training    
       
Emniyet Genel Müdürlüğü Directorate General of Security    
       
Emniyet Koordine Müdürlüğü Coordination Directorate of Police    
       
Jandarma Koordine Müdürlüğü Coordination Directorate of Gendarmerie    
       
Gümrük Koordine Müdürlüğü Section of Coordination of Customs    
       
Fişleme Şubesi Section of Tagging    
       
Genel Sekreterlik General Secretariat    
       
Hukuk Müşavirliği Office of Legal Counsellor    
       
İç Denetim Birimi Internal Auditing Unit    
       
İdari ve Mali İşler Dairesi Department of Administrative and Financial Affairs    
       
İller İdaresi Genel Müdürlüğü Directorate General of Provincial Administration    
       
İltica ve Göç Bürosu Bureau of Asylum and Immigration    
       
İnsan Hakları Şubesi Section of Human Rights    
       
İnterpol -Europol Sirene Dairesi Department of Interpol-Europol-Sirene    
       
Jandarma Genel Komutanlığı General Command of Gendarmerie    
       
Kaçakçılık, Arşiv ve Sicil Şubesi Section of Archiving, Recording for Smuggling    
       
Kaçakçılık, Harekât ve Değerlendirme Şubesi Section of Smuggling Operation and Appraisal    
       
Kaçakçılık, İstihbarat, Harekât, Bilgi Toplama Dairesi Department of Smuggling, Intelligence, Operation and    
Data Collection    
     
Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu Smuggling, Intelligence Coordination Board    
       
Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Şube Müdürlüğü Section of Intelligence Coordination for Smuggling    
       
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Department for Fighting against Smuggling and Organized    
Crimes    
     
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Directorate General of Local Administrations    
       
Kaçakçılık Şubesi Section of Smuggling    
       
Müsteşarlık İzleme Grubu Başkanlığı Undersecretariat Monitoring Group    
       
Müsteşarlık Makamı Office of Undersecretariat    
       
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Directorate General of Civil Registration and Citizenship    
Affairs    
     
Özel Kalem Müdürlüğü Office of the Private Secretary    
       
Pasaport Dairesi Department of Passport    
       
Personel Genel Müdürlüğü Directorate General for Personnel    
       
Proje Şubesi Section of Project    
       
Projeler Şubesi Section of Projects    
       
Sahil Güvenlik Komutanlığı Command of Coast Guard    
       
Sınır Yönetimi Mevzuatı ve İdari Kapasitesi Geliştirme ve Office of Development and Implementation of Border    
Uygulama Bürosu Management Legislation and Administrative Capacity    
       
Strateji Geliştirme Başkanlığı Directorate for Strategy Development    
       
Strateji Geliştirme Şubesi Section of Strategy Development    
       
Tanık Koruma Kurulu Board of Witness Protection    
       
Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı (Teftiş Kurulu) Civil Inspection Board    
       
Tercüme Büro Amirliği Administrative Office for Translation    
       
Toplumla İlişkiler Dairesi Department of Public Relations    
       
Uluslararası Kuruluşlar Büro Amirliği Administrative Office for International Organizations    
       
Uluslararası Kuruluşlar ve Protokol Şubesi Section of International Organizations and Protocol    
       
Uluslararası Teknik Hizmetler Şubesi Section of International Technical Services    
       
Umumi Pasaport Büro Amirliği Administrative Office of Regular Passport    
       

 

T.C. Dışişleri Bakanlığı Haziran 2016  
Tercüme Dairesi Başkanlığı      
       
Valilikler Governorates    
       
Vize Büro Amirliği Administrative Office for Visa    
       
Yabancılar Büro Amirliği Administrative Office for Foreigners    
       
Yabancılar Hudut İltica Dairesi Department of Foreigners, Borders and Asylum    
       
Yabancılar Şubesi Section for Foreigners    
       
Yurtdışı Dernekler Büro Amirliği Administrative Office for Associations Abroad    
       
Yurtdışı Eğitim ve Araştırma Büro Amirliği Administrative Office for  Training and Investigation    
Abroad    
     
Yurtdışı Teşkilatı Büro Amirliği Administrative Office for Organization Abroad    
       
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS    
       
Acil Durum Yönetimi Merkezi Emergency Management Center    
       
AGİT, Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Genel Müdür Deputy Directorate General of OSCE, Arms Control and    
Yardımcılığı Disarmament    
Amerika Genel Müdür Yardımcılığı Deputy Directorate General for America    
       
Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü Directorate General of Research and Security Affairs    
       
Araştırma Genel Müdür Yardımcılığı Deputy Directorate General of Research    
       
Avrupa Birliği Katılım Süreci Genel Müdür Yardımcılığı Deputy Directorate General for European Union    
Accession Process    
     
Avrupa Birliği Siyasi İşler Genel Müdür Yardımcılığı Deputy Directorate General for European Union Political    
Affairs    
     
Avrupa Genel Müdürlüğü Directorate General for Europe    
       
Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığı Deputy Directorate General for European Union    
       
Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür Deputy Directorate General for Council of Europe and    
Yardımcılığı Human Rights    
Bakan Özel Kalem Müdürlüğü Cabinet of the Minister    
       
Bakan Özel Müşavirliği Special Counsellor to the Minister    
       
Bakan Yardımcılığı Office of the Deputy Minister    
       
Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdürlüğü Directorate General for the Balkans and Central Europe    
       
Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcılığı Deputy Directorate General for the Balkans and Central    
Europe    
     
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Office of Press and Public Relations Counsellor    
       
Batı Afrika Genel Müdür Yardımcılığı Deputy Directorate General for Western Africa    
       
Bilişim Teknolojileri Dairesi Department of Information Technologies    
       
Büyükelçilikler Embassies    
       
Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü Directorate General of Multilitarel Economic Affairs    
       
Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığı Deputy Directorate General for Multilitarel Economic    
Affairs    
     
Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğü Directorate General of Multilateral Political Affairs    
       
Daimi Temsilcilikler Permanent Representations    
       
Denizcilik Havacılık ve Hudut Genel Müdür Yardımcılığı Deputy Directorate General for Maritime Affairs, Aviation    
and Borders    
     
Dış Politika Danışma Kurulu Advisory Board for Foreign Policy    
       
Diplomasi Akademisi Diplomatic Academy    
       
Diplomatik Arşiv Dairesi Directorate of Diplomatic Archives    
       
Doğu Afrika Genel Müdür Yardımcılığı Deputy Directorate General for Eastern Africa    
       
Doğu Asya Genel Müdür Yardımcılığı Deputy Directorate General for Eastern Asia    
       
Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcılığı Deputy Directorate General for Eastern Europe    
       
Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü Directorate General of Economic Affairs    
       
Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığı Deputy Directorate General of Economic Affairs    
       
Enerji, Su, Çevre İşleri Genel Müdür Yardımcılığı Deputy Directorate General of Energy, Water,    
Environmental Affairs    
     
Enformasyon Genel Müdürlüğü Directorate General of Information    
       

 

T.C. Dışişleri Bakanlığı Haziran 2016  
Tercüme Dairesi Başkanlığı      
       
Enformasyon Genel Müdür Yardımcılığı Deputy Directorate General of Information    
       
Genel ve İkili Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığı Deputy Directorate General for General and Bilateral    
Economic Affairs    
     
Göç, İltica ve Vize Genel Müdür Yardımcılığı Deputy Directorate General of Immigration, Asylum and    
Visa    
     
Güney Asya Genel Müdür Yardımcılığı Deputy Directorate General for Southern Asia    
       
Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcılığı Deputy Directorate General for Southeastern Asia and the    
Pasific    
     
Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcılığı Deputy Directorate General for Security and Intelligence    
       
Hukuk Müşavirliği Office of Legal Counsellor    
       
Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı Deputy Directorate General for Relations with Iraq    
       
İç Denetim Birimi Internal Auditing Unit    
       
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Department of Administrative and Financial Affairs    
       
İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğü Directorate General of Bilateral Political Affairs    
       
İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü Directorate General of Bilateral Economic Relations    
       
İkili Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığı Deputy Directorate General for Bilateral Economic Affairs    
       
İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Directorate General for Bilateral Political Affairs and    
Müdürlüğü Maritime-Aviation, Borders    
İnsan Kaynakları Dairesi Department of Human Resources    
       
İstanbul, İzmir, Edirne ve Antalya Temsilcilikleri Representations in Istanbul, İzmir, Edirne and Antalya    
       
Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğü Directorate General for Consular Affairs    
       
Konsolosluk İşleri Genel Müdür Yardımcılığı Deputy Directorate General for Consular Affairs    
       
Koordinatörlükler Coordinatorships    
       
Kuzey Avrupa ve Baltıklar Genel Müdür Yardımcılığı Deputy Directorate General for Northern Europe and the    
Baltics    
     
Kuzeydoğu Akdeniz Genel Müdür Yardımcılığı Deputy Directorate General for Northeastern    
Mediterranean    
     
Kültür İşleri Genel Müdür Yardımcılığı Deputy Directorate General for Cultural Affairs    
       
Kültürel Diplomasi Genel Müdür Yardımcılığı Deputy Directorate General for Cultural Diplomacy    
       
Merkezi ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcılığı Deputy Directorate General for Central and Middle    
Europe    
     
Müsteşarlık Undersecretariat    
       
Müsteşar Özel Kalem Müdürlüğü Cabinet  of the Undersecratary    
       
Müsteşar Özel Müşavirliği Office of the Special Counsellor to the Undersecretary    
       
NATO ve Avrupa Atlantik Güvenlik Savunma İşleri Genel Deputy Directorate General for NATO and European-    
Müdür Yardımcılığı Atlantic Security Affairs    
Nöbetçi Memurluk Office On Call    
       
Orta Asya ve Kafkasya Genel Müdür Yardımcılığı Deputy Directorate General for Central Asia and Caucasus    
       
Ortadoğu Genel Müdür Yardımcılığı Deputy Directorate General for Middle East    
       
Protokol Genel Müdürlüğü Directorate General of Protocol    
       
Protokol Genel Müdür Yardımcılığı Deputy Directorate General of Protocol    
       
Siyaset Planlama Genel Müdürlüğü Directorate General of Policy Planning    
       
Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı Deputy Directorate General of Policy Planning    
       
