Yeni
Ana Sayfa » Dergiler » Türkiye’de Yayınlanmış Hukuk, Felsefe ve Düşünce Dergileri
Cogito Dergisi

Türkiye’de Yayınlanmış Hukuk, Felsefe ve Düşünce Dergileri

Türkiye’de Yayınlanmış Hukuk, Felsefe ve Düşünce Dergileri, yayın hayatına başlama yılına göre kronolojik olarak listelenmiştir. Birçok dergi yayın hayatına devam edememiş ve yayın dünyasından çekilmiştir. Düşünce dünyasına adım atan birçok dergi ekonomik nedenler, siyasal baskılar, istikrarsız yayın çizgisi ve başkaca nedenlerle yayınlara devam edememiştir. Bazı dergiler uzunca bir süre yayınlanmayı başarmışlardır.

Birikim Dergisi, Boğaziçi Üniversitesi tarafından çıkarılan Felsefe Tartışmaları, Yapı Kredi Yayınları tarafından çıkarılan Cogito ve Varlık Dergisi bunların uzun süre yayınlanmıştır. Ekonomik sebeplerle yada siyasal etkilerle yayını sonlanan bazı dergiler daha sonraki yıllarda yeniden yayınlanmaya başlamıştır. 

 

 

 

Hukuk, Felsefe ve Düşünce Dergileri Kronolojik Listesi

1849-1851: Vakâyi Tıbbiye (İlk Türkçe dergi) 28 sayı yayımlanmıştır.
1860: Tercümân-ı ahvâl (Âgah Efendi)
 1862: Tasfir-i Efkâr (Şinâsî daha sonra Namık Kemal)
1862: Mecmûa-i Fünûn
1862:İlk resimli dergi Mir’at yayın hayatına başlamış ve üç sayı çıkmıştır.
1864 Matbûât Nizamnâmesi-Cezâ Kânunnâmesi 
1867: Yayın hayatında kısıtlamalar genişletilmiş ve birçok gazeteci İstanbul’dan uzaklaştırılmıştır. 
1870: Ulûm Gazetesi
1872: Dağarcık, Mazbutâtül-Fünûn
1873: Cüzdan
1874: Kasa; Müteferrika; Sandık

1876: Kanuni Esasinin İlanı ( I. Meşrutiyet)

1878:Sansür Heyeti kurulmuştur. 

1879: Mebâhis-i Mütenevvia
1880: Mecmua-ı Ulûm
1882: Âfâk; İbn-i Sînâ
1884: Güneş (Beşir Fuad)
1888: Mizan
1891: Mektep; Servet-i Fünûn
1895: Meşveret
1904: İctihad
Felsefe Tartışmaları Dergisinin 52. Sayısının Kapağı

24 Temmuz 1908 : II. Meşrutiyet’in İlanı 

1908: Aşiyan, Bârika, Beyânülhak; İttihâd-ı İslâm; Mehakimü’l Ahlâk; MusavverEmel; Misbah; Musavver Muhit; Ulum-i İktisadiyye ve İçtimaiyye Mecmuası;Resimli Kitap; Sebilürreşad
1909: Arkadaş, Cehd, Cerîde-i Sûfiyye; Eşref; Genç Kadın; Hüsün ve Şiir; Nabî; Tarîk-i Hidâyet; Türk Derneği Mecmuası
1909 Adalet Dergisi (Adliye Ceridesi
1910: Donanma; Felsefe-i Mûsikî; Genç Tabib; Hak Yolu; Piyano Mecmuası; Hikmet;İnsâniyet; Medeniyet; Rübâb; Sosyalist; Tearüf-i Müslimîn; Tecelli; Tenkîd
1911: Beşeriyet, Farik, Genç Kalemler; Erganon; Tasavvuf; Türk Yurdu; Ufk-ı Âtî;Ulum-Riyaziye ve Hikemîye Mecmuası; Yaprak; Yeni Felsefe Mecmuası
1912: Dârülfünûn Dersleri; Şahap; Yirminci Asırda Zeka Mecmuası
1913: Bilgi Mecmuası; Felsefe Mecmuası; Halka Doğru; Hürriyet-i Fikriye/Uhuvvet-iFikriye; Lem’a; Millî Tetebbular Mecmuası; Nihal; Yeni Turan
Varlık Dergisi 1. Sayı Kapağı – 1933
1914: Feylesof; Seyyâle; Türk Sözü
1916: Dârülfünûn Edebiyat Fakültesi Mecmuası; Edebiyat-ı Umûmiye Mecmuası
1917: Yeni Mecmua
1918: Âtî; Fağfur
1918 Türk İdare Dergisi
1919: Beşer ve Tabiat; Büyük Mecmua; Edebî Mecmua; İleri; Kurtuluş
1920: Armağan; Dergâh; Şebâb
1921: Aydınlık 
1922: Edebî Şark; İlim-Fen-Felsefe Tetebbuatı Mecmuası; Küçük Mecmua

1923 : Cumhuriyetin İlanı 

1923: Envâr-ı Ulûm; Mihrap; Millî Mecmua
1924: Yeni Hilal
1925: Asri Müslümanlık; Dârülfünûn İlahiyat Fakültesi Mecmuası; Yadigar; Yeni Fikir
1926: Hayat1927: Felsefe ve İçtimâiyyât Mecmuası; Güneş
1928: Güzel Mecmua
1298 : Türk İdare Dergisi

1928 (1 Kasım): Harf İnkılabı 

1932: Felsefe Yıllığı; Kadro
1933: Fikir Hareketleri; Ülkü; Varlık; Yeni Türk Mecmausı
1934: İş Mecmuası; Yeni Adam
1935: Yirminci Asırda Zeka Mecmuası
1935 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası
1936: Bilgi Yurdu
1937: Her Ay: Siyasa, İlim, Sanat
1938: İnsan; Kalem
1939: Felsefe Semineri Dergisi; Hareket; Oluş;
1945: Felsefe Arkivi
1947: Felsefe Tercümeleri Dergisi
1953: Türk Düşünce Dergisi
1963: Araştırma (DTCF Felsefe Araştırmaları Enstitüsü Dergisi)
1972: Felsefe Dergisi
1975: Birikim
1977: Toplum ve Bilim
1979: Çeviri; Milli Eğitim Bakanlığı Dergisi: Düşün-Bilim-Eğitim-Sanat
1982: Seminer: & Seminer: Felsefe; Yazko Felsefe Yazıları
1987: Felsefe Tartışmaları: A Turkish Journal of Philosophy
1988 Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
1991: Bilim-Felsefe-Tarih (B.F.T); Felsefe Dünyası
1992 Adli Tıp Bülteni
1993 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi(HFSA)
1994: Cogito Dergisi
1996: Dîvân
1997: Doğu-Batı, Felsefelogos
1998: Us
2000 Rekabet Dergisi
2001: Kaygı; Tabula Rasa
2002: Kutadgubilig; Yeditepe’de Felsefe
2002 İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
2003 Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi
2004: Felsefe Yazın
2004 Güncel Hukuk Dergisi
2005: Felsefe Ekibi İnternet Dergisi
2005 İndigo Dergisi
2006: (Flsf) Ayraç içinde ve altı çizili felsefe
2006: Lapsus
2008: Baykuş; Sözcelem
2010 Türkiye Adalet Akademisi Dergisi
2011: Beytülhikme
2013: Felsefi Düşün Dergisi
2013 Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi
2014 Ombudsman Akademik Dergisi
2014 Temâşâ Felsefe Dergisi
2016 Hukuk Defterleri Dergisi
2017 Sosyal Haklar Dergisi

Bunu okudunuz mu?

25 Ocak – Hukuk Takvimi

25 Ocak – Hukuk Takvimi 1579 Fransa, İspanya, Büyük Britanya, Savoya Dükalığı ve Hollanda arasında …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin