Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » Uluslararası Şeffaflık Derneği
Uluslararası Şeffaflık Derneği

Uluslararası Şeffaflık Derneği

Uluslararası Şeffaflık Derneği, 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan, demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini hakim kılma amacı taşıyan bir sivil toplum örgütüdür.

Dernek, ilkelerini gerçekleştirme çerçevesinde, yolsuzluğu sosyal, ekonomik ve politik krizleri besleyen, hukukun üstünlüğü ve demokratik sistemin işleyişini engelleyen, rekabeti ve ekonomik gelişimi önleyen, doğal kaynakların doğru kullanımını engelleyen ve insanları yoksulluk ve sefalete sürükleyen bir olgu olarak görmektedir.

Uluslararası Şeffaflık Derneği, yolsuzluğun azaltılması yönünde çalışmalar yapmakta; kamu kesimi, iş dünyası, sendikalar, üniversiteler, meslek örgütleri ve sivil toplum örgütlerini bir araya getirerek faaliyetlerinde çok aktörlü işbirliğini esas almaktadır. Dernek, toplumsal yapıyı oluşturan ve kamu gücünü elinde bulunduran tüm kişi ve kurumların açık, dürüst, hukuka uygun, etik, izlenebilir ve hesap verebilir şekilde davranmasını talep etmektedir. 

Uluslararası Şeffaflık Derneği ve Uluslararası Şeffaflık Örgütü

Uluslararası Şeffaflık Derneği, küresel düzeyde 90′dan fazla ülkede faaliyet gösteren Uluslararası Şeffaflık Örgütü′nün (Transparency International- TI) ilke ve amaçlarını paylaşmakta; Türkiye ülke kolu olarak yakın işbirliği içinde çalışmaktadır.

Uluslararası Şeffaflık Derneği, Şeffaflık Örgütünün periyodik olarak yayınladığı Yolsuzluk Algı Endeksi (Corruption Perception Index-CPI), Rüşvet Verenler Endeksi (Bribe Payers Index-BPI) ve Küresel Yolsuzluk Raporu (Global Corruption Report-GCR) gibi uluslararası raporların hazırlanmasına katkı sağlamakta; raporları yaygınlaştırmakta ve kamuoyunun bilgisine sunmaktadır.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü

Uluslararası Şeffaflık Derneği, Şeffaflık Örgütünün hazırladığı Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi Yıllık İlerleme Raporlarına doğrudan, Avrupa Birliği İlerleme Raporlarına ise Uluslararası Şeffaflık Örgütü Brüksel ofisi aracılığı ile görüş sağlamaktadır.

Uluslararası Şeffaflık Derneği, yurt içi ve dışındaki birçok kurum ve sivil toplum örgütüyle birlikte yolsuzluk hakkında farkındalığı artırmak, şeffaflık standartlarını geliştirmek, eğitimler vermek ve Türkiye′deki şeffaflığı ölçmek üzere şeffaflık barometresi ve şeffaflık veri tabanı oluşturmak gibi faaliyetler yapmaktadır.

Uluslararası Şeffaflık Derneği yolsuzluğun temel ve sistematik nedenleri ile mücadele etmekte; derneğin faaliyetleri polisiye bir nitelik taşımamakta, isimleri deşifre etmemekte, yolsuzluk dosyaları açmamakta, tek tek kişi, kurum ve olaylara odaklanmamaktadır. Dernek, sivil inisiyatifin geliştirilmesi için gerekli mekanizma ve kuruluşların oluşturulması ile reformların gerçekleştirilmesi için çalışmaktadır.

Uluslararası Şeffaflık Derneğinin Kurucuları ve Proje Destekçileri 

Uluslararası Şeffaflık Derneğinin Kurucuları, Emine Oya Özarslan, Zeki Gündüz, Ufuk Batum, Güler Aras, Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik AŞ adına Kurum Temsilcisi Adnan Nas, Ferruh Tunç, Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ adına Kurum Temsilcisi İdil Gürdil Atay, Sadık Ferik, Kuzey Mali Müşavirlik AŞ  adına Kurum Temsilcisi Dursun Özcan, Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ adına Kurum Temsilcisi İzel Levi Coşkun, Ali Kamil Uzun, Ümit Hergüner, Erim Bener, Ahmet Samim Ünan, Mustafa Aydın Aysan ve Ahmet Levent Celepçi’den oluşmaktadır. 

