Yeni
Ana Sayfa » Hukuk Sözlüğü » Uluslararası Hukuk Sözlüğü
Uluslararası Hukuk Sözlüğü

Uluslararası Hukuk Sözlüğü

ULUSLARARASI HUKUK SÖZLÜĞÜ
International Law Dictionary
Türkçe
İngilizce
AB barışı koruma gücü
EU peace keeping force
AB dış ilişkiler ve güvenlik politikası
EU foreign and security policy
AB dönem başkanlığı
presidency of the Council of the European Union
AB Komisyonu
EU Commission
AB müktesebatı
acquis communautaire
AB savunma politikası
EU defence policy
AB üye devletleri
EU member states
abluka
blockade
acil durum
state of emergency
acil eylem planı
emergency action plan
açık deniz
high seas
açık kapı politikası
open door policy
açık toplum
open society
ada ve adacıklar
islands and islets
aday gösterme
nomination
aday ülke
candidate country
adaylık süreci
candidacy
ademi merkeziyet
decentralization
afrasya
afrasia
Afrika boynuzu
Horn of Africa
agreman
agrément
ağırlaşmış koşullar
aggravated circumstances
akılcılık
rationality
akıllı güç
smart power
akil adamlar
wise men
âkit taraflar
contracting parties
algı(lama)
perception
alt bölgesel örgütler
sub-regional organizations
alt komite
sub-committee
alt meclis
lower house
ambargo
embargo
ana dilde eğitim
mother tongue education
ana muhalefet partisi
main opposition party
anahtar ülke
key country
angajman kuralları
rules of engagement
anklav
enclave
anlaşmadan çekilme
withdrawal from an agreement
anlaşmanın akdedilmesi
conclusion of an agreement
anlaşmanın feshedilmesi
denouncement of an agreement
anlaşmanın gözden geçirilmesi
revision of an agreement
anlaşmanın imzalanması
signature of an agreement
anlaşmanın müzakeresi
negotiation of an agreement
anlaşmanın onaylanması
ratification of an agreement
anlaşmanın sona erdirilmesi
termination of an agreement
anlaşmanın tadil edilmesi
amendment of an agreement
anlaşmanın yenilenmesi
renewal of an agreement
anlaşmaya ek protokol
protocol to an agreement
anlaşmaya taraf olma
accession to an agreement
anlaşmazlık
dispute
anlaşmazlıkların barışçıl çözümü
peaceful settlement of disputes
anti balistik füze sistemi
anti balistic missile system
antlaşmaların yorumu
interpretation of treaties
ara seçim
by-election
arabulucu
mediator
arabuluculuk
mediation
arama ve kurtarma
search and rescue
Arap Baharı
Arab Spring
ardıl devlet
successor State
ardındaki sebep
underlying causes
arka kanal diplomasisi
back-channel diplomacy
asimetrik tehdit
asymmetric threat
asimilasyon
assimilation
askerden arındırılmış bölge
demilitarized zone
askeri bölge
military zone
askeri harcamalar
military expenditures
askeri işbirliği
military cooperation
askeri müdahale
military intervention
askeri tatbikat
military exercise
askeri üs
military base
askeri yaptırım
military sanction
aşamalı yaklaşım
phase-in approach
aşırı güç
excessive force
ateşkes
cease-fire
ateşkes anlaşması
cease-fire agreement
ateşkes hattı
cease-fire line
ateşli silahlar
fire arms
atom silahları
atomic weapons
Avrupa Birliği
European Union
Avrupa Birliği gücü
EU force
Avrupa Ekonomik Topluluğu
European Economic Community
Avrupa Topluluğu
European Community
ayaklanmaya teşvik
sedition
ayrıcalık
privilege
ayrılıkçı hareket
separatist movement
ayrılma
secession
ayrım politikası
discrimination policy
ayrımcılık
discrimination
ayrımcılık yapmama ilkesi
non discrimination principle
ayrıntılı gündem
annotated agenda
azınlık
minority
azınlık hükümeti
minority government
bağımlı devlet
client state
bağımlılık
dependency
bağlantısız ülkeler
non-aligned countries
