Ana Sayfa / Hukuk Sözlüğü / Uluslararası Kuruluşlar, Örgütler, Alt Birim ve Kuruluşları Listesi
Uluslararası Örgütler Listesi

Uluslararası Kuruluşlar, Örgütler, Alt Birim ve Kuruluşları Listesi

Uluslararası Kuruluşlar, Örgütler, Alt Birim ve Kuruluşları Listesi

ULUSLARARASI KURULUŞLAR, ÖRGÜTLER, ALT BİRİM VE KURULUŞLARI LİSTESİ      
           
Türkçe Kısaltma İngilizce Abbreviation    
Afrika Birliği AfB African Union AU    
Afrika Kalkınma Bankası AFKB African Development Bank AFDB    
Afrika, Karayip ve Pasifik Ülkeler Grubu ACP African, Caribbean and Pacific Group of States ACP    
AGİT-Çatışmaları Önleme Merkezi ÇÖM OSCE-Conflict Prevention Centre CPC    
AGİT-Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu ODIHR OSCE-Office for Democratic Institutions and Human Rights ODIHR    
AGİT Ekonomi ve Çevre Komitesi AGİT EÇK OSCE Economic and Environmental Committee OSCE EEC    
AGİT Medya Özgürlüğü Temsilcisi MÖT OSCE Representative on Freedom of the Media RFOM    
AIDS, Tüberküloz ve Sıtma ile Mücadele Küresel Fonu Küresel Fon The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria Global Fund    
AKB- Orta Asya Bölgesel Ekonomik İşbirliği Programı CAREC ADB- Central Asia Regional Economic Cooperation Program CAREC    
Akdeniz Bölgesel Deniz Kirliliği Acil Müdahale Merkezi REMPEC Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the REMPEC    
Mediterranean Sea    
         
Akdeniz Forumu FOROMED Mediterranean Forum FOROMED    
Akdeniz için Birlik AiB Union for the Mediterranean UfM    
Akdeniz ve Avrupa Bitki Koruma Örgütü EPPO European and Mediterranean Plant Protection Organization EPPO    
Akdeniz Parlamenter Asamblesi Akdeniz PA Parliamentary Assembly of the Mediterranean PAM    
Amerikalar İçin Bolivarcı İttifak ALBA Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America ALBA    
Amerikan Devletleri Örgütü ADÖ Organization of American States OAS    
And Milletler Topluluğu CAN Andean Community of Nations CAN    
Arap Birliği AL The League of Arab States LAS    
Arktik Konseyi   Arctic Council      
ASEAN Artı Üç (Çin, Japonya, Güney Kore) APT ASEAN Plus Three APT    
Asya İnsan Hakları Merkezi ACHR Asian Centre for Human Rights ACHR    
Asya İşbirliği Diyaloğu (Asya Birliği) AİD Asia Cooperation Dialogue (Asian Union) ACD    
Asya Kalkınma Bankası AKB Asian Development Bank ADB    
Asya’da İşbirliği Ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı AİGK Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia CICA    
Asya Parlamenter Asamblesi APA Asian Parliamentary Assembly APA    
Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu APEC Asia-Pacific Economic Cooperation Forum APEC    
Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü APSCO Asia-Pacific Space Cooperation Organization APSCO    
Avrasya Ekonomi Birliği EEU Eurasian Economic Union EEU    
Avrasya Ekonomik Topluluğu EAEC Eurasian Economic Community EAEC/EurAsEC    

 

 

 

 

Uluslararası Kuruluşlar

 

T.C. Dışişleri Bakanlığı     Kasım 2014  
Tercüme Dairesi Başkanlığı          
           
Avrasya Patent Teşkilatı EAPO Eurasian Patent Organization EAPO    
Avrupa – Atlantik Ortaklık Konseyi AAOK Euro-Atlantic Partnership Council EAPC    
Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu AAET European Atomic Energy Community EURATOM    
Avrupa Birliği AB European Union EU    
Avrupa Birliği Adalet Divanı ABAD Court of Justice of the European Union CJEU    
Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi BK Committee of the Regions of the European Union CoR    
Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi EESC European Economic and Social Committee EESC    
Avrupa Birliği Göç, Dış Sınırlar ve İltica Stratejik Komitesi SCIFA European Union Strategic Committee on Immigration, Frontiers and SCIFA    
Asylum    
         
Avrupa Birliği Konseyi AB Konseyi Council of European Union EU Council    
Avrupa Birliği Konseyi – Çevre Konseyi   Council of the European Union – Environment Council      
Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı FRA European Union Agency for Fundamental Rights FRA    
Avrupa Çevre Ajansı AÇA European Environment Agency EEA    
Avrupa Demiryolları Birliği CER Community of European Railway CER    
Avrupa Deniz Emniyeti Ajansı EMSA European Maritime Safety Agency EMSA    
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Forumu AGİF OSCE-The Forum for Security Co-operation FSC    
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT Organization for Security and Co-operation in Europe OSCE    
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi AGİT-PA Parliamentary Assembly of the Organization for Security and Co-operation OSCEPA    
in Europe    
         
Avrupa Haberleşme Ofisi ECO European Communications Office ECO    
Avrupa Hava Emniyeti Ajansı EASA European Aviation Safety Agency EASA    
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı Eurocontrol European Organisation for the Safety of Air Navigation Eurocontrol    
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası AİKB European Bank of Reconstruction and Development EBRD    
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AİHM European Court of Human Rights ECHR    
Avrupa İşkenceyi ve İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele ve Cezayı CPT European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or CPT    
Önleme Komitesi Degrading Treatment or Punishment    
       
Avrupa Jandarma Kuvveti AJK European Gendarmerie Force EUROGENDFOR    
Avrupa-Kafkasya-Asya Taşımacılık Koridoru TRACECA Transport Corridor Europe Caucasus Asia TRACECA    
Avrupa Komisyonu AK European Commission EC    
Avrupa Konseyi Kuzey-Güney Merkezi KGM North-South Centre of the Council of Europe NSC    
Avrupa Konseyi CoE Council of Europe COE    
Avrupa Konseyi Eğitim Komitesi CDED Council of Europe-Steering Committee for Education CDED    
Avrupa Konseyi Kültür Komitesi CDCULT Council of Europe-Steering Committee for Culture CDCULT    