Uluslararası Şeffaflık Derneğinin etkinlik destekçileri, İstanbul Bilgi Üniversitesi, KPMG Türkiye, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, Akuğur Hukuk Bürosu, PricewaterhouseCoopers Türkiye, Ernst & Young Türkiye, Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciği, Gün + Partners Avukatlık Bürosu ve Paksoy Ortak Avukat Bürosu olmuştur.

DERNEĞİN PROJE VE PROGRAMLARI 
Özel Sektör Programı

Özel Sektörde Etkili Yolsuzlukla Mücadele Programı, etik değerlerini pekiştirmiş güçlü bir iş dünyasının oluşmasını sağlamayı hedeflemektedir. Yolsuzlukla mücadele için ilk adımın şeffaflık olduğunu savunan dernek, kamunun kapsamlı bir şekilde aydınlatılması ile ulaşılan şeffaflık seviyesinin tek başına yolsuzluk riskini azaltmadığını savunmaktadır. Bir şirketin yolsuzlukla mücadele konusundaki farkındalığı ve üst yönetiminin bu konudaki kararlılığı önemli göstergelerdir. Dernek, üyelik gerektiren bu program ile, şirketlere uyum, etik, şeffaflık ve yolsuzlukla mücadele politikalarını geliştirme konusunda farklı düzeylerde eğitimler vermekte, üye şirketler için bilgilendirme toplantıları, düzenli bültenler ve yayınlar sunmaktadır.

Özel Sektörde Şeffaflık için Çok-Paydaşlı Yaklaşım

Proje, iş dünyasına ilişkin bir ‘şeffaflık endeksi’ oluşturmayı amaçlamaktadır. Transparency International tarafından geliştirilen “Kurumsal Raporlamada Şeffaflık” araştırmasının Türkiye ölçeğinde uygulanacağı ve iş dünyasının şeffaflık düzeyinin değerlendirildiği bir araştırmayı temel almaktadır. Endeksleme çalışması sonuçları kamuoyu ile paylaşılmaktadır. İş dünyası ile kamu sektörünü bir araya getirilmekte, özel sektörde uyum ve şeffaflığı geliştirmek üzere çalışma ortaklıkları kurulmaktadır. “Kurumsal Raporlamada Şeffaflık için Çok-Paydaşları Yaklaşım projesi Hollanda Büyükelçiliği, İngiltere Büyükelçiliği ve TÜSİAD tarafından desteklenmiştir.

özelsektör

İş Dünyası için Etkili Yolsuzlukla Mücadele Programları

Uluslararası Şeffaflık Derneği, 2015 yılında sonuçlarını açıkladığı Kurumsal Raporlamada Şeffaflık araştırmasını yayınlamıştır. Borsa İstanbul BİST-100 Endeksi şirketlerinin önemli bir kısmı, yolsuzlukla mücadele programları hakkında kurumsal internet sitelerinde yeterli seviyede bilgi paylaşmamaktadır. Şeffaflık konusunda bir farkındalık eksiklik olan bu durum, çok sayıda şirketin bir yolsuzlukla mücadele programından yoksun olduğu şeklinde yorumlanmaktadır. Bu çerçevede Türkiye’de şirketlerin etkili yolsuzlukla mücadele programları tasarlamaları ve uygulamalarını desteklemek amacıyla bir eğitici rehber hazırlama girişiminde bulunulmuştur. Proje kapsamında farklı kentlerde iş dünyasından temsilcilerin katılımı ile toplantılar yapılmakta, sorun alanları tespit edilerek çözüm önerileri geliştirilmekte, uzman akademisyenler ve sektörel temsilcilerin oluşturduğu bir çalışma grubu tarafından rehberin içeriği hazırlanmaktadır. İş Dünyası için Etkili Yolsuzlukla Mücadele Programları projesi Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu tarafından desteklenmektedir.

Ulusal Şeffaflık Sistemi Analizi- National Integrity System Assessment (NIS)

Transparency International tarafından geliştirilen şeffaflık sistemi analizleri, tüm AB üye ülkelerinde gerçekleştirilmiş olan kapsamlı bir araştırma projesidir. Araştırmada, ülkedeki temel kurumlar olan yargı, yasama, yürütme, kamu sektörü, özel sektör, medya, sivil toplum gibi kurumlar şeffaflık ve yolsuzlukla mücadele açısından bir değerlendirmeye tabi tutulmakta ve araştırma sonucunda bir rapor yayımlanmaktadır. Bu rapor, projenin sonraki aşamalarındaki savunuculuk faaliyetleri ve izleme süreci için de bir dayanak oluşturmaktadır. Bu proje, tüm aday ülkelerle birlikte Türkiye’de de, Mayıs 2014’te başlatılmıştır. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Türkiye Çevre İhlalleri Haritası Projesi – Turkey Map of Environmental Violations