Strateji Geliştirme Başkanlığı Directorate  for Strategy Development    
       
Stratejik Araştırmalar Merkezi Center for Strategic Research    
       
Teftiş Kurulu Başkanlığı Inspection Board    
       
Tercüme Dairesi Directorate of Translation    
       
Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü Directorate General of International Security Affairs    
       
Uluslararası Hukuk Genel Müdürlüğü Directorate General for International Law    
       

 

T.C. Dışişleri Bakanlığı Haziran 2016  
Tercüme Dairesi Başkanlığı      
       
Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcılığı Deputy Directorate General for International Law    
       
Uluslararası Siyasi Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcılığı Deputy Directorate General for International Political    
Institutions    
     
Yurtdışı Tanıtım Genel Müdür Yardımcılığı Deputy Directorate General of Overseas Promotion    
       
Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İlişkiler Genel Müdürlüğü Deputy Directorate General of Overseas Promotion and    
Cultural Affairs    
     
Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Emlak Genel Müdür Deputy Directorate General for Turkish Citizens Abroad    
Yardımcılığı and Property    
MALİYE BAKANLIĞI MINISTRY OF FINANCE    
       
AB Nezdinde (Brüksel) Türkiye Daimi Temsilciliği Maliye Office of Financial  Counsellor to the Permanent    
Müşavirliği Respresentation of Turkey to EU    
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Directorate of the European Union and Foreign Affairs    
       
Bakan Yardımcılığı Özel Kalem Müdürlüğü Office of the Deputy Minister of Finance    
       
Bakanlık Müşavirleri Advisors to the Minister of Finance    
       
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Office of Press and Public Relations Counsellor    
       
Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Office of the Chief Legal Counsellor and Directorate    
General of Trial    
     
Başkonsolosluk Maliye Ataşelikleri Offices of Financial Attaché of Consulate General    
       
Bilgi İşlem Dairesi Department of Information Technologies    
       
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Directorate General of Budget and Fiscal Control    
       
Büyükelçilik Maliye Müşavirlikleri Offices of Financial Councellor of the Embassy    
       
Daimi Maliye Temsilcilikleri Permanent Representations of Ministery of Finance    
       
Defterdarlıklar District Treasuries    
       
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Directorate General of State Supply Office    
       
Gelir İdaresi Başkanlığı Revenue Administration    
       
Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü Directorate General  of Revenue Policies    
       
İç Denetim Birimi Başkanlığı Internal Audit Unit    
       
İç Denetim Koordinasyon Kurulu Internal Audit Coordination Board    
       
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Department of Administrative and Financial Affairs    
       
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Public Oversight, Accounting and Auditing  Standarts    
  Authority    
Kamu İhale Kurumu Public Procurement Authority    
       
Kefalet Sandığı Başkanlığı Fund of Bail    
       
Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı  Nezdinde (Brüksel) Office of Financial Affairs Counsellor to the Permanent    
Representation of Turkey to  North Atlantic Treaty    
Türkiye Daimi Temsilciliği Maliye Müşavirliği    
Oganization    
     
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Financial Crimes Investigation Board    
       
Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu Coordination Board for Combatting Financial Crimes    
       
Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Center for Advanced Training    
       
Milli Emlak Genel Müdürlüğü Directorate General of National Property    
       
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Directorate General of National Lottery Administration    
       
Muhasebat Genel Müdürlüğü Directorate General of Public Accounts    
       
Müsteşarlık Makamı Undersecretariat of Ministry of Finance    
       
OECD nezdinde (Paris) Türkiye Daimi Temsilciliği Maliye Office of Financial Counsellor to the Permanent    
Müşavirliği Representation of OECD    
Özel Kalem Müdürlüğü Office of the Private Secretary    
       
Özelleştirme İdaresi Privatization Administration    
       
Personel Genel Müdürlüğü Directorate General of Personnel    
       
Strateji Geliştirme Başkanlığı Directorate for Strategy Development    
       
Vergi Dairesi Başkanlığı Tax Office Directorate    
       
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Turkish Tax Inspection Board    
       

 

T.C. Dışişleri Bakanlığı Haziran 2016  
Tercüme Dairesi Başkanlığı      
       
Vergi Konseyi Tax Council    
       
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION    
       
Milli Eğitim Bakanlığı Ministry of National Education    
       
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Directorate General for European Union and Foreign    
Relations    
     
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Office of Press and Public Relations Counsellor    
       
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Directorate for Information Technologies    
       
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Directorate General for Support Services    
       
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Directorate General for Religous Education    
       
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Directorate General for Life Long Learning    
       
Hukuk Müşavirliği Office of Legal Counsellor    
       
İç Denetim Birimi Başkanlığı Directorate for Internal Auditing Unit    
       
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Directorate General for Human Resources    
       
İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı Directorate for Construction and Real Estate    
       
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Directorate General for Vocational and Technical    
Education    
     
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Directorate General for Secondary Education    
       
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Directorate General for Teacher Training and    
Improvement    
     
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Directorate General for Measurement, Assessment and    
Müdürlüğü Examination Services    
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Directorate General for Special Education and Guidance    
Services    
     
Özel Kalem Müdürlüğü Office of the Private Secretary    
       
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Directorate General for Private Education Institutions    
       
Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Directorate for Guidance and Inspection    
       
Strateji Geliştirme Başkanlığı Directorate for Strategy Development    
       
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Board of Education    
       
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Directorate General for Basic Education    
       
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Directorate General for Innovation and Education    
Technologies    
     
Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü Directorate General for Higher and Foreign Education    
       
Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı Department for Research, Development and Projects    
       
Avrupa Birliği ve Projeler Koordinasyon Daire Başkanlığı Department for European Union and Projects    
Coordination    
     
Baskı ve Sevk Hizmetleri Daire Başkanlığı Department for Printing and Delivery Services    
       
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Emlak Daire Başkanlığı Department for Geographic Information Systems and Real    
Estate    
     
Dönüşüm ve Teşvikler Daire Başkanlığı Department for Conversions and Financial Incentives    
       
Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Department for Improving Learning Processes and    
Daire Başkanlığı Educational Environments    
Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı Department for Education and Training    
       
Eğitim Politikaları Daire Başkanlığı Department for Educational Policies    
       
Eğitim Teknolojileri Geliştirme ve Projeler Daire Department for Educational Technologies Development    
Başkanlığı and Projects    
Eğitim Teknolojileri ve Teknik Destek Daire Başkanlığı Department for Educational Technologies and Technical    
Support    
     
Eğitim Yayınları ve İçerik Yönetimi Daire Başkanlığı Department for Educational Publications and Content    
Management    
     
Elektronik Eğitim İçerikleri Daire Başkanlığı Department for Electronic Educational Contents    
       
Erken Çocukluk Eğitimi Daire Başkanlığı Department for Early Childhood Education    
       
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Department for Administrative and Financial Affairs    
       

 

T.C. Dışişleri Bakanlığı Haziran 2016  
Tercüme Dairesi Başkanlığı      
       
İkili İlişkiler Daire Başkanlığı Deparment for Bilateral Relations    
       
İletişim Daire Başkanlığı Department for Communication    
       
İnceleme ve Soruşturma Daire Başkanlığı Department for Examining and Investigation    
       
İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Department for Monitoring and Evaluation    
       
İzleme ve Denetim Koordinasyon Daire Başkanlığı Department for Monitoring and Auditing Coordination    
       
İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Daire Başkanlığı Department for Monitoring, Evaluation and Coordination    
       
Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı Department for Quality Improvement    
       
Kalite Standartları ve Projeler Daire Başkanlığı Department for Quality Standards and Projects    
       
Kurul ve Şura İşleri Daire Başkanlığı Department for Board and Council Affairs    
       
Maarif Müfettişleri Eğitim ve Koordinasyon Daire Department for Training and Coordination for Education    
Başkanlığı Inspectors    
Okullar Daire Başkanlığı Department for Schools    
       
Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı Department for Student Affairs and Social Activities    
       
Öğretim Programları Daire Başkanlığı Department for Curricula    
       
Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Hizmetleri Daire Department for Measurement, Assessment and Placement    
Başkanlığı Services    
Özel Kurumlar Daire Başkanlığı Department for Private Institutions    
       
Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığı Department for Planning and Coordination    
       
Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı Department for Programs and Teaching Materials    
       
Rehberlik ve Denetim Daire Başkanlığı Department for Guidance and Inspection    
       
Sınav Güvenliği ve Sınav Yönetimi Daire Başkanlığı Department for Examination Security and Management    
       
Sınav Yönetimi, Moral Motivasyon ve Rehberlik Daire Department for Examination Management, Motivation and    
Başkanlığı Guidance    
Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı Deparment for System Management    
       
Soru Oluşturma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Department for Preparing and Developing Questions    
       
Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlığı Department for Social Partners and Projects    
       
Sosyal, Kültürel Eğitimler ve Faaliyetler Daire Başkanlığı Department for Social, Cultural Trainings and Activities    
       
Trafik ve Sürücü Eğitimleri Daire Başkanlığı Department for Traffic and Driver Trainings    
       
Uluslararası Anlaşmalar ve Burslar Daire Başkanlığı Department for International Agreements and Scholarships    
       
Uluslararası Dini Eğitim Öğretim Daire Başkanlığı Department fot International Religious Education and    
Training    
     
Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanlığı Deparment for International Organizations    
       
Veri Analizi İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Department for Data Analysis, Monitoring and Assessment    
       
Yapı İşleri Daire Başkanlığı Department for Construction    
       
Yatırımlar ve Kamu Özel İş Birliği Daire Başkanlığı Department for Investments and Public Private Partnership    
       
Yaygın ve Mesleki Eğitim Daire Başkanlığı Department for Non-Formal and Vocational Education    
       
Yurtdışı Teşkilatı Daire Başkanlığı Department for Missions Abroad    
       
Yurtlar ve Pansiyonlar Daire Başkanlığı Department for Dormitories and Student Hostels    
       
Eğitim Ateşeliği Office of Educational Attaché    
       
Eğitim Müşavirliği Office of Education Counseller    
       
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Provincial Directorate of National Education    
       
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü District Directorate of National Education    
       