 

 

 

 

 

Uluslararası Kuruluşlar

 

T.C. Dışişleri Bakanlığı     Kasım 2014  
Tercüme Dairesi Başkanlığı          
           
Avrupa Konseyi Kültürel Miras ve Peyzaj Komitesi CDPATEP Council of Europe-Steering Committee for Cultural Heritage and CDPATEP    
Landscape    
         
Avrupa Konseyi Yükseköğretim ve Araştırma Komitesi CDESR Council of Europe-Steering Committee for Higher Education and Research CDESR    
           
Avrupa Modern Diller Merkezi GRAZ European Centre for Modern Languages Graz    
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi BK Committee of Ministers of the Council of Europe CM    
Avrupa Birliği – Ekonomik Politika Komitesi EPC European Union – Economic Policy Committee EPC    
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliği AK İHK Commissioner for Human Rights of the Council of Europe CHR    
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi YBYK Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe CLRAE    
Avrupa Konseyi Eğitim Komitesi CC.ED. Education Committee of the Council of Europe CC.ED    
Avrupa Konseyi Görsel-İşitsel İcra Komitesi EUREKA The European Audiovisual Observatory EUREKA    
Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası AKKB Council of Europe Development Bank CEB    
Avrupa Konseyi Kuzey-Güney Merkezi KGM North-South Centre of the Council of Europe NSC    
Avrupa Konseyi Kültür Komitesi CC-CULT Culture Committee of the Council of Europe CC-CULT    
Avrupa Konseyi Kültürel Miras Komitesi CC PAT Cultural Heritage Committee of the Council of Europe CC PAT    
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi AKPM Parliamentary Assembly of the Council of Europe PACE    
Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu VK Venice Commission of the Council of Europe VC    
Avrupa Konseyi Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Konferansı INGOs Conference of International Non-Governmental Organizations INGOs    
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi YBYK Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe CLRAE    
Avrupa Konseyi Yüksek Öğrenim ve Araştırma Komitesi CC-HER Higher Education and Research Committee of the Council of Europe CC-HER    
           
Avrupa Konseyi Yolsuzlukla Mücadele Devletler Grubu GRECO Council of Europe Group of States against Corruption GRECO    
Avrupa Merkez Bankası ECB European Central Bank ECB    
Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN European Organization for Nuclear Research CERN    
Avrupa Parlamentosu AP European Parliament EP    
Avrupa Parlamentosu – Çevre Komitesi   European Parliament – Committee on Environment      
Avrupa Patent Ofisi EPO European Patent Office EPO    
Avrupa Birliği Polis Teşkilatı EUROPOL European Police Office EUROPOL    
Avrupa Sayıştayı ECA European Court of Auditors ECA    
Avrupa Serbest Ticaret Birliği EFTA European Free Trade Association EFTA    
Avrupa Uzay Ajansı ESA European Space Agency ESA    
Avrupa Ve Akdeniz Bitki Sağlığını Koruma Örgütü EPPO European and Mediterranean Plant Protection Organization EPPO    
Avrupa’da Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması AKKA Treaty on Conventional Armed Forces in Europe CFE    
Avrupa’ya Devletlerarası Petrol ve Gaz Taşımacılığı Programı INOGATE Interstate Oil and Gas Transport to Europe Program INOGATE    

 

 

 

Uluslararası Kuruluşlar

 

T.C. Dışişleri Bakanlığı     Kasım 2014
Tercüme Dairesi Başkanlığı        
         
Avrupa Yatırım Bankası EIB European Investment Bank EIB  
Bağımsız Devletler Topluluğu CIS Commonwealth of Independent States CIS  
Balistik Füze Yayılmasına Karşı Lahey Davranış İlkeleri Rehberi HCOC The Hague Code of Conduct Against Ballistic Missile Proliferation HCOC  
Baltık Asamblesi BA Baltic Assembly BA  
Baltık Bakanlar Konseyi   Baltic Council of Ministers    
Baltık Denizi Çevre Koruma Komisyonu (Helsinki Komisyonu) HELCOM Baltic Marine Environment Protection Commission HELCOM  
Baltık Denizi Parlamento Konferansı BSPC Baltic Sea Parliamentary Conference BSPC  
Barents Avrupa-Arktik Konseyi BEAC Barents Euro-Arctic Council BEAC  
Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu ECOWAS Economic Community of West African States ECOWAS  
Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik ve Parasal Birliği UEMOA West African Economic and Monetary Union UEMOA  
Batı Afrika Yatırım Bankası BOAD West African Development Bank BOAD  
Birleşmiş Milletler BM United Nations UN  
Afet Yönetimi ve Olağanüstü Hallerde Müdahale Amaçlı Uzay Kaynaklı UN-SPIDER United Nations Platform for Space-based Information for Disaster UN-SPIDER  
Bilgi için BM Platformu   Management and Emergency Response    
Birleşmiş Milletler Afet Riskinin Azaltılması Uluslararası Stratejisi UNISDR United Nations Office for Disaster Risk Reduction UNISDR  
Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik Komisyonu UNESCAP United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific UNESCAP  
         
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu AEK United Nations Economic Commission for Europe UNECE  
Birleşmiş Milletler Barışı İnşa Komisyonu PBC United Nations Peace Building Comission PBC  
Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi UN CBD United Nations Convention on Biological Diversity UN CBD  
Birleşmiş Milletler Bütçe ve İdare Konuları Danışma Komitesi ACABQ The Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions ACABQ  
         
BM Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi UN Women UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women UN Women  
Birleşmiş Milletler Çevre Programı UNEP United Nations Environment Programme (UNEP) UNEP  
BM Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi UN Women UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women UN Women  
Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu UNICEF United Nations Children’s Fund UNICEF  
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi CRC UN Committee on the Rights of the Child CRC  
Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi UNCCD United Nations Convention to Combat Desertification UNCCD  
         
