Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » Vergi Mahkemeleri
Vergi Mahkemeleri - Ankara

Vergi Mahkemeleri

Vergi mahkemeleri; idarenin vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarına ilişkin iptal ve tam yargı davalarına bakmakla görevli idari mahkemelerdir. Görevleri kanunda açıkça ve istisnai olarak sayılmış ve İdari Yargılama Usulü Kanunu ile yargılama usulleri belirlenmiştir.  İdare mahkemesi, genel görevli mahkeme olduğundan kanunla açıkça yetki verilmediği müddetçe vergi mahkemelerinin idari davalara bakma görevi yoktur.

Vergi mahkemeleri, idari işlemler nedeniyle telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda yürütmenin durdurulmasına karar verebilmektedir. İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür.

Vergi mahkemeleri, dava açıldıktan sonra davayla ilgili gerekli gördüğü her türlü bilgi ve belgeyi, talep olmasa bile kendiliğinden ilgili yerlerden veya taraflardan isteyerek toplamakta ve kural olarak yazılı yargılama usulüne göre yargılama yapmaktadır. Vergi mahkemesi kararlarına karşı, bölge idare mahkemesine, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir

Vergi Mahkemelerinin Görevleri

2576 sayılı Kanunun 6. maddesine göre Vergi Mahkemeleri; idari yargı alanında görev yapan özel mahkemelerdir ve görevleri bu kanun tarafından belirlenmiştir.

Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davalar

Yukarıdaki konularda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin davaları,

Diğer kanunlarla vergi mahkemesine verilen işler

Bir uyuşmazlığın Vergi Mahkemelerinde yargılama konusu olabilmesi için; idari davanın konusu, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerle ve bunların zam ve cezalarına ilişkin olmalı, bu mali yükümlülükler, genel bütçeye, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere ait olmalı; bu bütçe ve idarelerin giderlerinin karşılığı niteliğinde bulunmalıdır.

İdari Yargılama Usulü Kanununun 27. maddesi gereğince; vergi mahkemelerinde, vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların açılması, tarh edilen vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümlerin ve bunların zam ve cezalarının dava konusu edilen bölümünün tahsil işlemlerini durdurmaktadır. Yasa hükmüne göre kaldırılan vergi davası dosyalarında tahsil işlemi devam etmektedir. Tahsil işleminin ve dava konusundaki idari işlemin durdurulması ancak yürütmenin durdurulması kararı ile mümkün olabilmektedir. İdari işlemin uygulanması halinde giderilmesi güç veya olanaksız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması yürütmenin durdurulmasını gerektirmektedir.

 

Bunu okudunuz mu?

Sadri Maksudi Arsal

Ordinaryüs Prof. Dr. Sadri Maksudi Arsal, 23 Temmuz 1878’de Rusya Federasyonu içinde özerk cumhuriyet olan …