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MINISTRY OF ENVIRONMENT AND    
URBANIZATION    
     
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Directorate General for Infrastructure and Urban    
Transformation Services    
     

 

T.C. Dışişleri Bakanlığı   Haziran 2016  
Tercüme Dairesi Başkanlığı        
       
Avrupa Birliği ve Projeler  Şube Müdürlüğü Section of European Union and Projects    
       
Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı Directorate of European Union Investments    
       
Bakan Yardımcılığı Office of the Deputy Minister    
       
Bakanlık Müşavirliği Office of Ministerial Counsellor    
       
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Office of Press and Public Relations Counsellor    
       
Bölge Temiz Hava Merkezi Müdürlükleri Directorates of Regional Clean Air Centers    
       
Bölgesel ve İkili İlişkiler Şube Müdürlüğü Section of Regional and Bilateral Relations    
       
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Directorate General of Geographic Information Systems    
       
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Directorate General of Environmental Management    
       
Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Directorate General of Environmental Impact    
Müdürlüğü   Assesment,Permit and  Inspection    
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Directorate of Support Services    
         
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Directorate of Foreign Relations    
       
Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Directorate of Revolving Fund    
       
Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu Revolving Fund Board of Directors    
         
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Directorate of Training and Publication    
       
Hukuk Müşavirliği Office of Legal Counsellor    
       
İç Denetim Birimi Başkanlığı Directorate of Internal Auditing Unit    
       
İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri Provincial Directorates for Environment and Urbanization    
         
İller Bankası Anonim Şirketi İller Bank      
       
Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Directorate General of Spatial Planning    
       
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Directorate General of Vocational Services    
       
Müsteşarlık Makamı Undersecretariat    
       
Özel Kalem Müdürlüğü Office of the Private Secretary    
       
Personel Dairesi Başkanlığı Directorate of Personnel    
       
Protokol ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü Section of Protocol and Coordination    
         
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Directorate for Guidance and Inspection    
         
Strateji Geliştirme Başkanlığı Directorate for Strategy Development    
       
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü General Directorate for Protection of Natural Assets    
       
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Directorate General of Land Registry and Cadastre    
       
Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler Şube Müdürlüğü Section of International Institutions and Conventions    
       
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Directorate General of Construction Works    
       
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Directorate of High Technics Board    
       
SAĞLIK BAKANLIĞI MINISTRY OF HEALTH    
         
Avrupa Birliği Dairesi Department for European Union    
         
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Directorate General for Foreign Relations and European    
Union      
         
Eğitim ve Destek Hizmetleri  Dairesi Department of Training and Support Services    
       
İkili İlişkiler Dairesi Department of Bilateral Relations    
       
Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Directorate General for Health Research    
       
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Directorate General for Health Information Systems    
       
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Directorate General for Health Improvement    
       
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Directorate General for Health Services    
       
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Directorate General for Health Investments    
       
Strateji Geliştirme Başkanlığı Directorate for Strategy Development    
       
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Public Health Institution of Turkey    
         
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Directorate General of Health Services for Borders and    
Coasts of Turkey    
       

 

T.C. Dışişleri Bakanlığı Haziran 2016  
Tercüme Dairesi Başkanlığı      
       
Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Pharmaceuticals and Medical Devices Administration of    
Turkey    
     
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Public Hospitals Administration of Turkey    
       
Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler  Dairesi Department of Relations with International Organizations    
       
ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME MINISTRY OF TRANSPORT, MARITIME AND    
BAKANLIĞI COMMUNICATIONS    
Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Disaster and Emergency Management Center    
       
Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Directorate General of Infrastructure Investments    
       
Araştırma Merkezi İzleme ve Yönlendirme Kurulu Research Center Monitoring and Steering Board    
       
Bakan Müşavirleri Counsellor to the Minister    
       
Bakan Yardımcılığı Office of the Deputy Minister    
       
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Office of Press and Public Relations Counsellor    
       
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Department  of Information Technologies    
       
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Information Technologies and Communications Authority    
       
Bölge Müdürlükleri Regional Directorates    
       
Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Directorate General of Railway Regulation    
       
Demiryolu Koordinasyon Kurulu Railway Coordination Board    
       
Denetim Hizmetleri Başkanlığı Directorate of Inspection Services    
       
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü Directorate General of Maritime and Inland Waters    
Regulation    
     
Denizcilik Müsteşarlığı Undersecretariat for  Maritime Affairs    
       
Denizdibi Tarama Başmühendislikleri Chief Engineering of Submarine Scanning    
       
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Department  of Support Services    
       
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Directorate General of State Railways    
       
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Directorate General of State Airports Authority    
       
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Directorate General of Foreign Relations and European    
Union    
     
Döner Sermaye İşletme Dairesi Revolving Fund Management Department    
       
Haberleşme Genel Müdürlüğü Directorate General of Communications    
       
Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü Directorate General of Aeronautics and Space    
Technologies    
     
Hukuk Müşavirliği Office of Legal Counsellor    
       
İç Denetim Birimi Internal Auditing Unit    
       
İnternet Geliştirme Kurulu Internet Development Board    
       
Karayolları Genel Müdürlüğü Directorate General of Highways    
       
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Directorate General of Road Transport Regulation    
       
Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu Accident Research and Investigation Board    
       
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Directorate General of Coastal Safety    
       
Kurullar Boards    
       
Liman Başkanlıkları Port Authorities    
       
Müsteşarlık Makamı Office of Undersecretariat    
       
Özel Kalem Müdürlüğü Office of the Private Secretary    
       
Personel ve Eğitim Dairesi Department  of Personnel and Training    
       
PTT Genel Müdürlüğü Post and Telegraph Corporation    
       
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Directorate General of Civil Aviation    
       
Strateji Geliştirme Başkanlığı Directorate for Strategy Development    
       
Şûra Düzenleme Kurulu Forum Organization Board    
       
Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Directorate General for Dangerous Goods and Combined    
Müdürlüğü Transport Regulation    
Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü Directorate General of Shipyards and Coastal Structures    
       

 

T.C. Dışişleri Bakanlığı Haziran 2016  
Tercüme Dairesi Başkanlığı      
       
Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Turksat Satellite Communications and Cable TV    
Şirketi Operations Company    
Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı Department of Revolving Fund Management    
       
Ulaştırma Şurası Transport  Council    
       
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Transport, Maritime Affairs and Communications    
Başkanlığı Research Center    
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE AND    
LIVESTOCK    
     
Bakan Yardımcılığı Office of the Deputy Minister    
       
Müsteşarlık Undersecretariat    
       
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Department of Guidance and Inspection    
       
Hukuk Müşavirliği Office of Legal Counsellor    
       
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Directorate General of Food and Control    
       
Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı Department of Animal Health and Quarantine    
       
Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı Department of Plant Health and Quarantine    
       
Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı Department of Food Establishments and Codex    
       
Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı Department of Veterinary Health Products and Public    
Health    
     
Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Daire Başkanlığı Department of Food Control and Laboratories    
       
Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanlığı Department of Border Inspection for Plant and Plant    
Products    
     
Hayvan ve Hayvansal Ürünler Sınır Kontrol Daire Department of Border Inspection for Animal and Animal    
Başkanlığı Products    
Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanlığı Department of Plant Protection Products    
       
Yem Daire Başkanlığı Department of Feed    
       
Risk Değerlendirme Daire Başkanlığı Department of Risk Assessment    
       
Bağlı Kurumlar Institution    
       
Şap Enstitüsü Müdürlüğü Foot-and-Mouth Disease Institute    
       
Veteriner Kontrol Enstitüleri Veterinary Control  Institutes    
       
Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı National Food Reference Laboratory    
       
Bursa Gıda ve Yem Kontrol  Merkez Araştırma Enstitüsü Bursa Central Research Institute of Food and Feed Control    
       
Veteriner Sınır Kontrol Noktaları Veterinary Border Inspection Posts    
       
Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Etlik Veterinary Control Central Research Institute    
       
Zirai Karantina Müdürlükleri Directorates of Agricultural Quarantine    
       
Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri Food Control Laboratory Directorates    
       
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Directorate General of Plant Production    
       
Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanlığı Department of Field and Horticultural Crops    
       
Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkanlığı Department of Meadow, Pasture and Forage Crops    
       
Tohumculuk Daire Başkanlığı Department of Seed    
       
Bitki Besleme ve Teknoloji Geliştirme Daire Başkanlığı Department of Plant Nutrition and Technology    
Development    
     
İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanlığı Department of Good Agriculture Practices and Organic    
  Farming    
Tarım Havzaları Daire Başkanlığı Department of Agricultural Basins    
       
Hayvancılık Genel Müdürlüğü Directorate General of Livestock    
       
Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Daire Başkanlığı Department of Bovine and Ovine-Caprine Animal    
Breeding    
     
Kanatlılar ve Küçükevciller Daire Başkanlığı Department of Poultry and Small Domestic Animals    
       
Islah ve Geliştirme Daire Başkanlığı Department of Animal Breeding    
       
Altyapı ve Çevre İzleme Daire Başkanlığı Department of Infrastructure and Environmental    
Monitoring    
     
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Directorate General for European Union and Foreign    
Relations    
     

 

T.C. Dışişleri Bakanlığı Haziran 2016  
Tercüme Dairesi Başkanlığı      
       
İkili İlişkiler ve Protokol Daire Başkanlığı Department of Bilateral Relations and Protocol    
       
Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanlığı Department of International Organizations    
       
Avrupa Birliği Uyum Daire Başkanlığı Department of EU Harmonization    
       
Ekonomik ve Teknik İlişkiler Daire Başkanlığı Department of Economic and Technical Relations    
       
İdari İşler ve Koordinasyon Dairesi Department of Administrative Affairs and Coordination    
       
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Directorate General of Fisheries and Aquaculture    
       
Avcılık ve Kontrol Daire Başkanlığı Department of Fisheries and Control    
       
Yetiştiricilik Daire Başkanlığı Department of Aquaculture    
       
Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Yapıları Daire Başkanlığı Department of Resource Management and Fisheries    
Structures    
     
İstatistik ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı Department of Statistics and Information Systems    
       
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Directorate General of Agricultural Reform    
       
Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Managing Authority for EU Structural Adjustment    
Başkanlığı    
     