Çevre politikaları alanında, çevre hakkı ihlallerini haritalandırmak, çevre politikalarında şeffaflığın temel alınması konusunda savunuculuk faaliyetleri yürütmek amacıyla geliştirilmiş bir projedir. 15 Eylül 2014’te başlayan ve 9 ay süren proje Çevre Hukuku Derneği ile yürütülmüştür. Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Siyasetin Finansmanında Şeffaflık – Transparency in Political Financing

Avrupa Birliği ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu III Siyasi Kriterler Hibe Programı kapsamında desteklenen bir projedir. Proje, Türkiye siyasetinde şeffaflık ve hesap verebilirliği geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ekim 2014’te başlayan bu çalışma, özellikle siyasetin finansmanında şeffaflık alanında, mevzuat ve uygulamaya dair temel sorunların tespit edilmesi, bu sorunların çözümüne ilişkin reform önerileri geliştirilmesi ve bu önerilerin savunuculuk faaliyetleri ile desteklenerek hayata geçirilmesini hedeflemektedir.  Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Yolsuzlukla Mücadele Göstergeleri ve Ölçümü Projesi – Comparative Indicator Based Monitoring of Anti Corruption Progress (CIMAP)

Ocak 2010’da Uluslararası Şeffaflık Örgütü ve üç ülke temsilciliği Arnavutluk, Makedonya ve Kosova ile birlikte başlatılan “Yolsuzlukla Mücadele Göstergelerinin Belirlenmesi ve Ölçümü” projesi Türkiye’de şeffaflığın yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Etik Çocuk – Ethics Chil

Etik Çocuk, düşünme temelli etik eğitimi projesidir. Proje, farklı disiplinlerden eğitici ve akademisyenler tarafından 2013 eğitim-öğretim yılında bir Etik Müfredatı hazırlanması amacıyla başlamış, “eğiticinin eğitimi”yöntemiyle öğretmen ve ilköğretim öğrencilerine yönelik atölye çalışmalarından oluşan eğitimleri içermiştir. Müfredat kapsamına alınan değer ya da kavramlar, felsefi bir gözle ve yöntemle ele alınarak, öğrencilerin soru sorma, sorgulama bilinci, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerileri kazanmaları amaçlanmıştır. Proje, ‘Değerler Eğitimi için Bir Kılavuz Denemesi’nin de yayımlanması ile Temmuz 2014’te tamamlanmıştır. Proje kapsamında hazırlanan kitapçık PDF olarak okunabilmektedir.

Şeffaf Gündem Dergisi 

Şeffaf Gündem Dergisi, dernek tarafından çıkarılan süreli yayındır. Derginin önceki sayıları PDF olarak okunabilmektedir.

Şeffaf Gündem Dergisi

Şeffaf Gündem 1 – Futbolda Şeffaflık 

Şeffaf Gündem 2 – Enerjide Şeffaflık

Şeffaf Gündem 3 – Özel Sektörde Şeffaflık

Şeffaf Gündem 4 – Kentsel Dönüşüm ve Şeffaflık

Şeffaf Gündem 6 – Basın Özgürlüğü ve Şeffaflık

Şeffaf Gündem 7 – Çevre ve Şeffaflık 

Şeffaf Gündem 8 – Yolsuzlukla Mücadele Özel Sayı

Şeffaf Gündem 9 – Yerel Yönetimler

Şeffaf Gündem 10 – Düşünce ve İfade Özgürlüğü

Şeffaf Gündem 11 – Denetim

Şeffaf Gündem 12 – Kamu Harcamaları ve Şeffaflık

Şeffaf Gündem 13 – Seçimler ve Şeffaflık

Şeffaf Gündem 14 – Yolsuzlukla Mücadele G20

Uluslararası Şeffaflık Derneği İletişim Bilgileri

Kocatepe Mh, Abdülhak Hamit Cd. No:24/5, 34437 Beyoğlu/İstanbul

Phone: +90(212)240-5281

Fax: +90(212)234-3427

Bunu okudunuz mu?

İdam Türleri

Kurşuna Dizme: Klasik bir yöntem olan bu idam şeklini Afganistan, Beyaz Rusya, Etiyopya, Kuzey Kore, …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et