bağlı özerk toprak
unincorporated territory
bağlı toprak
dependency
bakanlar kurulu
cabinet of ministers, cabinet
balıkçılık bölgesi
fishing zone
balistik füze
ballistic missile
barış içinde birarada yaşama
peaceful coexistence
barış inşası
peace-building
barış süreci
peace process
barış yapım süreci
peace-making process
barışa karşı suç
crimes against peace
barışçıl çözüm
peaceful solution
barışçıl müdahale
peaceful intervention
barışçıl yaklaşım
peaceful approach
barışı koruma
peace-keeping
barışı koruma güçleri
peacekeeping forces
barışın denetimi
peace monitoring
barışın ihlali
breach of peace
barışma
reconciliation
barışsever toplumlar
peace loving peoples
basın açıklaması
press release
baskı grubu
pressure group
baskıcı rejim
oppressive regime
baş başa toplantı
tête-à-tête meeting
başarısız devlet, batık devlet
failed state
başkan
president
başkanlık makamı
chair
bedeli ağır galibiyet
Pyrrhic victory
bekle gör politikası
wait and see policy
beşeri çevre
human environment
beşeri yerleşim
human habitat
beyanname
declaration
bilgi toplumu
information society
bilgi ve beceri aktarımı
transfer of knowledge and skills
birbiriyle uyumlu çabalar
concerted efforts
Birleşmiş Milletler Sistemi
United Nations System
bitişik bölge
contiguous zone
biyolojik silahlar
biological weapons
BM Antlaşması
Charter of the United Nations
BM barış gücü
UN peacekeeping force
BM Genel Sekreteri
Secretary General of the UN
BM Güvenlik Konseyi kararı
UN Security Council resolution
BM ihtisas kuruluşları
UN specialized agencies
BM kararı
UN resolution
BM sözleşmeleri
UN conventions
BM Teşkilatı
UN Organization
BM yaptırımları
UN sanctions
boş koltuk politikası
empty chair policy
boş oy kağıdı
blank ballot paper
boykot
boycott
bölge-altı örgütler
sub-regional organizations
bölgecilik
regionalism
bölgesel barış
regional peace
bölgesel çatışma
regional conflict
bölgesel ekonomik bütünleşme
regional economic integration
bölgesel güç
regional power
bölgesel işbirliği
regional cooperation
bölgesel örgütler
regional organizations
bölgesel sahiplenme
regional ownership
bölgesel sözleşme
regional convention
bölünme
separation
buyrultu
exequatur
bütünleşme
integration
bütünleyici müzakere
integrative negotiation
bütünüyle geri çekilme
total withdrawal
büyükelçi
ambassador
büyükelçilik
embassy
caydırıcı güç
deterrent force
caydırıcılık
deterrence
Cebelitarık
Gibraltar
cenapları
his/her highness
coğrafi konum
geographical location
Cumhurbaşkanı
President of the Republic
çalışma kuralları
modalities
çalışma ziyareti
working visit
çatışan taraflar
conflicting parties
çatışma
conflict
çatışma alanları
conflict zones
çatışma bölgeleri
conflict regions
çatışma dinamikleri
dynamics of conflict
çatışma sonrası yeniden yapılanma
post-conflict reconstruction
çatışma tırmanışı
escalation of conflict
çatışma yönetimi
(political) conflict management
çatışmaların çözümlenmesi/çatışmaların çözümü
conflict resolution
çatışmanın önlenmesi
conflict prevention
çekince
reservation
çerçeve anlaşma
framework agreement
çevreleme
containment
çıkar çatışması
conflict of interest
çıkar grupları
interest groups
çoğulculuk
pluralism
çoğunluğun sağlanamaması
lack of majority
çok boyutlu dış politika
multi-dimensional foreign policy
çok boyutlu diplomasi
multi-dimensional diplomacy
çok kulvarlı diplomasi
multi-track diplomacy
çok kutuplu sistem
multi-polar system
çok kutupluluk
multipolarity
çok kültürlü eğitim
multicultural education
çok taraflı anlaşma
