Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » Türkiye ile Hindistan Dostluk Antlaşması

Türkiye ile Hindistan Dostluk Antlaşması

Türkiye ile Hindistan Dostluk Antlaşması, 14 Aralık 1951 tarihinde Hindistan ile Türkiye Cumhuriyeti arasında Ankara’da imzalanmış,  5 Mayıs 1952 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiş, Bakanlar Kurulu tarafından 8 Mayıs 1952’de onaylanmış ve Türkiye ile Hindistan Dostluk Antlaşmasının onanmasına dair Kanun 13 Mayıs 1952  tarihli Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Türkiye ile Hindistan Dostluk Antlaşmasının onanmasına dair Kanun

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti arasında 14
Aralık 1951 günü Ankara’da imzalanan Dostluk Andlaşması onanmıştır.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

8 Mayıs 1952

Türkiye ile Hindistan Dostluk Antlaşması

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Hindistan Cumhurbaşkanı iki memleket arasında öteden beri zaten mevcut olan eski dostluk bağlarım nazarı dikkate alarak; ve

Bu bağları milletlerarası barışın nef’ine ve Birleşmiş Milletler Anayasası ruhuna uygun olarak geliştirmek ve devam ettirmek üzere iş birliği yapmak arzusu ile;

Aralarında bir Dostluk Andlaşması akdini kararlaştırmışlar ve bu maksatla, yetkili murahhasları olarak:

Türkiye Cumhurbaşkanı : İstanbul Milletvekili ve Dışişleri Bakanı Profesör Doktor Fuad Köprülü’yü,

Hindistan Cumhurbaşkanı: Hindistan’ın Türkiye Büyük Elçisi Ekselans Chandra Shekhar Jha’yı,

Tâyin etmişler ve bu murahhaslar yekdiğerinin salâhiyetnamelerini tetkik ederek usulüne muvafık bulduktan sonra aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:

Madde — 1

Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti arasında daimî barış ve dostluk mevcut olacaktır.

Yüksek Âkıd Taraflar daima bu barış ve dostluğu muhafaza ve tarsine ve iki memleket halkı arasındaki dostane münasebetleri geliştirmeye ve derinleştirmeye çalışacaklardır.

Madde — 2

Yüksek Âkıd Taraflar diplomasi mümessilleri ve kendi ülkeleri dâhilinde, kararlaştıracakları şehirler, limanlar ve sair mahallerde ikamet edecek olan konsolosluk temsilcileri vasıtasiyle aralarında diplomasi ve konsolosluk münasebetleri idamesi hususunda mutabıktırlar.

Bu kabîl diplomasi ve konsolosluk temsilcileri, mütekabiliyet esası dairesinde, hukuku düvel gereğince bu gibi temsilcilere bahsedilmesi mûtat olan imtiyaz ve muafiyetlere nail olacaklar ve başka her hangi bir devletin mümasil temsilcilerine bahşedilen imtiyaz ve muafiyetlerden de, mütekabiliyet şartiyle, faydalanacaklardır.

Madde — 3

Yüksek Âkıd Taraflar, memleketleri arasındaki kültür bağlarını karşılıklı olarak kuvvetlendirmeyi ve geliştirmeyi ve sınai ve zirai inkişaf hususunda birbirlerine mümkün olduğu nispette yardım etmeyi kabul ederler.

Madde — 4

Yüksek Âkıd Taraflardan her birini^ uyrukluları, diğerinin ülkesinde, mütekabiliyet şartiyle ve o ülkede yürürlükte bulunan kanun ve nizamlar dairesinde, yerleşmek ve oturmak ve bu ülkeye gidip (gelmek ve orada serbestçe dolaşmak hakkına sahip olacaklardır.

Madde — 5

Yüksek Âkıd Taraflardan her birinin uyrukluları, diğerinin ülkesinde, diğer Âkît Tarafın uyrukluları gibi, mahkemelere müracaat etmek ve adlî teşkilâttan yardım görmek hakkına sahip olacaklardır.

Madde — 6

Yüksek Âkıd Taraflar, ticaret ve gümrük, seyrisefain, havacılık, kültürel işler, suçluların iadesi ve her iki memleketi ilgilendiren sair meseleler hususundaki münasebetlerini esasen yürürlükte bulunan veya bilâhara aralarında akdedilecek olan hususi anlaşmalara göre tanzim ve idare etmekte mutabıktırlar.

Madde — 7

Yüksek Âkıd Taraflar, aralarındaki bütün anlaşmazlıkları mutad diplomasi yollariyle halletmekte ve mâkul bir müddet zarfında bir hal suretine varılamadığı takdirde, her iki tarafça en münasip görülecek sair muslihane vasıtalarla tesviye eylemekte mutabıktırlar.

Madde — 8

Bu Andlaşmanın tefsirinden çıkacak olan her hangi bir anlaşmazlık, evvel emirde, müzakere yoliyle tesviye edilecek ve mâkul bir müddet zarfında bir hal suretine varılamadığı takdirde üzerinde mutabık kalınacak bir tarzda hallolunacaktır.

Madde — 9

İşbu Andlaşma Yüksek Âkıd Taraflardan her birinin kendi Anayasa usullerine göre, mümkün olan en yakın tarihte tasdik olunacak ve tasdiknamelerin kabil olan en kısa zamanda Yeni – Delhi’de teatisinden 15 gün sonra yürürlüğe girecektir.

İşbu hususları tasdikan, yukarda isimleri zikredilen yetkili murahhaslar, – hepsi aynı derecede resmî mahiyeti haiz -, Hindu ve İngilizce birer metni de bulunan bu Ândlaşmayı imzalamışlardır; tereddüt halinde İngilizce metin muteber olacaktır.

Bin dokuz yüz elli bir yılının Aralık ayının dördüncü günü Ankara’da iki nüsha olarak tanzim edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkani adına
F. Köprülü
İstanbul Milletvekili
Dışişleri Bakanı

Hindistan Cıımhürbaşkanı adına
Chandra Shekkar Jha
Hindistan’ın Türkiye Büyükelçisi

Bunu okudunuz mu?

İdam Türleri

Kurşuna Dizme: Klasik bir yöntem olan bu idam şeklini Afganistan, Beyaz Rusya, Etiyopya, Kuzey Kore, …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et