Teşkilatlanma Daire Başkanlığı Department of Producer Organisations    
       
Pazarlama Daire Başkanlığı Department of Marketing    
       
Tarımsal Desteklemeler Daire Başkanlığı Department of Agricultural Supports    
       
Tarım Arazileri Değerlendirme Daire Başkanlığı Department of Agricultural Land Evaluation    
       
Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanlığı Department of Agricultural Insurance and Natural    
Disasters    
     
Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Department of Land Consolidation and On-farm    
Daire Başkanlığı Development Services    
Tarım Arazileri Yönetimi Daire Başkanlığı Department of Agricultural Land Management    
       
Arazi Edindirme Daire Başkanlığı Department of Land Banking    
       
Tarımsal Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Daire Department of Agri-Environment and Conservation of    
Başkanlığı Natural Resources    
Proje ve Kesin Hesap Daire Başkanlığı Department of Projects and Final Account    
       
İstatistik ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Department of Statistics and Analysis    
       
Arazi Islahı ve Sulama Sistemleri Daire Başkanlığı Department of Land Reclamation and Irrigation Systems    
       
Kırsal Kalkınma ve Kredilendirme Daire Başkanlığı Department of Rural Development and Credits    
       
Entegre İdare ve Kontrol Daire Başkanlığı Department of Integrated Administration and Control    
System    
     
Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı Department of Agriculture and Livestock Organised    
Zones    
     
Tarım Alet ve Makineleri Test Merkezi Müdürlüğü Directorate of Agricultural Equipment and Machinery    
Testing Centre    
     
Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı Department of Organized Agriculture and Livestock Zones    
       
Tarım Alet ve Makineleri Test Merkezi Müdürlüğü Directorate of Testing Center of Agricultural Equipment    
and Machinery    
     
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Directorate General of Agricultural Researches and    
Policies    
     
Tarla Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanlığı Department of Field Crops Research    
       
Bahçe Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanlığı Department of Horticultural Crops Research    
       
Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanlığı Department of Livestock and Fisheries Research    
       
Toprak – Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanlığı Department of Soil-Water Resources Research    
       
Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı Department of Plant Health Research    
       
Hayvan Sağlığı Gıda ve Yem Araştırmaları Daire Department of Animal Health, Food and Feed Research    
Başkanlığı    
     
Tarımsal Ekonomi ve Politika Araştırmaları Daire Department of Agricultural Economy and Policy Research    
Başkanlığı    
     
Merkez Araştırma  Enstitüleri Central Research Institutes    
       

 

T.C. Dışişleri Bakanlığı Haziran 2016  
Tercüme Dairesi Başkanlığı      
       
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Field Crops Central Research Institute,Ankara    
Müdürlüğü,Ankara    
     
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Atatürk Horticultural Central Research Institute,Yalova    
Müd.Yalova    
     
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müd.Ankara Plant Health Central Research Institute,Ankara    
       
Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Arş. Ens. Soil, Fertilizer and Water Resources Central Research    
Müd.Ankara Institute.Ankara    
Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü Müd.Ankara Livestock Central Research Institute.Ankara    
       
Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müd.Trabzon Fisheries Central Research Instıtute Trabzon    
       
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Food and Feed Control Central Research Institute.Bursa    
Müd.Bursa    
     
Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü Agricultural Economy And Policy Development    
Müd.Ankara Institute.Ankara    
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Mrk. GAP International Agricultural Research and Training    
Müd.Diyarbakır Center.Diyarbakır    
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi International Agricultural Research and Training Center –    
Müdürlüğü – İzmir İzmir    
Bölgesel Araştırma  Enstitüleri Regional Research Institutes    
       
Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Mediterranean Fisheries Research, Production and    
Müdürlüğü – Antalya Training Institute – Antalya    
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – West Mediterranean Agricultural Research Institute –    
Antalya Antalya    
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – East Mediterranean Agricultural Research Insitute- Adana    
Adana    
     
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – Edirne Thrace Agricultural Research Institute – Edirne    
       
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – East Anatolian Agricultural Research Institute – Erzurum    
Erzurum    
     
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – Transitional Zone Agricultural Research Institute –    
Eskişehir Eskişehir    
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müd.İzmir Aegean Agricultural Research Institute.İzmir    
       
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müd.Samsun Black Sea  Agricultural Research Institute.Samsun    
       
GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müd.Şanlıurfa GAP Agricultural Research Institute. Şanlıurfa    
       
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Ens. Bahri Dagdas International Agricultural Research    
Müd.Konya Institute.Konya    
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Agriculture and Rural Development Support Institution    
       
Strateji Geliştirme Başkanlığı Directorate for Strategy Development    
       
İç Denetim Birimi Başkanlığı Department of Internal Audit Unit    
       
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Directorate General of Agricultural Enterprises    
       
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Directorate General of Turkish Grain Board    
       
Personel Genel Müdürlüğü Directorate General of Personnel    
       
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Department of Supporting Services    
       
Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı Department of Training, Extension and Publications    
       
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Department of Information Technologies    
       
Özel Kalem Müdürlüğü Office of Private Secretary    
       
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Office of Press and Public Relations Counsellor    
       
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Atatürk Forest Farm Directorate    
       
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Directorate General of Tea Enterprises    
       
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Directorate General of Meat and Milk Board    
       
Koordinasyon ve Dış İlişkiler Çalışma Grubu Coordination and Foreign Relations Working Group    
       
Türk Geldi Tesisleri Canlı Hayvan Deposu Livestock Warehouse of Türk Geldi Facilities    
       
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Tobacco and Alcohol Market Regulatory Authority    
       
Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü International Agricultural Training Center    
       

 

T.C. Dışişleri Bakanlığı Haziran 2016  
Tercüme Dairesi Başkanlığı      
       
Yurtdışı Temsilcilikleri Representations in Foreign Countries    
       
Yüksek Komiserler Kurulu Board of High Commissioners    
       
İl Müdürlükleri Provincial Directorates    
       
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY OF LABOR AND SOCIAL SECURITY    
       
Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu Ülkeleri Dairesi Department of European, American and Far Eastern    
Countries    
     
Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Department of European Union Coordination    
       
Avrupa Konseyi ve OECD Dairesi Department of Council of Europe and OECD    
       
Anlaşmalar Dairesi Department for Agreement    
       
Bakan Yardımcılığı Office of the Deputy Minister    
       
Bakanlık Müşavirlikleri Office of Ministerial Counsellor    
       
Bakanlık Özel Kalemi Office of the Private Secretary    
       
Balkanlar, Afrika, Asya Ülkeleri Dairesi Department for the Balkans and African and  Asian    
Countries    
     
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Office of Press and Public Relations Counsellor    
       
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Department of Information Technologies    
       
Birleşmiş Milletler ve Diğer Uluslararası Kuruluşlar Dairesi Department of United Nations and Other International    
  Organizations    
Bölge Müdürlükleri Regional Directorates    
       
Çalışma Genel Müdürlüğü Directorate General of Labour    
       
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Training and Research Center for Labour and Social    
Security    
     
Devlet Personel Başkanlığı State Personnel Administration    
       
Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Directorate General of External Affairs and Services for    
Workers Abroad    
     
Dış Temsilcilikler Representations in Foreign Countries    
       
Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Savings and Charity Fund of Eregli Coal Basin Workers    
Yardımlaşma Sandığı Başkanlığı Union    
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Directorate General of Pension Services    
       
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Directorate General of Universal Health Insurance    
       
Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Directorate General of Service Delivery    
       
Hukuk Müşavirliği Office of Legal Counsellor    
       
İç Denetim Birimi Internal Auditing Unit    
       
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Department of Administrative and Financial Affairs    
       
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Directorate General  of Occupational Health and Safety    
       
İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Labour Inspection Board    
       
Mesleki Yeterlilik Kurumu Vocational Qualifications Authority    
       
Müsteşarlık Undersecretariat of the Ministry of Labor and Social    
Security    
     
Personel Dairesi Başkanlığı Department of Personnel    
       
Protokol Dairesi Department of Protocol    
       
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri Provincial Directorates of Labour and Employment    
Agency    
     
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Directorate General of Insurance Premium    
       
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Social Security Institution    
       
Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri Provincial Directorates of Social Security Institution    
       
Strateji Geliştirme Başkanlığı Directorate for Strategy Development    
       
Teftiş Kurulu Başkanlığı Inspection Board    
       
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Turkish Employment Agency    
       
Uluslararası Kuruluşlar Dairesi Department for International Organizations    
       
Yurtdışı Vatandaş Hizmetleri Dairesi Department for Services for Citizens Abroad    
       

 

T.C. Dışişleri Bakanlığı Haziran 2016  
Tercüme Dairesi Başkanlığı      
       
Yurtdışı Teşkilatı ve Koordinasyon Dairesi Department for representations abroad and coordination    
       
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Public Administration Institute for Turkey and the Middle    
Müdürlüğü East    
BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI MINISTRY OF SCIENCE, INDUSTRY AND    
TECHNOLOGY    
     
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Directorate General of European Union and Foreign    
Affairs    
     
Bakan Yardımcılığı Office of the Deputy Minister    
       
Bakanlık Müşavirliği Office of Ministerial Counsellor    
       
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Office of Press and Public Relations Counsellor    
       
Bilgi İşlem Dairesi Department of Information Technologies    
       
Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Directorate General for Science and Technology    
       
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri Provincial Directorates for Science, Technology and    
Industry    
     
Destek Hizmetleri Dairesi Department of Support Services    
       
Hukuk Müşavirliği Office of Legal Counsellor    
       
İç Denetim Birimi Internal Auditing Unit    
       
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Small and Medium-Sized Enterprises Development    
Destekleme İdaresi Organization    
Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü Directorate General  for Metrology and Standardization    
       
Müsteşarlık Undersecretariat    
       
Özel Kalem Müdürlüğü Office of the Private Secretary to the Minister    
       
Personel Dairesi Department of Personnel    
       
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Directorate for Guidance and Inspection    
       
Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Directorate General for Industrial Zones    
       
Sanayi Genel Müdürlüğü Directorate General for Industry    
       
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Directorate General for Safety and Supervision of    
Industrial Products    
     
Strateji Geliştirme Başkanlığı Directorate for Strategy Development    
       
T.C Şeker Kurumu Başkanlığı Turkish Sugar Authority    
       
Türk Patent Enstitüsü Turkish Patent Institute    
       
Türk Standardları Enstitüsü Turkish Standards Institution    
       
Türkiye Bilimler Akademisi Turkish Academy of Sciences    
       
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Scientific and Technological Research Council of Turkey    
       
Verimlilik Genel Müdürlüğü Directorate General for Productivity    
       
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MINISTRY OF ENERGY AND NATURAL    
RESOURCES    
     
Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Department of Affiliated and Related Corporations    
       
Bakan Yardımcılığı Office of the Deputy Minister    
       
Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğü Office of the Private Secretary    
       
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Office of the Press and Public Relations Counsellor    
       
Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Directorate General  of Petroleum Pipeline Corporation    
Müdürlüğü    
     
Denetim Hizmetleri Başkanlığı Directorate of Auditing Services    
       
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Directorate General  of Foreign Relations and European    
Union    
     
Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Directorate General of Electricity Generation Corporation    
       
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Directorate General  of Energy Affairs    
       
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı Energy Market Regulatory Authority    
       
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Directorate General of Eti Mine Enterprises    
       

 

T.C. Dışişleri Bakanlığı Haziran 2016  
Tercüme Dairesi Başkanlığı      
       
Hukuk Müşavirliği Office of the Legal Counsellor    
       
İç Denetim Birimi Internal Auditing Unit    
       
İdari ve Mali İşler Dairesi Department of Administration and Financial Affairs    
       
Maden İşleri Genel Müdürlüğü Directorate General of Mining    
       
Maden Tetkik ve Arama Genel Güdürlüğü Directorate General of Mineral Research and Exploration    
       
Müsteşarlık Undersecretariat of the Ministry of Energy and Natural    
Resources    
     
Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Department of Nuclear Energy Project Implementation    
       
Personel Dairesi Department of Personnel    
       
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Directorate General of Petroleum Affairs    
       
Strateji Geliştirme Başkanlığı Directorate of Strategy Development    
       
Teftiş Kurulu Inspection Board    
       
Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Department of Transit Petroleum Pipelines    
       
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Turkish Atomic Energy Authority    
       
Türkiye Elektrik iletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Directorate General of Turkish Electricity Transmission    
Corporation    
     
Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Directorate General of Turkish Electricity Trading and    
Müdürlüğü Contracting Corporation    
Türkiye Elektro Mekanik Sanayii Anonim Şirketi Genel Directorate General of Turkish Electromechanical Industry    
Müdürlüğü Company    
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Turkish Coal Enterprises Institution    
       
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü Turkish Petroleum Corporation    
       
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Turkish Hard Coal Enterprise Institution    
       
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü National Boron Research Institute    
       
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Directorate General of Renewable Energy    
       
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM    
       
AB Daimi Temas Noktası EU Permanent Contact Point    
       
AB Koordinasyon ve Telif Hakları Koordinatörlüğü Coordination Office of EU Coordination and Intellectual    
Property Rights    
     
Aksesyon Şube Müdürlüğü Section of Acquisition    
       
Almanya, Avusturya, İsviçre Şube Müdürlüğü Section for Germany, Austria and Switzerland    
       
Altyapı Proje ve Uygulama Şube Müdürlüğü Section of Infrastructural Projects and Implementation    
       
Araştırma ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı Department of Research and Assessment    
       
Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Directorate General of Research and Training    
       
Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü Department of Research and Training Center    
       
Arazi Tahsis Dairesi Başkanlığı Department of Land Allocation    
       
Asya ve Pasifik Şube Müdürlüğü Section for Asia and Pacific    
       
Atatürk Belgeliği Şube Müdürlüğü Section of Atatürk Archives    
       
Bakan Yardımcılığı Office of the Deputy Minister    
       
Bakanlık Müşavirliği Office of Ministerial Counsellor    
       
Basın, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Koordinatörlüğü Coordination Office of Press, Public Relations and    
Promotion    
     
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Office of Press and Public Relations Counsellor    
       
Başkanlık Müşavirleri Office of Directorial Counsellors    
       
Belgelendirme ve Arşiv Dairesi Başkanlığı Department of Certification and Archives    
       
Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı Department of Information Systems    
       
Bütçe ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı Department of Budget and Administrative Affairs    
       
Bütçe, Performans ve Kesin Hesap Dairesi Başkanlığı Department of Budget, Performance and Final Accounts    
       
Çeviri ve Yayım Dairesi Başkanlığı Department of Translation and Publication    
       

 

T.C. Dışişleri Bakanlığı Haziran 2016  
Tercüme Dairesi Başkanlığı      
       
Çevre Sorunlarını Önleme Şube Müdürlüğü Section of Environmental Problem Prevention    
       
Çok Taraflı İlişkiler Şube Koordinatörlüğü Coordination Office of Multilateral Relations    
       
Danışma Kurulu Advisory Board    
       
Deniz Turizmi Araçları Şube Müdürlüğü Section of Marine Tourism Vehicles    
       
Deniz Turizmi Dairesi Başkanlığı Department of Marine Tourism    
       
Deniz Turizmi Tesisleri Şube Müdürlüğü Section of Marine Tourism Establishments    
       
Destek Hizmetleri ve Arşiv Dairesi Başkanlığı Department of Support Services and Archive    
       
Destekleme Dairesi Başkanlığı Department of Financial Support    
       
Destekleme Ödemeleri ve Takip Dairesi Başkanlığı Department of Support Payments and Follow-up    
       
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Directorate General of State Opera and Ballet    
       
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Directorate General of State Theatres    
       
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Directorate of Foreign Relations and European Union    
Başkanlığı Coordination    
Dış İlişkiler ve Kültürel Faaliyetler Şube Müdürlüğü Section of Foreign Relations and Cultural Activities    
       
Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü Central Directorate of Revolving Fund Management    
       
Dünya Miras Alanları Şube Müdürlüğü Section of World Heritage Sites    
       
Edebi Kurul Literary Council    
       
Edebiyat Eserlerini Destekleme ve Değerlendirme Kurulu Support and Evaluation Board for Literary Works    
       
Emlak Dairesi Başkanlığı Department of Real Estate    
       
Eser Sağlama Kurulu Manuscript Acquisition Board    
       
Festivaller, Yarışmalar ve Turne Organizasyonu Coordination Office of the Festivals, Competitions and    
Koordinatörlüğü Tour Organization    
Fransa, Belçika, İtalya Şube Müdürlüğü Section for France, Belgium and Italy    
       
Galeriler, Müzeler ve Koleksiyon Şube Müdürlüğü Section of Galleries, Museums and Collections    
       
Gelirler ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Department of Revenues and Strategy Development    
       
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Directorate General of Fine Arts    
       
Halk Kültürü Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığı Department of Information Management of Folk Culture    
       
Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı Department of In-Service Training    
       
Hollanda, Polonya Şube Müdürlüğü Section for the Netherlands and Poland    
       
Hukuk Müşavirliği Office of Legal Counsellor    
       
İç Denetim Birimi Internal Auditing Unit    
       
İç Kontrol Daire Başkanlığı Department of Internal Controlling    
       
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı (Bağımsız Yardımcı Directorate of Administrative and Financial Affairs    
Hizmet Birimi)    
     
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı (Genel Müdürlük Department of Administrative and Financial Affairs    
Bünyesinde)    
     
İkili İlişkiler Şube Koordinatörlüğü Coordination Office of Bilateral Relations    
       
İngiltere, Amerika, Asya ve Pasifik, Orta Doğu Dairesi Department of the United Kingdom, USA, Asia and    
Başkanlığı Pacific and the Middle East    
İngiltere, Amerika, Kanada Şube Müdürlüğü Section for the United Kingdom, USA and Canada    
       
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Department of Human Resources and Support Services    
       
İspanya, Portekiz, Güney Amerika Ülkeleri Şube Section for Spain, Portugal and South American Countries    
Müdürlüğü    
     
İsveç, Finlandiya, Danimarka Şube Müdürlüğü Section for Sweden, Finland and Denmark    
       
Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığı Department of Anti-Smuggling    
       
Kazılar Dairesi Başkanlığı Department of Excavations    
       
Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanlığı Department of Manuscript Conservation and Archives    
       
Kontrolörler Kurulu Başkanlığı Board of Controllers    
       
Koordinasyon ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Department of Coordination and Support Services    
       

 

T.C. Dışişleri Bakanlığı Haziran 2016  
Tercüme Dairesi Başkanlığı      
       
Kurullar Dairesi Başkanlığı Department of Boards    
       
Kurumsal Tanıtım, İletişim ve Sponsorluk Koordinatörlüğü Coordination Office of Corporate Promotion,    
  Communication and Sponsorship    
Kuzey ve Orta Avrupa Dairesi Başkanlığı Department of North and East Europe    
       
Kültür Günleri/Yılları Koordinatörlüğü Coordination Office for Culture Days/Years    
       
Kültür Merkezleri Dairesi Başkanlığı Department of Cultural Centers    
       
Kültür Turizm Uygulamaları ve Etkinlikleri Dairesi Department of Culture and Tourism Practices  and    
Başkanlığı Activities    
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Directorate General of Cultural Assets and Museums    
       
Kültürel Diplomasi, Medya ve İletişim Bürosu Office of Cultural Diplomacy, Media and Communication    
       
Kültürel İrtibat Noktası Cultural Contact Point    
       
Kütüphane Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Department of Library Services    
       
Kütüphanecilik Hizmetleri Daire Başkanlığı Department of Librarianship Services    
       
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Directorate General of Libraries and Publications    
       
Medya, İletişim ve Sektörel İlişkiler Grup Koordinatörlüğü Office of Group Coordinators for Media, Communication    
and Sectoral Relations    
     
Meslek Birlikleri Dairesi Başkanlığı (Telif Hakları) Department of Collecting Societies    
       
Meslek Birlikleri ve Denetim Grup Koordinatörlüğü (Telif Office of Group Coordinators for Collecting Societies and    
Hakları) Auditing    
Mevzuat Dairesi Başkanlığı Department of Legislation    
       