multilateral agreement
çok taraflı diplomasi
multilateral diplomacy
çok taraflı ilişkiler
multilateral relations
çok taraflı sözleşme
multilateral convention
çok uluslu barış gücü
multinational peace force
çok uluslu örgütler
multinational organizations
çözüm süreci
resolution process
daimi delegasyon
permanent delegation
daimi sekreterya
permanent secretariat
daimi temsilcilik
permanent representation
daimi üyelik
permanent membership/ seat
danışman
consultant /advisor
davet edilen ülke
invited country
davranış kuralları
code of conduct
dayanışma
solidarity
değerlendirme raporu
evaluation report
delege
delegate
demeç
statement
demokratik değerler
democratic values
demokratik dönüşüm süreci
democratic transition process
demokratikleşme
democratization
denetim ve denge
checks and balances
denge
equilibrium
deniz aşırı ülkeler ve topraklar
overseas countries and territories
deniz üssü
naval base
denizyatağı
seabed
Devlet Başkanı
Head of State
devlet başkanları konferansı
conference of heads of state
devlet benzeri
quasi-state
devlet içi çatışma
intrastate conflict
devlet makamları
state authorities
devlet memuriyeti
civil service
devlet merkezcilik
state-centrism
devlet ziyareti
state visit
devletin ülkesi
state territory
devletlerarası çatışma
interstate conflict
devredilemez haklar
inalienable rights
dış baskı
foreign pressure
dış destek
foreign support
dış etki
external influence
dış ilişkiler
external relations
dış müdahale
foreign intervention
dış politika
foreign policy
dış yardım
foreign aid
dış yardıma bağımlılık
dependence on foreign aid
dışişleri
foreign affairs
Dışişleri Bakanı
Minister of Foreign Affairs, Secretary of State (USA), Foreign Sec
Dışişleri Bakanları Konseyi Olağan Toplantısı
Regular Meeting of the Council of Ministers of Foreign Affairs
Dışişleri Bakanlığı
Ministry of Foreign Affairs, Department of State (USA), Foreign (
dilekçe
petition
din özgürlüğü
freedom of religion
din ve inanç özgürlüğü
freedom of religion and belief
dini hoşgörüsüzlük
religious intolerance
diyalog süreci
dialogue process
doğal afet
natural disaster
doğrulama önlemleri
verification measures
dost ülke
friendly nation
dostane çözüm
friendly settlement
dostane girişim
good offices
dostane ilişkiler
amicable relations
dostça olmayan hareket
unfriendly act
dönem başkanlığı
chairmanship-in-office
dönüşüm süreci
transition process, process of transition
dünya barışı
world peace
dünya toplumu
world society
düşük yoğunluklu çatışma
low-intensity conflict
düşünce özgürlüğü
freedom of thought
düzenli izleme
regular follow-up
egemenlik
sovereignty
ekonomik buhran
economic depression
ekonomik ilişkiler
economic relations
ekonomik işbirliği
economic cooperation
ekonomik kalkınma
economic development
ekonomik kriz
economic crisis
eksklav
exclave
emperyalizm
imperialism
en az gelişmiş ülkeler
least developed countries
enerji kaynakları
energy resources
erteleme (toplantı)
adjournment
esnek karşılık doktrini
flexible response doctrine
eş-başkanlık
co-presidency
eşit temel
equal basis
etnik çatışma
ethnic conflict
etnik milliyetçilik
ethnic nationalism
etnik sorunlar
ethnic problems
etnik temizlik
ethnic cleansing
evrensel değerler
universal values
eylem planı
action plan
federal devlet
federal state
federalizm
federalism
FIR (uçuş bilgi bölgesi)
FIR (flight information region)
fikri mülkiyet hakları
intellectual property rights
füze savunma sistemi
missile defense system
garantör ülke
guarantor state
gayri resmi diplomasi