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı WFP United Nations World Food Programme WFP  
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü UNWTO United Nations World Tourism Organization UNWTO  
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO  
UNESCO Dünya Miras Komitesi DMK UNESCO World Heritage Committee WHC  
UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası   UNESCO Intergovernmental Committee for the Safeguarding of Intangible    
Komitesi   Cultural Heritage    
Birleşmiş Milletler Enformasyon Merkezi UNIC United Nations Information Centre UNIC  

 

 

 

Uluslararası Kuruluşlar

 

T.C. Dışişleri Bakanlığı     Kasım 2014
Tercüme Dairesi Başkanlığı        
         
Birleşmiş Milletler Engellilerin Hakları Komitesi CRPD UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities CRPD  
BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi CESCR UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights CESCR  
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey ECOSOC United Nations Economic and Social Council ECOSOC  
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO United Nations Food and Agriculture Organization FAO  
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi BMGK United Nations Security Council UNSC  
Birleşmiş Milletler Irak Özel Komisyonu UNSCOM U.N. Special Commission on Iraq UNSCOM  
Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığının Önlenmesi Komitesi CERD UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination CERD  
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi BMİDÇS United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC  
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği İHYK Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights OHCHR  
Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu CSW UN Commission on the Status of Women CSW  
Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komite CAT UN Committee against Torture CAT  
Birleşmiş Milletler İşkencenin Önlenmesi Alt-Komitesi SPT UN Subcommittee on Prevention of Torture SPT  
Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı UN-HABITAT United Nations Human Settlements Programme UN-HABITAT  
Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi CEDAW Committee on the Elimination of Discrimination against Women CEDAW  
Birleşmiş Milletler Kalkınma İçin Bilim ve Teknoloji Komisyonu CSTD United Nations Commission on Science and Technology for Development CSTD  
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP The United Nations Development Programme UNDP  
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR  
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi HRC UN Human Rights Committee HRC  
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği İHYK Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights OHCHR  
Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı United Nations Alliance of Civilizations UNAOC  
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu UNFPA United Nations Population Fund UNFPA  
Birleşmiş Milletler Orman Forumu UNFF United Nations Forum on Forests UNFF  
Birleşmiş Milletler Ortak Denetim Birimi JIU Joint Inspection Unit of the United Nations JIU  
Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Komisyonu UNDC United Nations Disarmament Commission UNDC  
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD  
BM Çocuk Hakları Komitesi CRC UN Committee on the Rights of the Child CRC  
BM- FAO Balıkçılık Komitesi COFI UN- FAO Committee on Fisheries COFI  
BM- FAO Çöl Çekirgesi Kontrol Komitesi DLCC UN- FAO Desert Locust Control Committee DLCC  
BM- FAO Gıda Güvenliği Komitesi CFS UN- FAO Committee for Food Safety CFS  
BM- FAO Ormancılık Komitesi COFO UN- FAO Committee on Forestry COFO  
Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli IPCC United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC  
Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu UNCITRAL UN Commission on International Trade Law UNCITRAL  
Birleşmiş Milletler – Su   UN – Water    
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi UNODC United Nations Office on Drugs and Crime UNODC  

 

 

 

Uluslararası Kuruluşlar

 

T.C. Dışişleri Bakanlığı     Kasım 2014  
Tercüme Dairesi Başkanlığı          
           
Birleşmiş Milletler Uzayın Barışçı Amaçlarla Kullanılması Komitesi UBAKK UN Committee on the Peaceful Uses of Outer Space UNOOSA    
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve UNRWA United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the UNRWA    
Bayındırlık Ajansı Near East    
       
Birleşmiş Milletler Zorla Kaybedilmeler Komitesi CED UN Committee on Enforced Disappearances CED    
Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Hükümetlerarası Platformu IPBES Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services IPBES    
           
Bölgesel Çevre Merkezi REC Regional Environmental Center REC    
Bölgesel İşbirliği Konseyi BİC-RCC Regional Cooperation Council RCC    
Crans-Montana Forumu   Crans-Montana Forum      
Daimi Hakemlik Mahkemesi DHM Permanent Court of Arbitration PCA    
DB- Uluslararası Yeniden İmar ve Kalkınma Bankası IBRD WB- International Bank for Reconstruction and Development IBRD    
Deauville Ortaklığı DO Deauville Partnership DP    
Doğu Afrika Topluluğu EAC East African Community EAC    
Doğu Karayipler Devletleri Örgütü OECS Organization of East Carribean OECS    
Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı COMESA Common Market for Eastern and Southern Africa COMESA    
Dünya Bankası DB World Bank WB    
Dünya Doğa Koruma Birliği IUCN International Union for Conservation of Nature IUCN    
Dünya Doğayı Koruma Vakfı WWF World Wildlife Fund WWF    
Dünya Ekonomik Forumu WEF World Economic Forum WEF    
Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü WIPO World Intellectual Property Organization WIPO    
Dünya Gümrük Örgütü (Gümrük İşbirliği Konseyi) WCO World Customs Organization WCO    
Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü OIE World Organisation for Animal Health OIE    
Dünya Meteoroloji Örgütü DMÖ World Meteorological Organization WMO    
Dünya Sağlık Örgütü DSÖ World Health Organization WHO    
DSÖ Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi TKÇS WHO Framework Convention on Tobacco Control FCTC    
Dünya Su Konseyi WWC World Water Council WWC    
Dünya Ticaret Örgütü DTÖ World Trade Organization WTO    
DTÖ Anlaşmazlıkların Çözümü Organı DSB WTO Dispute Settlement Body DSB    
DTÖ Antidamping Uygulamaları Komitesi   WTO Committee on Anti-Dumping Practices      
DTÖ Bölgesel Ticaret Anlaşmaları Komitesi CRTA WTO Committee on Regional Trade Agreements CRTA    
DTÖ Bütçe, Maliye ve İdare Komitesi   WTO Budget, Finance and Administration Committee      
DTÖ Fikri Mülkiyet Haklarının Ticaretle İlgili Yönleri Konseyi TRIPS Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights TRIPS    
DTÖ Gümrük Değerleme Komitesi   WTO Committee on Customs Valuation      
DTÖ Hizmet Ticareti Konseyi (Özel Taahhütler Komitesi)   WTO Council for Trade in Services (Committee on Specific Commitments)      

 

 