Mevzuat, Hac ve Umre Şube Müdürlüğü Section of Legislation, Hajj and Umrah    
       
Milli Kütüphane Başkanlığı National Library of Turkey    
       
Müsteşarlık Undersecretariat    
       
Müsteşar Yardımcılığı Deputy Undersecretariat    
       
Müzeler Dairesi Başkanlığı Department of Museums    
       
Müzik ve Sahne Sanatları Dairesi Başkanlığı Department of Music and Performing Arts    
       
Okuyucu Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Department of User Services    
       
Orta Doğu, Afrika ve Türk Cumhuriyetleri Şube Müdürlüğü Section for the Middle East, Africa and Turkic Republics    
       
Özel Kalem Müdürlüğü Office of the Private Secretary    
       
Personel Dairesi Başkanlığı (Bağımsız Yardımcı Hizmet Directorate of Personnel    
Birimi)    
     
Personel Dairesi Başkanlığı (Genel Müdürlük Bünyesinde) Department of Personnel    
       
Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Department of Personnel and Training    
       
Plastik Sanatlar Dairesi Başkanlığı Department of Plastic Arts    
       
Proje İnşaat Dairesi Başkanlığı Department of Project and Construction    
       
Protokol Koordinatörlüğü Office of the Protocol Coordinator    
       
Protokol Şube Müdürlüğü Section of Protocol    
       
Restorasyon Dairesi Başkanlığı Department of Restoration    
       
Rusya,Ukrayna, Balkan Ülkeleri Şube Müdürlüğü Section for Russia,Ukraine, Balcan Countries    
       
Seyahat Acentaları Dairesi Başkanlığı Department of Travel Agencies    
       
Sinema Genel Müdürlüğü Directorate General of Cinema    
       
Somut Olmayan Türk Kültür Mirası Dairesi Başkanlığı Department of Turkish Intangible Cultural Heritage    
       
Strateji Geliştirme Başkanlığı Directorate for Strategy Development    
       
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Department of Strategy Development    
       
Strateji Geliştirme, Uluslararası İlişkiler ve Denetim Dairesi Department of Strategy Development, International    
Başkanlığı Relations and Inspection    
Stratejik Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Department of Strategic Planning and Coordination    
       
Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı Department of Strategic Management    
       
Stratejik Yönetim ve Planlama Dairesi Başkanlığı Department of Strategic Management and Planning    
       
Sürekli Kurullar Standing Boards    
       

 

T.C. Dışişleri Bakanlığı Haziran 2016  
Tercüme Dairesi Başkanlığı      
       
Tanıtma Genel Müdürlüğü Directorate General of Promotion    
       
Tasarım ve Görsel Arşiv Bürosu Section of Design and Visual Archives    
       
TEDA Danışma ve Değerlendirme Kurulu TEDA Advisory Committee    
       
Teftiş Kurulu Başkanlığı Inspection Board    
       
Teknik Kurul Technical Board    
       
Telif Hakları Genel Müdürlüğü Directorate General for Copyright    
       
Toplumsal Faaliyetler Koordinatörlüğü Office of the Social Activities Coordinator    
       
Turizm Eğitimi Dairesi Başkanlığı Department of Tourism Training    
       
Turne Organizasyon Birimi Tour Organisation Unit    
       
Türk Edebiyatının Dışa Açılımını Destek Şube Müdürlüğü Section of Support for Dissemination of Turkish Literature    
       
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Manuscript Institution of Turkey    
       
Uluslararası İlişkiler Grup Koordinatörlüğü Office of Group Coordinators for International Relations    
       
Uluslararası İlişkiler ve Sanatçı Organizasyon Coordination Office of the International Relations and    
Koordinatörlüğü Artist Organisations    
Çok Taraflı İlişkiler Şube Koordinatörlüğü Coordination Office of Multilateral Relations    
       
Uluslararası Proje Takip ve Uygulama Şube Müdürlüğü Section of Follow-up and Implementation of International    
Projects    
     
Uygulamalar Dairesi Başkanlığı Department of Practices    
       
Yatırım Geliştirme ve Planlama Dairesi Başkanlığı Department of Development and Planning of Investments    
       
Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Directorate General of Investments and Enterprises    
       
Yayımlar Dairesi Başkanlığı Department of Publications    
       
Yayın Planlama ve Değerlendirme Kurulu Publication Evaluation Board    
       
Yayın Seçme Kurulu Publication Selection Board    
       
Yazma ve Nadir Eserler Dairesi Başkanlığı Department of Manuscripts and Rare Books    
       
Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Department of Administrative Services    
       
Yurt İçi Yurt Dışı Kurum ve Kuruluşlarla İlişkiler Şube Section of Relations with Domestic and Foreign    
Müdürlüğü Institutions and Organizations    
Yurtiçi Tanıtım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı Department of Domestic Promotion and Publications    
       
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Presidential Symphony Orchestra    
       
(…) Devlet Senfoni Orkestrası (İstanbul, İzmir, Çukurova, (…) State Symphony Orchestra (İstanbul, İzmir,    
Antalya) Çukurova, Antalya)    
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Bursa  Region State Symphony Orchestra    
       
Devlet Çoksesli Müzik Korosu State Polyphonic Choir    
       
(…) Devlet Türk Halk Müziği Korosu (Ankara, Sivas, (….) State Choir of Turkish Folk Music (Ankara, Sivas,    
Şanlıurfa, İstanbul) Şanlıurfa, İstanbul)    
Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Presidential Classical Turkish Music Choir    
       
(…) Devlet Klasik Türk Müziği Korosu (İzmir, Ankara, (….) State Choir of Classical Turkish Music (İzmir,    
Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Samsun, Mersin) Ankara, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Samsun,Mersin)    
Devlet Halk Dansları Topluluğu State Ensemble of Folk Dances    
       
Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Konya Turkish Sufi Music Ensemble    
       
İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu İstanbul Turkish Historical Music Ensemble    
       
İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu İstanbul State Ensemble of Modern Folk Music    
       
(…) Devlet Türk Müziği Topluluğu (İstanbul ve Edirne) (…) State Ensemble of Turkish Music (İstanbul, Edirne)    
       
Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu Ankara Turkish World Music Ensemble    
       
İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu İzmir State Ensemble of Turkish World Dance and Music    
       
İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama İstanbul State Ensemble of Turkish Music Research and    
Topluluğu Performance    
Ankara Resim ve Heykel Müzesi Ankara Museum of Painting and Sculpture    
       

 

T.C. Dışişleri Bakanlığı Haziran 2016  
Tercüme Dairesi Başkanlığı      
       
(…) Resim ve Heykel Müzesi ve Galerisi (İzmir ve (….) Museum and Gallery of Painting and Sculpture    
Erzurum) (İzmir,  Erzurum)    
Güzel Sanatlar Galerisi (…) Fine Arts Gallery    
       
Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Ankara State Gallery of Fine Arts    
       
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MINISTRY OF FAMILY AND SOCIAL POLICY    
       
Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü Central Directorate of Revolving Funds    
       
İl Müdürlükleri Provincial Directorates    
       
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Directorate General of Family and Community Services    
       
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Department of European Union and Foreign Relations    
       
Bakan Yardımcılığı Office of the Deputy Minister    
       
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Office of Press and Public Relations Counsellor    
       
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Department of Information Technologies    
       
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Directorate General of Child Services    
       
Darülaceze Müessesesi Darülaceze Institution    
       
Denetim Hizmetleri Başkanlığı Directorate for Inspection Services    
       
Destek Hizmetleri Dairesi Department of Support Services    
       
Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü Central Directorate of Revolving Funds    
       
Eğitim ve Yayın Dairesi Department of Training and Publishing    
       
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Directorate General of Services for Persons with    
Disabilities and The Elderly    
     
Hukuk Müşavirliği Office of Legal Counsellor    
       
İç Denetim Birimi Internal Auditing Unit    
       
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Directorate General on the Status of Women    
       
Müsteşarlık Undersecretariat    
       
Özel Kalem Müdürlüğü Office of the Private Secretary    
       
Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Directorate General of Services for the Elderly and    
Disabled    
     
Personel Dairesi Department of Personnel    
       
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Directorate General of Social Assistance    
       
Strateji Geliştirme Başkanlığı Directorate for Strategy Development    
       
Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı Department of Relatives of Veterans and Relatives of    
Martyrs    
     
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MINISTRY FOR EUROPEAN UNION AFFAIRS    
       
Araştırma ve Dokümantasyon Başkanlığı Directorate of Research and Documentation    
       
Avrupa Birliği Daimi Temsilci Yardımcılığı Deputy Permanent Delegation to European Union    
       
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Center for EU Education and Youth programs    
Başkanlığı    
     
Avrupa Birliği Hukuku Başkanlığı Directorate of European Union Law    
       
Avrupa Birliği Bakanlığı Müşavirliği Office of Ministerial  Counsellor    
       
Bakan Yardımcılığı Office of the Deputy Minister    
       
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Office of Press and Public Relations    
       
Comenius Program Koordinatörlüğü Comenius Programme Coordination Office    
       
Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı Directorate of Translation Coordination    
       
Danışma Kurulu Advisory Board    
       
Destek Birimleri Genel Koordinatörlüğü Office of General Coordinator for Support Units    
       
Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanlığı Directorate of Training and Institutional Structuring    
       
Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı Directorate of Economic and Financial Policies    
       
Erasmus Program Koordinatörlüğü Erasmus Programme Coordination Office    
       
Gençlik Programı Genel Koordinatörlüğü Youth programs General Coordination Office    
       
Grundtvig Program Koordinatörlüğü Grundtvig Programme Coordination Office    
       

 

T.C. Dışişleri Bakanlığı   Haziran 2016  
Tercüme Dairesi Başkanlığı        
       
Hayatboyu Öğrenme Programı Genel Koordinatörlüğü Lifelong Learning General Coordination Office    
       
Hukuk İşleri Koordinatörlüğü Legal Affairs Coordination Office    
       
Hukuk Müşavirliği Office of Legal Counsellor    
       
İdari Hizmetler Başkanlığı Directorate of Administrative Services    
       
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Department for Administrative and Financial Affairs    
       
Katılım Politikası Başkanlığı Directorate for Accession Policy    
       
Leonardo Program Koordinatörlüğü Leonardo Programme Coordination Office    
       
Mali İşbirliği Başkanlığı Directorate of Financial Cooperation    
       
Müsteşarlık Undersecretariat    
       
Müsteşar Yardımcılığı Deputy Undersecreteriat    
       
Özel Kalem Müdürlüğü Office of the Private Secretary    
       
Personel Daire Başkanlığı Department of Personnel    
       
Proje Uygulama Başkanlığı Directorate of Project Implementation    
       
Sektörel Politikalar Başkanlığı Directorate of Sectoral Policies    
       
Sivil Toplum iletişim ve Kültür Başkanlığı Directorate of Civil Society, Communication and Culture    
       
Siyasi İşler Başkanlığı Directorate for Political Affairs    
       
Sosyal Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı Directorate of Social, Regional and Innovative Policies    
       
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Department of Strategy Development    
       
Tarım ve Balıkçılık Başkanlığı Directorate of Agriculture and Fisheries    
       
Tek Pazar ve Rekabet Başkanlığı Directorate of Single Market and Competition    
       
Türk Akreditasyon Kurumu Turkish Accreditation Agency    
       
EKONOMİ BAKANLIĞI MINISTRY OF ECONOMY    
       
AB ile Kurumsal İlişkiler ve AB Katılım Müzakereleri Department of Institutional Relations and Accession    
Dairesi Negotiations with the EU    
AB Teknik Mevzuat Dairesi Department of EU Technical Legislation    
       
Afrika Ülkeleri Dairesi Department of African Counries    
       
AKÇT ve Serbest Ticaret Anlaşmaları (III) Dairesi Department of ECSC and Free Trade Agreements (III)    
       
Amerika Ülkeleri Dairesi Department of American Countries    
       
Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Directorate General of Agreements    
       
Ar-Ge İzleme ve Değerlendirme Dairesi Department of Research and Development, Monitoring    
and Assessment    
     
Asya ve Pasifik Ülkeleri Dairesi Department of Asian and Pacific Countries    
       
Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Directorate General of European Union    
       
Avrupa Ülkeleri Dairesi Department of European Countries    
       
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Office of Press and Public Relations Counsellor    
       
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Department of Information Technologies    
       
Bölge Müdürlüğü Regional Directorates    
       
Bölgesel Anlaşmalar ve Anlaşmazlıkların Halli Dairesi Department for Regional Agreements and Dispute    
Settlement      
       
Bütçe, Özel Hesap, Plan Proje ve İdari İşleri Dairesi Department of Budget, Private Account, Plans and    
Projects and Administrative Affairs    
     
Çok Taraflı İlişkiler ve Uluslararası Kuruluşlar Dairesi Department of Multilateral Relations and International    
Organizations    
     
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi Department of Dumping and Subsidy Investigations    
         
Denetim Hizmetleri Başkanlığı Department of Auditing Services    
         
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Department of Support Services    
       
Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü Central Directorate for  Revolving Funds    
       
Ekonomi ve Ticaret Politikaları Modelleme Dairesi Department of Trade Policies and Economic Modelling    
         

 

T.C. Dışişleri Bakanlığı Haziran 2016  
Tercüme Dairesi Başkanlığı      
       
Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Directorate General of Economic Research and    
Müdürlüğü Assessment    
Enerji ve Madencilik Dairesi Department of Energy and Mining    
       
Euromed ve Serbest Ticaret Anlaşmaları (V) Dairesi Department of Euromed and Free Trade Agreements (IV)    
       
Finansal İşler Dairesi Department of Financial Affairs    
       
Gözetim, Korunma, Kota ve Tarife Kontenjanı Dairesi Department of Surveillance, Safeguard, Quota and Tariff    
Quota    
     
Hizmetler-1 Dairesi Department of Services-1    
       
Hizmetler-2 Dairesi Department of Services-2    
       
Hizmetler ve Devlet Yardımları Dairesi (1) Department of Services – (1)    
       
Hizmetler ve Devlet Yardımları Dairesi (2) Department of Services – (2)    
       
Hizmetler, Yatırım, Çevre Politikaları Analizi ve Web Department of Analysis on Services, Investments and    
Koordinasyonu Dairesi Environmental Policies and Web Coordination    
Hizmet Ticareti Anlaşmaları Dairesi Department of Trade in Services Agreement    
       
Hukuk Müşavirliği Office of Legal Counsellor    
       
Hukuki İşleri ve Mevzuat Dairesi Department of Legal Affairs amd Legislation    
       
İç Denetim Birim Başkanlığı Department of Internal Auditing Unit    
       
İmalat-1 Dairesi Department of Manufacturing-1    
       
İmalat-2 Dairesi Department of Manufacturing-2    
       
İmalat-3 Dairesi Department of Manufacturing-3    
       
İstatistik ve Proje Geliştirme Dairesi Department of Statistics and Project Development    
       
İthalat Denetimleri Dairesi Department of Import Controls    
       
İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi Department  for Monitoring and Assessment of Import    
Başkanlığı Policies    
İzleme ve Bilgi-İşlem Dairesi Department of Monitoring and Data Processing    
       
Kalite Altyapısı ve Piyasa Gözetimi Dairesi Department of Quality Infrastructure and Market    
Surveillance    
     
Katılım Müzakereleri ve AB Sanayi Politikaları Başkanlığı Department of Accession Negotiations and EU Industrial    
Policies    
     
Kimya Ürünleri Dairesi Department of Chemical Products    
       
Kobi ve Kümelenme Destekleri Dairesi Department of SMEs and Clustering Supports    
       
Konjonktür İzleme Değerlendirme ve Dış Kollar Department of Monitoring and Evaluating Economic    
Koordinasyon Dairesi Conjuncture and Coordinating Foreign Offices    
Lojistik Dairesi Department of Logistics    
       
Maden, Metal ve Orman Ürünleri Dairesi Department of Mines, Metals and Forestry Products    
       
Makine, Otomotiv, Elektrik ve Elektronik Ürünleri Dairesi Department of Mechanical, Automotive, Electrical and    
Electronic Products    
     
Mali İşler Dairesi Department of Financial Affairs    
       
Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Department of Branding, Research and Development    
Supports    
     
Menşe Kuralları ve Serbest Ticaret Anlaşmaları Dairesi (II) Department for Rules of Origin and Free Trade    
  Agreements (II)    
Mevzuat Dairesi Department of Legislation    
       
Mevzuat ve Çevre Dairesi Department of Legislation and the Environment    
       
Mevzuat, Birlikler ve Koordinasyon Dairesi Deparment of Legislations, Exporter’s Associations and    
Coordination    
     
Ortadoğu ve Körfez Ülkeleri Dairesi Department of Middle East and Gulf Countries    
       
Pazara Giriş ve Uluslararası İlişkiler Dairesi Department of Market Access and International Relations    
       
Personel Dairesi Başkanlığı Department of Personnel    
       
Personel Dairesi Department of Personnel    
       
Personel, İdari İşler Dairesi Department of Personnel and Administrative Affairs    
       
Sanayi I Dairesi Department of Industry- I    
       

 

T.C. Dışişleri Bakanlığı Haziran 2016  
Tercüme Dairesi Başkanlığı      
       
Sanayi II Dairesi Department of Industry- II    
       
Sanayi Sektörleri Analiz Dairesi Department of Analysis on Industrial Sector    
       
Serbest Bölge Müdürlükleri Directorates of Free Zones    
       
Serbest Bölgeler Uygulama ve Değerlendirme Dairesi (1) Department of Implementation and Evaluation of Free    
Zones (1)    
     
Serbest Bölgeler Uygulama ve Değerlendirme Dairesi (2) Department of Implementation and Evaluation of Free    
Zones (2)    
     
Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Directorate General of Free Zones, Overseas Investment    
Müdürlüğü and Services    
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Department of Strategy Development    
       
Tarım Dairesi Department of Agriculture    
       
Tarım ve Enerji Politikaları Analiz Dairesi Department of Analysis on Agricultural and Energy    
Policies    
     
Tarım ve Gıda Dairesi Department of Agriculture and Food    
       
Tarım ve Serbest Ticaret Anlaşmaları (I) Dairesi Department of Agriculture and Free Trade Agreements (I)    
       
Tarım ve Tarımsal Sanayi Dairesi Department of Agriculture and Agricultural Industry    
       
Tarım Ürünleri Dairesi Department of Agricultural Products    
       
Tek Pazar, Rekabet ve Teknik Mevzuat Uyumlaştırma Department of Single Market, Competition and    
Dairesi Harmonization of Technical Legislation    
Tekstil Gözetim ve Korunma Önlemleri Dairesi Department of Surveillance and Safeguard Measures on    
Textiles    
     
Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri Dairesi Department of Textile and Apparel Products    
       
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Directorate General of Incentive Implementation and    
Foreign Investment    
     
Ticaret Organizasyonları Dairesi Department of Trade Organizations    
       
Ticari Bilgi ve İletişim Hizmetleri Dairesi Department of Commercial Information and    
Communication Services    
     
Türk Cumhuriyetleri ve BDT Dairesi Department of Turkic Republics and CIS    
       
Uluslararası Fuarlar Dairesi Department of International Trade Fairs    
       
Uluslararası İlişkiler Dairesi Department of International Relations    
       
Ülke Masaları (1) Dairesi Department of Country Desks (1)    
       
Ülke Masaları (2) Dairesi Department of Country Desks (2)    
       
Ürün Denetmenleri…. Grup Başkanlığı ……..Group of Product Inspectors    
       
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Directorate General of Product Safety and Inspection    
       
Yatırım Ortamını İyileştirme ve Koordinasyon Kurulu Department of the Coordination Council for the    
Dairesi Improvement of Investment Environment    
Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Dairesi Department of Overseas Contracting and Engineering    
Consultancy    
     
Yurtdışı Yatırım Dairesi Department of Overseas Investment    
       
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI MINISTRY OF YOUTH AND SPORTS    
       
Bakan Yardımcılığı Office of the Deputy Minister    
       
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Office of Press and Public Relations Counsellor    
       
Bılgı İşlem Daıresı Department of Information Technologies    
       
Destek Hizmetleri Dairesi Department of Support Services    
       
Dış İlişkiler Dairesi Department of Foreign Relations    
       
Eğıtım, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü Directorate General of Education, Culture and Research    
       
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Directorate General of Youth Services    
       
Hukuk Müşavirliği Office of Legal Counsellor    
       
Müsteşarlık Undersecretariat    
       
Özel Kalem Müdürlüğü Office of the Private Secretary    
       
Personel Dairesi Department of Personnel    
       
Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Directorate General of Projects and Coordination    
       

 

T.C. Dışişleri Bakanlığı Haziran 2016  
Tercüme Dairesi Başkanlığı      
       
Spor Faaliyetleri Dairesi Department of Sports Activities    
       
Spor Genel Müdürlüğü Department of Sports Services    
       
Spor Hizmetleri Dairesi Sports Department    
       
Spor Kuruluşları Dairesi Department of Sports Institutions    
       
Spor Toto Teşkilatı Spor Toto Organization    
       
Strateji Geliştirme Dairesi Department of Strategy Development    
       
Uluslararası Organizasyonlar Dairesi Department of International Events    
       
Yüksek Ögrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Higher Education Student Loans and Dormitories    
Müdürlüğü Institution    
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MINISTRY OF CUSTOMS AND TRADE    
       
Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Department of European Union    
       
Avrupa Birligi ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Directorate General for European Union and External    
Relations    
     
Bakan Yardımcılığı Office of the Deputy Minister    
       
Bakanlık Müşavirliği Office of the Advisor to the Minister    
       
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Office of Press and Public Relations Counsellor    
       
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Department of Information Technologies    
       
Çok Taraflı İlişkiler Dairesi Department of Multilateral Relations    
       
Destek Hizmetleri Dairesi Department of Support Services    
       
Eğitim Dairesi Başkanlığı Department of Training    
       
Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü Directorate General of Tradesmen and Craftsmen    
       
Geçici İthalat ve Hariçte İşleme Dairesi Department of Temporary Importation and Outward    
Processing    
     
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri Regional Directorates of Customs and Trade    
       
Gümrükler Genel Müdürlüğü Directorate General of Customs    
       
Gümrük İdareleri Dairesi Department of Customs Administrations    
       
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Directorate General of Customs Enforcement    
       
Gümrük Müşavirleri Dairesi Department of Customs Agents    
       
Hukuk Müşavirliği Office of Legal Counsellor    
       
İç Denetim Birimi Internal Auditing Unit    
       
İç Ticaret Genel Müdürlüğü Directorate General of Domestic Trade    
       
İhracat Dairesi Department of Exportation    
       
İkili İlişkiler Dairesi Department of Bilateral Relations    
       
İstihbarat ve Dış İlişkiler Dairesi Department of Intelligence and Foreign Relations    
       
İthalat Dairesi Department of Importation    
       
Karşılıklı İdari İşbirliği Dairesi Department of Mutual Administrative Cooperation    
       
Kıymet Ve Menşe Dairesi Department of Customs Value and Origin    
       
Kooperatifcilik Genel Müdürlüğü Directorate General of Cooperatives    
       
Mevzuat ve Dış İlişkiler Dairesi Department of Legislation and Foreign Relations    
       
Muafiyetler Dairesi Department of Exemptions    
       
Müsteşarlık Undersecretariat    
       
Narkotik Madde Kaçakçılığıyla Mücadele Dairesi Department of Counter-Narcotics    
       
Özel Kalem Müdürlüğü Office of the Chief of Cabinet    
       
Personel Dairesi Department of Personnel    
       
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Department of Guidance and Investigation    
       
Rekabet Kurumu Competition Authority    
       
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Directorate General of Risk Management and Control    
       
Strateji Geliştirme Başkanlığı Directorate for Strategy Development    
       
Tarife Dairesi Department of Tariffs    
       
Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Directorate General of Liquidation    
       

 

T.C. Dışişleri Bakanlığı Haziran 2016  
Tercüme Dairesi Başkanlığı      
       
Ticari Eşya Kaçakçılığıyla Mücadele Dairesi Department of Anti-Smuggling of Commercial    
Commodities    
     
Transit Dairesi Department of Customs Transit    
       
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Directorate General of Consumer Protection and Market    
Müdürlüğü Surveillance    
KALKINMA BAKANLIĞI MINISTRY OF DEVELOPMENT    
       
Avrupa Birliği Ekonomik ve Sosyal Uyum Dairesi Department of European Union Economic and Social    
Harmonization    
     
Bakan Yardımcılığı Office of the Deputy Minister    
       
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Office of Press and Public Relations Counsellor    
       
Bilgi Toplumu Dairesi Department of Information Society    
       
Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Directorate General for Regional Development and    
Structural Harmonization    
     
Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu High Board of Regional Development    
       
Bölgesel Rekabet Edebilirlik Dairesi Department of Regional Competitiveness    
       
Bölgesel ve Çok Taraflı İşbirliği Dairesi Department of Regional and Multilateral Cooperation    
       
Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü Directorate General of Foreign Economic Relations    
       
Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Regional Development Administration for Eastern    
Anatolia Project    
     
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Regional Development Administration for Eastern Black    
Sea Project    
     
Ekonomik Modeller Dairesi Department of Economic Modelling    
       
Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Directorate General for Economic Modelling and Strategic    
Müdürlüğü Research    
Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Dairesi Department of Economic and Strategic Research    
       
Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi South-Eastern Anatolia Project Regional Development    
Administration    
     
Hukuk Müşavirliği Office of Legal Counsellor    
       
İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Directorate General for Economic Sectors and    
Coordination    
     
Kalkınma Ajansları Development Agencies    
       
Kalkınma Araştırma Merkezi Başkanlığı Center for Development Research    
       
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Konya Plains Project Regional Development    
Administration    
     
Koordinasyon Dairesi Department of Coordination    
       
Kurullar Sekretaryası Dairesi Department of the Secretariat of the Boards    
       
Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Department of Institutional and Strategic Administration    
       
Küresel Ekonomik Gelişmeleri İzleme ve Değerlendirme Department for Monitoring and Evaluating of Global    
Dairesi Economic Developments    
Müsteşarlık Makamı Office of the Undersecretary    
       
Müsteşarlık Müşavirleri Counsellors to the Undersecretary    
       
Özel Kalem Müdürlüğü Office of the Private Secretary    
       
Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Directorate General for Social Sectors and Coordination    
       
Strateji Geliştirme Dairesi Department for Strategy Development    
       
Türkiye İstatistik Kurumu Turkish Statistical Institute    
       
Uluslararası Program ve Projeler Dairesi Department of International Programs and Projects    
       
Yatırım Programlama, İzleme ve Değerlendirme Genel Directorate General for Programming,Monitoring and    
Müdürlüğü Evaluating of Investments    
Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Directorate General for Annual Programs and    
Müdürlüğü Conjunctural Evaluation    
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Directorate General for Administrative Services    
       
Zafer Kalkınma Ajansı Zafer Development Agency    
       

 

T.C. Dışişleri Bakanlığı Haziran 2016  
Tercüme Dairesi Başkanlığı      
       
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MINISTRY OF FORESTRY AND WATER AFFAIRS    
       
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Department of European Union and Foreign Relations    
       
Bakan Yardımcılığı Office of the Deputy Minister    
       
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Office of Press and Public Relations Counsellor    
       
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Department of Information Technologies    
       
Bölge Müdürlükleri Regional Directorates    
       
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Directorate General for Combating Desertification and    
Erosion    
     
Destek Hizmetleri Dairesi Department of Support Services    
       
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Directorate General of Meteorology    
       
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Directorate General for State Hydraulic Works    
       
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Directorate General for Nature Conservation and National    
Parks    
     
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Directorate for Revolving Fund Management    
       
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Department of Training and Publication    
       
Hukuk Müşavirliği Office of Legal Counsellor    
       
İç Denetim Birimi Internal Auditing Unit    
       
Müsteşarlık Undersecretariat    
       
Orman Genel Müdürlüğü Directorate General of Forestry    
       
Özel Kalem Müdürlüğü Office of the Private Secretary    
       
Personel Dairesi Department of Personnel    
       
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Directorate for Guidance and Inspection    
       
Strateji Geliştirme Başkanlığı Directorate for Strategy Development    
       
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Directorate General for Water Management    
       
Türkiye Su Enstitüsü Turkish Water Institute    
       
YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI COUNCIL OF HIGHER EDUCATION    
       
Akademik Değişim Programları Birimi Unit of Academic Exchange Programs    
       
Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Birimi Unit of European Union and International Relations    
       
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Office of Press and Public Relations Counsellor    
       
Başkanlık Özel Kalem Müdürlüğü Office of the Private Secretary    
       
Bilgi İşlem Dairesi Department of Information Technologies    
       
Denetleme Kurulu Board of Inspection    
       
Denklik Birimi Section of Equivalence    
       
Eğitim-Öğretim Dairesi Department of Education and Training    
       
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Directorate of Faruk Saraç Vocational School of Higher    
Education for Design    
     
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü Rectorate of Fatih Sultan Mehmet Vakıf University    
       
Genel Sekreterlik General Secretariat    
       
Hukuk Müşavirliği Office of Legal Counsellor    
       
İç Denetim Birimi Internal Auditing Unit    
       
İdari ve Mali İşler Dairesi Department of Administrative and Financial Affairs    
       
İnşaat Bakım Onarım Dairesi Department of Construction, Maintenance and Repair    
       
Personel Dairesi Başkanlığı Department of Personnel    
       
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Directorate of Strategy Development    
       
Uluslararası İlişkiler Birimi Unit of International Relations    
       
Vakıf Yükseköğretim Kurumları Koordinasyon Birimi Unit of Coordination of Foundation Higher Education    
Institutions    
     
Yayın ve Dokümantasyon Dairesi Department of Publication and Documentation    
       
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Inter-Universities Council    
       

 

T.C. Dışişleri Bakanlığı Haziran 2016
Tercüme Dairesi Başkanlığı    
     
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Center for Evaluation, Selection and Placement  
     

Kaynak:  http://www.mfa.gov.tr/data/Terminoloji/kamu-kurumlari-07062016.pdf

Bunu okudunuz mu?

Kadınların Çalışmasını Kocalarının İznine Bağlayan Hükmün İptali

Kadınların Çalışmasını Kocalarının İznine Bağlayan Hükmün İptali, Hatice Albayrak’ın İzmir 4. Sulh Hukuk Mahkemesinde açmış …