informal diplomacy ,unofficial diplomacy/track-two diplomacy
geçici hükümet
caretaker government, interim government
geçici koruma
temporary protection
geçici sığınmacılar
temporary refugees
geçici sınır çizgisi
demarcation line
geçici üyelik (BMGK)
non-permanent membership (UNSC)
geçiş süreci
transition process
gelişmekte olan ülkeler
developing countries
genel kurul
general assembly
genel oturum
plenary session
genişleme stratejisi
enlargement strategy
genişleme süreci
enlargement process
geri çekilme
disengagement
gerileme
recession
gıda yardımı
food aid
gizli diplomasi
secret diplomacy
göçmen işçiler
migrant workers
göçmen kaçakçılığı
migrant smuggling
gölge kabine
shadow cabinet
gönüllü kuruluşlar
voluntary agencies/organizations
göreceli yoksunluk
relative deprivation
görev gücü
task force
görev süresi
term of office
görüş birliği
identity of views
gözden geçirme konferansı
review conference
gözlemci
observer
gözlemci statüsü
observer status
güç dengesi
balance of power
güç teorisi
power theory
güç yaklaşımı
power approach
güçler ayrılığı
separation of powers
gündem
agenda
gündem dışı konuşma
one minute speech
gündem maddeleri
agenda items
güven arttırcı önlemler (GAÖ)
confidence building measures
güven eksikliği
lack of confidence
güven oyu
vote of confidence
güven oyu önergesi
motion of confidence
güven ve güvenlik arttırıcı önlemler (GGAÖ)
confidence and security building measures
güvenilir kaynaklar
reliable sources
güvenlik riski
security risk
güvenlik tedbirleri
security measures
güvenlik ve özgürlük hakkı
right to freedom and security
hakemlik, tahkim
arbitration
hakkaniyet
equity
harekat bölgesi
zone of operation
hasım güçler
hostile forces
hasmane ilişkiler
hostile relations
hava koridoru
air corridor
hava sahası
air space
hava sahasının ihlali
violation of air space
hava trafik hizmetleri
air traffic services
hayati çıkar
vital interest
hegemonya
hegemony
himaye edilen devlet, protektora
protectorate
hinterland
hinterland
hiyerarşi
hierarchy
hudut
border
hudut ihtilafI
border conflict/dispute
hudut kapısı
border gate
hudut olayı
border incident
hukuk devleti
rule of law
hukukun üstünlüğü
supremacy of law
hükümdar
sovereign
hükümet dışı örgüt
non-governmental organization (NGO)
hükümet partisi
governing/ruling party
hükümetlerarası anlaşma
intergovernmental agreement
ırk ayrımcılığı
racial discrimination
ırkçılık
racism
iç barış
domestic/internal peace
iç karışıklık
internal disturbance
iç karmaşa
domestic turbulence
iç savaş
civil war
iç yargı yetkisi
domestic jurisdiction
içişlerine karışmama
non-interference in domestic affairs
içişlerine müdahale
interference in domestic affairs
ifade özgürlüğü
freedom of expression
ihtilaf
dispute
ihtilafların çözümü
settlement of disputes
ihtimal planı
contingency planning
ikili anlaşma
bilateral agreement
ikili ilişkiler
bilateral relations
iklim değişikliği
climate change
iktidar partisi
ruling party
ilerleme raporu
progress report
iletişim kanalları
communication channels
ilgili taraflar
concerned parties
ilhak
annexation
ilişkili devlet
associated state
ilke kararı
resolution
ilke mutabakatı
agreement in principle
imkan/yetenek
capability
inceleme misyonu
fact-finding mission, inquiry mission
infiratçılık/izolasyonizm
isolationism
insan hakları
human rights
insan hakları ihlalleri
human rights abuse/violation
insan kaçakçılığı
human trafficking
insani müdahale
humanitarian intervention
insani yardım
humanitarian aid
insanlığa karşı işlenen suçlar
crimes against humanity
insansız bölge
no man’s land
irredantizm
irredentism
islam düşmanlığı
islamofobi
istihbarat servisi
intelligence service
istikrar
stability
istikrarlı barış
stable peace
istikrarlı demokrasi
stable democracy
istikrarlı kriz
stable crisis
istikşafi görüşmeler
exploratory talks
istila
invasion
istişare
consultation
istişari görüş
advisory opinion
istişari komisyon
advisory commission
isyan
rebellion
it dalaşı
dogfight
ittifak
alliance
iyi niyet
goodwill
iyi niyet elçisi
goodwill ambassador
iyi niyet misyonu
goodwill mission
iyi yönetişim
good governance
kabul eden devlet
receiving state
kadın hakları
women’s rights
kalıcı barış
lasting peace
kalıcı uzlaşma
lasting reconciliation
kalkınmakta olan ülkeler
developing countries
kalkışma
insurgency
kamu diplomasisi
public diplomacy
kamu düzeni
public order
kamu hizmeti
public service
kamuoyu
public opinion
kançılarya
chancery
kapsamlı çözüm
comprehensive settlement
kara mayınları
land mines
kara para aklanması
money laundering
karar alma organları
decision-making bodies
karar vericiler
policymakers
karar verme mekanizmaları
decision-making mechanisms
karargah/genel merkez
headquarters
karasuları
territorial waters
karşılıklı anlayış
mutual understanding
karşılıklı bağımlılığın simetrisi
symmetrical interdependence
karşılıklı bağımlılık
interdependence
karşılıklı destek anlaşması
mutual support agreement
karşılıklı güven
mutual trust
karşılıklı menfaat
mutual interest
karşılıklılık/mütekabiliyet
reciprocity
karşıt parti ile hareket etmek
crossing the floor
katılım anlaşması
accession agreement
katılım kriterleri
accession criteria
katılım müzakereleri
accession negotiations
katılım ortaklığı
accession partnership
katılım öncesi süreç
pre-accession process
katılımcı demokrasi
participatory democracy
katma protokol, ek protokol
additional protocol
kavimmerkezcilik/etnosentrizm
ethnocentrism
kazananı olmayan oyun
zero-sum game
kazan-kazan stratejisi
win-win situation
kendi kaderini tayin
self-determination
kendine kendine yeterlilik
self-sufficiency
kendini savunma
self defense
keyfi idare
arbitrary regime
Kıbrıs sorunu
Cyprus issue
kılavuz ilkeler
guidelines
kırmızı çizgi
red line
kışkırtma
provocation
kıta sahanlığı
continental shelf
kıta sahanlığının sınırlandırılması
delimitation of continental shelf
kıtalararası balistik füze
inter-continental ballistic missile
kıyıdaş devletler
riparian states
kilit aktörler
key actors
kimyasal silahlar
chemical weapons
kişisel hak ve özgürlükler
individual rights and freedoms
kitle iletişim araçları
mass media
kitle imha silahları
weapons of mass destruction
koalisyon hükümeti
coalition government
kolaylaştırıcılık
facilitation
komplo
conspiracy
komşularla sıfır sorun
zero problem with neighbours
konstrüktivizm
constructivism
konvansiyonel silahlar
conventional weapons
korsanlık
piracy
korumacılık
protectionism
kriz masası
crisis desk
kriz yönetimi
crisis management
kurtuluş hareketleri
liberation movements
kurucu meclis
constituent assembly
kurucu üyeler
founding members
kurumsal düzenleme
institutional arrangement
kutuplaşma
polarization
kuvvet konuşlandırılması
force deployment
kuvvetler ayrılığı
separation of powers
kuzey-güney diyaloğu
north-south dialogue
kültür başkenti
cultural capital
kültür emperyalizmi
cultural imperialism
kültürel çeşitlilik
cultural diversity
kültürel duyarlılık
cultural awareness
kültürel farklılıklar
cultural differences
kültürel ilişkiler
cultural relations
kültürlerarası diyalog
intercultural dialogue
küresel güvenlik
global security
küresel tehdit
global threat
küresel yönetişim
global governance
küreselleşme
globalization
liberalizm
liberalism
lobi
lobby
Maastricht Kriterleri
Maastricht Criteria
maiyet
entourage
medeniyetler çatışması
clash of civilizations
medeniyetler ittifakı
alliance of civilizations
mekik diplomasisi
shuttle diplomacy
meşru savunma
legitimate defense
meşru talep
legitimate demands
meşru temsilci
legitimate representative
meşruiyet
legitimacy
mevkidaş
counterpart
mezhep çatışması
sectarian conflict
mezheplerarası çatışma
sectarian clashes
milli birlik
national unity
milli çıkar
national interest
milli güç
national power
milli sınırlar
national boundaries
milliyetçilik
nationalism
misilleme
reprisal
model ortaklık
model partnership
muhalefet şerhi
dissenting opinion
muharip
belligerent
muharip harekât
combat operation
mutabakat
accord
müdahale
intervention
müdahale etmeme
non-intervention
müdahil taraf
intervening party
mülteci
refugee
münhasır ekonomik bölge
exclusive economic zone
mütareke
armistice
mütecaviz fiil
belligerent act
müttefik
ally
müzakere
negotiation
müzakere çabaları
negotiation efforts
müzakere eden taraflar
negotiating parties
müzakere süreci
negotiation process
müzakere taslağı
draft for negotiation
müzakere usulü
negotiation procedure
müzakere yoluyla çözüm
negotiated settlement
namus cinayetleri
honor killings
neoliberalism
neoliberalism
neorealizm
neorealism
nihai gündem
final agenda
nihai senet
final act
niyet mektubu
letter of intent
NOTAM
NOTAM ( Notice to Airmen)
nüfus mübadelesi
population exchange
nüfus patlaması
population explosion
nükleer kış
nuclear winter
nükleer silahlar
nuclear weapons
nükleer silahlardan arındırılmış bölge
nuclear-free zone
nükleer silahların yayılmasının önlenmesi
non-proliferation of nuclear weapons
nükleer takatli gemiler
nuclear powered ships
nükleer terörizm
nuclear terrorism
olağan oturum
ordinary session
olası ihtilaf bölgeleri
potential zones of conflict
onay
approval, ratification
onay usulü
ratification procedure
orta yoğunlukta çatışma
mid-intensity conflict
Ortadoğu Barış Süreci
Middle East Peace Process
ortak anlayış
common understanding
ortak beyan
joint declaration
ortak bildiri
joint communiqué
ortak çıkarlar
common interests
ortak girişim
joint initiative
ortak güvenlik
common security
ortak rıza
common consent
ortak tutum
common position
ortak yaklaşım
joint approach
ortak zemin
common ground
ortaklık
association
ortaklık anlaşması
association agreement
otorite
authority
oturum
session
oybirliği
unanimity
oybirliği kararı
unanimous decision
oydaşma
consensus
oyun kuramı
game theory
ön alıcı saldırı
pre-emptive strike
ön seçim
primary election
öncelik sırası
order of priority
öndegelim
precedence
önleyici diplomasi
preventive diplomacy
önleyici müdahale
preventive intervention
örgütlü suç
organized crime
özel temsilci
special envoy
özerk yönetim
home rule
özerklik
autonomy
paradigma
paradigm
paralel diplomasi
parallel diplomacy
paramiliter kuvvet
paramilitary force
parlamenter diplomasi
parliamentary diplomacy
profesyonel ordu
professional army
realizm
realism
realpolitik
realpolitik
reform süreci
reform process
resmi diplomasi
formal diplomacy
rıza
consent
riayet
adherence
saldırgan faaliyetler
aggressive actions
saldırı
aggression
savaş suçları
war crimes
savunma politikası
defense policy
seçim bölgesi
electorate
seçim gözlem misyonu
