Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » Türkiye – Çin Dostluk Antlaşması

Türkiye – Çin Dostluk Antlaşması

Türkiye – Çin Dostluk Antlaşması, 4 Nisan 1934 tarihinde Ankara’da imzalanmış, sözleşmenin kabulüne dair kanun 4 Haziran 1934 tarihinde Meclis’te kabul edilmiştir.

“Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Cumhuriyeti arasında 4 Nisan 1934 tarihinde Ankara’da İmza edilen dostluk muahedesinin tasdikına dair kanun”  9 Haziran 1934’te Resmi Gazete‘de ilan edilmiştir.

Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkiler 1971 yılından itibaren ilerlemeye başlamış, 2000’li yıllarda ekonomik ilişkilerde artış kaydedilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Cumhuriyeti arasında 4 nisan 1934 tarihinde Ankara’da İmza edilen dostluk muahedesinin tasdikına dair kanun – Türkiye – Çin Dostluk Antlaşması

Kanun No: 2496

Kabul tarihi:4/6/1934

Madde 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Cumhuriyeti arasında 4 nisan 1934 tarihinde Ankara’da imza edilen dostluk muahedesi tasvip ve kabul edilmiştir.

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

Madde 3 — Bu kanunun icrasına icra Vekilleri Heyeti memurdur. 6/6/1934

Bir taraftan
Türkiye Cumhuriyeti,
Diğer taraftan
Çın Cumhuriyeti,

Aralarında samimî dostluk rabıtaları tesis ve takviyesi arzusile mütehassis olarak bir dostluk muahedesi aktine karar vermişler ve bu maksatla,
Türkiye Reisicumhuru Hazretleri:
Hariciye Vekili ve İzmir Mebusu Tevfik Rüştü Beyefendiyi,
Çin Cumhuriyeti Millî Hükümeti Reisi Hazretleri :
Çın Cumhuriyetinin Bernde Fevkalâde murahhas ve
orta elçisi M. V . Hoo Chi-Tsai Cenaplarını murahhasları olarak tayin etmişlerdir.

Bu zevat usulüne muvafık görülen salâhiyetnamelerini yekdiğerine tebliğ ettikten sonra aşağıdaki hükümleri kararlaştırmışlardır.

Madde 1 

Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Cumhuriyeti arasında, kezalik iki memleketin tebaaları arasında samimî ve ebedî sulh ve dostluk cari olacaktır.

Madde 2

Yüksek Âkit taraflar, iki Devlet arasında, hukuku düvel prensiplerine tevfikan, diplomatik münasebetler tesisi hususunda mutabıktırlar.

Tarafeyn, herbirinin diplomatik mümessillerinin, diğer Taraf arazisinde, mütekabiliyet şartile, hukuku umumiyei düvelin umumî prensiplerile takarrür eden muameleye mazhar olacaklarını kabul ederler.

Madde 3

Yüksek Âkit Taraflar, memleketleri arasında konsolosluk ve ticaret münasebetlerini, kezalik herbirinin arazisinde diğer Taraf tebaasının yerleşme ve oturma şartlarını atiyen aktedecekleri bir mukavele ile tanzim eylemek hususunda mutabıktırlar

Madde 4

Bu muahede Yüksek Âkit Taraflarca, kendi kanunlarına tevfikan, mümkün olan en kısa müddet zarfında tasdik edilecektir. Tasdiknameler, tasdikin icrasından sonra uç ay zarfında Cenevrede teati olunacak ve muahede tasdiknamelerin teatisinden sonra on beşinci gününden itibaren mer’iyete girecektir

Yukarıdaki hükümleri tasdik etmek üzere, iki Taraf murahhasları, bu muahedeyi iki nüsha olarak imza eylediler ve mühürlerini bastılar.

Çin Cumhuriyetinin yirmi üçüncü senesinin dördüncü ayının dördüncü günü tarihine tekabül eden 4 nisan 1934 tarihinde Ankarada tanzim edilmiştir

(imza) Dr. T Rüştü (İmza) Hoo Chı-Tsaı

Bunu okudunuz mu?

İdam Türleri

Kurşuna Dizme: Klasik bir yöntem olan bu idam şeklini Afganistan, Beyaz Rusya, Etiyopya, Kuzey Kore, …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et