 

Uluslararası Kuruluşlar

 

T.C. Dışişleri Bakanlığı     Kasım 2014
Tercüme Dairesi Başkanlığı        
         
DTÖ İthalat Lisansları Komitesi   WTO Committee on Import Licensing    
DTÖ Kişilerin Serbest Dolaşımı Müzakere Grubu   WTO Negotiating Group on Movement of Natural Persons    
DTÖ Korunma Önlemleri Komitesi   WTO Committee on Safeguards    
DTÖ Köken (Menşe) Kuralları Komitesi   WTO Committee on Rules of Origin    
DTÖ Mal Ticareti Konseyi   WTO Council for Trade in Goods    
DTÖ Mali Hizmetler Ticareti Komitesi   WTO Committee on Trade in Financial Services    
DTÖ Ödemeler Dengesi Komitesi BOP WTO Committee on Balance of Payments BOP  
DTÖ Pazara Giriş Komitesi   WTO Market Access Committee    
DTÖ Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri Komitesi   WTO Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures    
DTÖ Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler Komitesi   WTO Committee on Subsidies and Countervailing Measures    
DTÖ Tarım Komitesi   WTO Agriculture Committee    
DTÖ Tarife Tavizleri Komitesi   WTO Committee on Tariff Concessions    
DTÖ Tekstil İzleme Organı TMB WTO Textiles Monitoring Body TMB  
DTÖ Temsilciler Konseyi   WTO Council of Representatives    
DTÖ Ticaret Müzakereleri Komitesi TMK WTO Trade Negotiations Committee TNC  
DTÖ Ticaret Politikalarını Gözden Geçirme Organı TPRM WTO Trade Policy Review Body TPRM  
DTÖ Ticaret ve Çevre Komitesi   WTO Trade and Environment Committee    
DTÖ Ticaret ve Kalkınma Komitesi CTD WTO Committee on Trade and Development CTD  
DTÖ Ticaret ve Rekabet Çalışma Grubu   WTO Trade and Competition Working Group    
DTÖ Ticaret ve Yatırım Çalışma Grubu   WTO Trade and Investment Working Group    
DTÖ Ticarette Teknik Engeller Komitesi TBT WTO Committee on Technical Barriers to Trade TBT  
Dünya Turizm Örgütü UNWTO World Tourism Organization UNWTO  
Egmont Grubu (Mali İstihbarat Birimleri Egmont Grubu)   Egmont Group    
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı EİT Economic Cooperation Organization ECO  
Enerji Şartı Energy Charter EC  
EİT- Bakanlar Konseyi COM ECO- Council of Ministers COM  
EİT- Bölgesel Planlama Konseyi RPC ECO-Regional Planning Council RPC  
EİT- Ticaret ve Kalkınma Bankası ETDB ECO- Trade and Development Bank ETDB  
EİT- Ticareti Geliştirme Örgütü TPO ECO- Trade Promotion Organization TPO  
Evrensel Posta Birliği UPU Universal Postal Union UPU  
Fransızca Konuşan Ülkeler Örgütü FKÜÖ International Organization of Francophonie IOF  
G-20 G-20 Group of Twenty G-20  
Gazetecileri Koruma Komitesi CPJ Committee to Protect Journalists CPJ  

 

 

 

Uluslararası Kuruluşlar

 

T.C. Dışişleri Bakanlığı     Kasım 2014  
Tercüme Dairesi Başkanlığı          
           
Gelişen Sekiz Ülke D-8 Developing Eight D-8    
Göçmen İşçilerin ve Aile Üyelerinin Haklarının Korunması Komitesi CMW Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and CMW    
Members of their Families    
         
GUAM-DEKÖ (Gürcistan, Ukrayna, Azerbaycan, Moldova-Demokrasi ve GUAM Organization for Democracy and Economic Development GUAM    
Ekonomik Kalkinma Örgütü)    
         
Güney Afrika Kalkınma Topluluğu SADC Southern African Development Community SADC    
Güney Amerika Ulusları Birliği UNASUR Union of South American Nations UNASUR    
Güney Asya Bölgesel İşbirliği Örgütü SAARC South Asian Association for Regional Cooperation SAARC    
Güneyde Sürdürülebilir Kalkınma için Bilim ve Teknoloji Komisyonu COMSATS Commission on Science and Technology for Sustainable Development in COMSATS    
the South    
         
Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi SELEC Southeast European Law Enforcement Center SELEC    
Güney Ortak Pazarı MERCOSUR Southern Common Market MERCOSUR    
Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği ASEAN Association of Southeast Asian Nations ASEAN    
Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci GDAÜ South-East European Cooperation Process GDAÜ    
Güvenlik İşbirliği Merkezi RACVIAC Centre for Security Cooperation RACVIAC    
Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi IGAD Intergovernmental Development Authority IGAD    
Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu ECRI European Commission against Racism and Intolerance ECRI    
İngiliz Uluslar Topluluğu İUT Commonwealth of Nations Commonwealth    
İslam Devletleri Eğitimi, Bilim ve Kültür Örgütü ISESCO Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization ISESCO    
İslam İşbirliği Teşkilatı İİT Organization of Islamic Cooperation OIC    
İİT Bilim, Teknoloji ve Yenilik Örgütü STIO OIC The Science, Technology and Innovation Organization STIO    
İİT Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Daimi Komitesi BİLTEDAK OIC Standing Committee for Scientific and Technological Cooperation COMSTECH    
İİT Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi İSEDAK OIC Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation COMCEC    
İİT Enformasyon ve Kültürel İşler Daimi Komitesi ENKİDAK OIC Standing Committee for Information and Cultural Affairs COMIAC    
İİT Bilgisayar Acil Müdahale Ekibi OIC-CERT OIC Computer Emergency Response Team OIC-CERT    
İİT İslam Ülkeleri Gemi Sahipleri Teşkilatı OISA OIC Organization of the Islamic Shipowners Association OISA    
İİT İslam Dayanışma Fonu ve Vakfı İDF OIC Islamic Solidarity Fund and its Waqf ISF    
İİT İslam Dünyası Bilim Akademisi IAS OIC Islamic World Academy of Sciences IAS    
İİT İslam İşbirliği Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu ICYF-DC OIC Islamic Conference Youth Forum for Dialogue and Cooperation ICYF-DC    
İİT İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi IRCICA OIC Research Center for Islamic History, Art and Culture IRCICA    
İİT İslam Kalkınma Bankası İKB OIC Islamic Development Bank IDB    
İİT İslam Teknoloji Üniversitesi İTÜ OIC Islamic University of Technology IUT    
İİT İslam Ticaret,Sanayi ve Tarım Odası ICCIA OIC Islamic Chamber of Commerce, Industry and Agriculture ICCIA    
İİT İslam Ticareti Geliştirme Merkezi İTGM OIC Islamic Center for the Development of Trade ICDT    

 

 

 

Uluslararası Kuruluşlar

 

T.C. Dışişleri Bakanlığı     Kasım 2014
Tercüme Dairesi Başkanlığı        
         
İİT İslam Ülkeleri Çimento Birliği ICA OIC Islamic Cement Association ICA  
İİT İslam Ülkeleri İstatistik Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkez SESRIC OIC Statistical, Economic, Social Research and Training Center for Islamic Co SESRIC  
İİT İslam Ülkeleri Müşavirler Federasyonu FCIC OIC Federation of Consultants from Islamic Countries FCIC  
İİT İslam Ülkeleri Müteahhitler Federasyonu FOCIC OIC Federation of Contractors from Islamic Countries FOCIC  
İİT İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü SMIIC OIC Standards and Metrology Institute for Islamic Countries SMIIC  
İİT İslam Ülkeleri Vergi İdareleri Birliği ATAIC OIC Association of Tax Authorities of Islamic Countries ATAIC  
İİT İslam Ülkeleri Yayın Düzenleyici Kuruluşlar Forumu IBRAF OIC Broadcasting Regulatory Authorities Forum IBRAF  
İİT İslam Yayıncılar Birliği IBU OIC Islamic Broadcasting Union IBU  
İİT İslami Bankalar ve Finans Kurumları Genel Konseyi CIBAFI OIC General Council for Islamic Banks and Financial Institutions CIBAFI  
İİT İslami Başkentler ve Şehirler Teşkilatı OICC OIC Organization of Islamic Capitals and Cities OICC  
İİT İslami Dayanışma Spor Federasyonu ISS OIC Islamic Solidarity Sports Federation ISS  
İİT İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı ISESCO OIC Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization ISESCO  
İİT Kudüs Komitesi   OIC Al Quds Committee    
İİT Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi IIUM OIC International Islamic University Malaysia IIUM  
İİT Uluslararası Arap-İslam Okulları Federasyonu WFAIIS OIC World Federation of Arabo-Islamic International Schools WFAIIS  
İİT Uluslararası İslam Fıkıh Akademisi İFA OIC International Islamic Fiqh Academy (IIFA) IIFA  
İİT Uluslararası İslam Haber Ajansı IINA OIC International Islamic News Agency IINA  
İİT Uluslararası Kızılay İslam Komitesi ICIC OIC Islamic Committee of the International Crescent ICIC  
İİT Uluslararası Müslüman Alimler Birliği IUMS OIC International Union of Muslim Scouts IUMS  
İslam Özel Sektörü Geliştirme Kurumu ICD Islamic Corporation for the Development of the Private Sector ICD  
Kafkasya İstikrar ve İşbirliği Paktı KİİP Caucasus Stability and Cooperation Pact CSCP  
Kamu Alımları Konseyi   Public Procurement Council    
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü KEİ Black Sea Economic Cooperation Organization BSEC  
Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu   The Commission on the Protection of the Black Sea Against Pollution BSC  
Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası KTKB Black Sea Trade and Development Bank BSTDB  
Karayip Devletleri Birliği KDB Association of Caribbean States ACS  
Karayipler Topluluğu CARICOM Caribbean Community CARICOM  
Katılımcı Sulama Yönetimi Uluslararası Ağı INPIM International Network on Participatory Irrigation Management INPIM  
Kıbrıs Kayıplar Komitesi   Committee on Missing Persons in Cyprus    
Kızılay   Red Crescent    
Kızılhaç   Red Cross    
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü CSTO Collective Security Treaty Organization CSTO  
Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi KİK Cooperation Council for the Arab States of the Gulf CCASG  

 

 

 

Uluslararası Kuruluşlar

 

T.C. Dışişleri Bakanlığı     Kasım 2014  
Tercüme Dairesi Başkanlığı          
           
Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyi KAİK North Atlantic Cooperation Council NACC    
Kuzey Denizi Komisyonu   North Sea Commission      
Kuzeydoğu Atlantik, Akdeniz ve Bağlı Denizlerde Tsunami Erken Uyarı ICG/NEAMTW Intergovernmental Coordination Group for the Tsunami Early Warning and      
Mitigation System in the North-Eastern Atlantic , the Mediterranean and ICG/NEAMTWS    
Sistemi Hükümetlerarası Eşgüdüm Komitesi S Connected Seas      
         
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Dünya Asamblesi WASME World Assembly for Small and Medium-Sized Enterprises WASME    
Küresel Çevre Fonu GEF Global Environment Facility GEF    
Lahey Uluslararası Özel Hukuk Konferansı HCOPIL Hague Conference on Private International Law HCOPIL    
Latin Amerika Entegrasyon Birliği LAIA Latin American Integration Association LAIA    
Latin Amerika Parlamentosu LAP Latin American Parliament LAP    
Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu CELAC Community of Latin American and Caribbean States CELAC    
Mağrip Arap Birliği MAB Arab Maghreb Union AMU    
Merkezi Avrupa Girişimi MAG Central European Initiative CEI    
Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu (Uluslararası Kişi Halleri Komisyon CIEC International Commission on Civil Status CIEC    
MİKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) MİKTA MIKTA (Mexico, Indonesia, Korea, Turkey Australia) MIKTA    
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO North Atlantic Treaty Organization NATO    
NATO Güvenlik Komitesi SC NATO-Security Committee SC    
NATO Konvansiyonel Silah Kontrolü Üst Düzey Görev Gücü HLTF NATO High-Level Task Force on Conventional Arms Control HLTF    
NATO Nükleer Planlama Grubu NPG NATO Nuclear Planning Group NPG    
NATO Parlamenterler Asamblesi NATO PA NATO Parliamentary Assembly NATO PA    
NATO Yüksek Düzeyli Grup HLG NATO High Level Group HLG    
NATO-Rusya Federasyonu Konseyi NRC NATO-Russia Council NRC    
NATO-Ukrayna Komisyonu NUK NATO-Ukraine Commission NUC    
Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna CITES    
and Flora    
         
Nordik Bakanlar Konseyi   Nordic Council of Ministers      
Nordik-Baltık Sekizlisi NB8 Nordic-Baltic Eight NB8    
Nordik Konseyi   Nordic Council      
Nordik Savunma İşbirliği NORDEFCO Nordic Defence Cooperation NORDEFCO    
Nordik Yatırım Bankası NIB Nordic Investment Bank NIB    
Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Andlaşması Örgütü NDYAÖ Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization CTBTO    
Nükleer Enerji Ajansı NEA Nuclear Energy Agency NEA    
Nükleer Tedarikçiler Grubu NSG Nuclear Suppliers Group NSG    
İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD Organisation for Economic Co-operation and Development OECD    

 

 

 

Uluslararası Kuruluşlar

 

T.C. Dışişleri Bakanlığı     Kasım 2014  
Tercüme Dairesi Başkanlığı          
           
OECD – Bilim ve Teknoloji Politikaları Komitesi CSTP OECD Committee for Scientific and Technological Policy CSTP    
OECD – Bütçe Komitesi   OECD – Budget Committee      
OECD – Çelik Komitesi   OECD – Steel Committee      
OECD – Deniz Taşımacılığı Komitesi MTC OECD – Maritime Transport Committee MTC    
OECD – Eğitim Komitesi   OECD – Education Committee      
OECD – Ekonomi ve Gelişme İncelemeleri Komitesi EDRC OECD – Economic and Development Review Committee EDRC    
OECD – Enerji Komitesi   OECD – Energy Committee      
OECD – Enformasyon, Bilgisayar ve İletişim Politikaları Komitesi ICCP OECD – Committee for Information, Computer and Communications Policy ICCP    
           
OECD – Gıda, Tarım ve Balıkçılık Direktörlüğü   OECD – Directorate for Food, Agriculture and Fisheries      
OECD – İhracat Kredi Grubu ECG OECD – Export Credit Group ECG    
OECD – İstihdam, Çalışma ve Sosyal İşler Komitesi ELSA OECD – Employment, Labour and Social Affairs Committee ELSA    
OECD – İşçi Sendikaları Danışma Komitesi TUAC OECD – Trade Union Advisory Committee TUAC    
OECD – İşveren ve Sanayi Danışma Komitesi BIAC OECD – Business and Industry Advisory Committee BIAC    
OECD – Kalkınmaya Yardım Komitesi DAC OECD – Development Aid Committee DAC    
OECD – Kamu Yönetimi Komitesi PUMA OECD – Public Management Committee PUMA    
OECD – Mali Eylem Görev Gücü OECD/FATF OECD – Financial Action Task Force OECD/FATF    
OECD – Mali İşler Komitesi CFA OECD – Committee on Fiscal Affairs CFA    
OECD – Mali Piyasalar Komitesi CMF OECD – Committee on Financial Markets CMF    
OECD – Rekabet Hukuku ve Politikaları Komitesi CLP OECD – Competition Law and Policy Committee CLP    
OECD – Sermaya Hareketleri ve Görünmeyen İşlemler Komitesi CMIT OECD – Committee on Capital Movements and Invisible Transactions CMIT    
OECD – Sigorta ve Özel Emeklilik Komitesi   OECD – Insurance and Private Pensions Committee      
OECD – Su Yönetişim Programı   OECD – Programme on Water Governance      
OECD – Ticaret-Rekabet Ortak Komitesi   OECD – Joint Group on Trade and Competition      
OECD – Turizm Komitesi   OECD – Tourism Committee      
OECD – Tüketici Politikaları Komitesi CCP OECD – Committee on Consumer Policy CCP    
OECD – Uluslararası Hükümet Dışı Kuruluşlar İle İrtibat Komitesi   OECD – Liaison Committee with International Non-Governmental      
  Organisations      
         
OECD – Uluslararası Yatırım ve Çok Uluslu Girişimler Komitesi CIME OECD – Committee on International Investment and Multinational CIME    
Enterprises    
         
OECD Uluslararası İş İşlemlerinde Rüşvetle Mücadele Grubu   OECD Working Group on Bribery in International Business Transactions      
Orta Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu ECCAS Economic Community of Central African States ECCAS    
Orta Afrika Ülkeleri Ekonomik ve Parasal Topluluğu CEMAC Central African Economic and Monetary Community CEMAC    
Orta Amerika Entegrasyon Sistemi SICA Central American Integration System SICA    

 

 

 

Uluslararası Kuruluşlar

 

T.C. Dışişleri Bakanlığı     Kasım 2014  
Tercüme Dairesi Başkanlığı          
           
Orta Amerika Ülkeleri Ekonomik Entegrasyon Bankası CABEI Central American Bank for Economic Integration CABEI    
Orta Amerika Ülkeleri Ortak Pazarı CACM Central American Common Market CACM    
Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip RAMSAR Convention on Wetlands of International Importance, especially as RAMSAR    
Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme Waterfowl Habitat    
       
Parlamentolararası Birlik PAB Inter-Parliamentary Union IPU    
Pasifik Adaları Forumu PAF Pacific Islands Forum PAF    
Pasifik İttifakı   Pacific Alliance      
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC Organization of the Petroleum Exporting Countries OPEC    
Portekizce Konuşan Ülkeler Topluluğu CPLP Community of Portuguese Language Countries CPLP    
Rio Grubu   Rio Group      
Silahlı Kuvvetlerin Demokratik Kontrolü Merkezi DCAF Centre for the Democratic Control of Armed Forces DCAF    
Şanhay İşbirliği Örgütü ŞİÖ Shanghai Cooperation Organization SCO    
Tehlikeli Atıkların Sınır Ötesi Taşınması ve Bertaraf Edilmesinin   Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of      
Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi   Hazardous Wastes and Their Disposal      
Tuna Nehrinin Korunması Uluslararası Komisyonu ICPDR International Commission for the Protection of the Danube River ICPDR    
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Türk Konseyi The Cooperation Council of Turkish Speaking States Turkish Council    
DTÖ Sütçülük Konseyi   WTO Dairy Council      
Uluslararası Adalet Divanı UAD International Court of Justice ICJ    
Uluslararası Af Örgütü UAÖ Amnesty International AI    
Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu BIPM International Bureau of Weights and Measures BIPM    
Uluslararası Akdeniz Bilimsel Araştırmalar Komisyonu CIESM International Commission for the Scientific Exploration of the CIESM    
Mediterranean Sea    
         
Uluslararası Akdeniz Yüksek Tarımsal Araştırmalar Merkezi CIHEAM International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies (CIHE CIHEAM    
Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi ICOMOS International Council on Monuments and Sites ICOMOS    
Uluslararası Arşiv Konseyi ICA International Council on Archives ICA    
Uluslararası Aşı Enstitüsü IVI International Vaccine Institute IVI    
Uluslararası Atlantik Ton Balıklarını Koruma Komisyonu ICCAT International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas ICCAT    
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı IAEA International Atomic Energy Agency IAEA    
Uluslararası Bağcılık ve Şarapçılık Örgütü OIV International Organisation of Vine and Wine OIV    
Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu ICOLD International Commission on Large Dams ICOLD    
Uluslararası Ceza Divanı UCD International Criminal Court ICC    
Uluslararası Çalışma Örgütü ILO International Labour Organization ILO    
Uluslararası Çiçek Üreticileri Birliği AIPH International Association of Horticultural Producers AIPH    
Uluslararası Demiryolları Birliği UIC International Union of Railways UIC    

 

 

 

 

Uluslararası Kuruluşlar

 

T.C. Dışişleri Bakanlığı     Kasım 2014
Tercüme Dairesi Başkanlığı        
         
Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı Hükümetlerarası Örgütü OTIF Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail OTIF  
Uluslararası Denizcilik Örgütü IMO International Maritime Organization IMO  
Uluslararası Elektroteknik Komisyonu IEC International Electrotechnical Comission IEC  
Uluslararası Enerji Ajansı UAE The International Energy Agency IEA  
UEA Enerji Araştırma ve Teknoloji Komitesi CERT IEA Committee on Energy Research and Technology CERT  
Uluslararası Et Konseyi IMC International Meat Council IMC  
Uluslararası Finansman Kurumu IFC International Finance Corporation IFC  
Uluslararası Gaz Birliği UGB International Gas Union IGU  
Uluslararası Göç Örgütü IOM International Organization for Migration IOM  
Uluslararası Göç Politikaları Merkezi ICMPD International Centre for Migration Policy Development ICMPD  
Uluslararası Hidrografi Örgütü IHO International Hydrographic Organization IHO  
Uluslararası Holokost Anma İttifakı IHRA International Holocaust Remembrance Alliance IHRA  
Uluslararası Hukukun Birleştirilmesi Enstitüsü UNIDROIT International Institute for the Unification of Private Law UNIDROIT  
Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu FIDH International Federation for Human Rights IFRH/FIDH  
Uluslararası İstatistik Enstitüsü ISI International Statistical Institute ISI  
Uluslararası İslam Ticaret Finans Şirketi ITFC International Islamic Trade Finance Corporation ITFC  
Uluslararası İşbirliği Platformu UİP International Cooperation Platform ICP  
Uluslararası Kahve Örgütü ICO International Coffee Council ICO  
Uluslararası Kakao Örgütü ICCO International Cocoa Organization ICCO  
Uluslararası Kalkınma Birliği IDA International Development Association IDA  
Uluslararası Kalkınma Hukuku Örgütü IDLO International Development Law Organization IDLO  
Uluslararası Kızılay Kızılhaç Dernekleri Federasyonu IFRC International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies IFRC  
Uluslararası Kızılay/Kızılhaç Hareketi   International Red Crescent / Red Cross Movement    
Uluslararası Kızılhaç Komitesi ICRC International Committee of the Red Cross ICRC  
Uluslararası Kurak Alanlar Tarımsal Araştırma Merkezi ICARDA International Center for Agricultural Research in the Dry Areas ICARDA  
Uluslararası Kurşun ve Çinko Çalışma Grubu   International Lead and Zinc Study Group    
Uluslararası Mısır ve Buğday Merkezi CIMMYT International Maize and Wheat Improvement Center CIMMYT  
Uluslararası Mobil Uydu Örgütü IMSO International Mobile Satellite Organization IMSO  
Uluslararası Müzeler Konseyi ICOM International Council of Museums ICOM  
Uluslararası Narkotik Kontrol Kurulu INCB International Narcotics Control Board INCB  
Uluslararası Okuma Derneği IRA International Reading Association IRA  
Uluslararası Para Fonu IMF International Monetary Fund IMF  
Uluslararası PEN Kulüpleri Federasyonu PEN PEN International PEN  

 

 

 

Uluslararası Kuruluşlar

 

T.C. Dışişleri Bakanlığı     Kasım 2014  
Tercüme Dairesi Başkanlığı          
           
Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı INTERPOL International Criminal Police Organization INTERPOL    
Uluslararası Sergiler Bürosu BIE Bureau of International Exhibitions BIE    
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO International Civil Aviation Organization ICAO    
Uluslararası Soğutma Enstitüsü IIR International Institute of Refrigeration IIR    
Uluslararası Standartlar Örgütü ISO International Organization for Standardization ISO    
Uluslararası Şeker Örgütü ISO International Sugar Organization ISO    
Uluslararası Sulama ve Drenaj Komisyonu ICID International Commission on Irrigation and Drainage ICID    
Uluslararası Tarımsal Araştırma Danışma Grubu CGIAR Consultative Group on International Agricultural Research CGIAR    
Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu IFAD International Fund for Agricultural Development IFAD    
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği ITU International Telecommunication Union ITU    
Uluslararası Telif Hakları Fonu Komitesi COFIDA Committee for International Copyright Funds COFIDA    
Uluslararası Ticaret Merkezi ITC International Trade Centre ITC    
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY International Organization of Turkic Culture TURKSOY    
Uluslararası Ulaştırma Forumu ITF International Transport Forum ITF    
Uluslararası Yasal Ölçüler Örgütü OIML International Organization of Legal Metrology OIML    
Uluslararası Yatırım ve Girişimler Komisyonu IIIC International Investment and Initiatives Commission IIIC    
Uluslararası Yayıncılar Birliği IPA International Publishers Association IPA    
Uluslararası Yazar ve Besteci Dernekleri Konfederasyonu CISAC International Confederation of Societies of Authors and Composers CISAC    
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı IRENA International Renewable Energy Agency IRENA    
Uluslararası Zeytin Konseyi IOOC International Olive Council IOOC    
UNCTAD Deniz Taşımacılığı Hizmetleri Daimi Komitesi   UNCTAD Standing Committee on Maritime Transport Services      
UNCTAD En az Gelişmiş Ülkeler Güven Fonu LDCF UNCTAD Trust Fund for Least Developed Countries LDCF    
UNCTAD Gelişmekte Olan Hizmet Sektörleri Daimi Komitesi   UNCTAD Standing Committee on Developing Services Sectors      
UNCTAD Gelişmekte olan Ülkeler Arası İşbirliği Daimi Komitesi ECDC UNCTAD Standing Committee on Economic Cooperation among ECDC    
Developing Countries    
         
UNCTAD İşletme, Ticari Faaliyetin Kolaylaştırılması ve Kalkınma Komitesi   UNCTAD Commission on Enterprise, Business Facilitation and      
  Development      
         
UNCTAD Silahsızlanmaya Geçişte Yapısal Uyum AH Çalışma Grubu   UNCTAD Ad Hoc Working Group to Explore the Issue of Structural      
UNCTAD Tercihler Özel Komitesi   UNCTAD Special Committee on Preferences      
UNCTAD Ticaret Çevre Ve Kalkınma AH Çalışma Grubu   UNCTAD Ad Hoc Working Group on Trade, Environment and Development      
UNCTAD Ticaret ve Kalkınma Konseyi TDB UNCTAD Trade and Development Board TDB    
UNCTAD Uluslar arası Yatırımlar ve Girişimler Komisyonu   UNCTAD Commission on International Investments and Initiatives      
UNCTAD Yoksulluğun Azaltılması Daimi Komitesi   UNCTAD Standing Committee on Poverty Alleviation      

 

 

 

 

Uluslararası Kuruluşlar

 

T.C. Dışişleri Bakanlığı     Kasım 2014  
Tercüme Dairesi Başkanlığı          
           
UNESCAP Çevre ve Doğal Kaynakların Geliştirilmesi Komitesi   UNESCAP Committee on Environment and Natural Resources      
  Development      
         
UNESCO – IPDC Hükümetlerarası Konseyi   UNESCO – Intergovernmental Council of IPDC      
UNESCO Avrupa Bilim ve Teknoloji Bölge Ofisi ROSTE UNESCO Regional Office for Science and Technology in Europe ROSTE    
UNESCO Enformasyon Programı Hükümetlerarası Konseyi PGI UNESCO Intergovernmental Council for the General Information PGI    
Programme    
         
UNESCO Hükümetlerarası Enformatik Bürosu IBI UNESCO Intergovernmental Bureau for Informatics IBI    
UNESCO Hükümetlerarası Enformatik Programı Hükümetlerarası IIP Intergovernmental Committee for the Intergovernmental Informatics IIP    
Komitesi Programme    
       
UNESCO Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu IOC UNESCO Intergovernmental Oceanographic Commission IOC    
UNESCO İletişimin Geliştirilmesine İlişkin Uluslararası Program IPDC UNESCO International Programme for the Development of IPDC    
Communication    
         
UNESCO İnsan ve Biyosfer Programı MAB UNESCO Man and the Biosphere Programme MAB    
UNESCO İnsan ve Biyosfer Programı Uluslararası Koordinasyon Konseyi MAB Konseyi UNESCO International Coordinating Council of the Man and the Biosphere MAB Council    
    Programme      
UNESCO İstatistik Enstitüsü UIS UNESCO Institute for Statistics UIS    
UNESCO Kültür ve Kalkınma Dünya Komisyonu   UNESCO World Commission on Culture and Development      
UNESCO Kültürel Varlıkların Ait Oldukları Ülkelere İadesinin Teşviki ICPRCP UNESCO Intergovernmental Committee for Promoting the Return of ICPRCP    
Hükümetlerarası Komitesi Cultural Property    
       
UNESCO Uluslararası Güzel Sanatlar Derneği IAA UNESCO International Association of Art IAA    
UNESCO-Uluslararası Hidroloji Programı IHP UNESCO International Hydrological Programme IHP    
UNODC Suçun Önlenmesi ve Ceza Adaleti Komisyonu CCPCJ UNODC Commission on Crime Prevention and Criminal Justice CCPCJ    
UNODC Uyuşturucu Maddeler Komisyonu CND UNODC Commission on Narcotic Drugs CND    
Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele İşbirliği Grubu Pompidou The Cooperation Group to Combat Drug Abuse and Illicit Trafficking in Drug Pompidou    
Visegrád Grubu V4 Visegrád Group V4    
Wassenaar Düzenlemesi WA Wassenaar Arrangement WA    
Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Uluslararası Merkezi ICSID International Centre for Settlement of Investment Disputes ICSID    
Yeni Bitki Türlerini Koruma Uluslararası Birliği UPOV International Union for the Protection of New Varieties of Plants UPOV    
Zangger Komitesi ZK Zangger Committee ZC    

Kaynak: http://www.mfa.gov.tr/data/Terminoloji/uluslararasi-kuruluslar-kasim-2014.pdf

Uluslararası Örgütler Listesi

Hakkında hukukbook

Bunu okudunuz mu?

Kolluk Etik İlkeleri

Kolluk Etik İlkeleri 24.10.2007 tarihinde, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Gümrükler …