election observation mission
seferberlik
mobilization
sert güç
hard power
sıcak çatışma
hot conflict
sıcak takip
hot pursuit
sığınma
asylum
sığınma hakkı
asylum right
sığınmacı
asylum seeker
sınır aşan sular
transboundary waters
sınır hattının belirlenmesi
demarcation of the boundary
sınırların yeniden düzenlenmesi
adjustment of borders
sınırlı savaş
limited war
silah ambargosu
arms embargo
silahlanma
armament
silahların kontrolü
arms control
silahlı çatışma
armed conflict
silahlı insansız hava aracı
armed unmanned aerial vehicle, drone
silahlı isyan
armed rebellion
silahlı saldırı
armed attack
silahsız uçuş
unarmed flight
silahsızlanma
disarmament
sivil toplum
civil society
sivil toplum kuruluşları
non-governmental organizations
siyasal çözüm
political solution
siyasal rejim
political regime
siyasi geçiş süreci
political transition process
siyasi haklar
political rights
siyasi iltica
political asylum
siyasi irade
political will
siyasi istikrar
political stability
siyasi istişare
political consultations
siyasi sistem
political system
siyasi taahhüt
political commitment
siyasi uzlaşma
political settlement
soğuk barış
cold peace
soğuk savaş
cold war
soğuk savaş sonrası dönem
post-cold war era
sorun çözme diplomasisi
problem-solving diplomacy
soydaş
cognate, of Turkish descent
soykırım
genocide
sömürgecilik
colonialism
sömürgecilik sonrası
post-colonialism
statüko politikası
status quo policy
stratejik derinlik
strategic depth
stratejik diyalog mekanizması
strategic dialogue mechanism
stratejik eylem planı
strategic action plan
stratejik işbirliği
strategic cooperation
stratejik nükleer silahlar
strategic nuclear weapons
stratejik ortaklık
strategic partnership
suçun önlenmesi
crime prevention
sürdürülebilir barış
sustainable peace
süreç
process
sürekli tarafsızlık
permanent neutrality
sürgünde hükümet
government in exile
sürüncemede kalmış ihtilaflar
protracted conflicts
şartsız teslim
unconditional surrender
tahakküm
domination
tahkim
arbitration
tahrik
provocation
takımada
archipelago
taktik nükleer silahlar
tactical nuclear weapons
taktik silahlar
tactical weapons
tam üyelik
full membership
tamamlayıcı protokol
complementary protocol
tampon bölge
buffer zone
tampon devlet
buffer State
tanıma
recognition
tarafsız devlet
neutral state
tarafsız yaklaşım
impartial attitude, even-handed approach,
tarafsızlık
neutrality
tarafsızlık
impartiality
tarafsızlık siyaseti
neutrality policy
taviz
concession
tavsiye görüşü
advisory opinion
tavsiye kararı
recommendation
tehdit algılaması
threat perception
tek kutupluluk
unipolarity
teknolojik afetler
technological disasters
temas grubu
contact group
temel haklar ve özgürlükler
fundamental rights and freedoms
temel ihtilaflar
key disputes
temel özgürlükler
fundamental freedoms
temsilci
envoy
temsilciler meclisi
house of representatives
temsili demokrasi
representative democracy
terör eylemleri
terrorist actions
terör örgütü
terrorist organization
terör saldırısı
terrorist attack
terörizme karşı mücadele
combating against terrorism, fight against terrorism
tırmanma
escalation
toplantı tutanağı
minutes of the meeting
toplumlararası çatışma
inter-communal conflict
toprak bütünlüğü
territorial integrity
Türk Boğazları
Turkish Straits
uçuş izni
flight clearance
ufuk turu
tour d’horizon
ulus devlet
nation-state
ulus/millet
nation
ulusal aidiyet
national identity
ulusal savunma
national defense
uluslararası anlaşma/antlaşma
international agreement/treaty
uluslararası barış ve güvenlik
international peace and security
uluslararası camia
international community
uluslararası çatışmaların çözümü
resolution of international conflicts
uluslararası girişim
international initiative
uluslararası güvenlik
international security
uluslararası hukuk
international law
uluslararası ilişkiler
international relations
uluslararası ilişkiler kuramı
international relations theory
uluslararası insani hukuk
international humanitarian law
uluslararası konferans
international conference
uluslararası meşruiyet
international legitimacy
uluslararası örgütler
international organizations
uluslararası politika
international politics
uluslararası sistem
international system
uluslararası siyaset
international politics
uluslararası sözleşme
international convention
uluslararası suçlar
international crimes
uluslararası sular
international waters
uluslararası tanıma
international recognition
uluslararası temas grubu
international contact group
uluslararası toplum
international community
uluslararası yaptırımlar
international sanctions
uluslararası yardım
international aid
uluslarötesi aktörler
transnational actors
uluslarüstü
supranational
uluslarüstücülük
supranationalism
uydu devlet
satellite state
uyumlaştırma
harmonization
uyuşmazlık
dispute
uyuşmazlık yönetimi
dispute management
uyuşturucu kaçakçılığı
drug trafficking
uyuşturucuyla mücadele
fight against drugs
uzay tabanlı silahlar
space based weapons
uzlaşma
compromise
üçüncü taraf
third party
ülke içi çatışma
internal conflict
ülke içinde yerinden edilen insanlar
internally displaced people
ültimatom
ultimatum
üniter devlet
unitary state
üye devlet
member state
üye olmayan ülke
non-member state
vakıf
waqf, foundation
vatansız
stateless, heimatlos
vesayet konseyi
trusteeship council
vicdani red
consciencious objection
vizyoner diplomasi
visionary diplomacy
yabancı düşmanlığı
xenophobia
Yahudi düşmanlığı
anti-semitism
Yahudi soykırımı, Holokost
Holocaust
yakın çevre
near abroad
yakınlaşma
rapproachment
yalnızcılık
isolationism
yaptırım
sanction
yararlanıcı ülke
beneficiary country
yargı yetkisi
jurisdiction
yarı-resmi diplomasi
track one and a half diplomacy
yasadışı göç
illegal migration
yasaklı bölge
forbidden zone
yasama erki
legislative power
yasama meclisi
legislative assembly
yatıştırma
appeasement
yatıştırma politikası
appeasement policy
yayılmanın önlenmesi
non-proliferation
yeni dünya düzeni
new world order
yeni ekonomik düzen
new economic order
yeni muhafazakarlık
neo-conservatism
yeni sömürgecilik
neo-colonialism
yeniden yapılanma süreci
restructuring process
yerel yönetim
local administration
yerli nüfus
indigenous population
yetki
authority/power/capacity
yetki devri
devolution
yıldız savaşları
star wars
yönlendirme komitesi
steering committee
yumuşak güç
soft power
yumuşama
détente
yurtdışında yaşayan Türkler
Turks living abroad
yüksek akit taraflar
high conracting parties
yüksek komiser
high commissioner
yüksek komiser
high commissioner
yüksek yoğunlukta çatışma
high-intensity conflict
yükümlülük
obligation
yürürlüğe giriş
entry into force
yürütme erki
executive power
zımni rıza
tacit consent
zirve diplomasisi
summit diplomacy
zirve toplantısı
summit meeting
zorlayıcı tedbirler
coercive measures

Bunu okudunuz mu?

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Uyum Yasaları KHK Yetki Kanunu

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Uyum Yasaları KHK Yetki Kanunu, 6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin